Rady pedagogiczne

Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej oferty szkoleń dla Rad Pedagogicznych. Wiele placówek potrzebuje indywidualnego podejścia ze względu na swoją specyfikę – my „szyjemy” ofertę na miarę – na życzenie Państwa tematykę możemy dowolnie modyfikować i dostosowywać do Waszych potrzeb zarówno w temacie, sposobie realizacji, jak i długości trwania spotkania.

Dyrektorze!

Wybierz temat, skontaktuj się z nami telefonicznie, e-mailowo poprzez zlecenie rady lub w każdy inny dostępny dla Ciebie sposób. My zrobimy resztę z najwyższą starannością.

 1. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych. NOWOŚĆ
 2. Budowanie relacji miedzy nauczycielem a rodzicem/opiekunem dziecka – praca z rodzicem roszczeniowym.
 3. Cyberprzemoc – warsztat edukacyjny. NOWOŚĆ
 4. Dbałość o bezpieczeństwo własne i innych – jak jej uczyć dzieci.
 5. Dziecięce zabawy i eksperymenty badawcze ( dla klas I-III).
 6. Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty. Jak podnosić jej jakość.
 7. Indywidualizacja procesu nauczania w świetle najnowszych przepisów prawa. NOWOŚĆ
 8. Inteligencja wieloraka u dziecka – czym jest i jak ją rozwijać.
 9. Kompetencje coachingowe nauczycieli – jak rozwijać potencjał ucznia w szkole. NOWOŚĆ
 10. Kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych w szkole i placówce oświatowej. NOWOŚĆ
 11. Metody i czynniki warunkujące proces czytania i pisania. NOWOŚĆ
 12. Neurodydaktyka – przyjazne podejście do dydaktyki szkolnej. NOWOŚĆ
 13. Prezi – prezentacja multimedialna inaczej.
 14. Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach – jak działać, aby przeciwdziałać.
 15. Profilaktyka problemów wychowawczych powstałych na styku z nowymi technologiami komunikacyjnymi i medialnymi.
 16. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
 17. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach. NOWOŚĆ
 18. Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów w szkole masowej – indywidualizacja nauczania.
 19. Samookaleczenia i zachowania samobójcze – wołanie o pomoc czy młodzieżowa moda. NOWOŚĆ
 20. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek. NOWOŚĆ
 21. Wspomaganie rozwoju uczniów w szkole/placówce z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. NOWOŚĆ
 22. Wykorzystanie metody projektu i Questingu w edukacji wczesnoszkolnej (i nie tylko).
 23. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły. NOWOŚĆ
 24. Zagrożenia związane z rozwojem nowych technologii- ocena zjawiska, profilaktyka i edukacja.
 1. Badanie potrzeb rozwojowych szkoły.
 2. Co, kto, jak i kiedy jest w stanie wyzwolić i podtrzymać motywację ucznia/ nauczyciela?
 3. Cyberbaiting – nauczyciel gnębiony przez ucznia w sieci internetowej
 4. Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.
 5. Inspirowanie nauczycieli do działań innowacyjnych ( innowacje, programy autorskie).
 6. Jak budować i utrzymać autorytet nauczyciela ?
 7. Jak rozpoznać potrzeby rozwojowe i edukacyjne dziecka?
 8. Mobbing w szkole i placówce oświatowej.
 9. Możliwości wykorzystania tablicy interaktywnej w pracy nauczyciela.
 10. Niechęć do nauki szkolnej – i co wtedy?
 11. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i placówce oświatowej w świetle nowego rozporządzenia.
 12. Okres adaptacji ucznia do nowej rzeczywistości szkolnej – zagrożenia dla ucznia , wyzwanie dla nauczyciela.
 13. Poczucie własnej wartości – klucz do sukcesu ucznia i nauczyciela.
 14. Prezentacja multimedialna – jak ją wykonać szybko i z dobrym skutkiem?
 15. Profilaktyka problemów wychowawczych powstałych na styku z nowymi technologiami komunikacyjnymi i medialnymi.
 16. Psychopedagogiczne uwarunkowania zdolności ucznia.
 17. Sposoby reagowania w sytuacjach kryzysowych w szkole i placówce oświatowej
 18. Ścieżki edukacyjne w szkole – jak planować i wprowadzać.
 19. Świetlica socjoterapeutyczna, jej funkcje i zadania w szkole i placówce oświatowej.
 20. Tworzenie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutcznych.
 21. Tworzenie interaktywnych aplikacji edukacyjnych.
 22. Uczeń z opinią lub z orzeczeniem w szkole. Leksykon pojęć.
 23. Umiejętności interpersonalne nauczyciela w kontakcie z uczniem.
 24. Umiejętności interpersonalne nauczyciela w kontakcie z rodzicem.
 25. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego.
 1. Atrakcyjne metody nauczania ortografii w klasach I-III. NOWOŚĆ!
 2. Diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych i organizacja pomocy uczniom.
 3. Dostosowywanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia z SPE (uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi)
 4. Dziecko z autyzmem i Zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu.
 5. Dziecko z depresją w szkole i przedszkolu.
 6. Dziecko z mutyzmem – lękowe czy opozycyjne?!
 7. Dziecko z zaburzeniami lękowymi w szkole i przedszkolu.
 8. Dziecko z zaburzeniami tikowymi w szkole i przedszkolu.
 9. Dziecko z zaburzeniami psychotycznymi w szkole i przedszkolu.
 10. Dysleksja rozwojowa dzieci w młodszym wieku szkolnym.
 11. Dziecięce eksperymenty badawcze.
 12. Funkcjonowanie dziecka z zespołem ADHD w szkole i przedszkolu.
 13. Indywidualizacja nauczania w świetle najnowszych przepisów prawa. NOWOŚĆ!
 14. Kim są uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych i jak z nimi skuteczne pracować?
 15. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkole ogólnodostępnej.
 16. Metody pracy z dzieckiem z FAS (Alkoholowym Zespołem Płodowym)
 17. Mity i fakty na temat nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD).
 18. Nauczanie metodą projektu.
 19. Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.
 20. Podnoszenie efektywności kształcenia poprzez dobór właściwych metod i form pracy w szkole podstawowej i gimnazjum.
 21. Podstawy psychologiczne i rady praktyczne – Jak motywować uczniów do nauki?
 22. Praca domowa – zadanie dla ucznia i nauczyciela.
 23. Praca z uczniem z dysleksją rozwojową.
 24. Projekt edukacyjny w gimnazjum – planowanie i realizacja.
 25. Stosowanie metod aktywnych i aktywizujących w nauczaniu i wychowaniu.
 26. Uczeń zdolny – jak z nim pracować?
 27. Wykorzystanie metody projektu i Questingu w edukacji wczesnoszkolnej.
 1. Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w nauczaniu różnych przedmiotów.
 2. Wymagania edukacyjne a proces kształcenia ucznia.
 3. Wzrokowcy, słuchowcy, kinestetycy – czego potrzebują, aby efektywnie uczyć się.
 4. Zadania i obowiązki nauczyciela pracującego z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w świetle nowych regulacji prawnych.
 1. Absencja szkolna – skutek i przyczyna – rozwiązania problemu.
 2. Aspekty wychowawcze wobec dziecka nieśmiałego i wycofanego społecznie.
 3. Bajkoterapia sposobem na problemy dzieci,
 4. Budowanie pozytywnych relacji w kontaktach uczeń –nauczyciel, uczeń – uczeń, nauczyciel – rodzic.
 5. Budowanie autorytetu nauczyciela wśród uczniów.
 6. Dziecko zaniedbane i krzywdzone – diagnoza, praca z dzieckiem.
 7. Jak zorganizować świetlicę szkolną zgodnie z przepisami prawa.
 8. Kompetencje psychospołeczne współczesnego nauczyciela.
 9. Kształtowanie postaw etyczno-moralnych w szkole.
 10. Lęk i agresja w pragmatyce wychowania.
 11. Mediacje rówieśnicze – ich rola i znaczenie w szkolnym systemie przeciwdziałania agresji i przemocy.
 12. Niedostosowanie społeczne młodzieży w okresie dorastania i wynikające z niego zagrożenia.
 13. Opis i analiza przypadku wychowawczego.
 14. Organizacja turystyki szkolnej w kontekście odpowiedzialności prawnej nauczycieli.
 15. Pierwsza pomoc przedmedyczna w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia ucznia – dla nauczycieli, wychowawców i pracowników obsługi w szkołach i placówkach oświatowych.
 16. Podnoszenie umiejętności wychowawcy – jak z klasy stworzyć dobrą grupę?
 17. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole – jak jej udzielać i jak z niej korzystać ?
 18. Postawy wychowawców i rodziców a zachowania dzieci (wychowanie)
 19. Prawa dziecka w przedszkolu, szkole, placówce oświatowej.
 20. Problemy okresu dojrzewania i dorastania dzieci i młodzieży.
 21. Przemoc i agresja w mojej szkole – projektowanie działań zaradczych i profilaktycznych.
 22. Rozpoznawanie przyczyn i zapobieganie samobójstwom wśród młodzieży.
 23. Rozwijanie samorządności szkolnej i postaw obywatelskich uczniów.
 24. Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży w kontekście profilaktyki przemocy seksualnej.
 25. Rozwój psychoseksualny dzieci w przedszkolu.
 26. Rozwój psychoseksualny dzieci  i młodzieży w szkole podstawowej.
 27. Rozwój psychoseksualny dzieci w gimnazjum.
 28. Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży w kontekście profilaktyki przemocy seksualnej.
 29. Sprawowanie bezpiecznej opieki nad dziećmi i młodzieżą na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych w świetle obowiązujących przepisów prawa.
 30. Stalking – jak poradzić sobie z sms – owym dręczycielem w szkole?
 31. Strategie postępowania nauczycieli wobec agresji, przemocy oraz uzależnień dzieci i młodzieży.
 32. Trening Zastępowania Agresji ART – jako metoda profilaktyki szkolnej.
 33. Zachowania nieakceptowane – problem ucznia i nauczyciela.
 34. Wykorzystywanie seksualne dzieci – diagnoza i skuteczna interwencja.
 35. Zachowania ryzykowne wśród uczniów.
 36. Zaburzenia jedzenia – anoreksja i bulimia. Co muszę wiedzieć?
 1. Awans zawodowy nauczyciela – dokumentowanie i rady praktyczne.
 2. Analiza wyników oceniania wewnętrznego i zewnętrznego w kontekście poprawy wyników nauczania.
 3. Budowanie zespołów wspomagających dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 4. Diagnozowanie wybranych obszarów pracy szkoły.
 5. Ewaluacja wewnętrzna w szkole,
 6. Etyka oceniania.
 7. Filozofia tolerancji jako podstawa działań pedagogicznych.
 8. GOOGLE- jako narzędzie usprawniające pracę nauczycieli (kalendarz, udostępnianie dokumentów, poczta).
 9. Higiena i emisja głosu nauczyciela.
 10. Hospitacja – procedura mierzenia jakości pracy nauczyciela.
 11. Interpretacja opinii i przeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 12. Jak prawidłowo dokumentować posiedzenia rady pedagogicznej / rady rodziców?
 13. Jak prawidłowo prowadzić teczki akt osobowych?
 14. Jak przygotować i przeprowadzić prezentację ?
 15. Kontrola zarządcza w szkole – rady praktyczne.
 16. Motywowanie uczniów do efektywnej pracy.
 17. Motywująca funkcja oceniania.
 18. Ocenianie kształtujące – podstawowe założenia, możliwości wprowadzenia.
 19. Odpowiedzialność nauczyciela wobec prawa.
 20. Planowania pracy w szkole z uwzględnieniem wyników egzaminów zewnętrznych.
 21. Prawa i obowiązki nauczyciela wynikające z Ustawy o systemie oświaty i Karty nauczyciela .
 22. Prawa rodziców w szkole i współpraca z rodzicami.
 23. Prawo oświatowe w przepisach i dokumentach wewnątrzszkolnych.
 24. Protokołowanie posiedzeń rad pedagogicznych i rad rodziców zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i ustawą o dostępnie do informacji publicznej.
 25. Rola motywacji we wspieraniu zdolności ucznia.
 26. Rozmowa z rodzicami – co zrobić, aby była satysfakcjonująca?
 27. Rozwiązywanie konfliktów, sztuka negocjacji i mediacji.
 28. Stres – jak sobie z nim radzić i jak go wykorzystać ?
 29. Szkoła wobec ucznia pozostającego w konflikcie z prawem.
 30. Współpraca z rodzicami w zakresie profilaktyki – wywiadówka profilaktyczna.
 31. Wypalenie zawodowe – wiem i zapobiegam.
 32. Zadania dyrektora szkoły w zakresie nadzoru pedagogicznego nad realizacją podstawy programowej.
 33. Zadania dyrektora szkoły w zakresie postępowania w sprawach nieletnich.
 34. Zasady negocjacyjnej strategii rozwiązywania konfliktów uczniowskich.
 35. Zebrania z rodzicami – planowanie, organizowanie, prowadzenie.