Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Ośrodek Kształcenia Kadr Atena od 2014 roku współpracuje z Kujawsko- Pomorską Szkołą Wyższą w Bydgoszczy w organizacji studiów podyplomowych. Do dnia dzisiejszego w Słupsku zrealizowano 10 kierunków studiów (niektóre w kilku edycjach) na których kwalifikacje uzyskało około 300 osób. Zapraszamy Państwa na studia podyplomowe z poniższej oferty. Jeżeli będziecie Państwo zainteresowani innym kierunkiem (z katalogu kierunków w KPSW) jesteśmy otwarci na propozycje.

Dlaczego warto wybrać studia podyplomowe w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy:

Rekrutacja na studia podyplomowe:
Prowadzimy rekrutację w systemie ciągłym tzn. kierunki uruchamiamy w każdym momencie po zebraniu się minimalnej liczby osób (12).  Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu na studia zawsze decyduje kolejność zgłoszeń.Wymagane dokumenty:

 • podanie (pobierz tutaj)
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),
 • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
 • 1 zdjęcie,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej (wysokość opłaty rekrutacyjnej podana w opisie danego kierunku studiów)
  (Bank Zachodni WBK S.A. oddział w Bydgoszczy nr konta 31 1500 1360 1213 6007 6051 0000).

Podanie wraz załącznikami mogą Państwo dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą na adres:

Ośrodek Kształcenia Kadr ATENA, ul. Filmowa 2/6/A, 76-200 Słupsk. Sekretariat czynny w godz. od 8:00- 16:00.

 

Najbliższe studia

Zarządzanie oświatą

Kształcimy - odpowiadając na pytanie, nie tylko co? ale również jak? i dlaczego? Zajęcia prowadzą najlepsi praktycy. Przyjdź i korzystaj, aby bez obaw stanąć do konkursu na dyrektora.

 • Zapraszamy na nową edycję! Planowane rozpoczęcie 4 wrzesienia 2020 r., godz. 16:00
 • 290 godz. dydakt. (w tym 30 godz. praktyki)

Integracja sensoryczna

To już 6 edycja! Jako absolwent/ka wyjdziesz z gotowym warsztatem do pracy. Wymagamy od siebie i od studentów!

 • Zapraszamy na nową edycję! Planowane rozpoczęcie 4 września 2020 r., godz. 16:00
 • 405 godz. dydakt. (w tym 60 godz. praktyki)

Zdobądź kwalifikacje do pracy z dziećmi i dorosłymi ze Spektrum AUTYZMU.

 • Zapraszamy na nową edycję!

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja z wykorzystaniem wybranych metod neurofizjologicznych (z certyfikatem metody Shantala)

Warto zrobić ten kierunek. Sprawdź czy masz kwalifikacje i dołącz do nas!

 • Zapraszamy na nową edycję!
 • 410 godz. dydakt. (w tym praktyki)

Logopedia ogólna

Zapraszamy na nią tych , którzy ukończyli Logopedię szkolną, a chcieliby rozszerzyć swoje kwalifikacje do Logopedii ogólnej. Jedyna okazja. już w maju 2020 r. możesz być atrakcyjniejsza na rynku pracy. A może chcesz założyć działalność gospodarczą i świadczyć usługi logopedyczne?!

 • Zapraszamy na nową edycję! Planowane rozpoczęcie 11 września 2020 , godz. 16:00
 • 615 godz. dydaktycznych (w tym 100 godz. praktyki)

Neurologopedia z elementami Tyflologopedii i Surdologopedii

Zapraszamy!

 • Planowane rozoczęcie - maj 2020. Zapraszamy
 • 400 godz. dydakt. (w tym 60 godz. praktyki)

Pedagogika specjalna – Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną

Zaufało nam setki studentów. Uczymy... dobrze! I w rodzinnej atmosferze!

 • Zapraszamy na nową edycję.
 • 380 godz. dydaktycznych (w tym 120 godz. praktyki)

Pedagogika specjalna – Rewalidacja i terapia pedagogiczna rozwoju osobowego dzieci i młodzieży z elementami pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Wiele osób w 2017 r. straciło kwalifikacje do prowadzenia terapii. Sprawdź czy je jeszcze posiadasz. Jeżeli nie, to - Zapraszamy! Dołącz!

 • Zapraszamy na nową edycję.
 • 355 godz. dydakt. (w tym 60 godz. praktyki)

Przygotowanie pedagogiczne

Zadbaj o kwalifikacje, zanim zatrudnią kogoś innego! Sprawdź czy je na pewno posiadasz. Niestety już nie możemy nikogo przyjąć!

 • Zapraszamy na nową edycję.
 • 485 godz. dydakt. (w tym 150 godz. praktyk)

Socjoterapia

Rekrutacja trwa! Są miejsca. Zapraszamy!

 • Zapraszamy na nową edycję.
 • 400 godz. dydakt. (w tym 120 godz. praktyki)

Kierunki kształcenia

Administracja

 • 271 godz. dydakt. (w tym 30 godzin praktyk zawodowych)
 • 150 zł (wpisowe) +2950 zł (czesne)- istnieje możliwość płatności w ratach

Adresat

Osoby pracujące lub zamierzające podjąć pracę w jednostkach samorządu terytorialnego lub administracji publicznej

Zakres treści

Ramowy program studiów obejmuje, m. in. następujące zagadnienia:

1. Historia samorządu terytorialnego w Polsce
2. Zasady ustrojowe, organizacja i zadania samorządu terytorialnego
3. Wybrane zagadnienia prawa administracyjnego
4. K.P.A. i jego zastosowanie w praktyce samorządowej
5. Finanse publiczne ze szczególnym uwzględnieniem sektora samorządowego
6. Rachunkowość jako narzędzie zarządzania
7. Fundusze europejskie
8. Wizerunek firmy, komunikacja indywidualna i grupowa
9. Wybrane zagadnienia prawa pracy z uwzględnieniem regulacji prawnych pracowników administracji
10. Podstawy prawa cywilnego
11. Podstawy działalności gospodarczej w warunkach gospodarki rynkowej
12. Nadzór i kontrola finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego
13. Cywilno-prawne uwarunkowania obrotu nieruchomościami
14. Zarządzanie w jednostkach administracji
15. Elektroniczny obieg dokumentacji i ochrona danych osobowych
16. Organizacja zamówień publicznych w jednostkach administracji
17. Polityka społeczna
18. Podstawowe zagadnienia ochrony środowiska
19. Seminarium dyplomowe
20. Praktyki

Opis

Po obronie pracy dyplomowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy.

Druki do pobrania

Administracja

Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z modułem pedagogiki włączającej – Nr 1

 • 574 h (w tym praktyka)
 • 4500 zł + 150 zł opłaty rekturacyjnej

Adresat

nauczyciele posiadający przygotowanie z pedagogiki specjalnej oraz absolwenci magisterskich studiów wyższych z zakresu pedagogiki specjalnej z przygotowaniem pedagogicznym

Zakres treści

Wyposażenie słuchaczy w wiedzę, kompetencje i umiejętności społeczne do pracy z osobami (uczniami, dorosłymi) z autyzmem w środowisku społeczny i rodziną ucznia/osoby dorosłej

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna dla dzieci i młodzieży z terapią ruchem

 • 350 godz. dydakt (w tym 60 godz. praktyk zawodowych)
 • 150 zł (wpisowe) +3800 zł (czesne)- istnieje możliwość płatności w ratach

Adresat

Absolwenci studiów magisterskich, nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, ośrodków wspomagania rozwoju itp.

Zakres treści

Ramowy program studiów obejmuje m. in. następujące zagadnienia:

1. Wybrane zagadnienia z anatomii, fizjologii i biomechaniki
2. Diagnoza funkcjonalna
3. Badanie narządów ruchu dla potrzeb gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
4. Podstawy diagnostyki obrazowej wad postawy i dysfunkcji narządów ruchu
5. Metody badań postaw ciała
6. Współczesna metodyka postępowania korekcyjnego w gimnastyce korekcyjno-kompensacyjnej
7. Korekta wad postawy poprzez pływanie i hipoterapię
8. Kompozycje tańca i choreografia
9. Rytmika
10. Metodyka nauczania podstaw ruchu i zabawy
11. Terapia wad postawy
12. Gry i zabawy korekcyjno- kompensacyjne
13. Projektowanie programów terapeutycznych
14. Seminarium dyplomowe
15. Praktyka

Opis

Po obronie pracy końcowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy. Uzyskują tym samym kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu terapii ruchowej z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną.

Druki do pobrania

Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna

Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

 • 360 godz. dydakt. (w tym 60 godz. praktyki)
 • 150 zł (wpisowe) + 4 000 zł (czesne)- istnieje możliwość płatności w ratach

Adresat

Absolwenci szkół wyższych I i II stopnia, którzy ukończyli kierunek Pedagogika specjalność Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna oraz nauczyciele przedszkoli i klas 0-3 szkoły podstawowej posiadający kwalifikacje pedagogiczne i nauczycielskie. Ponadto kandydaci winni spełniać warunek posiadania wykształcenia językowego na poziomie B2 lub certyfikat znajomości języka na poziomie FCE.

Słuchacze studiów podyplomowych którzy nie posiadają certyfikatu FCE będą przygotowani do zdania egzaminu zewnętrznego FCE, w Ośrodku językowym upoważnionym do przeprowadzenia tego typu egzaminu. Opłaty organizacyjne i egzaminu pokrywa słuchacz studiów podyplomowych.

Celem studiów jest nabycie przez słuchaczy niezbędnych kompetencji do prowadzenia zajęć edukacyjnych z języka obcego w przedszkolu i klasach 0-3 szkoły podstawowej.

Zakres treści

Ramowy program studiów obejmuje m. in. następujące zagadnienia:

1. Podstawy glottodydaktyki
2. Wiedza o krajach obszaru językowego
3. Metodyka nauczania języka angielskiego we wczesnej edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej
4. Lektorat języka angielskiego
5. Seminarium
6. Praktyka

Opis

Po obronie pracy dyplomowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy.

Druki do pobrania

oferta_sp_jezyk_ang

Logopedia ogólna – po Logopedii szkolnej

 • 205 godz. dydakt. + plus praktyka (różnica do 100 godz.)
 • 150 zł (wpisowe) + 2300 zł (czesne) - istniej możliwość płatności w ratach

Adresat

osoby z wyższym wykształceniem magisterskim, które ukończyły studia lub studia podyplomowe z logopedii szkolnej.

Zakres treści

1. Metodyka zajęć korekcyjno-wyrównawczych
2. Podstawy komunikacji językowej
3. Zaburzenia rozwoju mowy dziecka „0”
4. Dyslalia obwodowa
5. Surdologopedia
6. Oligofrenologopedia
7. Balbutologopedia
8. Logorytmika.
8. Neurologopedia
9. Glottologopedia
10. Laryngologopedia
11. Kultura języka
12. Seminarium
13. Praktyka

Druki do pobrania

oferta_sp_logop_ogolna_po_szkolnej

Terapia zajęciowa dzieci i młodzieży

 • 335 godz. dydaktycznych (w tym 60 godz. praktyki)
 • 150 zł (wpisowe) + 3650 zł (czesne) - istnieje mozliwość płatności w ratach

Adresat

absolwenci wyższych studiów magisterskich z zakresu psychologii, fizjoterapii, wychowania fizycznego, pedagogiki o specjalnościach terapeutycznych, studiów podyplomowych z zakresu wspomagania rozwoju, integracji sensorycznej, logopedii, neurologopedii, gimnastyki korekcyjnej, terapii pedagogicznej i innych.

Zakres treści

1. Anatomia i fizjologia czynnościowa człowieka
2. Wybrane zagadnienia psychologii rozwojowej
3. Podstawy pedagogiki specjalnej
4. Biomedyczne aspekty niepełnosprawności
5. Ergoterapia
6. Terapia sensoryczna
7. Wprowadzenie do terapii zajęciowej
8. Warsztat terapii manualnej
9. Arteterapia - plastyka
10. Arteterapia - gry i zabawy ruchowe z tańcem
11. Arteterapia - hipoterapia
12. Umiejętności interpersonalne
13. Seminarium
14. Praktyka

Opis

Celem studiów jest: zdobycie wiedzy i umiejętności do sporządzenia diagnozy i prowadzenia zajęć terapeutycznych na różnych etapach rozwoju dziecka w systemie edukacyjnym kraju.

Druki do pobrania

oferta_sp_terapia zajęciowa

Pedagogika specjalna – Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną

 • 380 godz. dydaktycznych (w tym 120 godz. praktyki)
 • 150 zł (wpisowe) +3300 zł (czesne)- istnieje możliwość płatności w ratach

Adresat

Nauczyciele pragnący uzyskać kwalifikacje niezbędne do pracy z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo, w szkołach i innych placówkach oświatowo - wychowawczych oraz absolwenci szkół wyższych magisterskich.

Zakres treści

Ramowy program studiów obejmuje m. in. następujące zagadnienia:
1. Pedagogika specjalna
2. Oligofrenopedagogika
3. Wybrane zagadnienia z neuropsychiatrii dziecięcej.
4. Podstawy psychologii klinicznej.
5. Podstawy rewalidacji indywidualnej.
6. Rewalidacja indywidualna (logopedia, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, sztukoterapia, choreoterapia, SI)
7. Komunikacja alternatywna z metodyką
8. Metody wspomagające.
9. Samorządowy system edukacyjny- wybrane problemy prawa oświatowego
10. Metodyka nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
11. Metodyka nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.
12. Metodyka zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
13. Metodyka nauczania w internacie.
14. Diagnoza - projektowanie indywidualnych programów terapeutycznych.
15. Seminarium dyplomowe
16. Praktyka

Opis

Po obronie pracy dyplomowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy i uzyskują kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie.

Druki do pobrania

oferta_sp_oligo

Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna z kuratelą sądową

 • 400 godz. dydakt. (w tym 120 godz. praktyki)
 • 150zł - wpisowe, 3600zł (czesne) - mozna płacić w ratach

Adresat

Absolwenci studiów licencjackich i magisterskich. Pracownicy zakładów karnych i aresztów śledczych, społeczni kuratorzy sądowi funkcjonariusze policji, pracownicy innych instytucji powołanych do wykonywania zadań z zakresu profilaktyki przestępczości, resocjalizacji. W tym pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych.
Uwaga - osoby zamierzające pracować w jednostkach podległych MEN zobowiązane są do posiadania przygotowania pedagogicznego i wykształcenia magisterskiego.

Zakres treści

1. Wybrane zagadnienia prawne - orzecznictwo
2. Współczesna przestępczość i jej społeczny kontekst
3. Więźniowie
4. Metody oddziaływań w warunkach izolacji
5. Emocjonalne i osobowościowe mechanizmy zachowań
6. Mediacje i negocjacje w prawie karnym i prawie wykonawczym
7. Metody psychokorekcyjne w wychowaniu resocjalizacyjnym
8. Wspomaganie wychowawcze z elementami socjoterapii
9. Programowanie oddziaływań indywidualnych
10. Kuratela sądowa
11. Trening interpersonalny
12. Prawo karne wykonawcze w praktyce
13. Oddziaływania terapeutyczne
14. Metodyka pracy resocjalizacyjnej
15. Zaburzenia komunikowania się
16. Praktyka
17. Seminarium

Opis

Celem studiów jest: przygotowanie wykwalifikowanej kadry dla potrzeb pracy w placówkach resortu wymiaru sprawiedliwości, resortu spraw wewnętrznych, resortu edukacji. Studia umożliwiają zdobycie umiejętności projektowania procesu resocjalizacji oraz kształcenie umiejętności interpersonalnych potrzebnych w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie.

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio co dwa - trzy tygodnie. Prowadzone będą przez nauczycieli akademickich oraz praktyków reprezentujących szeroki zakres doświadczeń w dziedzinie profilaktyki społecznej, resocjalizacyjnej i penitencjarystyki

Druki do pobrania

oferta_sp_pedagogika res_pen

Pomoc psychologiczna

 • 210 godz. dydakt. (w tym 30 godz. praktyki)
 • 150 zł (wpisowe) +2 700 zł (czesne)- istnieje możliwość płatności w ratach

Adresat

osoby, trudniące się wspomaganiem innych w sytuacjach kryzysowych. Dotyczy to nauczycieli-wychowawców, psychologów, pedagogów szkolnych, ratowników różnych profesji, pracowników pomocy społecznej, służb medycznych itp.

Zakres treści

1. Prawne podstawy udzielania pomocy psychologicznej
2. Podstawy pomocy psychologicznej
3. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych
4. Stres-pochodzenie, zaburzenia efekty
5. Jednostka, a jej bezpieczeństwo
6. Rozwój umiejętności osobowych
a. interpersonalnych-warsztat
b. komunikacyjnych-warsztat
c. asertywnych-warsztat
7. Pomoc psychologiczna-kontrakt
8. Programowanie pomocy psychologicznej
9. Pomoc psychologiczna w rodzinie
10. Pomoc psychologiczna ofiarom-kontrakt
11. Pomoc psychologiczna chorym
12. Pomoc psychologiczna w procesie starzenia się oraz wypalania zawodowego
13. Terapie w zakresie zdiagnozowanej pomocy psychologicznej-warsztat
14. Seminarium-projekt
15. Praktyka zawodowa
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych programem oraz napisanie projektu edukacyjnego i zdanie egzaminu końcowego

Opis

Celem studiów jest: podniesienie kwalifikacji zawodowej słuchaczy dla efektywnego wsparcia osób potrzebujących pomocy psychologicznej w różnych sytuacjach życiowych.

Druki do pobrania

oferta_sp_pomoc psychologiczna

Socjoterapia

 • 400 godz. dydakt. (w tym 120 godz. praktyki)
 • 150 zł (wpisowe) +3600 zł (czesne)- istnieje możliwość płatności w ratach

Adresat

Osoby posiadające wykształcenie wyższe pedagogiczne, psychologiczne, socjologiczne lub inne humanistyczne, pracujące zawodowo lub zamierzające pracować z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami gdzie występują zaburzenia wychowawcze. Zamierzające prowadzić zajęcia w jednostkach wspomagania wychowawczego i terapeutycznego. Mające predyspozycje i gotowość do prowadzenia szkoleń i warsztatów metodami aktywizującymi dla nauczycieli, grup wsparcia wychowawczego..

Zakres treści

Ramowy program studiów obejmuje m. in. następujące zagadnienia:
dz. praktyki) obejmuje m. in. następujące zagadnienia:
1. Współczesne kierunki psychoterapii
2. Wybrane zagadnienia neuropsychiatrii
3. Podstawy psychologii klinicznej i psychopatologii rozwoju
4. Metodologia i metodyka pracy z grupą
5. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych
6. Trening umiejętności wychowawczych
7. Techniki radzenia sobie ze stresem
8. Warsztaty:
• socjoterapeutyczny
• pomocy indywidualnej
• zadaniowy i superwizyjny
9. Konstruowanie projektów i programów warsztatów
10. Warsztat umiejętności psychospołecznych
11. Seminarium
12. Praktyka

Opis

Po obronie pracy dyplomowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy.

Druki do pobrania

oferta_sp_socjoterapia

Terapeuta uzależnień i zaburzeń zachowania

 • 230 godz. dydakt. (w tym 60 godz. praktyki)
 • 150 zł (wpisowe) + 3 800 zł (czesne)- istnieje możliwość płatności w ratach

Adresat

nauczyciele, pedagodzy pracujący w jednostkach edukacyjnych, pomocy społecznej, resocjalizacji i służby zdrowia. Ponadto absolwenci studiów wyższych kierunków: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o zdrowiu
i rodzinie.

Zakres treści

1. Podmiotowe i środowiskowe uwarunkowania zachowań zdrowotnych
2. Medyczne aspekty uzależnień
3. Prawne aspekty przemocy i uzależnień
4. Podstawy wiedzy na temat uzależnień
5. Psychologia współuzależnienia
6. Wiedza o procesach terapeutycznych
7. Psychoterapia DDA
8. Strategie terapii uzależnień
9. Psychologiczne aspekty przemocy
10. Profilaktyka
11. Praktyka
12. Seminarium

Opis

Celem studiów jest: wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne dotyczące rozpoznawania zagrożeń i zaburzeń w środowisku lokalnym, podejmowania właściwej interwencji, prowadzenia pierwszego kontaktu poradnictwa i terapii, projektowania programów profilaktycznych, psychoedukacyjnych, terapeutycznych.

Druki do pobrania

oferta_sp_terapeuta_uzal_i zab-zach

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja z wykorzystaniem wybranych metod neurofizjologicznych (z certyfikatem metody Shantala)

 • 410 godz. dydakt. (w tym praktyki)
 • 150 zł (wpisowe) +3700 zł (czesne)- istnieje możliwość płatności w ratach

Adresat

Nauczyciele, pedagodzy, psychologowie i terapeuci pracujący w żłobkach, przedszkolach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i innych poradniach specjalistycznych, szkołach podstawowych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, ośrodkach wczesnej interwencji oraz innych placówkach resortu oświaty i resortu zdrowia, realizujących zadania wczesnego wspomagania. Absolwenci studiów licencjackich na kierunku Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna oraz absolwenci studiów magisterskich na kierunkach: Psychologia, Socjologia, Pedagogika, Pedagogika specjalna, Medycyna.

Zakres treści

Ramowy program studiów obejmuje m. in. następujące zagadnienia:

Zagadnienia medyczne i z zakresu psychologii

1. Wybrane zagadnienia z patologii noworodka
2. Neurologia dziecięca
3. Psychiatria dziecięca
4. Fizjoterapia pediatryczna
5. Diagnoza funkcjonalna sprawności psychomotorycznych (funkcje poznawcze. komunikacja, umiejętności społeczne)
6. Psychologia rozwoju małego dziecka

Zagadnienia z zakresu terapii

1. Wczesna interwencja logopedyczna
2. Neurosensoryczna terapia taktylna
3. Metody neurofizjologiczne w rehabilitacji dzieci
4. Metoda behawioralna i behawioralno-poznawcza we wczesnym wspomaganiu
5. Metoda wczesnego usprawniania dzieci głuchych i niedosłyszących
6. Metoda wczesnego usprawniania dzieci niewidomych i słabo widzących
7. Metoda wczesnego usprawniania dzieci z MPD
8. Metoda wczesnego usprawniania dzieci z zespołem Downa
9. Metoda wczesnego usprawniania dzieci z autyzmem i z zespołem Aspergera
10. Wspomagające i alternatywne metody komunikacji
11. Psychopedagogiczne metody wspomagania rozwoju małych dzieci-SI
12. Metody diagnozowania i wczesnego wspomagania dzieci z niepełno sprawnościami sprzężonymi
13. Metody terapii zabawą i sztuką w pracy z dzieckiem we wczesnym wspomaganiu
14. Elementy metody werbo-tonalnej w rehabilitacji małego dziecka
15. Współpraca z rodziną w systemie wczesnej interwencji
16. Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
17. Seminarium
18. Praktyka

Opis

Po obronie pracy dyplomowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy.

Druki do pobrania

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zarządzanie kadrami. Doradztwo personalne.

 • 295 godz. dydakt.
 • 150 zł (wpisowe) +2700 zł (czesne)- istnieje możliwość płatności w ratach

Adresat

Absolwenci szkół wyższych zwłaszcza pracownicy działów kadr, osoby zajmujące się poradnictwem zawodowym, kierownicy jednostek organizacyjnych lub właściciele firm, którzy chcą poszerzyć swoje kwalifikacje o praktyczne umiejętności wprowadzania zmian w systemie kadrowym i organizacji pracy.

Zakres treści

Ramowy program studiów obejmuje, m. in. następujące zagadnienia:

1. Rynek pracy w Polsce i UE
2. Podstawy zarządzania firmą w warunkach gospodarki rynkowej
3. Planowanie kariery, kierowanie własnym rozwojem
4. Elementy prawa pracy, prawa podatkowego oraz prawa autorskiego
5. Autoprezentacja, wystąpienia publiczne
6. Warsztat pracy doradcy zawodowego:
• grupa młodzieży do 18 l.
• grupa osób powyżej 18 l.
7. Audyt personalny
8. Strategia firmy i polityka kadrowa
9. Zawodoznawstwo
10. Kwalifikacje i kompetencje
11. Rekrutacja i selekcja pracowników
12. Rodzaje i formy zatrudnienia
13. Planowanie i operacyjne zarządzanie zatrudnieniem
14. Motywacyjny system wynagradzania
15. Organizacja funkcji personalnej
16. System oceny pracowników w strukturze zarządzania firmą
17. Ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i emerytalne
18. Strategia szkoleń i rozwoju pracowników
19. Prawo pracy
20. Warsztat umiejętności interpersonalnych
21. Seminarium

Opis

Po obronie pracy dyplomowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy

Druki do pobrania

Zarządzanie kadrami

Bezpieczeństwo i higiena pracy, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

 • 225 godz. dydakt. (w tym 40 godz. praktyk zawodowych)
 • 150 zł (wpisowe) +2950 zł (czesne)- istnieje możliwość płatności w ratach

Adresat

Absolwenci szkół wyższych zainteresowani świadczeniem profesjonalnych usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zakres treści

Ramowy program studiów obejmuje m. in. następujące zagadnienia:

1. Regulacje prawne dotyczące służby bhp
2. Prawo pracy
3. Zarządzanie bhp
4. Ergonomia
5. Zagrożenia w środowisku pracy
6. Profilaktyka bhp
7. Ocena ryzyka zawodowego
8. Wypadkoznawstwo
9. Metodyka prowadzenia szkoleń z zakresu bhp
10. Ochrona środowiska
11. Ochrona ppoż.
12. Ratownictwo medyczne
13. Techniczne bezpieczeństwo pracy w różnych gałęziach gospodarki
14. Warsztat umiejętności interpersonalnych
15. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
16. Wizyta studyjna
17. Seminarium dyplomowe
18. Praktyki

Opis

Absolwenci studiów uzyskują uprawnienia do zajmowania stanowisk w służbach bhp oraz kwalifikacje specjalisty do spraw bhp (rozporządzenie Rady Ministrów z 2 września 1997 roku w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. nr 109, pozycja 704). Ponadto otrzymują uprawnienia do prowadzenia podstawowych szkoleń w zakresie bhp dla wszystkich grup zawodowych oraz inspektorów bhp. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych.

Druki do pobrania

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z modułem programowania

 • 390 godz. dydaktycznych ( w tym 60 godz. praktyki)
 • 150 zł (wpisowe) +3450,00 zł (czesne)- istnieje możliwość płatności w ratach

Adresat

Nauczyciele pracujący w placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych, a także absolwenci szkół wyższych kierunków pedagogicznych, psychologicznych, humanistycznych i społecznych z przygotowaniem pedagogicznym, pragnący uzyskać kwalifikacje do pracy z dziećmi w wieku od 3 do 9 lat.

Zakres treści

Ramowy program studiów obejmuje m. in. następujące zagadnienia:

1. Neuropsychologia kliniczna
2. Wybrane zagadnienia neuropsychiatrii dziecięcej
3. Elementy integracji sensorycznej w terapii dziecka
4. Diagnoza i terapia logopedyczna
5. Podstawa kształcenia ogólnego, wykaz programów i podręczników
6. Planowanie i dokumentowanie pracy w przedszkolu i szkole
7. Neurosensoryczna terapia taktylna
8. Metody wspomagające
9. Elementy pedagogiki zabawy
10. Literatura dziecięca z edukacją językową
11. Samorządowy system edukacyjny - wybrane problemy prawa oświatowego
12. Metodyka nauczania zintegrowanego w klasach I-III
13. Metodyka nauczania języka polskiego
14. Metodyka nauczania matematyki
15. Podstawowe formy pracy wychowawczej w przedszkolu
16. Metodyka wychowania przedszkolnego. Projektowanie działań edukacyjnych
17. Warsztat plastyczny z metodyką
18. Metodyka nauczania środowiska
19. Emisja głosu
20. Kultura fizyczna z metodyką
21. Projektowanie współpracy z rodziną (Akademia rodziny)
22. Programowanie- budowanie intuicji algorytmicznej z wykorzystaniem gier
23. Organizacja zajęć artystycznych- teatr uliczny
24. Warsztat muzyki w ruchu i przestrzeni z elementami choreoterapii
25. Seminarium dyplomowe
26. Praktyka

Opis

Po obronie pracy dyplomowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy i uzyskują kwalifikacje do kształcenia zintegrowanego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Druki do pobrania

oferta_sp_eduk_przedszk_i_wczesnoszk_1

Integracja sensoryczna

 • 405 godz. dydakt. (w tym 60 godz. praktyki)
 • 200 zł (wpisowe) +5900 zł (czesne)- istnieje możliwość płatności w ratach

Adresat

Absolwenci studiów magisterskich humanistycznych, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, fizjoterapeuci, rehabilitanci, lekarze.

Zakres treści

Ramowy program studiów obejmuje m. in. następujące zagadnienia:

1. Anatomia z fizjologią człowieka.
2. Neurologia dziecięca.
3. Neuropsychologia kliniczna.
4. Budowa i funkcjonowanie zmysłów:
• aspekt medyczny,
• funkcja wzrokowa,
• funkcje: słuchu, dotyku, smaku.
5. Wybrane zagadnienia z patologii noworodka:
• upośledzenie umysłowe.
• rozwój ruchowy dziecka od 0 do 3 roku życia w tym MFRD, SCHOPLER.
• klasyfikacja zaburzeń przetwarzania sensorycznego.
6. Wczesna diagnostyka zaburzeń przetwarzania sensorycznego u dzieci do 3 roku życia.
7. Narzędzia do oceny procesów przetwarzania sensorycznego
8. Warsztat pracy terapeuty SI.
9. Opracowanie i pisanie diagnoz
10. Diagnoza i terapia SI u dzieci z różnymi deficytami:
• mózgowe porażenie dziecięce,
• niepełnosprawność wzrokowa,
• norma intelektualna – kłopoty z przetwarzaniem wzrokowym,
• dziecko ze spektrum autyzmu,
• dzieci z zespołem wad wrodzonych,
• Zespół Downa.
11. Wpływ integracji sensorycznej na rozwój mowy.
12. Psychologiczne problemy rodzin dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi.
13. Seminarium.
14. Praktyka.

Opis

Po obronie pracy końcowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów podyplomowych KPSW w Bydgoszczy.
Absolwenci uzyskują kwalifikacje do prowadzenia pomocy terapeutycznej w formach określonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Druki do pobrania

Integracja sensoryczna

Logopedia ogólna

 • 615 godz. dydaktycznych (w tym 100 godz. praktyki)
 • 150 zł (wpisowe) +5450 zł (czesne)- istnieje możliwość płatności w ratach

Adresat

Osoby z wyższym wykształceniem magisterskim. Preferowane są osoby, które ukończyły kierunki humanistyczne (filologia polska), społeczne (pedagogika, psychologia), ,medyczne, aktorskie.

Zakres treści

Ramowy program studiów obejmuje m. in. następujące zagadnienia:
1. Wstęp do logopedii
2. Foniatria, anatomia i patologia aparatu mowy
3. Rozwój i kształtowanie sprawności językowych dziecka
4. Fonetyka i fonologia języka polskiego
5. Morfoskładnia języka polskiego
6. Elementy ortodoncji
7. Audiologia
8. Pedagogika specjalna
9. Emisja i higiena głosu
10. Neurologia dziecięca
11. Diagnoza, terapia i profilaktyka logopedyczna
12. Glottodydaktyka
13. Warsztat logopedy z metodyką pracy
14. Psychologia rozwojowa i kliniczna dziecka
15. Samorządowy system edukacyjny- wybrane problemy prawa oświatowego
16. Metodyka zajęć korekcyjno-wyrównawczych
17. Podstawy komunikacji językowej
18. Zaburzenia rozwoju mowy dziecka „0”
19. Dyslalia obwodowa
20. Surdologopedia
21. Oligofrenologopedia
22. Balbutologopedia
23. Neuropsychologia
24. Neurologopedia
25. Glottologopedia
26. Laryngologopedia
27. Kultura języka
28. Seminarium
29. Praktyka

Opis

Po obronie pracy końcowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy. Uzyskują kwalifikacje do pracy w placówkach podległych Ministrowi Edukacji Narodowej, Ministrowi Zdrowia, Ministrowi Polityki Społecznej oraz w sferze działalności gospodarczej.

Druki do pobrania

Logopedia Ogólna

Logopedia szkolna- terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej

 • 360 godz. dydakt. ( w tym 60 godz. praktyki)
 • 150 zł (wpisowe) +3650 zł (czesne)- istnieje możliwość płatności w ratach

Adresat

Osoby z wyższym wykształceniem magisterskim, które ukończyły kierunki humanistyczne, pedagogiczne, psychologiczne lub medyczne.

Zakres treści

Ramowy program studiów obejmuje m. in. następujące zagadnienia:
1. Wstęp do logopedii
2. Foniatria, anatomia i patologia aparatu mowy
3. Rozwój i kształtowanie sprawności językowych dziecka
4. Fonetyka i fonologia języka polskiego
5. Morfoskładnia języka polskiego
6. Elementy ortodoncji
7. Audiologia
8. Pedagogika specjalna
9. Emisja i higiena głosu
10. Neurologia dziecięca
11. Diagnoza, terapia i profilaktyka logopedyczna
12. Glottodydaktyka
13. Warsztat logopedy z metodyką pracy
14. Psychologia rozwojowa i kliniczna dziecka
15. Samorządowy system edukacyjny- wybrane problemy prawa oświatowego
16. Seminarium
17. Praktyka

Opis

Po obronie pracy dyplomowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy i uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć logopedycznych w formach określonych przez MEN.

Druki do pobrania

Logopedia szkolna

Neurologopedia z elementami Tyflologopedii i Surdologopedii

 • 400 godz. dydakt. (w tym 60 godz. praktyki)
 • 150 zł (wpisowe) +4300 zł (czesne)- istnieje możliwość płatności w ratach

Adresat

Logopedzi, którzy ukończyli magisterskie studia z logopedii lub absolwenci Studiów Podyplomowych z Logopedii (4 semestralne) o łącznej liczbie godzin co najmniej 600 h dydakt.

Zakres treści

Ramowy program studiów w wymiarze obejmuje m. in. następujące zagadnienia:

1. Podstawy neurologopedii
2. Psychologia rozwojowa i kliniczna dziecka
3. Psychologia niewidomych
4. Psychologia dzieci słabo słyszących
5. Neuropsychologia kliniczna
6. Choroby neuropsychiatryczne sprzężone z zaburzeniami mowy
7. Zaburzenia mowy w różnych rodzajach niepełnosprawności i autyzmie
8. Diagnoza i terapia neurologopedyczna okresu prenatalnego i ling walnego
9. Diagnoza i terapia neurologopedyczna okresu postlingwalnego
10. Diagnoza i terapia logopedyczna oligofazji
11. Diagnoza i terapia logopedyczna osób z wadą wzroku
12. Diagnoza i terapia logopedyczna osób z wadą słuchu z podstawami języka migowego
13. Diagnoza i terapia afazji
14. Diagnoza i terapia dysartrii
15. Diagnoza i terapia dysfagii
16. Diagnoza i terapia zaburzeń płynności mowy
17. Zaburzenia mowy w chorobach neurodegeneracyjnych i psychicznych
18. Zaburzenia foniatryczne w neurologopedii
19. Elementy fizjoterapii i osteopatii w zaburzeniach neurologicznych
20. Metoda werbo-tonalna
21. Komunikacja alternatywna
22. Metoda symultaniczno-sekwencyjna
23. SI
24. Seminarium
25. Praktyka

Opis

Po obronie pracy dyplomowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy.

Druki do pobrania

oferta_sp_neurologop

Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza w edukacji szkolnej i pozaszkolnej

 • 350 godzin dydaktycznych (w tym 60 godz. praktyki)
 • 150 zł (wpisowe) +3800 zł (czesne)- istnieje możliwość płatności w ratach

Adresat

absolwenci studiów II stopnia, nauczyciele, osoby prowadzące zajęcia w placówkach oświatowych, kultury, pomocy społecznej i zakładach resocjalizacyjnych.

Zakres treści

1. Rozwój fizyczny dziecka
2. Rozwój psychospołeczny dziecka
3. Podstawy metodyki i pracy opiekuńczo-wychowawczej
4. Metody terapii pedagogicznej w obszarach:
a. Drama i teatr z metodyką
b. Taniec z metodyką
c. Rytmika i muzyka z metodyką
d. Innowacyjne techniki koncentracji (gry i zabawy logiczne, programowanie)
5. Warsztat pedagoga szkolnego z metodyką
6. Praktyka
7. Seminarium

Opis

Celem studiów jest: przygotowanie nauczyciela do pracy na stanowisku pedagoga szkolnego, wychowawcy w internatach, domach dziecka, świetlicach szkolnych, zakładach resocjalizacyjnych.

Druki do pobrania

oferta_sp_pedagogika opiekunczo-wychowawcza

Plastyka, muzyka, historia sztuki, organizacja zajęć artystycznych

 • 360 godz. dydakt. (w tym 60+60+60 godz. -praktyki z wyboru słuchacza)
 • 150 zł (wpisowe) +4400 zł (czesne)- istnieje możliwość płatności w ratach

Adresat

Absolwenci szkół wyższych (studia magisterskie) oraz nauczyciele, którzy nie posiadają kwalifikacji do prowadzenia przedmiotów w jednostkach edukacyjnych w zakresie muzyki, plastyki, historii sztuki, organizacji zajęć artystycznych (pracodawca wymagać będzie również kwalifikacji pedagogicznych).

Zakres treści

Ramowy program studiów obejmuje m. in. następujące zagadnienia:

1. Podstawa wiedzy o kulturze z metodyką
2. Wstęp do wiedzy o sztuce
3. Analiza wybranych dzieł sztuki
4. Interpretacja wybranych dzieł muzycznych
5. Metodyka nauczania plastyki
6. Metodyka nauczania muzyki
7. Widzenie artystyczne
8. Warsztat edukacji muzycznej
9. Warsztat edukacji plastycznej
10. Warsztat rysunku
10. Formy przestrzenne, rzeźba/ceramika
11. Warsztat organizacji zajęć artystycznych- teatr uliczny
12. Kultura słowa
13. Zajęcia teatralne
14. Praktyka
15. Seminarium

Opis

Po obronie pracy dyplomowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy i uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć w zakresie plastyki, muzyki oraz historii sztuki przy stosowaniu warunku odbycia 60 h praktyk z każdego przedmiotu.

Druki do pobrania

oferta_sp_plastyka_muzyka_historia sztuki...

Przygotowanie pedagogiczne

 • 485 godz. dydakt. (w tym 150 godz. praktyk)
 • 150 zł (wpisowe) +3500 zł (czesne)- istnieje możliwość płatności w ratach

Adresat

Osoby z wyższym wykształceniem, które nie posiadają kwalifikacji pedagogicznych.

Zakres treści

Ramowy program studiów obejmuje m. in. następujące zagadnienia:

1. Ogólne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne:
• Pedagogika
• Psychologia
2. Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne na danym etapie kształcenia:
• Pedagogika
• Psychologia
3. Podstawy dydaktyki
4. Dydaktyki w grupach I lub II z wyboru słuchacza
I - grupy przedmiotów humanistycznych oraz grupy przedmiotów artystycznych
II - grupy przedmiotów matematyczno-fizycznych oraz grupy przedmiotów przyrodniczych
5. Warsztat pracy nauczyciela
6. Projektowanie wychowawcze
7. Samorządowy system edukacyjny-wybrane problemy prawa oświatowego
8. Praktyka pedagogiczna (150 godzin)
9. Seminarium

Opis

Po obronie pracy dyplomowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy i uzyskują kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela zgodnie z wytycznymi MEN.

Druki do pobrania

oferta_sp_Przygot.pedagogiczne

Surdopedagogika i tyflopedagogika

 • 615 godz. dyd. (w tym 2x 120 godzin praktyki)
 • 150 zł (wpisowe) + 4 600 zł (czesne)- istnieje możliwość płatności w ratach

Adresat

absolwenci studiów wyższych magisterskich kierunków pedagogika specjalna, pedagogika, psychologia oraz osoby pracujące lub zamierzające pracować z dziećmi, młodzieżą,osobami dorosłymi z niepełnosprawnością słuchu i wzroku.

Zakres treści

Moduł I
Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne, specjalne:
1. Psychologia rozwojowa i kliniczna
2. Pedagogika specjalna
3. Diagnoza psychopedagogiczna
4. Podstawy prawne funkcjonowania osób niepełnosprawnych
5. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych
6. Sytuacja rodziny osoby niepełnosprawnej.
7. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego
8. Biologiczne uwarunkowania rozwoju narządu słuchu
9. Edukacja, wychowanie i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową
10. Biologiczne uwarunkowania rozwoju narządu wzroku
11. Edukacja, wychowanie i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową
Moduł II
Metodyki specjalne:
Surdopedagogika
1. Metodyka nauczania i wychowania dzieci niesłyszących i słabosłyszących w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
2. Metodyka nauczania i wychowania dzieci z wadą słuchu w nauczaniu przedmiotowym
3. Metodyka wychowania niepełnosprawnych słuchowo w internacie i świetlicy
4. Zajęcia rewalidacyjne i korekcyjno-kompensacyjne w terapii dziecka z wadą słuchu
5. Metody wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z niepełnosprawnością słuchową
6. Urządzenia techniczne w rehabilitacji słuchu i mowy osób głuchych
7. Manualne sposoby usprawniania języka
8. Praktyka - 120h
Moduł III
Metodyki specjalne:
Tyflopedagogika:
1. Metodyka nauczania i wychowania dzieci niewidomych i słabo widzących w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
2. Metodyka nauczania i wychowania dzieci z niewidomych i słabo widzących w nauczaniu przedmiotowym
3. Metodyka wychowania w internacie i świetlicy
4. Zajęcia rewalidacyjne i korekcyjno-kompensacyjne w terapii dziecka z wadą wzroku
5. Metody porozumiewania się metoda Braila
6. Rehabilitacja widzenia
7. Metody usprawniania orientacji przestrzennej
8. Wczesne wspomaganie dziecka z niepełnosprawnością wzrokową
9. Praktyka- 120 h

Projekt (seminarium)

Opis

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy z osobami z niepełnosprawnością wzroku i słuchu. Słuchacze zostaną wyposażeni w wiedzę, umiejętności i kompetencje zawodowe zgodnie z Rozp. MEN z 01.08.2017 r.

Druki do pobrania

oferta_sp_surdo i tyflopedagogika

Pedagogika specjalna – Rewalidacja i terapia pedagogiczna rozwoju osobowego dzieci i młodzieży z elementami pomocy psychologiczno – pedagogicznej

 • 355 godz. dydakt. (w tym 60 godz. praktyki)
 • 150 zł (wpisowe) +3450 zł (czesne)- istnieje możliwość płatności w ratach

Adresat

Nauczyciele wszystkich poziomów edukacyjnych, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, świetlic terapeutycznych, szkół i placówek opiekuńczych oraz wspomagania wychowawczego i dydaktycznego

Zakres treści

Ramowy program studiów obejmuje m. in. następujące zagadnienia:

1. Pedagogika specjalna
2. Psychologia - podstawy diagnozy
3. Podstawy prawne pomocy psychologiczno-pedagogicznej
4. Pedagogika- diagnoza pedagogiczna
5. Diagnoza i terapia rodziny
6. Orzecznictwo w sprawach edukacyjnych
7. Terapia dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- SI
8. Metody pracy z dzieckiem z zaburzeniami zachowania
9. Neurosensoryczna terapia taktylna
10. Terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej
11. Alternatywne metody pracy terapeutycznej: muzykoterapia, kreatywne myślenie, kinezjologia edukacyjna, arteterapia
12. Diagnoza i terapia dzieci z różnymi deficytami - norma intelektualna- kłopoty z przetwarzaniem wzrokowym
13. Terapia pedagogiczna dzieci w wieku szkolnym
14. Terapia pedagogiczna dzieci z ryzyka dysleksji
15. Terapia pedagogiczna dzieci i młodzieży w wieku szkolnym
16. Terapia pedagogiczna dzieci starszych i młodzieży
17. Warsztat zajęć parateatralnych
18. Alternatywne technologie terapeutyczne, gestalt, relaksacja, medytacja, dialog motywujący
19. Praktyka
20. Seminarium

Opis

Celem studiów jest: dostarczenie słuchaczom wieloaspektowej wiedzy i umiejętności pozwalających na zdobycie kompetencji z zakresu rewalidacji, diagnozy i terapii pedagogicznej, dysleksji rozwojowej oraz przygotowania do prowadzenia indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się.
Po obronie pracy dyplomowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy

Druki do pobrania

oferta_sp_terapia_ped

Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie

 • 415 godz. dydakt. (w tym 2x60 godz. praktyki)
 • 150 zł (wpisowe) +3800 zł (czesne)- istnieje możliwość płatności w ratach

Adresat

Absolwenci studiów II stopnia oraz nauczyciele, którzy ubiegają się o kwalifikacje do nauczania przedmiotów wiedza o społeczeństwie
i wychowania do życia w rodzinie.

Zakres treści

Ramowy program studiów obejmuje m. in. bloki programowe:

1. Blok wiedza o społeczeństwie
• Podstawy socjologii
• Społeczeństwo, naród i kultura
• Teoria polityki
• Państwo, polityka i demokracja
• Ustrój polityczny RP
• Samorząd terytorialny i polityka lokalna
• Opinia publiczna i media
• Podstawy prawa
• Stosunki międzynarodowe
• Prawa człowieka
• Komunikacja masowa i polityczna
• Metody rozwiązywania konfliktów- mediacje
• Gospodarka, rynek, edukacja
• Globalizacja. Problemy współczesnego świata
• Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie
• Technologia informacyjna
• Praktyki
2. Blok wiedza o życiu w rodzinie
• Podstawy wychowania do życia w rodzinie, w tym zagadnienia etyczne, socjologiczne i prawne
• Zagadnienie biomedyczne
• Zagadnienia seksuologiczne
• Zagadnienia psychologiczno- pedagogiczne
• Metodyka i dydaktyka przedmiotu
• Seminarium
• Praktyki

Opis

Po obronie pracy dyplomowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy i uzyskują kwalifikacje do nauczania przedmiotu Wiedza o społeczeństwie oraz Wychowanie do życia w rodzinie.

Druki do pobrania

oferta_sp_wos_wdz

Zarządzanie oświatą

 • 290 godz. dydakt. (w tym 30 godz. praktyki)
 • 150 zł (wpisowe) +2500 zł (czesne)- istnieje możliwość płatności w ratach

Adresat

Dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele, pracownicy światowej administracji rządowej i samorządowej, a także osoby, które przygotowują się do objęcia funkcji kierowniczych w oświacie.

Zakres treści

Ramowy program studiów obejmuje m. in. następujące zagadnienia:

1. Teoria organizacji i zarządzania

• Prawo oświatowe
• Zarządzanie zasobami ludzkimi
• Strategia zarządzania placówkami oświatowymi
• Zadania dyrektora jednostki edukacyjnej w zakresie bhp

2. Zarządzanie jakością

• Kontrola zarządcza
• Finansowanie placówek oświatowych
• Techniki informatyczne w zarządzaniu oświatą
• Zarządzanie projektami- pozyskiwanie środków unijnych
• Warsztat pracy dyrektora
• Marketing usług edukacyjnych
• Warsztat umiejętności interpersonalnych
• Nowy nadzór pedagogiczny
• Planowanie i organizacja pracy
• Coaching w zarządzaniu szkołą
• Seminarium dyplomowe
• Praktyka kierownicza

Opis

Po obronie pracy dyplomowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy

Druki do pobrania

oferta_sp_zarządzanie_oświatą

Administracja

 • 271 godz. dydakt. (w tym 30 godzin praktyk zawodowych)
 • 150 zł (wpisowe) +2950 zł (czesne)- istnieje możliwość płatności w ratach

Adresat

Osoby pracujące lub zamierzające podjąć pracę w jednostkach samorządu terytorialnego lub administracji publicznej

Zakres treści

Ramowy program studiów obejmuje, m. in. następujące zagadnienia:

1. Historia samorządu terytorialnego w Polsce
2. Zasady ustrojowe, organizacja i zadania samorządu terytorialnego
3. Wybrane zagadnienia prawa administracyjnego
4. K.P.A. i jego zastosowanie w praktyce samorządowej
5. Finanse publiczne ze szczególnym uwzględnieniem sektora samorządowego
6. Rachunkowość jako narzędzie zarządzania
7. Fundusze europejskie
8. Wizerunek firmy, komunikacja indywidualna i grupowa
9. Wybrane zagadnienia prawa pracy z uwzględnieniem regulacji prawnych pracowników administracji
10. Podstawy prawa cywilnego
11. Podstawy działalności gospodarczej w warunkach gospodarki rynkowej
12. Nadzór i kontrola finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego
13. Cywilno-prawne uwarunkowania obrotu nieruchomościami
14. Zarządzanie w jednostkach administracji
15. Elektroniczny obieg dokumentacji i ochrona danych osobowych
16. Organizacja zamówień publicznych w jednostkach administracji
17. Polityka społeczna
18. Podstawowe zagadnienia ochrony środowiska
19. Seminarium dyplomowe
20. Praktyki

Opis

Po obronie pracy dyplomowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy.

Druki do pobrania

Administracja

Bezpieczeństwo i higiena pracy, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

 • 225 godz. dydakt. (w tym 40 godz. praktyk zawodowych)
 • 150 zł (wpisowe) +2950 zł (czesne)- istnieje możliwość płatności w ratach

Adresat

Absolwenci szkół wyższych zainteresowani świadczeniem profesjonalnych usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zakres treści

Ramowy program studiów obejmuje m. in. następujące zagadnienia:

1. Regulacje prawne dotyczące służby bhp
2. Prawo pracy
3. Zarządzanie bhp
4. Ergonomia
5. Zagrożenia w środowisku pracy
6. Profilaktyka bhp
7. Ocena ryzyka zawodowego
8. Wypadkoznawstwo
9. Metodyka prowadzenia szkoleń z zakresu bhp
10. Ochrona środowiska
11. Ochrona ppoż.
12. Ratownictwo medyczne
13. Techniczne bezpieczeństwo pracy w różnych gałęziach gospodarki
14. Warsztat umiejętności interpersonalnych
15. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
16. Wizyta studyjna
17. Seminarium dyplomowe
18. Praktyki

Opis

Absolwenci studiów uzyskują uprawnienia do zajmowania stanowisk w służbach bhp oraz kwalifikacje specjalisty do spraw bhp (rozporządzenie Rady Ministrów z 2 września 1997 roku w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. nr 109, pozycja 704). Ponadto otrzymują uprawnienia do prowadzenia podstawowych szkoleń w zakresie bhp dla wszystkich grup zawodowych oraz inspektorów bhp. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych.

Druki do pobrania

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z modułem pedagogiki włączającej – Nr 1

 • 574 h (w tym praktyka)
 • 4500 zł + 150 zł opłaty rekturacyjnej

Adresat

nauczyciele posiadający przygotowanie z pedagogiki specjalnej oraz absolwenci magisterskich studiów wyższych z zakresu pedagogiki specjalnej z przygotowaniem pedagogicznym

Zakres treści

Wyposażenie słuchaczy w wiedzę, kompetencje i umiejętności społeczne do pracy z osobami (uczniami, dorosłymi) z autyzmem w środowisku społeczny i rodziną ucznia/osoby dorosłej

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z modułem programowania

 • 390 godz. dydaktycznych ( w tym 60 godz. praktyki)
 • 150 zł (wpisowe) +3450,00 zł (czesne)- istnieje możliwość płatności w ratach

Adresat

Nauczyciele pracujący w placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych, a także absolwenci szkół wyższych kierunków pedagogicznych, psychologicznych, humanistycznych i społecznych z przygotowaniem pedagogicznym, pragnący uzyskać kwalifikacje do pracy z dziećmi w wieku od 3 do 9 lat.

Zakres treści

Ramowy program studiów obejmuje m. in. następujące zagadnienia:

1. Neuropsychologia kliniczna
2. Wybrane zagadnienia neuropsychiatrii dziecięcej
3. Elementy integracji sensorycznej w terapii dziecka
4. Diagnoza i terapia logopedyczna
5. Podstawa kształcenia ogólnego, wykaz programów i podręczników
6. Planowanie i dokumentowanie pracy w przedszkolu i szkole
7. Neurosensoryczna terapia taktylna
8. Metody wspomagające
9. Elementy pedagogiki zabawy
10. Literatura dziecięca z edukacją językową
11. Samorządowy system edukacyjny - wybrane problemy prawa oświatowego
12. Metodyka nauczania zintegrowanego w klasach I-III
13. Metodyka nauczania języka polskiego
14. Metodyka nauczania matematyki
15. Podstawowe formy pracy wychowawczej w przedszkolu
16. Metodyka wychowania przedszkolnego. Projektowanie działań edukacyjnych
17. Warsztat plastyczny z metodyką
18. Metodyka nauczania środowiska
19. Emisja głosu
20. Kultura fizyczna z metodyką
21. Projektowanie współpracy z rodziną (Akademia rodziny)
22. Programowanie- budowanie intuicji algorytmicznej z wykorzystaniem gier
23. Organizacja zajęć artystycznych- teatr uliczny
24. Warsztat muzyki w ruchu i przestrzeni z elementami choreoterapii
25. Seminarium dyplomowe
26. Praktyka

Opis

Po obronie pracy dyplomowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy i uzyskują kwalifikacje do kształcenia zintegrowanego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Druki do pobrania

oferta_sp_eduk_przedszk_i_wczesnoszk_1

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna dla dzieci i młodzieży z terapią ruchem

 • 350 godz. dydakt (w tym 60 godz. praktyk zawodowych)
 • 150 zł (wpisowe) +3800 zł (czesne)- istnieje możliwość płatności w ratach

Adresat

Absolwenci studiów magisterskich, nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, ośrodków wspomagania rozwoju itp.

Zakres treści

Ramowy program studiów obejmuje m. in. następujące zagadnienia:

1. Wybrane zagadnienia z anatomii, fizjologii i biomechaniki
2. Diagnoza funkcjonalna
3. Badanie narządów ruchu dla potrzeb gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
4. Podstawy diagnostyki obrazowej wad postawy i dysfunkcji narządów ruchu
5. Metody badań postaw ciała
6. Współczesna metodyka postępowania korekcyjnego w gimnastyce korekcyjno-kompensacyjnej
7. Korekta wad postawy poprzez pływanie i hipoterapię
8. Kompozycje tańca i choreografia
9. Rytmika
10. Metodyka nauczania podstaw ruchu i zabawy
11. Terapia wad postawy
12. Gry i zabawy korekcyjno- kompensacyjne
13. Projektowanie programów terapeutycznych
14. Seminarium dyplomowe
15. Praktyka

Opis

Po obronie pracy końcowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy. Uzyskują tym samym kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu terapii ruchowej z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną.

Druki do pobrania

Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna

Integracja sensoryczna

 • 405 godz. dydakt. (w tym 60 godz. praktyki)
 • 200 zł (wpisowe) +5900 zł (czesne)- istnieje możliwość płatności w ratach

Adresat

Absolwenci studiów magisterskich humanistycznych, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, fizjoterapeuci, rehabilitanci, lekarze.

Zakres treści

Ramowy program studiów obejmuje m. in. następujące zagadnienia:

1. Anatomia z fizjologią człowieka.
2. Neurologia dziecięca.
3. Neuropsychologia kliniczna.
4. Budowa i funkcjonowanie zmysłów:
• aspekt medyczny,
• funkcja wzrokowa,
• funkcje: słuchu, dotyku, smaku.
5. Wybrane zagadnienia z patologii noworodka:
• upośledzenie umysłowe.
• rozwój ruchowy dziecka od 0 do 3 roku życia w tym MFRD, SCHOPLER.
• klasyfikacja zaburzeń przetwarzania sensorycznego.
6. Wczesna diagnostyka zaburzeń przetwarzania sensorycznego u dzieci do 3 roku życia.
7. Narzędzia do oceny procesów przetwarzania sensorycznego
8. Warsztat pracy terapeuty SI.
9. Opracowanie i pisanie diagnoz
10. Diagnoza i terapia SI u dzieci z różnymi deficytami:
• mózgowe porażenie dziecięce,
• niepełnosprawność wzrokowa,
• norma intelektualna – kłopoty z przetwarzaniem wzrokowym,
• dziecko ze spektrum autyzmu,
• dzieci z zespołem wad wrodzonych,
• Zespół Downa.
11. Wpływ integracji sensorycznej na rozwój mowy.
12. Psychologiczne problemy rodzin dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi.
13. Seminarium.
14. Praktyka.

Opis

Po obronie pracy końcowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów podyplomowych KPSW w Bydgoszczy.
Absolwenci uzyskują kwalifikacje do prowadzenia pomocy terapeutycznej w formach określonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Druki do pobrania

Integracja sensoryczna

Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

 • 360 godz. dydakt. (w tym 60 godz. praktyki)
 • 150 zł (wpisowe) + 4 000 zł (czesne)- istnieje możliwość płatności w ratach

Adresat

Absolwenci szkół wyższych I i II stopnia, którzy ukończyli kierunek Pedagogika specjalność Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna oraz nauczyciele przedszkoli i klas 0-3 szkoły podstawowej posiadający kwalifikacje pedagogiczne i nauczycielskie. Ponadto kandydaci winni spełniać warunek posiadania wykształcenia językowego na poziomie B2 lub certyfikat znajomości języka na poziomie FCE.

Słuchacze studiów podyplomowych którzy nie posiadają certyfikatu FCE będą przygotowani do zdania egzaminu zewnętrznego FCE, w Ośrodku językowym upoważnionym do przeprowadzenia tego typu egzaminu. Opłaty organizacyjne i egzaminu pokrywa słuchacz studiów podyplomowych.

Celem studiów jest nabycie przez słuchaczy niezbędnych kompetencji do prowadzenia zajęć edukacyjnych z języka obcego w przedszkolu i klasach 0-3 szkoły podstawowej.

Zakres treści

Ramowy program studiów obejmuje m. in. następujące zagadnienia:

1. Podstawy glottodydaktyki
2. Wiedza o krajach obszaru językowego
3. Metodyka nauczania języka angielskiego we wczesnej edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej
4. Lektorat języka angielskiego
5. Seminarium
6. Praktyka

Opis

Po obronie pracy dyplomowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy.

Druki do pobrania

oferta_sp_jezyk_ang

Logopedia ogólna

 • 615 godz. dydaktycznych (w tym 100 godz. praktyki)
 • 150 zł (wpisowe) +5450 zł (czesne)- istnieje możliwość płatności w ratach

Adresat

Osoby z wyższym wykształceniem magisterskim. Preferowane są osoby, które ukończyły kierunki humanistyczne (filologia polska), społeczne (pedagogika, psychologia), ,medyczne, aktorskie.

Zakres treści

Ramowy program studiów obejmuje m. in. następujące zagadnienia:
1. Wstęp do logopedii
2. Foniatria, anatomia i patologia aparatu mowy
3. Rozwój i kształtowanie sprawności językowych dziecka
4. Fonetyka i fonologia języka polskiego
5. Morfoskładnia języka polskiego
6. Elementy ortodoncji
7. Audiologia
8. Pedagogika specjalna
9. Emisja i higiena głosu
10. Neurologia dziecięca
11. Diagnoza, terapia i profilaktyka logopedyczna
12. Glottodydaktyka
13. Warsztat logopedy z metodyką pracy
14. Psychologia rozwojowa i kliniczna dziecka
15. Samorządowy system edukacyjny- wybrane problemy prawa oświatowego
16. Metodyka zajęć korekcyjno-wyrównawczych
17. Podstawy komunikacji językowej
18. Zaburzenia rozwoju mowy dziecka „0”
19. Dyslalia obwodowa
20. Surdologopedia
21. Oligofrenologopedia
22. Balbutologopedia
23. Neuropsychologia
24. Neurologopedia
25. Glottologopedia
26. Laryngologopedia
27. Kultura języka
28. Seminarium
29. Praktyka

Opis

Po obronie pracy końcowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy. Uzyskują kwalifikacje do pracy w placówkach podległych Ministrowi Edukacji Narodowej, Ministrowi Zdrowia, Ministrowi Polityki Społecznej oraz w sferze działalności gospodarczej.

Druki do pobrania

Logopedia Ogólna

Logopedia ogólna – po Logopedii szkolnej

 • 205 godz. dydakt. + plus praktyka (różnica do 100 godz.)
 • 150 zł (wpisowe) + 2300 zł (czesne) - istniej możliwość płatności w ratach

Adresat

osoby z wyższym wykształceniem magisterskim, które ukończyły studia lub studia podyplomowe z logopedii szkolnej.

Zakres treści

1. Metodyka zajęć korekcyjno-wyrównawczych
2. Podstawy komunikacji językowej
3. Zaburzenia rozwoju mowy dziecka „0”
4. Dyslalia obwodowa
5. Surdologopedia
6. Oligofrenologopedia
7. Balbutologopedia
8. Logorytmika.
8. Neurologopedia
9. Glottologopedia
10. Laryngologopedia
11. Kultura języka
12. Seminarium
13. Praktyka

Druki do pobrania

oferta_sp_logop_ogolna_po_szkolnej

Logopedia szkolna- terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej

 • 360 godz. dydakt. ( w tym 60 godz. praktyki)
 • 150 zł (wpisowe) +3650 zł (czesne)- istnieje możliwość płatności w ratach

Adresat

Osoby z wyższym wykształceniem magisterskim, które ukończyły kierunki humanistyczne, pedagogiczne, psychologiczne lub medyczne.

Zakres treści

Ramowy program studiów obejmuje m. in. następujące zagadnienia:
1. Wstęp do logopedii
2. Foniatria, anatomia i patologia aparatu mowy
3. Rozwój i kształtowanie sprawności językowych dziecka
4. Fonetyka i fonologia języka polskiego
5. Morfoskładnia języka polskiego
6. Elementy ortodoncji
7. Audiologia
8. Pedagogika specjalna
9. Emisja i higiena głosu
10. Neurologia dziecięca
11. Diagnoza, terapia i profilaktyka logopedyczna
12. Glottodydaktyka
13. Warsztat logopedy z metodyką pracy
14. Psychologia rozwojowa i kliniczna dziecka
15. Samorządowy system edukacyjny- wybrane problemy prawa oświatowego
16. Seminarium
17. Praktyka

Opis

Po obronie pracy dyplomowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy i uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć logopedycznych w formach określonych przez MEN.

Druki do pobrania

Logopedia szkolna

Terapia zajęciowa dzieci i młodzieży

 • 335 godz. dydaktycznych (w tym 60 godz. praktyki)
 • 150 zł (wpisowe) + 3650 zł (czesne) - istnieje mozliwość płatności w ratach

Adresat

absolwenci wyższych studiów magisterskich z zakresu psychologii, fizjoterapii, wychowania fizycznego, pedagogiki o specjalnościach terapeutycznych, studiów podyplomowych z zakresu wspomagania rozwoju, integracji sensorycznej, logopedii, neurologopedii, gimnastyki korekcyjnej, terapii pedagogicznej i innych.

Zakres treści

1. Anatomia i fizjologia czynnościowa człowieka
2. Wybrane zagadnienia psychologii rozwojowej
3. Podstawy pedagogiki specjalnej
4. Biomedyczne aspekty niepełnosprawności
5. Ergoterapia
6. Terapia sensoryczna
7. Wprowadzenie do terapii zajęciowej
8. Warsztat terapii manualnej
9. Arteterapia - plastyka
10. Arteterapia - gry i zabawy ruchowe z tańcem
11. Arteterapia - hipoterapia
12. Umiejętności interpersonalne
13. Seminarium
14. Praktyka

Opis

Celem studiów jest: zdobycie wiedzy i umiejętności do sporządzenia diagnozy i prowadzenia zajęć terapeutycznych na różnych etapach rozwoju dziecka w systemie edukacyjnym kraju.

Druki do pobrania

oferta_sp_terapia zajęciowa

Neurologopedia z elementami Tyflologopedii i Surdologopedii

 • 400 godz. dydakt. (w tym 60 godz. praktyki)
 • 150 zł (wpisowe) +4300 zł (czesne)- istnieje możliwość płatności w ratach

Adresat

Logopedzi, którzy ukończyli magisterskie studia z logopedii lub absolwenci Studiów Podyplomowych z Logopedii (4 semestralne) o łącznej liczbie godzin co najmniej 600 h dydakt.

Zakres treści

Ramowy program studiów w wymiarze obejmuje m. in. następujące zagadnienia:

1. Podstawy neurologopedii
2. Psychologia rozwojowa i kliniczna dziecka
3. Psychologia niewidomych
4. Psychologia dzieci słabo słyszących
5. Neuropsychologia kliniczna
6. Choroby neuropsychiatryczne sprzężone z zaburzeniami mowy
7. Zaburzenia mowy w różnych rodzajach niepełnosprawności i autyzmie
8. Diagnoza i terapia neurologopedyczna okresu prenatalnego i ling walnego
9. Diagnoza i terapia neurologopedyczna okresu postlingwalnego
10. Diagnoza i terapia logopedyczna oligofazji
11. Diagnoza i terapia logopedyczna osób z wadą wzroku
12. Diagnoza i terapia logopedyczna osób z wadą słuchu z podstawami języka migowego
13. Diagnoza i terapia afazji
14. Diagnoza i terapia dysartrii
15. Diagnoza i terapia dysfagii
16. Diagnoza i terapia zaburzeń płynności mowy
17. Zaburzenia mowy w chorobach neurodegeneracyjnych i psychicznych
18. Zaburzenia foniatryczne w neurologopedii
19. Elementy fizjoterapii i osteopatii w zaburzeniach neurologicznych
20. Metoda werbo-tonalna
21. Komunikacja alternatywna
22. Metoda symultaniczno-sekwencyjna
23. SI
24. Seminarium
25. Praktyka

Opis

Po obronie pracy dyplomowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy.

Druki do pobrania

oferta_sp_neurologop

Pedagogika specjalna – Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną

 • 380 godz. dydaktycznych (w tym 120 godz. praktyki)
 • 150 zł (wpisowe) +3300 zł (czesne)- istnieje możliwość płatności w ratach

Adresat

Nauczyciele pragnący uzyskać kwalifikacje niezbędne do pracy z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo, w szkołach i innych placówkach oświatowo - wychowawczych oraz absolwenci szkół wyższych magisterskich.

Zakres treści

Ramowy program studiów obejmuje m. in. następujące zagadnienia:
1. Pedagogika specjalna
2. Oligofrenopedagogika
3. Wybrane zagadnienia z neuropsychiatrii dziecięcej.
4. Podstawy psychologii klinicznej.
5. Podstawy rewalidacji indywidualnej.
6. Rewalidacja indywidualna (logopedia, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, sztukoterapia, choreoterapia, SI)
7. Komunikacja alternatywna z metodyką
8. Metody wspomagające.
9. Samorządowy system edukacyjny- wybrane problemy prawa oświatowego
10. Metodyka nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
11. Metodyka nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.
12. Metodyka zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
13. Metodyka nauczania w internacie.
14. Diagnoza - projektowanie indywidualnych programów terapeutycznych.
15. Seminarium dyplomowe
16. Praktyka

Opis

Po obronie pracy dyplomowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy i uzyskują kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie.

Druki do pobrania

oferta_sp_oligo

Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza w edukacji szkolnej i pozaszkolnej

 • 350 godzin dydaktycznych (w tym 60 godz. praktyki)
 • 150 zł (wpisowe) +3800 zł (czesne)- istnieje możliwość płatności w ratach

Adresat

absolwenci studiów II stopnia, nauczyciele, osoby prowadzące zajęcia w placówkach oświatowych, kultury, pomocy społecznej i zakładach resocjalizacyjnych.

Zakres treści

1. Rozwój fizyczny dziecka
2. Rozwój psychospołeczny dziecka
3. Podstawy metodyki i pracy opiekuńczo-wychowawczej
4. Metody terapii pedagogicznej w obszarach:
a. Drama i teatr z metodyką
b. Taniec z metodyką
c. Rytmika i muzyka z metodyką
d. Innowacyjne techniki koncentracji (gry i zabawy logiczne, programowanie)
5. Warsztat pedagoga szkolnego z metodyką
6. Praktyka
7. Seminarium

Opis

Celem studiów jest: przygotowanie nauczyciela do pracy na stanowisku pedagoga szkolnego, wychowawcy w internatach, domach dziecka, świetlicach szkolnych, zakładach resocjalizacyjnych.

Druki do pobrania

oferta_sp_pedagogika opiekunczo-wychowawcza

Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna z kuratelą sądową

 • 400 godz. dydakt. (w tym 120 godz. praktyki)
 • 150zł - wpisowe, 3600zł (czesne) - mozna płacić w ratach

Adresat

Absolwenci studiów licencjackich i magisterskich. Pracownicy zakładów karnych i aresztów śledczych, społeczni kuratorzy sądowi funkcjonariusze policji, pracownicy innych instytucji powołanych do wykonywania zadań z zakresu profilaktyki przestępczości, resocjalizacji. W tym pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych.
Uwaga - osoby zamierzające pracować w jednostkach podległych MEN zobowiązane są do posiadania przygotowania pedagogicznego i wykształcenia magisterskiego.

Zakres treści

1. Wybrane zagadnienia prawne - orzecznictwo
2. Współczesna przestępczość i jej społeczny kontekst
3. Więźniowie
4. Metody oddziaływań w warunkach izolacji
5. Emocjonalne i osobowościowe mechanizmy zachowań
6. Mediacje i negocjacje w prawie karnym i prawie wykonawczym
7. Metody psychokorekcyjne w wychowaniu resocjalizacyjnym
8. Wspomaganie wychowawcze z elementami socjoterapii
9. Programowanie oddziaływań indywidualnych
10. Kuratela sądowa
11. Trening interpersonalny
12. Prawo karne wykonawcze w praktyce
13. Oddziaływania terapeutyczne
14. Metodyka pracy resocjalizacyjnej
15. Zaburzenia komunikowania się
16. Praktyka
17. Seminarium

Opis

Celem studiów jest: przygotowanie wykwalifikowanej kadry dla potrzeb pracy w placówkach resortu wymiaru sprawiedliwości, resortu spraw wewnętrznych, resortu edukacji. Studia umożliwiają zdobycie umiejętności projektowania procesu resocjalizacji oraz kształcenie umiejętności interpersonalnych potrzebnych w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie.

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio co dwa - trzy tygodnie. Prowadzone będą przez nauczycieli akademickich oraz praktyków reprezentujących szeroki zakres doświadczeń w dziedzinie profilaktyki społecznej, resocjalizacyjnej i penitencjarystyki

Druki do pobrania

oferta_sp_pedagogika res_pen

Plastyka, muzyka, historia sztuki, organizacja zajęć artystycznych

 • 360 godz. dydakt. (w tym 60+60+60 godz. -praktyki z wyboru słuchacza)
 • 150 zł (wpisowe) +4400 zł (czesne)- istnieje możliwość płatności w ratach

Adresat

Absolwenci szkół wyższych (studia magisterskie) oraz nauczyciele, którzy nie posiadają kwalifikacji do prowadzenia przedmiotów w jednostkach edukacyjnych w zakresie muzyki, plastyki, historii sztuki, organizacji zajęć artystycznych (pracodawca wymagać będzie również kwalifikacji pedagogicznych).

Zakres treści

Ramowy program studiów obejmuje m. in. następujące zagadnienia:

1. Podstawa wiedzy o kulturze z metodyką
2. Wstęp do wiedzy o sztuce
3. Analiza wybranych dzieł sztuki
4. Interpretacja wybranych dzieł muzycznych
5. Metodyka nauczania plastyki
6. Metodyka nauczania muzyki
7. Widzenie artystyczne
8. Warsztat edukacji muzycznej
9. Warsztat edukacji plastycznej
10. Warsztat rysunku
10. Formy przestrzenne, rzeźba/ceramika
11. Warsztat organizacji zajęć artystycznych- teatr uliczny
12. Kultura słowa
13. Zajęcia teatralne
14. Praktyka
15. Seminarium

Opis

Po obronie pracy dyplomowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy i uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć w zakresie plastyki, muzyki oraz historii sztuki przy stosowaniu warunku odbycia 60 h praktyk z każdego przedmiotu.

Druki do pobrania

oferta_sp_plastyka_muzyka_historia sztuki...

Pomoc psychologiczna

 • 210 godz. dydakt. (w tym 30 godz. praktyki)
 • 150 zł (wpisowe) +2 700 zł (czesne)- istnieje możliwość płatności w ratach

Adresat

osoby, trudniące się wspomaganiem innych w sytuacjach kryzysowych. Dotyczy to nauczycieli-wychowawców, psychologów, pedagogów szkolnych, ratowników różnych profesji, pracowników pomocy społecznej, służb medycznych itp.

Zakres treści

1. Prawne podstawy udzielania pomocy psychologicznej
2. Podstawy pomocy psychologicznej
3. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych
4. Stres-pochodzenie, zaburzenia efekty
5. Jednostka, a jej bezpieczeństwo
6. Rozwój umiejętności osobowych
a. interpersonalnych-warsztat
b. komunikacyjnych-warsztat
c. asertywnych-warsztat
7. Pomoc psychologiczna-kontrakt
8. Programowanie pomocy psychologicznej
9. Pomoc psychologiczna w rodzinie
10. Pomoc psychologiczna ofiarom-kontrakt
11. Pomoc psychologiczna chorym
12. Pomoc psychologiczna w procesie starzenia się oraz wypalania zawodowego
13. Terapie w zakresie zdiagnozowanej pomocy psychologicznej-warsztat
14. Seminarium-projekt
15. Praktyka zawodowa
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych programem oraz napisanie projektu edukacyjnego i zdanie egzaminu końcowego

Opis

Celem studiów jest: podniesienie kwalifikacji zawodowej słuchaczy dla efektywnego wsparcia osób potrzebujących pomocy psychologicznej w różnych sytuacjach życiowych.

Druki do pobrania

oferta_sp_pomoc psychologiczna

Przygotowanie pedagogiczne

 • 485 godz. dydakt. (w tym 150 godz. praktyk)
 • 150 zł (wpisowe) +3500 zł (czesne)- istnieje możliwość płatności w ratach

Adresat

Osoby z wyższym wykształceniem, które nie posiadają kwalifikacji pedagogicznych.

Zakres treści

Ramowy program studiów obejmuje m. in. następujące zagadnienia:

1. Ogólne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne:
• Pedagogika
• Psychologia
2. Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne na danym etapie kształcenia:
• Pedagogika
• Psychologia
3. Podstawy dydaktyki
4. Dydaktyki w grupach I lub II z wyboru słuchacza
I - grupy przedmiotów humanistycznych oraz grupy przedmiotów artystycznych
II - grupy przedmiotów matematyczno-fizycznych oraz grupy przedmiotów przyrodniczych
5. Warsztat pracy nauczyciela
6. Projektowanie wychowawcze
7. Samorządowy system edukacyjny-wybrane problemy prawa oświatowego
8. Praktyka pedagogiczna (150 godzin)
9. Seminarium

Opis

Po obronie pracy dyplomowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy i uzyskują kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela zgodnie z wytycznymi MEN.

Druki do pobrania

oferta_sp_Przygot.pedagogiczne

Socjoterapia

 • 400 godz. dydakt. (w tym 120 godz. praktyki)
 • 150 zł (wpisowe) +3600 zł (czesne)- istnieje możliwość płatności w ratach

Adresat

Osoby posiadające wykształcenie wyższe pedagogiczne, psychologiczne, socjologiczne lub inne humanistyczne, pracujące zawodowo lub zamierzające pracować z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami gdzie występują zaburzenia wychowawcze. Zamierzające prowadzić zajęcia w jednostkach wspomagania wychowawczego i terapeutycznego. Mające predyspozycje i gotowość do prowadzenia szkoleń i warsztatów metodami aktywizującymi dla nauczycieli, grup wsparcia wychowawczego..

Zakres treści

Ramowy program studiów obejmuje m. in. następujące zagadnienia:
dz. praktyki) obejmuje m. in. następujące zagadnienia:
1. Współczesne kierunki psychoterapii
2. Wybrane zagadnienia neuropsychiatrii
3. Podstawy psychologii klinicznej i psychopatologii rozwoju
4. Metodologia i metodyka pracy z grupą
5. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych
6. Trening umiejętności wychowawczych
7. Techniki radzenia sobie ze stresem
8. Warsztaty:
• socjoterapeutyczny
• pomocy indywidualnej
• zadaniowy i superwizyjny
9. Konstruowanie projektów i programów warsztatów
10. Warsztat umiejętności psychospołecznych
11. Seminarium
12. Praktyka

Opis

Po obronie pracy dyplomowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy.

Druki do pobrania

oferta_sp_socjoterapia

Surdopedagogika i tyflopedagogika

 • 615 godz. dyd. (w tym 2x 120 godzin praktyki)
 • 150 zł (wpisowe) + 4 600 zł (czesne)- istnieje możliwość płatności w ratach

Adresat

absolwenci studiów wyższych magisterskich kierunków pedagogika specjalna, pedagogika, psychologia oraz osoby pracujące lub zamierzające pracować z dziećmi, młodzieżą,osobami dorosłymi z niepełnosprawnością słuchu i wzroku.

Zakres treści

Moduł I
Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne, specjalne:
1. Psychologia rozwojowa i kliniczna
2. Pedagogika specjalna
3. Diagnoza psychopedagogiczna
4. Podstawy prawne funkcjonowania osób niepełnosprawnych
5. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych
6. Sytuacja rodziny osoby niepełnosprawnej.
7. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego
8. Biologiczne uwarunkowania rozwoju narządu słuchu
9. Edukacja, wychowanie i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową
10. Biologiczne uwarunkowania rozwoju narządu wzroku
11. Edukacja, wychowanie i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową
Moduł II
Metodyki specjalne:
Surdopedagogika
1. Metodyka nauczania i wychowania dzieci niesłyszących i słabosłyszących w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
2. Metodyka nauczania i wychowania dzieci z wadą słuchu w nauczaniu przedmiotowym
3. Metodyka wychowania niepełnosprawnych słuchowo w internacie i świetlicy
4. Zajęcia rewalidacyjne i korekcyjno-kompensacyjne w terapii dziecka z wadą słuchu
5. Metody wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z niepełnosprawnością słuchową
6. Urządzenia techniczne w rehabilitacji słuchu i mowy osób głuchych
7. Manualne sposoby usprawniania języka
8. Praktyka - 120h
Moduł III
Metodyki specjalne:
Tyflopedagogika:
1. Metodyka nauczania i wychowania dzieci niewidomych i słabo widzących w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
2. Metodyka nauczania i wychowania dzieci z niewidomych i słabo widzących w nauczaniu przedmiotowym
3. Metodyka wychowania w internacie i świetlicy
4. Zajęcia rewalidacyjne i korekcyjno-kompensacyjne w terapii dziecka z wadą wzroku
5. Metody porozumiewania się metoda Braila
6. Rehabilitacja widzenia
7. Metody usprawniania orientacji przestrzennej
8. Wczesne wspomaganie dziecka z niepełnosprawnością wzrokową
9. Praktyka- 120 h

Projekt (seminarium)

Opis

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy z osobami z niepełnosprawnością wzroku i słuchu. Słuchacze zostaną wyposażeni w wiedzę, umiejętności i kompetencje zawodowe zgodnie z Rozp. MEN z 01.08.2017 r.

Druki do pobrania

oferta_sp_surdo i tyflopedagogika

Terapeuta uzależnień i zaburzeń zachowania

 • 230 godz. dydakt. (w tym 60 godz. praktyki)
 • 150 zł (wpisowe) + 3 800 zł (czesne)- istnieje możliwość płatności w ratach

Adresat

nauczyciele, pedagodzy pracujący w jednostkach edukacyjnych, pomocy społecznej, resocjalizacji i służby zdrowia. Ponadto absolwenci studiów wyższych kierunków: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o zdrowiu
i rodzinie.

Zakres treści

1. Podmiotowe i środowiskowe uwarunkowania zachowań zdrowotnych
2. Medyczne aspekty uzależnień
3. Prawne aspekty przemocy i uzależnień
4. Podstawy wiedzy na temat uzależnień
5. Psychologia współuzależnienia
6. Wiedza o procesach terapeutycznych
7. Psychoterapia DDA
8. Strategie terapii uzależnień
9. Psychologiczne aspekty przemocy
10. Profilaktyka
11. Praktyka
12. Seminarium

Opis

Celem studiów jest: wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne dotyczące rozpoznawania zagrożeń i zaburzeń w środowisku lokalnym, podejmowania właściwej interwencji, prowadzenia pierwszego kontaktu poradnictwa i terapii, projektowania programów profilaktycznych, psychoedukacyjnych, terapeutycznych.

Druki do pobrania

oferta_sp_terapeuta_uzal_i zab-zach

Pedagogika specjalna – Rewalidacja i terapia pedagogiczna rozwoju osobowego dzieci i młodzieży z elementami pomocy psychologiczno – pedagogicznej

 • 355 godz. dydakt. (w tym 60 godz. praktyki)
 • 150 zł (wpisowe) +3450 zł (czesne)- istnieje możliwość płatności w ratach

Adresat

Nauczyciele wszystkich poziomów edukacyjnych, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, świetlic terapeutycznych, szkół i placówek opiekuńczych oraz wspomagania wychowawczego i dydaktycznego

Zakres treści

Ramowy program studiów obejmuje m. in. następujące zagadnienia:

1. Pedagogika specjalna
2. Psychologia - podstawy diagnozy
3. Podstawy prawne pomocy psychologiczno-pedagogicznej
4. Pedagogika- diagnoza pedagogiczna
5. Diagnoza i terapia rodziny
6. Orzecznictwo w sprawach edukacyjnych
7. Terapia dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- SI
8. Metody pracy z dzieckiem z zaburzeniami zachowania
9. Neurosensoryczna terapia taktylna
10. Terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej
11. Alternatywne metody pracy terapeutycznej: muzykoterapia, kreatywne myślenie, kinezjologia edukacyjna, arteterapia
12. Diagnoza i terapia dzieci z różnymi deficytami - norma intelektualna- kłopoty z przetwarzaniem wzrokowym
13. Terapia pedagogiczna dzieci w wieku szkolnym
14. Terapia pedagogiczna dzieci z ryzyka dysleksji
15. Terapia pedagogiczna dzieci i młodzieży w wieku szkolnym
16. Terapia pedagogiczna dzieci starszych i młodzieży
17. Warsztat zajęć parateatralnych
18. Alternatywne technologie terapeutyczne, gestalt, relaksacja, medytacja, dialog motywujący
19. Praktyka
20. Seminarium

Opis

Celem studiów jest: dostarczenie słuchaczom wieloaspektowej wiedzy i umiejętności pozwalających na zdobycie kompetencji z zakresu rewalidacji, diagnozy i terapii pedagogicznej, dysleksji rozwojowej oraz przygotowania do prowadzenia indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się.
Po obronie pracy dyplomowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy

Druki do pobrania

oferta_sp_terapia_ped

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja z wykorzystaniem wybranych metod neurofizjologicznych (z certyfikatem metody Shantala)

 • 410 godz. dydakt. (w tym praktyki)
 • 150 zł (wpisowe) +3700 zł (czesne)- istnieje możliwość płatności w ratach

Adresat

Nauczyciele, pedagodzy, psychologowie i terapeuci pracujący w żłobkach, przedszkolach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i innych poradniach specjalistycznych, szkołach podstawowych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, ośrodkach wczesnej interwencji oraz innych placówkach resortu oświaty i resortu zdrowia, realizujących zadania wczesnego wspomagania. Absolwenci studiów licencjackich na kierunku Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna oraz absolwenci studiów magisterskich na kierunkach: Psychologia, Socjologia, Pedagogika, Pedagogika specjalna, Medycyna.

Zakres treści

Ramowy program studiów obejmuje m. in. następujące zagadnienia:

Zagadnienia medyczne i z zakresu psychologii

1. Wybrane zagadnienia z patologii noworodka
2. Neurologia dziecięca
3. Psychiatria dziecięca
4. Fizjoterapia pediatryczna
5. Diagnoza funkcjonalna sprawności psychomotorycznych (funkcje poznawcze. komunikacja, umiejętności społeczne)
6. Psychologia rozwoju małego dziecka

Zagadnienia z zakresu terapii

1. Wczesna interwencja logopedyczna
2. Neurosensoryczna terapia taktylna
3. Metody neurofizjologiczne w rehabilitacji dzieci
4. Metoda behawioralna i behawioralno-poznawcza we wczesnym wspomaganiu
5. Metoda wczesnego usprawniania dzieci głuchych i niedosłyszących
6. Metoda wczesnego usprawniania dzieci niewidomych i słabo widzących
7. Metoda wczesnego usprawniania dzieci z MPD
8. Metoda wczesnego usprawniania dzieci z zespołem Downa
9. Metoda wczesnego usprawniania dzieci z autyzmem i z zespołem Aspergera
10. Wspomagające i alternatywne metody komunikacji
11. Psychopedagogiczne metody wspomagania rozwoju małych dzieci-SI
12. Metody diagnozowania i wczesnego wspomagania dzieci z niepełno sprawnościami sprzężonymi
13. Metody terapii zabawą i sztuką w pracy z dzieckiem we wczesnym wspomaganiu
14. Elementy metody werbo-tonalnej w rehabilitacji małego dziecka
15. Współpraca z rodziną w systemie wczesnej interwencji
16. Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
17. Seminarium
18. Praktyka

Opis

Po obronie pracy dyplomowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy.

Druki do pobrania

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie

 • 415 godz. dydakt. (w tym 2x60 godz. praktyki)
 • 150 zł (wpisowe) +3800 zł (czesne)- istnieje możliwość płatności w ratach

Adresat

Absolwenci studiów II stopnia oraz nauczyciele, którzy ubiegają się o kwalifikacje do nauczania przedmiotów wiedza o społeczeństwie
i wychowania do życia w rodzinie.

Zakres treści

Ramowy program studiów obejmuje m. in. bloki programowe:

1. Blok wiedza o społeczeństwie
• Podstawy socjologii
• Społeczeństwo, naród i kultura
• Teoria polityki
• Państwo, polityka i demokracja
• Ustrój polityczny RP
• Samorząd terytorialny i polityka lokalna
• Opinia publiczna i media
• Podstawy prawa
• Stosunki międzynarodowe
• Prawa człowieka
• Komunikacja masowa i polityczna
• Metody rozwiązywania konfliktów- mediacje
• Gospodarka, rynek, edukacja
• Globalizacja. Problemy współczesnego świata
• Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie
• Technologia informacyjna
• Praktyki
2. Blok wiedza o życiu w rodzinie
• Podstawy wychowania do życia w rodzinie, w tym zagadnienia etyczne, socjologiczne i prawne
• Zagadnienie biomedyczne
• Zagadnienia seksuologiczne
• Zagadnienia psychologiczno- pedagogiczne
• Metodyka i dydaktyka przedmiotu
• Seminarium
• Praktyki

Opis

Po obronie pracy dyplomowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy i uzyskują kwalifikacje do nauczania przedmiotu Wiedza o społeczeństwie oraz Wychowanie do życia w rodzinie.

Druki do pobrania

oferta_sp_wos_wdz

Zarządzanie kadrami. Doradztwo personalne.

 • 295 godz. dydakt.
 • 150 zł (wpisowe) +2700 zł (czesne)- istnieje możliwość płatności w ratach

Adresat

Absolwenci szkół wyższych zwłaszcza pracownicy działów kadr, osoby zajmujące się poradnictwem zawodowym, kierownicy jednostek organizacyjnych lub właściciele firm, którzy chcą poszerzyć swoje kwalifikacje o praktyczne umiejętności wprowadzania zmian w systemie kadrowym i organizacji pracy.

Zakres treści

Ramowy program studiów obejmuje, m. in. następujące zagadnienia:

1. Rynek pracy w Polsce i UE
2. Podstawy zarządzania firmą w warunkach gospodarki rynkowej
3. Planowanie kariery, kierowanie własnym rozwojem
4. Elementy prawa pracy, prawa podatkowego oraz prawa autorskiego
5. Autoprezentacja, wystąpienia publiczne
6. Warsztat pracy doradcy zawodowego:
• grupa młodzieży do 18 l.
• grupa osób powyżej 18 l.
7. Audyt personalny
8. Strategia firmy i polityka kadrowa
9. Zawodoznawstwo
10. Kwalifikacje i kompetencje
11. Rekrutacja i selekcja pracowników
12. Rodzaje i formy zatrudnienia
13. Planowanie i operacyjne zarządzanie zatrudnieniem
14. Motywacyjny system wynagradzania
15. Organizacja funkcji personalnej
16. System oceny pracowników w strukturze zarządzania firmą
17. Ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i emerytalne
18. Strategia szkoleń i rozwoju pracowników
19. Prawo pracy
20. Warsztat umiejętności interpersonalnych
21. Seminarium

Opis

Po obronie pracy dyplomowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy

Druki do pobrania

Zarządzanie kadrami

Zarządzanie oświatą

 • 290 godz. dydakt. (w tym 30 godz. praktyki)
 • 150 zł (wpisowe) +2500 zł (czesne)- istnieje możliwość płatności w ratach

Adresat

Dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele, pracownicy światowej administracji rządowej i samorządowej, a także osoby, które przygotowują się do objęcia funkcji kierowniczych w oświacie.

Zakres treści

Ramowy program studiów obejmuje m. in. następujące zagadnienia:

1. Teoria organizacji i zarządzania

• Prawo oświatowe
• Zarządzanie zasobami ludzkimi
• Strategia zarządzania placówkami oświatowymi
• Zadania dyrektora jednostki edukacyjnej w zakresie bhp

2. Zarządzanie jakością

• Kontrola zarządcza
• Finansowanie placówek oświatowych
• Techniki informatyczne w zarządzaniu oświatą
• Zarządzanie projektami- pozyskiwanie środków unijnych
• Warsztat pracy dyrektora
• Marketing usług edukacyjnych
• Warsztat umiejętności interpersonalnych
• Nowy nadzór pedagogiczny
• Planowanie i organizacja pracy
• Coaching w zarządzaniu szkołą
• Seminarium dyplomowe
• Praktyka kierownicza

Opis

Po obronie pracy dyplomowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy

Druki do pobrania

oferta_sp_zarządzanie_oświatą