Etapy mediacji – dowiedz się, jak przebiega postępowanie mediacyjne

Nie wszystkie spory muszą znaleźć swój finał na sądowej wokandzie. W wielu przypadkach możliwe jest znalezienie korzystnego dla obu stron rozwiązania konfliktu, a dzieje się tak na drodze mediacji. Zastanawiasz się, jak przebiega ten proces i w jaki sposób najlepiej się do niego przygotować? A może chcesz rozpocząć karierę jako mediator? Czytaj dalej i poznaj etapy mediacji.

Czym jest mediacja?

Mediacja to jeden ze skuteczniejszych sposobów rozwiązywania konfliktów. Celem tego działania jest wypracowanie akceptowalnego dla obu stron sporu kompromisu. Poza zwaśnionymi uczestnikami w procedurze bierze udział mediator prowadzący cały proces. Jego zadaniem jest ułatwienie stronom dojścia do porozumienia poprzez poszukiwanie korzystnego i możliwego do zastosowania rozwiązania.

Mediacja jest nieoceniona we wszelkiego rodzaju sporach między ludźmi. Niezależnie od tego, czy sprawa dotyczy konfliktów rodzinnych, gospodarczych, czy pracowniczych, można próbować zakończyć spór poprzez takie działanie, nie angażując sądu.

Najczęściej stosowane etapy mediacji – jak przebiega ten proces?

Mediacja przebiega etapami. Specyfika spotkań i ich ilość mogą w każdym przypadku wyglądać nieco inaczej. Wiele zależy od problemu, z jakim uczestnicy zgłosili się do tego procesu. Z reguły jednak etapy postępowania mediacyjnego można ująć w pewne ramy. Czytaj dalej i dowiedz się, jak najczęściej przebiega mediacja.

Przygotowanie mediacji

Pierwszy etap mediacji następuje po wszczęciu postępowania przez strony (lub stronę). Polega on na zbadaniu prawnego i faktycznego stanu sprawy, przy czym należy pamiętać, że od tego etapu zależy powodzenie całego procesu. Mediator może przed rozpoczęciem spotkań nawiązać kontakt ze stronami postępowania w celu wyjaśnienia im, na czym dokładnie będzie polegała mediacja. Przepisy prawa pozostawiają mediatorom dużą dowolność w organizacji postępowania przygotowawczego – mediator może, choć nie musi, zapoznać się z aktami sprawy, należy jednak zachować ostrożność, by nie stracić neutralnego statusu wobec stron.

Kontakt ze stronami postępowania mediacyjnego i otwarcie mediacji

Po zakończeniu postępowania przygotowawczego organizowane jest spotkanie mediatora ze stronami postępowania. Uczestnicy powinni dostarczyć odpowiednie dokumenty wraz z opisem sporu. Po tej rozmowie mediator z reguły zawiadamia strony o terminie i miejscu spotkań, a także dostarcza im stosowną umowę i zgodę na przystąpienie do mediacji. To czas, w którym mediator i uczestnicy spotkań powinni ustalić reguły obowiązujące podczas mediacji i cel postępowania.

Otwarcie mediacji powinno odbyć się ze wszystkimi stronami sporu jednocześnie – warto jednak pamiętać, że w szczególnych przypadkach mediator może spotkać się z uczestnikami oddzielnie. Podczas tego spotkania mediator informuje też strony o dobrowolności mediacji i o jej poufności.

Przebieg spotkań mediacyjnych

Właściwy etap mediacji rozpoczyna się od przedstawienia przez strony swoich stanowisk i przekazania niezbędnych informacji drugiej stronie konfliktu. Mediator powinien pozwolić na to, aby zwaśnieni uczestnicy podzielili się własnymi punktami widzenia i emocjami, a także określili swoje oczekiwania w stosunku do postępowania mediacyjnego.

Następnie rozpoczynają się sesje mediacyjne. Skuteczne postępowanie składa się zazwyczaj z trzech do pięciu spotkań, choć jest to kwestia indywidualna i w dużej mierze zależy od rodzaju konfliktu oraz otwartości stron na wypracowanie kompromisu. Najważniejsze jest jednak to, że kolejne sesje mediacyjne powinny przybrać formę dialogu. Głównym zadaniem mediatora jest stworzenie uczestnikom warunków, które pomogą im efektywnie rozmawiać, co ma w założeniu doprowadzić do zakończenia sporu. Należy pamiętać, że mediator nie szuka winnych i nie narzuca rozwiązań. Musi zachować bezstronność i neutralność w stosunku do stron.

Warto wspomnieć, że kolejne spotkania mediacyjne w założeniu powinny zbliżać uczestników do punktu wspólnego – z reguły spotkania trwają tak długo, jak mediator dostrzega ich zasadność i szansę na zawarcie ugody.

Negocjacje i zawarcie ugody

Kolejne etapy mediacji dotyczą negocjacji i ewentualnego zawarcia ugody między stronami. Uczestnicy przedstawiają swoje propozycje ugodowe, jednak jeśli nie znajdują wspólnego punktu, mediator może skorzystać z możliwości spotkania się z nimi na osobności. Celem takiego działania jest konfrontacja oczekiwań z rzeczywistością i przedyskutowanie ewentualnych konsekwencji rozwiązań zaproponowanych przez strony.

Jeśli uczestnikom uda się dojść do porozumienia, następnym etapem mediacji jest podpisanie ugody. Istotną funkcję pełni w nim mediator – musi dopilnować, czy porozumienie zawierane między stronami jest realne i konkretne. Co najważniejsze, jeśli ugoda jest zatwierdzona przez sąd, to ma moc prawną. Uczestnicy muszą się więc z niej wywiązać.

Mediacje nie zamykają drogi do postępowania sądowego. Jeżeli strony nie znajdą rozwiązania i nie wypracują kompromisu, to mogą dążyć do zakończenia konfliktu na wokandzie. Warto jednak podkreślić, że dialog uczestników w toku mediacji nadal pozostaje jedną z najskuteczniejszych metod zażegnania sporu. Jeśli chcesz pomagać ludziom w poszukiwaniu drogi do porozumienia, wybierz szkolenia w Ośrodku Kształcenia Kadr Atena – nasza placówka organizuje kursy z postępowania mediacyjnego. Sprawdź szczegóły i wybierz szkolenie dla siebie!