Asertywna komunikacja oraz negocjacje – jako skuteczne narzędzie pracy

Adresat

Dyrektorzy szkół, placówek szkolno-wychowawczych, nauczyciele.

Zakres treści

Komunikacja w konflikcie. Asertywność. Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów. Techniki komunikacyjne i negocjacyjne na impas oraz na zachowania agresywne.

Liczba godzin

Cena 350 zł/os.; 10 godz. dydakt. (warsztaty)

Opis