Świat głosek i liter

Adresat

Warsztat adresowany jest do nauczycieli przedszkola, nauczycieli kształcenia zintegrowanego, psychologów, pedagogów, specjalistów w zakresie terapii pedagogicznej, logopedów, polonistów oraz osób pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych (uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się – dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia).

Zakres treści

To działania mające na celu logiczne ukazanie stosunków między światem liter i głosek. Bez ukazania tych stosunków nie jest możliwe nauczanie czytania i pisania z jednoczesnym rozwijaniem logicznego myślenia. Nie jest możliwe uczenie kreatywności.
To działanie mające na celu sformułowanie odpowiedzi na pytanie: Dlaczego tak się dzieje, że czytanie opanowują tylko nieliczni?
To działanie pokazujące nierozumienie świata głosek i świata liter przez dorosłych (rodziców/nauczycieli). Dorośli znajdują się w świecie liter, natomiast dzieciom bliższy jest świat głosek.

Liczba godzin

Cena 350 zł/os.; 6 godz. dydakt. (warsztaty)

Opis

CEL OGÓLNY SZKOLENIA:
Przekazanie nauczycielom oraz osobom zajmującym się edukacją językową dzieci wiedzy z zakresu edukacji językowej, a także przygotowanie nauczycieli do właściwego postępowania terapeutycznego. Wiedzę zdobytą podczas warsztatów można znakomicie wykorzystać do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym/wczesnoszkolnym/szkolnym w procesie uczenia się.

CEL SZCZEGÓŁOWY SZKOLENIA:
- usystematyzowanie wiedzy na temat syntezy i analizy słuchowej i jej roli w procesie czytania i pisania;
- omówienie procesu syntezy i analizy słuchowej od syntezy i analizy sylabowej poprzez syntezę morfemową, logotomową, logotomowo - fonemową, fonemowo - logotomową do syntezy i analizy fonemowej;
- poznanie techniki czytania metodą „ślizgania się” czyli płynnego przechodzenia z głoski na głoskę;
- poznanie narzędzia terapeutycznego - teczki terapeutycznej w tym: 60 kart pracy do stymulacji, rozwijania, usprawniania syntezy i analizy słuchowej;
- wykonanie przez uczestników szkolenia (według instrukcji) własnej karty pracy do stymulacji, rozwoju i usprawniania funkcji słuchowo-językowych i próby formułowania polecenia do karty pracy;
- przeprowadzenie ćwiczeń syntezy i analizy słuchowej z wykorzystaniem rozsypanek wyrazowo-obrazkowych;
- formułowanie reguł ortograficznych utrwalających pisownię spółgłosek miękkich oraz pisownię „rz” po spółgłoskach;
- przegląd i omówienie ćwiczeń znajdujących się w podręcznikach edukacji wczesnoszkolnej/języka polskiego.

UCZESTNIK WARSZTATU OTRZYMA:

- publikację terapeutyczną „Zrozumieć świat głosek i liter” (zawierającą 60 kart pracy do stymulacji, rozwijania, usprawniania syntezy i analizy słuchowej wyrazów);
- pomoc edukacyjno – terapeutyczną w postaci rozsypanek wyrazowo – obrazkowych, kart pracy;
- materiał szkoleniowy;
- Zaświadczenie udziału w szkoleniu.

Pliki

oferta-2023-swiat-glosek-i-liter

Galeria zdjęć