Kursy językowe

Język angielski – poziom A1

 • 80 godz. dyd.
 • 1250 zł

Adresat

Wszyscy zainteresowani oraz nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej nie mający do tej pory kontaktu z językiem angielskim lub posiadający wiedzę podstawową, zainteresowani dążeniem do uzyskania kwalifikacji do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i szkole podstawowej (zgodnie z Zgodnie z § 11 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli…) i zainteresowani nauką języka w sposób kreatywny, bezstresowy i skuteczny.

Zakres treści

1. Poznanie słownictwa oraz konstrukcji, które pozwolą na swobodne porozumiewanie się w następujących obszarach:
• udzielanie podstawowych informacji na swój temat (imię, wiek, narodowość, płeć)
• opisywanie czynności dnia codziennego, pracy, hobby, przyzwyczajeń, nawyków, preferencji i umiejętności
• udzielanie informacji podstawowych na temat rodziny, znajomych oraz opisywanie wyglądu i charakteru ludzi
• wyrażanie emocji oraz prezentowanie opinii i sugestii
• argumentowanie, uzasadnianie, proponowanie rozwiązań, wskazywanie mocnych i słabych stron
• opisywanie przedmiotów oraz określanie ich położenia
• udzielanie informacji na temat dat, godzin, pogody
• opisywanie sposobów spędzania wolnego czasu, rozmawianie o podróżach oraz poznanie słownictwa dotyczącego sposobów przemieszczania się (środki transportu) a także udzielanie informacji o kierunkach i odległościach, wskazywanie drogi
• umiejętność nawiązania kontaktu oraz uzyskania/udzielenia informacji w takich miejscach jak: sklep, hotel, biuro podróży, przychodnia, apteka, dworzec, restauracja itp.
• konstruowanie i zastosowanie formułek grzecznościowych
• opisywanie zdarzeń w czasie teraźniejszym i przeszłym oraz informowanie
o planach i zamierzeniach
• opowiadanie o zdrowiu i samopoczuciu
• formułowanie próśb o pomoc, propozycji, podziękowań itp.
• porównywanie ludzi i przedmiotów pod względem cech zewnętrznych, cech charakteru itp.
• wyszukiwanie i selekcjonowanie informacji na podstawie przeczytanego lub usłyszanego tekstu
• konstruowanie krótkiej korespondencji nieformalnej (np. pocztówki, liściki itp.

2. Poznanie konstrukcji gramatycznych, które pozwolą konstruować poprawne wypowiedzi na tematy z punktu pierwszego:
• przedimki określone i nieokreślone
• liczebniki
• rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
• wyrażenia ilościowe
• zastosowanie i konstrukcja czasów: Present Simple, Present Continuous, Past Simple
• zastosowanie konstrukcji „going to”
• tworzenie zdań negatywnych oraz formułowanie pytań zamkniętych i otwartych
• przysłówki częstotliwości oraz przyimki miejsca
• stopniowanie przymiotników oraz tworzenie porównań

Opis

Cele kursu: nabycie i podniesienie kompetencji w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie A1, I etap przygotowania nauczycieli do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej.

Język angielski – poziom B1

 • 80 h dydakt.
 • 1450 zł/os.

Adresat

Nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej, którzy ukończyli kurs na poziomie A2 i są zainteresowani dążeniem do uzyskania kwalifikacji do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i szkole podstawowej (zgodnie z § 11 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli…), ponadto wszyscy inni zainteresowani nauką języka w sposób kreatywny, bezstresowy i skuteczny.

Zakres treści

1. Poznanie słownictwa oraz konstrukcji, które pozwolą na swobodne porozumiewanie się w następujących obszarach:
• utrwalenie wiadomości z zakresu kursu A2 poprzez ich powtórzenie oraz poszerzenie wiadomości i umiejętności
• rozumienie informacji podanych w języku standardowym mówionym i pisanym,
• opisywanie wydarzeń w czasie teraźniejszym, przeszłym i przyszłym ze świadomym doborem użytego czasu
• umiejętność opowiadania, wyrażania opinii, relacjonowania i dyskutowania
• zdolność porozumienia się w większości sytuacji i udziału w rozmowie na różnorodne tematy bez przygotowania
• analizowanie tekstów mówionych i pisanych (informacje ogólne i szczegółowe, domyślanie się znaczeń i intencji autora tekstu, itp.)
• konstruowanie prostych tekstów pisanych (listy, zaproszenia, instrukcje, CV, artykuły, eseje, itp.)
2. poznanie konstrukcji gramatycznych, które pozwolą konstruować poprawne wypowiedzi na tematy z punktu pierwszego:
• Powtórzenie czasów z uwzględnieniem ich wielu funkcji: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Past Perfect, Future Simple
• Nowe czasy: Present Perfect Continuous, Future Continuous, Future Perfect, Past Perfect Continuous
• Czasowniki modalne
• Mowa zależna- zdania twierdzące, pytające i rozkazujące
• Strona bierna
• Okresy warunkowe typu 0,1,2,3
• Zdania celowe
• Zdania czasowe
• Tryb łączący konstrukcje zdaniowe z bezokolicznikiem i rzeczownikiem odczasownikowym (gerund/ infinitive)
• Łączniki zdań
• Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
• Przedimek określony, nieokreślony i zerowy
• Zaimki względne
• Stopniowanie przymiotników i przysłówków
• Przyimki
• Pytania pośrednie, itp.)

Opis

Cele:
• podniesienie kompetencji w zakresie znajomości języka angielskiego do poziomie B1
• III etap przygotowania nauczycieli do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej
• przygotowanie nauczycieli do wprowadzania w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej elementów języka angielskiego

Język migowy dla pracowników służb społecznych w środowiskach lokalnych – KSS-2

 • 60 godz. dyd.
 • 550 zł/os

Adresat

Pracownicy urzędów administracji publicznej, urzędów ( w tym urzędów pracy) i instytucji pomocowych ( pracownicy socjalni), pracownicy służb medycznych (szpitali , przychodni, pogotowia, oddziałów ratunkowych) banków, poczty, sądów (kuratorzy sądowi i społeczni), nauczyciele, studenci. Wszyscy zainteresowani.

Zakres treści

Zakres realizowanych treści:
1. Daktylografia: Powtórzenie daktylografii z KSS-1 i doskonalenie umiejętności posługiwania się alfabetem palcowym, znakami liczebników i skrótów.
2. Ideografia: Powtórzenie ideografii z KSS-1 i doskonalenie umiejętności posługiwania się poznanymi znakami migowymi.
3. Znaki nowe z obszaru tematycznego:
• Praca i zatrudnienie
• Edukacja
• Zdrowie
• Dom i rodzina
• Urzędy i instytucje
• Kultura, sport i wypoczynek

Opis

Celem nauczania jest rozszerzenie wiedzy słuchaczy z z zakresu problematyki niepełnosprawności słuchowej oraz pogłębienie umiejętności porozumiewania się w systemie językowo-migowym, w tym poznanie i utrwalenie blisko 400 kolejnych znaków pojęciowych języka migowego.
Zdobyte na kursie wiedza i umiejętności ułatwią praktyczny kontakt komunikacyjny z osobami niesłyszącymi. Poznany materiał językowy ułatwi dalszą naukę, samodzielną lub na kolejnych kursach, podejmowaną w zależności od potrzeb zawodowych.

Szczegóły

Język migowy - KSS-2

Język angielski – poziom A2

 • 80 godz. dyd.
 • 1350 zł/os.

Adresat

Nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej posiadający wiedzę podstawową – poziom A1, zainteresowani dążeniem do uzyskania kwalifikacji do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i szkole podstawowej (zgodnie z § 11 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli…) , ponadto wszyscy inni zainteresowani nauką języka w sposób kreatywny, bezstresowy i skuteczny.

Zakres treści

Cele:
• podniesienie kompetencji w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie A2
• II etap przygotowania nauczycieli do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej
• przygotowanie nauczycieli do wprowadzania w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej elementów języka angielskiego

Zakres realizowanych treści:
1. Poznanie słownictwa oraz konstrukcji, które pozwolą na swobodne porozumiewanie się w następujących obszarach:
• utrwalenie wiadomości z zakresu kursu A1 poprzez ich powtórzenie oraz poszerzenie wiadomości i umiejętności
• opisywanie wydarzeń przyszłych pewnych i planowanych
• opisywanie przeszłości o zróżnicowanym charakterze (porównanie czasów przeszłych)
• „small talk” - nawiązywanie kontaktów, wymienianie uprzejmości i drobnych uwag na różne tematy
• dyskutowanie, negocjowanie, relacjonowanie itp.
• konstruowanie krótkich wypowiedzi pisemnych (opis, opinia, podziękowanie itp.)
• odgrywanie ról w konwersacjach dnia codziennego
• analiza tekstu czytanego / usłyszanego (selekcja informacji, chronologia wydarzeń, objaśnianie znaczeń, uzupełnianie brakujących informacji, korygowanie informacji, wyrażanie opinii,przewidywanie itp.)
2. poznanie konstrukcji gramatycznych, które pozwolą konstruować poprawne wypowiedzi na tematy z punktu pierwszego:
• question tags
• opozycja „so” i „neither”
• pytania pozorne
• zastosowanie i konstrukcja czasów: Future Simple, Past Continuous, Present Perfect, Past Perfect
• verb patterns (użycie formy -ing lub bezokolicznika)
• I okres warunkowy
• II okres warunkowy
• strona bierna
• czasowniki modalne
• konstrukcja „have to”
• dopełnienie bliższe i dalsze
• pytania o podmiot i dopełnienie
• tryb rozkazujący
• wyrażenia ilościowe – cz.2 (too, too many/much, enough, etc.)
• zdania względne

Opis

Program kursu jest skonstruowany w taki sposób, aby Ci słuchacze, którzy chcą nabywali wiedzę i umiejętności ( II etap) do złożenia egzaminu państwowego lub międzynarodowego potwierdzającego znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym zgodnie ze wskazaniami w złączniku do wyżej wymienionego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Szczegóły

Język migowy dla pracowników służb społecznych w środowiskach lokalnych – KSS-1

 • 60 godz. dyd. Do kursu oferujemy podręcznik z płytką DVD (cena 50 zł)
 • 550 zł/os

Adresat

Pracownicy urzędów administracji publicznej, urzędów ( w tym urzędów pracy) i instytucji pomocowych ( pracownicy socjalni), pracownicy służb medycznych (szpitali , przychodni, pogotowia, oddziałów ratunkowych) banków, poczty, sądów (kuratorzy sądowi i społeczni), nauczyciele, studenci. Wszyscy zainteresowani.

Zakres treści

1. Daktylografia: Prawidła przekazywania alfabetu palcowego oraz liczebników głównych od 0 do miliona. Znaki liczebników porządkowych. Znak %, ułamki, skróty.
2. Ideografia. Znaki z obszaru tematycznego:
• Pierwszy kontakt
• Praca i zatrudnienie
• Edukacja
• Zdrowie
• Dom i rodzina
• Urzędy i instytucje
• Kultura, sport i wypoczynek
• Rachuba czasu.

Opis

Celem nauczania jest zapoznanie słuchaczy z podstawami wiedzy o głuchocie, jej konsekwencjach dla funkcjonowania społecznego, ze środkami porozumiewania się niesłyszących, formami rehabilitacji oraz środkami technicznymi stosowanymi w rehabilitacji. W ramach części praktycznej kursu celem jest opanowanie przez słuchaczy podstaw języka migowego w stopniu umożliwiającym: rozumienie wypowiedzi życia codziennego w tym języku, formułowanie nieskomplikowanych wypowiedzi w zakresie objętym materiałem nauczania
Zdobyte na kursie umiejętności umożliwiają w praktyce podstawowy kontakt komunikacyjny z osobami niesłyszącymi.

Szczegóły

Język migowy-KSS-1

Język migowy dla pracowników służb społecznych w środowiskach lokalnych – KSS-3

 • 60 godz. dyd.
 • 550 zł/os

Adresat

Pracownicy urzędów administracji publicznej, urzędów ( w tym urzędów pracy) i instytucji pomocowych (pracownicy socjalni), pracownicy służb medycznych (szpitali , przychodni, pogotowia, oddziałów ratunkowych) banków, poczty, sądów (kuratorzy sądowi i społeczni). Wszyscy zainteresowani.

Zakres treści

1. Ideografia: Powtórzenie ideografii z KSS-1 i KSS-2 i doskonalenie umiejętności posługiwania się poznanymi znakami migowymi.
2. Znaki nowe z obszaru tematycznego:
 Zatrudnienie i praca
 Edukacja
 Zdrowie
 Dom i rodzina
 Polityka
 Kultura, sport i wypoczynek

Opis

Celem nauczania jest rozszerzenie wiedzy słuchaczy z z zakresu problematyki niepełnosprawności słuchowej i warsztatu pracy tłumacza języka migowego oraz pogłębienie umiejętności porozumiewania się w systemie językowo-migowym, w tym poznanie i utrwalenie blisko 350 kolejnych znaków pojęciowych języka migowego.
Zdobyte na kursie wiedza i umiejętności ułatwią praktyczny kontakt komunikacyjny z osobami niesłyszącymi, a także umożliwią zdobywanie kwalifikacji tłumacza języka migowego. Poznany materiał językowy powinien także ułatwić dalszą naukę, samodzielną lub na kolejnych kursach, podejmowaną w zależności od potrzeb zawodowych, a także umożliwić przystąpienie do egzaminów certyfikacyjnych dla tłumaczy języka migowego. (stopień podstawowy – certyfikat T1 PZG).

Szczegóły

Język migowy - KSS-3

Język angielski – poziom A1

 • 80 godz. dyd.
 • 1250 zł

Adresat

Wszyscy zainteresowani oraz nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej nie mający do tej pory kontaktu z językiem angielskim lub posiadający wiedzę podstawową, zainteresowani dążeniem do uzyskania kwalifikacji do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i szkole podstawowej (zgodnie z Zgodnie z § 11 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli…) i zainteresowani nauką języka w sposób kreatywny, bezstresowy i skuteczny.

Zakres treści

1. Poznanie słownictwa oraz konstrukcji, które pozwolą na swobodne porozumiewanie się w następujących obszarach:
• udzielanie podstawowych informacji na swój temat (imię, wiek, narodowość, płeć)
• opisywanie czynności dnia codziennego, pracy, hobby, przyzwyczajeń, nawyków, preferencji i umiejętności
• udzielanie informacji podstawowych na temat rodziny, znajomych oraz opisywanie wyglądu i charakteru ludzi
• wyrażanie emocji oraz prezentowanie opinii i sugestii
• argumentowanie, uzasadnianie, proponowanie rozwiązań, wskazywanie mocnych i słabych stron
• opisywanie przedmiotów oraz określanie ich położenia
• udzielanie informacji na temat dat, godzin, pogody
• opisywanie sposobów spędzania wolnego czasu, rozmawianie o podróżach oraz poznanie słownictwa dotyczącego sposobów przemieszczania się (środki transportu) a także udzielanie informacji o kierunkach i odległościach, wskazywanie drogi
• umiejętność nawiązania kontaktu oraz uzyskania/udzielenia informacji w takich miejscach jak: sklep, hotel, biuro podróży, przychodnia, apteka, dworzec, restauracja itp.
• konstruowanie i zastosowanie formułek grzecznościowych
• opisywanie zdarzeń w czasie teraźniejszym i przeszłym oraz informowanie
o planach i zamierzeniach
• opowiadanie o zdrowiu i samopoczuciu
• formułowanie próśb o pomoc, propozycji, podziękowań itp.
• porównywanie ludzi i przedmiotów pod względem cech zewnętrznych, cech charakteru itp.
• wyszukiwanie i selekcjonowanie informacji na podstawie przeczytanego lub usłyszanego tekstu
• konstruowanie krótkiej korespondencji nieformalnej (np. pocztówki, liściki itp.

2. Poznanie konstrukcji gramatycznych, które pozwolą konstruować poprawne wypowiedzi na tematy z punktu pierwszego:
• przedimki określone i nieokreślone
• liczebniki
• rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
• wyrażenia ilościowe
• zastosowanie i konstrukcja czasów: Present Simple, Present Continuous, Past Simple
• zastosowanie konstrukcji „going to”
• tworzenie zdań negatywnych oraz formułowanie pytań zamkniętych i otwartych
• przysłówki częstotliwości oraz przyimki miejsca
• stopniowanie przymiotników oraz tworzenie porównań

Opis

Cele kursu: nabycie i podniesienie kompetencji w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie A1, I etap przygotowania nauczycieli do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej.

Język angielski – poziom A2

 • 80 godz. dyd.
 • 1350 zł/os.

Adresat

Nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej posiadający wiedzę podstawową – poziom A1, zainteresowani dążeniem do uzyskania kwalifikacji do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i szkole podstawowej (zgodnie z § 11 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli…) , ponadto wszyscy inni zainteresowani nauką języka w sposób kreatywny, bezstresowy i skuteczny.

Zakres treści

Cele:
• podniesienie kompetencji w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie A2
• II etap przygotowania nauczycieli do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej
• przygotowanie nauczycieli do wprowadzania w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej elementów języka angielskiego

Zakres realizowanych treści:
1. Poznanie słownictwa oraz konstrukcji, które pozwolą na swobodne porozumiewanie się w następujących obszarach:
• utrwalenie wiadomości z zakresu kursu A1 poprzez ich powtórzenie oraz poszerzenie wiadomości i umiejętności
• opisywanie wydarzeń przyszłych pewnych i planowanych
• opisywanie przeszłości o zróżnicowanym charakterze (porównanie czasów przeszłych)
• „small talk” - nawiązywanie kontaktów, wymienianie uprzejmości i drobnych uwag na różne tematy
• dyskutowanie, negocjowanie, relacjonowanie itp.
• konstruowanie krótkich wypowiedzi pisemnych (opis, opinia, podziękowanie itp.)
• odgrywanie ról w konwersacjach dnia codziennego
• analiza tekstu czytanego / usłyszanego (selekcja informacji, chronologia wydarzeń, objaśnianie znaczeń, uzupełnianie brakujących informacji, korygowanie informacji, wyrażanie opinii,przewidywanie itp.)
2. poznanie konstrukcji gramatycznych, które pozwolą konstruować poprawne wypowiedzi na tematy z punktu pierwszego:
• question tags
• opozycja „so” i „neither”
• pytania pozorne
• zastosowanie i konstrukcja czasów: Future Simple, Past Continuous, Present Perfect, Past Perfect
• verb patterns (użycie formy -ing lub bezokolicznika)
• I okres warunkowy
• II okres warunkowy
• strona bierna
• czasowniki modalne
• konstrukcja „have to”
• dopełnienie bliższe i dalsze
• pytania o podmiot i dopełnienie
• tryb rozkazujący
• wyrażenia ilościowe – cz.2 (too, too many/much, enough, etc.)
• zdania względne

Opis

Program kursu jest skonstruowany w taki sposób, aby Ci słuchacze, którzy chcą nabywali wiedzę i umiejętności ( II etap) do złożenia egzaminu państwowego lub międzynarodowego potwierdzającego znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym zgodnie ze wskazaniami w złączniku do wyżej wymienionego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Szczegóły

Język angielski – poziom B1

 • 80 h dydakt.
 • 1450 zł/os.

Adresat

Nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej, którzy ukończyli kurs na poziomie A2 i są zainteresowani dążeniem do uzyskania kwalifikacji do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i szkole podstawowej (zgodnie z § 11 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli…), ponadto wszyscy inni zainteresowani nauką języka w sposób kreatywny, bezstresowy i skuteczny.

Zakres treści

1. Poznanie słownictwa oraz konstrukcji, które pozwolą na swobodne porozumiewanie się w następujących obszarach:
• utrwalenie wiadomości z zakresu kursu A2 poprzez ich powtórzenie oraz poszerzenie wiadomości i umiejętności
• rozumienie informacji podanych w języku standardowym mówionym i pisanym,
• opisywanie wydarzeń w czasie teraźniejszym, przeszłym i przyszłym ze świadomym doborem użytego czasu
• umiejętność opowiadania, wyrażania opinii, relacjonowania i dyskutowania
• zdolność porozumienia się w większości sytuacji i udziału w rozmowie na różnorodne tematy bez przygotowania
• analizowanie tekstów mówionych i pisanych (informacje ogólne i szczegółowe, domyślanie się znaczeń i intencji autora tekstu, itp.)
• konstruowanie prostych tekstów pisanych (listy, zaproszenia, instrukcje, CV, artykuły, eseje, itp.)
2. poznanie konstrukcji gramatycznych, które pozwolą konstruować poprawne wypowiedzi na tematy z punktu pierwszego:
• Powtórzenie czasów z uwzględnieniem ich wielu funkcji: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Past Perfect, Future Simple
• Nowe czasy: Present Perfect Continuous, Future Continuous, Future Perfect, Past Perfect Continuous
• Czasowniki modalne
• Mowa zależna- zdania twierdzące, pytające i rozkazujące
• Strona bierna
• Okresy warunkowe typu 0,1,2,3
• Zdania celowe
• Zdania czasowe
• Tryb łączący konstrukcje zdaniowe z bezokolicznikiem i rzeczownikiem odczasownikowym (gerund/ infinitive)
• Łączniki zdań
• Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
• Przedimek określony, nieokreślony i zerowy
• Zaimki względne
• Stopniowanie przymiotników i przysłówków
• Przyimki
• Pytania pośrednie, itp.)

Opis

Cele:
• podniesienie kompetencji w zakresie znajomości języka angielskiego do poziomie B1
• III etap przygotowania nauczycieli do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej
• przygotowanie nauczycieli do wprowadzania w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej elementów języka angielskiego

Język migowy dla pracowników służb społecznych w środowiskach lokalnych – KSS-1

 • 60 godz. dyd. Do kursu oferujemy podręcznik z płytką DVD (cena 50 zł)
 • 550 zł/os

Adresat

Pracownicy urzędów administracji publicznej, urzędów ( w tym urzędów pracy) i instytucji pomocowych ( pracownicy socjalni), pracownicy służb medycznych (szpitali , przychodni, pogotowia, oddziałów ratunkowych) banków, poczty, sądów (kuratorzy sądowi i społeczni), nauczyciele, studenci. Wszyscy zainteresowani.

Zakres treści

1. Daktylografia: Prawidła przekazywania alfabetu palcowego oraz liczebników głównych od 0 do miliona. Znaki liczebników porządkowych. Znak %, ułamki, skróty.
2. Ideografia. Znaki z obszaru tematycznego:
• Pierwszy kontakt
• Praca i zatrudnienie
• Edukacja
• Zdrowie
• Dom i rodzina
• Urzędy i instytucje
• Kultura, sport i wypoczynek
• Rachuba czasu.

Opis

Celem nauczania jest zapoznanie słuchaczy z podstawami wiedzy o głuchocie, jej konsekwencjach dla funkcjonowania społecznego, ze środkami porozumiewania się niesłyszących, formami rehabilitacji oraz środkami technicznymi stosowanymi w rehabilitacji. W ramach części praktycznej kursu celem jest opanowanie przez słuchaczy podstaw języka migowego w stopniu umożliwiającym: rozumienie wypowiedzi życia codziennego w tym języku, formułowanie nieskomplikowanych wypowiedzi w zakresie objętym materiałem nauczania
Zdobyte na kursie umiejętności umożliwiają w praktyce podstawowy kontakt komunikacyjny z osobami niesłyszącymi.

Szczegóły

Język migowy-KSS-1

Język migowy dla pracowników służb społecznych w środowiskach lokalnych – KSS-2

 • 60 godz. dyd.
 • 550 zł/os

Adresat

Pracownicy urzędów administracji publicznej, urzędów ( w tym urzędów pracy) i instytucji pomocowych ( pracownicy socjalni), pracownicy służb medycznych (szpitali , przychodni, pogotowia, oddziałów ratunkowych) banków, poczty, sądów (kuratorzy sądowi i społeczni), nauczyciele, studenci. Wszyscy zainteresowani.

Zakres treści

Zakres realizowanych treści:
1. Daktylografia: Powtórzenie daktylografii z KSS-1 i doskonalenie umiejętności posługiwania się alfabetem palcowym, znakami liczebników i skrótów.
2. Ideografia: Powtórzenie ideografii z KSS-1 i doskonalenie umiejętności posługiwania się poznanymi znakami migowymi.
3. Znaki nowe z obszaru tematycznego:
• Praca i zatrudnienie
• Edukacja
• Zdrowie
• Dom i rodzina
• Urzędy i instytucje
• Kultura, sport i wypoczynek

Opis

Celem nauczania jest rozszerzenie wiedzy słuchaczy z z zakresu problematyki niepełnosprawności słuchowej oraz pogłębienie umiejętności porozumiewania się w systemie językowo-migowym, w tym poznanie i utrwalenie blisko 400 kolejnych znaków pojęciowych języka migowego.
Zdobyte na kursie wiedza i umiejętności ułatwią praktyczny kontakt komunikacyjny z osobami niesłyszącymi. Poznany materiał językowy ułatwi dalszą naukę, samodzielną lub na kolejnych kursach, podejmowaną w zależności od potrzeb zawodowych.

Szczegóły

Język migowy - KSS-2

Język migowy dla pracowników służb społecznych w środowiskach lokalnych – KSS-3

 • 60 godz. dyd.
 • 550 zł/os

Adresat

Pracownicy urzędów administracji publicznej, urzędów ( w tym urzędów pracy) i instytucji pomocowych (pracownicy socjalni), pracownicy służb medycznych (szpitali , przychodni, pogotowia, oddziałów ratunkowych) banków, poczty, sądów (kuratorzy sądowi i społeczni). Wszyscy zainteresowani.

Zakres treści

1. Ideografia: Powtórzenie ideografii z KSS-1 i KSS-2 i doskonalenie umiejętności posługiwania się poznanymi znakami migowymi.
2. Znaki nowe z obszaru tematycznego:
 Zatrudnienie i praca
 Edukacja
 Zdrowie
 Dom i rodzina
 Polityka
 Kultura, sport i wypoczynek

Opis

Celem nauczania jest rozszerzenie wiedzy słuchaczy z z zakresu problematyki niepełnosprawności słuchowej i warsztatu pracy tłumacza języka migowego oraz pogłębienie umiejętności porozumiewania się w systemie językowo-migowym, w tym poznanie i utrwalenie blisko 350 kolejnych znaków pojęciowych języka migowego.
Zdobyte na kursie wiedza i umiejętności ułatwią praktyczny kontakt komunikacyjny z osobami niesłyszącymi, a także umożliwią zdobywanie kwalifikacji tłumacza języka migowego. Poznany materiał językowy powinien także ułatwić dalszą naukę, samodzielną lub na kolejnych kursach, podejmowaną w zależności od potrzeb zawodowych, a także umożliwić przystąpienie do egzaminów certyfikacyjnych dla tłumaczy języka migowego. (stopień podstawowy – certyfikat T1 PZG).

Szczegóły

Język migowy - KSS-3