Kursy doskonalące dla dyrektorów

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego wg najnowszych przepisów prawa w świetle zadań organu prowadzącego

 • 5 godz.dydaktycznych
 • 250 zł/osoby

Adresat

Pracownicy organów prowadzących szkoły/placówki (także niepubliczne), zajmujący się awansem zawodowym na stopień nauczyciela mianowanego, w tym organizacją i przewodniczeniem pracom komisji egzaminacyjnych w zakresie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zakres treści

1. Analiza przepisów prawa dotyczących awansu zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem obowiązków organu prowadzącego szkołę.
2. Organizacja prac komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.
3. Dokumentowanie awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
4. Praca komisji egzaminacyjnej z uwzględnieniem pełnionych przez członków komisji funkcji.
5. Przykłady dobrej praktyki.

Opis

Cele: Po warsztatach słuchacz:
• wie, na podstawie których przepisów prawa należy przeprowadzić postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.
• potrafi opracować dokumentację związaną z postępowaniem egzaminacyjnym na stopień nauczyciela mianowanego.
• potrafi zorganizować i przewodniczyć komisjom egzaminacyjnym na stopień nauczyciela mianowanego.
• ma umiejętności: przeprowadzenia analizy formalnej, organizacji prac komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego oraz pełnienia funkcji przewodniczącego tej komisji.

Szczegóły

oferta_awans_organ prowadzący

Jak prawidłowo prowadzić dokumentację posiedzeń rady pedagogicznej lub rady rodziców ?

 • 4 godz. dydakt.
 • 120 zł/os.

Adresat

Nauczyciele różnych typów szkół, rodzice uczniów.

Zakres treści

Przepisy prawne z zakresu administracji szkolnej, praktyczne dokumentowanie posiedzeń rady pedagogicznej/rady rodziców, omówienie podstawowych błędów przy dokumentowaniu posiedzeń.

Opis

Celem szkolenia jest przygotowanie do prawidłowego prowadzenia dokumentacji szkolnej.

Obowiązki dyrektora szkoły w zakresie przestrzegania przepisów prawa

 • 6 godz. dydakt.
 • 150 zł/os.

Adresat

Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni szkół/placówek.

Zakres treści

Zasady wynikające z ustaw – Kodeks Pracy i Karta Nauczyciela w zakresie:
o równego traktowania w zatrudnieniu
o przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi.
Przestrzeganie przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Przestrzeganie zasad wynagradzania i uprawnień socjalno–bytowych pracowników.

Opis

Celem kursu jest pogłębienie wiedzy z zakresu przepisów prawa pracy, doskonalenie umiejętność pracy własnej i budowania dobrej atmosfery pracy w placówce.

Program dyrektora szkoły – koncepcja konkursowa

 • 10 h dydakt. (warsztaty /w tym 2 godz. pracy własnej)
 • 280 zł/os.

Adresat

Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek – kandydaci na stanowisko dyrektora szkoły (placówki), zainteresowane osoby.

Zakres treści

Role dyrektora szkoły. Gromadzenie danych i materiałów. Koncepcja pracy na stanowisku dyrektora. Zasady autoprezentacji.

Opis

Po kursie uczestnicy będą przygotowani do wzięcia udziału w konkursie i napisania konkursowej koncepcji pracy.

Retoryka praktyczna – „Szczęście mówcy leży w słowa sile”

 • 70 godz. dydakt.
 • 1000 zł/os.

Adresat

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, wychowawcy, nauczyciele.

Zakres treści

Co to jest retoryka? Kultura języka polskiego: współczesna norma ortofoniczna, poprawność gramatyczna, zasady doboru leksykalnego, praktyczna stylistyka. Praktyczna retoryka: sztuka kompozycji, logika, funkcje cytatów. Kontekst pragmatyczno-językowy wypowiedzi publicznej: sztuka perswazji i negocjacji. technika wystąpień publicznych: środki komunikacji niewerbalnej, retoryka telewizyjna, retoryka radiowa. Etyka. Konsultacje dotyczące prezentacji końcowego przemówienia. Prezentacja przemówień przez słuchaczy dla grupy i zaproszonych gości.

Opis

Celem szkolenia jest zapoznanie się z regułami, jakich należy przestrzegać w praktycznej retoryce, przygotowanie do publicznych wystąpień, kształcenie umiejętności skutecznego komunikowania się z otoczeniem (w różnych formach i sytuacjach ) kształtowanie kultury retorycznej zgodnie z etyką.

Zakres praw i obowiązków nauczyciela – status prawny

 • 6 godz. dydakt.
 • 130 zł/os.

Adresat

Dyrektorzy szkół i placówek o niskim stażu pracy na stanowisku dyrektora, nowo powołani dyrektorzy szkół/placówek, zainteresowani nauczyciele.

Zakres treści

Prawa pracownicze wynikające z Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy. Ochrona prawna nauczycieli jako funkcjonariuszy publicznych. Odpowiedzialność służbowa i dyscyplinarna nauczycieli. Uprawnienia socjalno–bytowe nauczycieli.

BHP w szkole – czynności i działania dyrektora w tym zakresie

 • 8 godz. dydakt.
 • 80 zł/os.

Adresat

• dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół/placówek
• pracownicy służb bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach/placówkach
• pracownicy administracji szkoły/placówki

Zakres treści

Kategorie dokumentów sporządzanych w szkole wynikających z przepisów prawa. Dokumentowanie działań związanych z: bezpieczeństwem i higieną pracy, wykonywaniem czynności i działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, stanem technicznym obiektu budowlanego. Zapewnianie bezpiecznych warunków pracy i nauki. Konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania prawa w zakresie BHP.

Opis

Celem szkolenia jest nabycie/doskonalenie umiejętności podejmowania działań związanych z zapewnianiem bezpiecznych warunków pracy i nauki oraz ich dokumentowaniem.

Kierowanie i administrowanie szkołą/placówką

 • 8 godz. dydakt.
 • 300 zł/os.

Adresat

Dyrektorzy szkół/placówek, zainteresowani nauczyciele.

Zakres treści

Zarządzanie środkami finansowymi – dyscyplina budżetowa. Kontrola wewnętrzna w szkole – nadzór pedagogiczny, kontrola ustalonego porządku i dyscypliny pracy, kontrola przestrzegania BHP. Regulacje prawne organizacji szkoły – zakładowe przepisy. Statut szkoły, regulamin pracy, arkusz organizacji roku szkolnego, tygodniowy rozkład zajęć, regulaminy i instrukcje, procedury postępowań. System kar i nagród.

Opis

Celem szkolenia jest nabycie/pogłębienie wiedzy w zakresie sprawnego zarządzania szkoła/ placówka oświatową.

Praca nauczyciela – nawiązanie, przebieg i rozwiązanie stosunku pracy

 • 8 godz. dydakt.
 • 150 zł/os.

Adresat

Dyrektorzy szkół/placówek, pracownicy szkół/placówek zajmujący się sprawami kadrowymi, pracownicy organów prowadzących zajmujący się oświatą, zainteresowani nauczyciele.

Zakres treści

Tryb i zasady zatrudniania nauczycieli. Zmiany w stosunku pracy (przeniesienie, skierowanie na dopełnianie etatu, przeniesienie z art.19 KN). Kwalifikacje zawodowe. Awans zawodowy a stosunek pracy. Ocena pracy zawodowej. Zwalnianie nauczycieli. Szczególne uprawnienia wynikające z Karty Nauczyciela. Wynagradzanie nauczycieli – średnie wynagrodzenie, dodatek wyrównawczy.

Opis

Celem szkolenia jest nabycie/aktualizacja/usystematyzowanie wiedzy z zakresu szczególnych przepisów prawa pracy dla nauczycieli.

Psychologia w kierowaniu placówką oświatową

 • 40 godz. dydakt. (zajęcia warsztatowe)
 • 300 zł/os.

Adresat

Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek, zainteresowani nauczyciele.

Zakres treści

Podmiotowe uwarunkowania sukcesów kierowniczych: kierowanie wyzwalające twórczość zespołu, podstawowe czynniki organizacyjne, zachowanie i postawy kierownictwa, typowe skutki zachowań i postaw kierownictwa, klimat emocjonalny, obieg informacji, kształtowanie celów, kontrola. Kierowanie karierą. Znaczenie komunikacji w relacjach między ludźmi. Konflikt jako zjawisko społeczne, kierowanie nim. Psychologia wychowanka.

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników oświaty

 • 8 godz. dydakt.
 • 90 zł/os.

Adresat

Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek, pracownicy administracji, pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych.

Zakres treści

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Postępowanie w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników. Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe. Postępowanie w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Opis

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, metod ochrony przed zagrożeniami, kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami BHP, postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego wg najnowszych przepisów prawa w świetle zadań organu prowadzącego

 • 5 godz.dydaktycznych
 • 250 zł/osoby

Adresat

Pracownicy organów prowadzących szkoły/placówki (także niepubliczne), zajmujący się awansem zawodowym na stopień nauczyciela mianowanego, w tym organizacją i przewodniczeniem pracom komisji egzaminacyjnych w zakresie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zakres treści

1. Analiza przepisów prawa dotyczących awansu zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem obowiązków organu prowadzącego szkołę.
2. Organizacja prac komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.
3. Dokumentowanie awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
4. Praca komisji egzaminacyjnej z uwzględnieniem pełnionych przez członków komisji funkcji.
5. Przykłady dobrej praktyki.

Opis

Cele: Po warsztatach słuchacz:
• wie, na podstawie których przepisów prawa należy przeprowadzić postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.
• potrafi opracować dokumentację związaną z postępowaniem egzaminacyjnym na stopień nauczyciela mianowanego.
• potrafi zorganizować i przewodniczyć komisjom egzaminacyjnym na stopień nauczyciela mianowanego.
• ma umiejętności: przeprowadzenia analizy formalnej, organizacji prac komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego oraz pełnienia funkcji przewodniczącego tej komisji.

Szczegóły

oferta_awans_organ prowadzący

BHP w szkole – czynności i działania dyrektora w tym zakresie

 • 8 godz. dydakt.
 • 80 zł/os.

Adresat

• dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół/placówek
• pracownicy służb bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach/placówkach
• pracownicy administracji szkoły/placówki

Zakres treści

Kategorie dokumentów sporządzanych w szkole wynikających z przepisów prawa. Dokumentowanie działań związanych z: bezpieczeństwem i higieną pracy, wykonywaniem czynności i działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, stanem technicznym obiektu budowlanego. Zapewnianie bezpiecznych warunków pracy i nauki. Konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania prawa w zakresie BHP.

Opis

Celem szkolenia jest nabycie/doskonalenie umiejętności podejmowania działań związanych z zapewnianiem bezpiecznych warunków pracy i nauki oraz ich dokumentowaniem.

Jak prawidłowo prowadzić dokumentację posiedzeń rady pedagogicznej lub rady rodziców ?

 • 4 godz. dydakt.
 • 120 zł/os.

Adresat

Nauczyciele różnych typów szkół, rodzice uczniów.

Zakres treści

Przepisy prawne z zakresu administracji szkolnej, praktyczne dokumentowanie posiedzeń rady pedagogicznej/rady rodziców, omówienie podstawowych błędów przy dokumentowaniu posiedzeń.

Opis

Celem szkolenia jest przygotowanie do prawidłowego prowadzenia dokumentacji szkolnej.

Kierowanie i administrowanie szkołą/placówką

 • 8 godz. dydakt.
 • 300 zł/os.

Adresat

Dyrektorzy szkół/placówek, zainteresowani nauczyciele.

Zakres treści

Zarządzanie środkami finansowymi – dyscyplina budżetowa. Kontrola wewnętrzna w szkole – nadzór pedagogiczny, kontrola ustalonego porządku i dyscypliny pracy, kontrola przestrzegania BHP. Regulacje prawne organizacji szkoły – zakładowe przepisy. Statut szkoły, regulamin pracy, arkusz organizacji roku szkolnego, tygodniowy rozkład zajęć, regulaminy i instrukcje, procedury postępowań. System kar i nagród.

Opis

Celem szkolenia jest nabycie/pogłębienie wiedzy w zakresie sprawnego zarządzania szkoła/ placówka oświatową.

Obowiązki dyrektora szkoły w zakresie przestrzegania przepisów prawa

 • 6 godz. dydakt.
 • 150 zł/os.

Adresat

Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni szkół/placówek.

Zakres treści

Zasady wynikające z ustaw – Kodeks Pracy i Karta Nauczyciela w zakresie:
o równego traktowania w zatrudnieniu
o przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi.
Przestrzeganie przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Przestrzeganie zasad wynagradzania i uprawnień socjalno–bytowych pracowników.

Opis

Celem kursu jest pogłębienie wiedzy z zakresu przepisów prawa pracy, doskonalenie umiejętność pracy własnej i budowania dobrej atmosfery pracy w placówce.

Praca nauczyciela – nawiązanie, przebieg i rozwiązanie stosunku pracy

 • 8 godz. dydakt.
 • 150 zł/os.

Adresat

Dyrektorzy szkół/placówek, pracownicy szkół/placówek zajmujący się sprawami kadrowymi, pracownicy organów prowadzących zajmujący się oświatą, zainteresowani nauczyciele.

Zakres treści

Tryb i zasady zatrudniania nauczycieli. Zmiany w stosunku pracy (przeniesienie, skierowanie na dopełnianie etatu, przeniesienie z art.19 KN). Kwalifikacje zawodowe. Awans zawodowy a stosunek pracy. Ocena pracy zawodowej. Zwalnianie nauczycieli. Szczególne uprawnienia wynikające z Karty Nauczyciela. Wynagradzanie nauczycieli – średnie wynagrodzenie, dodatek wyrównawczy.

Opis

Celem szkolenia jest nabycie/aktualizacja/usystematyzowanie wiedzy z zakresu szczególnych przepisów prawa pracy dla nauczycieli.

Program dyrektora szkoły – koncepcja konkursowa

 • 10 h dydakt. (warsztaty /w tym 2 godz. pracy własnej)
 • 280 zł/os.

Adresat

Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek – kandydaci na stanowisko dyrektora szkoły (placówki), zainteresowane osoby.

Zakres treści

Role dyrektora szkoły. Gromadzenie danych i materiałów. Koncepcja pracy na stanowisku dyrektora. Zasady autoprezentacji.

Opis

Po kursie uczestnicy będą przygotowani do wzięcia udziału w konkursie i napisania konkursowej koncepcji pracy.

Psychologia w kierowaniu placówką oświatową

 • 40 godz. dydakt. (zajęcia warsztatowe)
 • 300 zł/os.

Adresat

Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek, zainteresowani nauczyciele.

Zakres treści

Podmiotowe uwarunkowania sukcesów kierowniczych: kierowanie wyzwalające twórczość zespołu, podstawowe czynniki organizacyjne, zachowanie i postawy kierownictwa, typowe skutki zachowań i postaw kierownictwa, klimat emocjonalny, obieg informacji, kształtowanie celów, kontrola. Kierowanie karierą. Znaczenie komunikacji w relacjach między ludźmi. Konflikt jako zjawisko społeczne, kierowanie nim. Psychologia wychowanka.

Retoryka praktyczna – „Szczęście mówcy leży w słowa sile”

 • 70 godz. dydakt.
 • 1000 zł/os.

Adresat

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, wychowawcy, nauczyciele.

Zakres treści

Co to jest retoryka? Kultura języka polskiego: współczesna norma ortofoniczna, poprawność gramatyczna, zasady doboru leksykalnego, praktyczna stylistyka. Praktyczna retoryka: sztuka kompozycji, logika, funkcje cytatów. Kontekst pragmatyczno-językowy wypowiedzi publicznej: sztuka perswazji i negocjacji. technika wystąpień publicznych: środki komunikacji niewerbalnej, retoryka telewizyjna, retoryka radiowa. Etyka. Konsultacje dotyczące prezentacji końcowego przemówienia. Prezentacja przemówień przez słuchaczy dla grupy i zaproszonych gości.

Opis

Celem szkolenia jest zapoznanie się z regułami, jakich należy przestrzegać w praktycznej retoryce, przygotowanie do publicznych wystąpień, kształcenie umiejętności skutecznego komunikowania się z otoczeniem (w różnych formach i sytuacjach ) kształtowanie kultury retorycznej zgodnie z etyką.

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników oświaty

 • 8 godz. dydakt.
 • 90 zł/os.

Adresat

Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek, pracownicy administracji, pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych.

Zakres treści

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Postępowanie w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników. Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe. Postępowanie w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Opis

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, metod ochrony przed zagrożeniami, kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami BHP, postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Zakres praw i obowiązków nauczyciela – status prawny

 • 6 godz. dydakt.
 • 130 zł/os.

Adresat

Dyrektorzy szkół i placówek o niskim stażu pracy na stanowisku dyrektora, nowo powołani dyrektorzy szkół/placówek, zainteresowani nauczyciele.

Zakres treści

Prawa pracownicze wynikające z Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy. Ochrona prawna nauczycieli jako funkcjonariuszy publicznych. Odpowiedzialność służbowa i dyscyplinarna nauczycieli. Uprawnienia socjalno–bytowe nauczycieli.