Rady pedagogiczne

Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej oferty szkoleń dla Rad Pedagogicznych. Wiele placówek potrzebuje indywidualnego podejścia ze względu na swoją specyfikę – my „szyjemy” ofertę na miarę – na życzenie Państwa tematykę możemy dowolnie modyfikować i dostosowywać do Waszych potrzeb zarówno w temacie, sposobie realizacji, jak i długości trwania spotkania.

Dyrektorze!

Wybierz temat, skontaktuj się z nami telefonicznie, e-mailowo poprzez zlecenie rady lub w każdy inny dostępny dla Ciebie sposób. My zrobimy resztę z najwyższą starannością.

 1. Dla szkół które nie mają G Suite oferujemy wdrożenie (rejestracja, konfiguracja, utworzenie kont dla nauczycieli i uczniów) – NOWOŚĆ
 2. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych. NOWOŚĆ – online
 3. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych. NOWOŚĆ – online
 4. Budowanie relacji miedzy nauczycielem a rodzicem/opiekunem dziecka – praca z rodzicem roszczeniowym.
 5. Cyberprzemoc – warsztat edukacyjny. NOWOŚĆ – online
 6. Dbałość o bezpieczeństwo własne i innych – jak jej uczyć dzieci.
 7. Dziecięce zabawy i eksperymenty badawcze ( dla klas I-III).
 8. Dziecko z autyzmem w przedszkolu – strategie pracy.
 9. Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty. Jak podnosić jej jakość.
 10. Indywidualizacja procesu nauczania w świetle najnowszych przepisów prawa. NOWOŚĆ
 11. Inteligencja wieloraka u dziecka – czym jest i jak ją rozwijać.
 12. Interpretacja opinii psychologiczno-pedagogicznych, a dostosowanie wymagań edukacyjnych
 13. Kompetencje coachingowe nauczycieli – jak rozwijać potencjał ucznia w szkole. NOWOŚĆ
 14. Kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych w szkole i placówce oświatowej. NOWOŚĆ
 15. Metody i czynniki warunkujące proces czytania i pisania. NOWOŚĆ
 16. Neurodydaktyka – przyjazne podejście do dydaktyki szkolnej. NOWOŚĆ
 17. Narzędzia zdalnego nauczania: Google Suite. NOWOŚĆ – online
 18. Nie daj się z(w)łamać, czyli budujemy fundament bezpiecznej edukacji online. NOWOŚĆ – online
 19. Prezi – prezentacja multimedialna inaczej.
 20. Poznajemy Google Classroom i formularze Google. NOWOŚĆ – online
 21. Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach – jak działać, aby przeciwdziałać.
 22. Profilaktyka problemów wychowawczych powstałych na styku z nowymi technologiami komunikacyjnymi i medialnymi.
 23. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
 24. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.
 25. Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów w szkole masowej – indywidualizacja nauczania.
 26. Samookaleczenia i zachowania samobójcze – wołanie o pomoc czy młodzieżowa moda. NOWOŚĆ
 27. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
 28. Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. NOWOŚĆ
 29. Wspomaganie rozwoju uczniów w szkole/placówce z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. NOWOŚĆ
 30. Wykorzystanie metody projektu i Questingu w edukacji wczesnoszkolnej (i nie tylko).
 31. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. NOWOŚĆ.
 32. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły. NOWOŚĆ
 33. Zagrożenia związane z rozwojem nowych technologii- ocena zjawiska, profilaktyka i edukacja.
 34. Zdrowe żywienie dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 1. Co, kto, jak i kiedy jest w stanie wyzwolić i podtrzymać motywację ucznia/ nauczyciela?
 2. Cyberbaiting – nauczyciel gnębiony przez ucznia w sieci internetowej
 3. Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.
 4. Inspirowanie nauczycieli do działań innowacyjnych ( innowacje, programy autorskie).
 5. Jak budować i utrzymać autorytet nauczyciela ?
 6. Jak rozpoznać potrzeby rozwojowe i edukacyjne dziecka?
 7. Mobbing w szkole i placówce oświatowej.
 8. Możliwości wykorzystania tablicy interaktywnej w pracy nauczyciela.
 9. Niechęć do nauki szkolnej – i co wtedy?
 10. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i placówce oświatowej w świetle nowego rozporządzenia.
 11. Okres adaptacji ucznia do nowej rzeczywistości szkolnej – zagrożenia dla ucznia , wyzwanie dla nauczyciela.
 12. Poczucie własnej wartości – klucz do sukcesu ucznia i nauczyciela.
 13. Prezentacja multimedialna – jak ją wykonać szybko i z dobrym skutkiem?
 14. Profilaktyka problemów wychowawczych powstałych na styku z nowymi technologiami komunikacyjnymi i medialnymi.
 15. Psychopedagogiczne uwarunkowania zdolności ucznia.
 16. Sposoby reagowania w sytuacjach kryzysowych w szkole i placówce oświatowej
 17. Świetlica socjoterapeutyczna, jej funkcje i zadania w szkole i placówce oświatowej.
 18. Tworzenie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutcznych.
 19. Tworzenie interaktywnych aplikacji edukacyjnych.
 20. Uczeń z opinią lub z orzeczeniem w szkole. Leksykon pojęć.
 21. Umiejętności interpersonalne nauczyciela w kontakcie z uczniem/rodzicem
 22. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego.
 1. Atrakcyjne metody nauczania ortografii w klasach I-III. NOWOŚĆ!
 2. Diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych i organizacja pomocy uczniom.
 3. Dostosowywanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia z SPE (uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi)
 4. Dziecko z autyzmem i Zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu.
 5. Dziecko z depresją w szkole i przedszkolu.
 6. Dziecko z mutyzmem – lękowe czy opozycyjne?!
 7. Dziecko z zaburzeniami lękowymi w szkole i przedszkolu.
 8. Dziecko z zaburzeniami tikowymi w szkole i przedszkolu.
 9. Dziecko z zaburzeniami psychotycznymi w szkole i przedszkolu.
 10. Dysleksja rozwojowa dzieci w młodszym wieku szkolnym.
 11. Dziecięce eksperymenty badawcze.
 12. Funkcjonowanie dziecka z zespołem ADHD w szkole i przedszkolu.
 13. Indywidualizacja nauczania w świetle najnowszych przepisów prawa. NOWOŚĆ!
 14. Kim są uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych i jak z nimi skuteczne pracować?
 15. Metody pracy z dzieckiem z FAS (Alkoholowym Zespołem Płodowym)
 16. Mity i fakty na temat nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD).
 17. Nauczanie metodą projektu.
 18. Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.
 19. Podnoszenie efektywności kształcenia poprzez dobór właściwych metod i form pracy w szkole podstawowej.
 20. Podstawy psychologiczne i rady praktyczne – Jak motywować uczniów do nauki?
 21. Praca domowa – zadanie dla ucznia i nauczyciela.
 22. Projekt edukacyjny– planowanie i realizacja.
 23. Stosowanie metod aktywnych i aktywizujących w nauczaniu i wychowaniu.
 24. Wykorzystanie metody projektu i Questingu w edukacji wczesnoszkolnej.
 1. Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w nauczaniu różnych przedmiotów.
 2. Wymagania edukacyjne a proces kształcenia ucznia.
 3. Wzrokowcy, słuchowcy, kinestetycy – czego potrzebują, aby efektywnie uczyć się.
 4. Zadania i obowiązki nauczyciela pracującego z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w świetle nowych regulacji prawnych.
 1. Absencja szkolna – skutek i przyczyna – rozwiązania problemu.
 2. Aspekty wychowawcze wobec dziecka nieśmiałego i wycofanego społecznie.
 3. Bajkoterapia sposobem na problemy dzieci,
 4. Budowanie pozytywnych relacji w kontaktach uczeń –nauczyciel, uczeń – uczeń, nauczyciel – rodzic.
 5. Budowanie autorytetu nauczyciela wśród uczniów.
 6. Dziecko zaniedbane i krzywdzone – diagnoza, praca z dzieckiem.
 7. Kształtowanie postaw etyczno-moralnych w szkole.
 8. Lęk i agresja w pragmatyce wychowania.
 9. Mediacje rówieśnicze – ich rola i znaczenie w szkolnym systemie przeciwdziałania agresji i przemocy.
 10. Niedostosowanie społeczne młodzieży w okresie dorastania i wynikające z niego zagrożenia.
 11. Opis i analiza przypadku wychowawczego.
 12. Organizacja turystyki szkolnej w kontekście odpowiedzialności prawnej nauczycieli.
 13. Pierwsza pomoc przedmedyczna w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia ucznia – dla nauczycieli, wychowawców i pracowników obsługi w szkołach i placówkach oświatowych.
 14. Podnoszenie umiejętności wychowawcy – jak z klasy stworzyć dobrą grupę?
 15. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole – jak jej udzielać i jak z niej korzystać ?
 16. Postawy wychowawców i rodziców a zachowania dzieci (wychowanie)
 17. Prawa dziecka w przedszkolu, szkole, placówce oświatowej.
 18. Problemy okresu dojrzewania i dorastania dzieci i młodzieży.
 19. Przemoc i agresja w mojej szkole – projektowanie działań zaradczych i profilaktycznych.
 20. Rozpoznawanie przyczyn i zapobieganie samobójstwom wśród młodzieży.
 21. Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży w kontekście profilaktyki przemocy seksualnej.
 22. Rozwój psychoseksualny dzieci w przedszkolu.
 23. Rozwój psychoseksualny dzieci  i młodzieży w szkole podstawowej.
 24. Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży w kontekście profilaktyki przemocy seksualnej.
 25. Sprawowanie bezpiecznej opieki nad dziećmi i młodzieżą na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych w świetle obowiązujących przepisów prawa.
 26. Stalking – jak poradzić sobie z sms – owym dręczycielem w szkole?
 27. Strategie postępowania nauczycieli wobec agresji, przemocy oraz uzależnień dzieci i młodzieży.
 28. Trening Zastępowania Agresji ART – jako metoda profilaktyki szkolnej.
 29. Wykorzystywanie seksualne dzieci – diagnoza i skuteczna interwencja.
 30. Zachowania nieakceptowane i ryzykowne – problem ucznia i nauczyciela.
 31. Zaburzenia jedzenia – anoreksja i bulimia. Co muszę wiedzieć?
 1. Awans zawodowy nauczyciela – dokumentowanie i rady praktyczne.
 2. Analiza wyników oceniania wewnętrznego i zewnętrznego w kontekście poprawy wyników nauczania.
 3. Budowanie zespołów wspomagających dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 4. Diagnozowanie wybranych obszarów pracy szkoły.
 5. Emisja i higiena głosu nauczyciela.
 6. Ewaluacja wewnętrzna w szkole,
 7. Etyka oceniania.
 8. Filozofia tolerancji jako podstawa działań pedagogicznych.
 9. GOOGLE- jako narzędzie usprawniające pracę nauczycieli (kalendarz, udostępnianie dokumentów, poczta).
 10. Interpretacja opinii i przeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 11. Jak prawidłowo dokumentować posiedzenia rady pedagogicznej / rady rodziców?
 12. Kontrola zarządcza w szkole – rady praktyczne.
 13. Ocenianie kształtujące – podstawowe założenia, możliwości wprowadzenia.
 14. Odpowiedzialność nauczyciela wobec prawa.
 15. Prawa i obowiązki nauczyciela wynikające z Ustawy o systemie oświaty i Karty nauczyciela .
 16. Prawa rodziców w szkole i współpraca z rodzicami.
 17. Prawo oświatowe w przepisach i dokumentach wewnątrzszkolnych.
 18. Protokołowanie posiedzeń rad pedagogicznych i rad rodziców zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i ustawą o dostępnie do informacji publicznej.
 19. Rola motywacji we wspieraniu zdolności ucznia.
 20. Rozmowa z rodzicami – co zrobić, aby była satysfakcjonująca?
 21. Rozwiązywanie konfliktów, sztuka negocjacji i mediacji.
 22. Stres – jak sobie z nim radzić i jak go wykorzystać ?
 23. Szkoła wobec ucznia pozostającego w konflikcie z prawem.
 24. Wypalenie zawodowe – wiem i zapobiegam.
 25. Zadania dyrektora szkoły w zakresie postępowania w sprawach nieletnich.
 26. Zasady negocjacyjnej strategii rozwiązywania konfliktów uczniowskich.
 27. Zebrania z rodzicami – planowanie, organizowanie, prowadzenie.