Rady pedagogiczne

Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej oferty szkoleń dla Rad Pedagogicznych. Wiele placówek potrzebuje indywidualnego podejścia ze względu na swoją specyfikę – my „szyjemy” ofertę na miarę – na życzenie Państwa tematykę możemy dowolnie modyfikować i dostosowywać do Waszych potrzeb zarówno w temacie, sposobie realizacji, jak i długości trwania spotkania.

Dyrektorze!

Wybierz temat, skontaktuj się z nami telefonicznie, e-mailowo poprzez zlecenie rady lub w każdy inny dostępny dla Ciebie sposób. My zrobimy resztę z najwyższą starannością.

Najnowsze propozycje – zgodne z kierunkami polityki oświatowej na rok szkolny 2022/2023

 1. Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o wojnie? ( również online)
 2. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych. (również online)
 3. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych. ( również online)
 4. Cyberprzemoc – warsztat edukacyjny. (również online)
 5. Nie daj się z(w)łamać, czyli budujemy fundamenty bezpiecznej edukacji online. (również online)
 6. Profilaktyka problemów wychowawczych powstałych na styku z nowymi technologiami komunikacyjnymi i medialnymi.
 7. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.
 8. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość.
 9. Zagrożenia związane z rozwojem nowych technologii- ocena zjawiska, profilaktyka i edukacja.
 10. Cyberbaiting – nauczyciel gnębiony przez ucznia w sieci internetowej.
 11. Tworzenie interaktywnych aplikacji edukacyjnych.
 12. Stalking – jak poradzić sobie z SMS- owym dręczycielem w szkole?
 13. GOOGLE – jako narzędzie usprawniające pracę nauczycieli (kalendarz, udostępnianie dokumentów, poczta).
 14. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych.
 15. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego  podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
 1. Indywidualizacja procesu nauczania w świetle najnowszych przepisów prawa.
 2. Interpretacja opinii psychologiczno-pedagogicznych – dostosowanie wymagań edukacyjnych.
 3. Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów w szkole masowej – indywidualizacja nauczania.
 4. Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
 5. Potrzeby rozwojowe i edukacyjne dziecka na etapie edukacji przedszkolnej.
 6. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i placówce oświatowej w świetle prawa oświatowego.
 7. Uczeń z opinią lub z orzeczeniem w szkole. Leksykon pojęć.
 8. Edukacja włączająca w aspekcie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego.
 9. Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w placówce oświatowej.
 1. Dziecko z autyzmem i Zespołem Aspergera w szkole/przedszkolu.
 2. Dziecko z depresją w szkole i przedszkolu.
 3. Dziecko z mutyzmem – lękowe czy opozycyjne?!
 4. Dziecko z zaburzeniami lękowymi w szkole i przedszkolu.
 5. Dziecko z zaburzeniami tikowymi w szkole i przedszkolu.
 6. Dziecko z zaburzeniami psychotycznymi w szkole i przedszkolu.
 1. Dziecko zaniedbane i krzywdzone – diagnoza, praca z dzieckiem.
 2. Lęk i agresja w pragmatyce wychowania.
 3. Mediacje rówieśnicze – ich rola i znaczenie w szkolnym systemie przeciwdziałania agresji i przemocy.
 4. Niedostosowanie społeczne młodzieży w okresie dorastania i wynikające z niego zagrożenia.
 5. Organizacja turystyki szkolnej w kontekście odpowiedzialności prawnej nauczycieli.
 6. Pierwsza pomoc przedmedyczna w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia ucznia – dla nauczycieli, wychowawców i pracowników obsługi w szkołach i placówkach oświatowych.
 7. Postawy wychowawców i rodziców a zachowania dzieci (wychowanie).
 8. Problemy okresu dojrzewania i dorastania dzieci i młodzieży.
 9. Rozpoznawanie przyczyn i zapobieganie samobójstwom wśród młodzieży.
 10. Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży  w szkole podstawowej/ponadpodstawowej w kontekście profilaktyki przemocy seksualnej.
 11. Rozwój psychoseksualny dzieci w przedszkolu w kontekście profilaktyki przemocy seksualnej.
 12. Zachowania nieakceptowane i ryzykowne – problem ucznia i nauczyciela.
 13. Sposoby reagowania w sytuacjach kryzysowych w szkole i placówce oświatowej.
 14. Samookaleczenia i zachowania samobójcze – wołanie o pomoc czy młodzieżowa moda.
 1. Emisja i higiena głosu nauczyciela.
 2. Odpowiedzialność nauczyciela wobec prawa.
 3. Stres – jak sobie z nim radzić i jak go wykorzystać ?
 4. Wypalenie zawodowe – wiem i zapobiegam.
 5. Zasady negocjacyjnej strategii rozwiązywania konfliktów uczniowskich.
 6. Jak budować i utrzymać autorytet nauczyciela ?
 7. Poczucie własnej wartości – klucz do sukcesu ucznia i nauczyciela.
 8. Budowanie relacji miedzy nauczycielem a rodzicem/opiekunem dziecka – praca z rodzicem roszczeniowym.
 9. Kompetencje coachingowe nauczycieli – jak rozwijać potencjał ucznia w szkole. (online)