Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z modułem pedagogiki włączającej (i modułem pedagogiki specjalnej) z wyboru słuchacza:

Adresat

absolwenci studiów magisterskich kierunków pedagogika, psychologia i innych humanistycznych, nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, klas integracyjnych, ośrodków szkolno - wychowawczych, szkół specjalnych

Zakres treści

Moduł : Pedagogika włączająca

1. Teoretyczne i prawne podstawy edukacji integracyjnej i włączającej
2. Wielospecjalistyczna diagnoza dla potrzeb edukacyjnych
3. Podstawy przygotowania IPET
4. Metodyka pracy z uczniem zdolnym
5. Metodyka pracy z uczniem w grupie zróżnicowanej
6. Metodyka pracy z uczniem z trudnościami w uczeniu się
7. Metody wspierania i aktywizowania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
8. Programy wychowawcze
9. Praktyka

Moduł: Przygotowania w zakresie edukacji i terapii osób ze spektrum autyzmu

1.Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu-patologia noworodka
2. Biomedyczne podstawy rozwoju osób ze spektrum autyzmu
3.Neuropsychologia deficytów rozwojowych spektrum autyzmu
4. Pedagogika specjalna-niepełnosprawność złożona
5. Diagnoza kliniczna i nozologiczna spektrum autyzmu
6. Diagnoza psychopedagogiczna spektrum autyzmu, profile funkcjonalne
7. Metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej
8. Nowe technologie w edukacji i terapii osób z zaburzeniami spektrum autyzmu
9. Diagnoza i terapia przetwarzania sensorycznego
10. Podstawy terapii behawioralnej (ABA) metodyka nauczania i wychowania na wszystkich
etapach edukacyjnych
11.Metodyka kompetencji społecznych osób ze spektrum autyzmu
12. Metodyka zajęć rewalidacji indywidualnej uczniów ze spektrum autyzmu
13. Metodyka doradztwa zawodowego w pracy z młodzieżą ze spektrum autyzmu
14. Metodyka pracy z rodziną dziecka ze spektrum autyzmu
15. Seminarium dyplomowe
16. Praktyka

Moduł : Pedagogiki specjalnej ( z wyboru słuchacza dla niemających przygotowania z pedagogiki specjalnej)
1.Psychopedagogika specjalnych potrzeb edukacyjnych
2. Psychologia kliniczna
3. Psychologia rehabilitacji dzieci i młodzieży
4. Pedagogika specjalna
5. Prawne podstawy edukacji, rehabilitacji i resocjalizacji
6. Dydaktyka specjalna
7. Diagnostyka w pedagogice specjalnej
8. Praktyka

Liczba godzin

3 sem. nauka hybrydowa Cena: 3700/4400 zł (czesne) + 200 zł (opłata rekrutacyjna)

Opis

Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z modułem pedagogiki włączającej
(kierunek dla nauczycieli mających przygotowanie z pedagogiki specjalnej)

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności, kompetencje społeczne niezbędne do pracy z osobami (uczniami, dorosłymi) z autyzmem w środowisku społecznym i rodziną ucznia/osoby dorosłej.

Galeria zdjęć