Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z modułem pedagogiki włączającej (kierunek dla nauczycieli posiadających przygotowanie z pedagogiki specjalnej)

Adresat

nauczyciele posiadający przygotowanie z pedagogiki specjalnej oraz absolwenci magisterskich studiów wyższych z zakresu pedagogiki specjalnej z przygotowaniem pedagogicznym. Absolwenci studiów magisterskich kierunków pedagogika, psychologia i innych humanistycznych, nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, klas integracyjnych, ośrodków szkolno - wychowawczych, szkół specjalnych

Zakres treści

Moduł : Pedagogika włączająca
1. Teoretyczne i prawne podstawy edukacji integracyjnej i włączającej
2. Wielospecjalistyczna diagnoza dla potrzeb edukacyjnych
3. Podstawy przygotowania IPET
4. Metodyka pracy z uczniem zdolnym
5. Metodyka pracy z uczniem w grupie zróżnicowanej
6. Metodyka pracy z uczniem z trudnościami w uczeniu się
7. Metody wspierania i aktywizowania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
8. Programy wychowawcze
9. Praktyka

Moduł: Przygotowania w zakresie edukacji i terapii osób ze spektrum autyzmu
1.Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu-patologia noworodka
2. Biomedyczne podstawy rozwoju osób ze spektrum autyzmu
3.Neuropsychologia deficytów rozwojowych spektrum autyzmu
4. Pedagogika specjalna-niepełnosprawność złożona
5. Diagnoza kliniczna i nozologiczna spektrum autyzmu
6. Diagnoza psychopedagogiczna spektrum autyzmu, profile funkcjonalne
7. Metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej
8. Nowe technologie w edukacji i terapii osób z zaburzeniami spektrum autyzmu
9. Diagnoza i terapia przetwarzania sensorycznego
10. Podstawy terapii behawioralnej (ABA) metodyka nauczania i wychowania na wszystkich
etapach edukacyjnych
11.Metodyka kompetencji społecznych osób ze spektrum autyzmu
12. Metodyka zajęć rewalidacji indywidualnej uczniów ze spektrum autyzmu
13. Metodyka doradztwa zawodowego w pracy z młodzieżą ze spektrum autyzmu
14. Metodyka pracy z rodziną dziecka ze spektrum autyzmu
15. Seminarium dyplomowe
16. Praktyka

Liczba godzin

3 sem. nauka hybrydowa

Opis

Wyposażenie słuchaczy w wiedzę, kompetencje i umiejętności społeczne do pracy z osobami (uczniami, dorosłymi) z autyzmem w środowisku społecznym i rodziną ucznia/osoby dorosłej.

Galeria zdjęć