Etyka dla nauczycieli

Adresat

Adresatami są nauczyciele, którzy zamierzają zdobyć wiedzę merytoryczną, dydaktyczną i metodyczną w zakresie
przygotowania do nauczania drugiego przedmiotu. Studia przeznaczone są dla nauczycieli, którzy chcą w pełni
wykorzystać doświadczenie i potencjał kompetencyjny oraz wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy wobec
zmian zachodzących w edukacji i kształceniu nauczycieli

Zakres treści

1. Etyka ogólna
2. Wybrane aspekty historii filozofii
3. Religie współczesnego świata
4. Rozwój moralny człowieka
5. Etyka społeczna
6. Etyka życia indywidualnego
7. Etyka środowiskowa
8. Etyka w mediach
9. Inspiracje moralne w tekstach filozoficznych
10. Bioetyka – wybrane zagadnienia
11. Metodyka nauczania etyki
12. Projektowanie zajęć z etyki
13. Trening interpersonalny
14. Praktyka
15. Seminarium dyplomowe

Liczba godzin

3 sem. w tym praktyka - 60 h. Cena: 300 zł (wpisowe) + 3600 zł (czesne) - możliwość rozłożenia na 2, 3 lub 6 rat

Opis

Celem studiów jest:
- zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych potrzebnych do nauczania etyki,
- nabycie umiejętności analizy i interpretacji tekstów etycznych i filozoficznych,
- nabycie umiejętności praktycznego zastosowania krytycznego myślenia w życiu codziennym,
- przygotowanie do prowadzenia merytorycznych zajęć z grupami uczniów, którzy mają różne
przekonania moralne i światopoglądowe