Integracja sensoryczna z certyfikatem diagnozy i terapii SI (kurs I i II stopnia przy współpracy z PTIS w Warszawie)

Adresat

Absolwenci studiów magisterskich humanistycznych, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, fizjoterapeuci, rehabilitanci, lekarze.
Integracja sensoryczna z certyfikatem PTIS w Warszawie z udziałem terapeuty z Hiszpanii, to kierunek, po którym absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz certyfikat kursu I º i II º diagnozy i terapii dziecka z zakresu SI
Ponadto ma możliwość dodatkowego wyboru modułu specjalistycznego z propozycji:
„Diagnoza i terapia SI małego dziecka do 3 r. ż.” (koszt 1 800,00) lub
„Integracja sensoryczna dla dzieci ze spektrum autyzmu” (koszt 1 800,00).
Wybrany moduł specjalistyczny będzie realizowany jako przedłużenie programu podstawowego studiów podyplomowych Integracja sensoryczna, w semestrze IV.
Warunkiem uruchomienia modułów jest nabór minimalnej grupy 15 osób.
Do studiowania modułów specjalistycznych zapraszamy absolwentów Integracji sensorycznej wszystkich roczników studiów.

Zakres treści

Moduł I Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej. Teoria integracji sensorycznej

1. Podstawy neuropsychologii rozwojowej, budowa i działanie bazowych systemów
sensorycznych
2. Podstawy anatomii z fizjologią
3. Wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej, teoria integracji sensorycznej
4. Rozwój teorii integracji sensorycznej na świecie i w Polsce, terminologia dotycząca
zaburzeń SI
5. Wskaźniki deficytów przetwarzania sensorycznego, prowadzenia wywiadu
neurologicznego

Moduł II Diagnoza i terapia w obszarze zaburzeń integracji sensorycznej

6. Obserwacja kliniczna, testy Integracji Sensorycznej, badanie dziecka,nagrania
7. Zasady badania dziecka poniżej 4 r ż.-wyciąganie wniosków klinicznych
8. Badanie dziecka na sali SI, omówienie wniosków,diagnoza pisemna
9. Rozwój ruchowy-obserwacja
10. Warsztat przedsionkowy, warsztat dotyczący dyspraksji
11. Dieta sensoryczna
12. Specyfika integracji sensorycznej w zespołach klinicznych: Autyzm, ADHD, dyspraksja, FAS, dysfunkcja wzroku ,słuchu, wcześniaki, MPD, Zespół Wad Wrodzonych, Zespół Downa
13. Podstawowe zasady rozpoczynania terapii SI w zależności od diagnozy, budowanie planuterapii
14. Praca własna na sprzętach
15. Praca z zaproszonym dzieckiem,nagranie badań, omówienie nagrań

Moduł III Rozszerzający

16. Wczesna diagnostyka zaburzeń przetwarzania sensorycznego u dzieci do 3 r. ż., znaczenie odruchów
17. Układ nerwowy; budowa i funkcjonowanie zmysłów-słuch,wzrok
18. Lateralizacja-wpływ asymetrii na funkcjonowanie człowieka, syndrom KISS
19. Narzędzia-wywiad,kwestionariusz sensomotoryczny,obserwacja
20. Terapia SI w zaburzeniach mowy, nadwrażliwość sfery oralnej
17. Rola rodziców w terapii dziecka
18.Współpraca wielospecjalistyczna – dziecko z SPD, oddziaływania niedyrektywne w terapii
19. Zabawy sensomotoryczne
18. Przygotowanie do egzaminu
19. Praktyka

Liczba godzin

3 sem. w tym praktyka - 60 h. Cena: 500 zł (wpisowe) + 6300 zł (czesne) - możliwość rozłożenia na 2, 3 lub 6 rat

Opis

Celem studiów jest:
wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii klinicznej, psychologii rozwoju, neuropsychologii, neurofizjologii oraz teorii integracji sensorycznej. Studia mają przygotować do prowadzenia samodzielnej obserwacji diagnostyczno-klinicznej dziecka oraz określenia pełnej diagnozy i stosowania terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej

Pliki

Galeria zdjęć