Logopedia ogólna

Adresat

Osoby z wyższym wykształceniem magisterskim. Preferowane są osoby, które ukończyły kierunki humanistyczne (filologia polska), społeczne (pedagogika, psychologia), medyczne, aktorskie. Pracownicy jednostek służby zdrowia, oświaty oraz chcących prowadzić prywatną praktykę w obszarze wspomagania logopedycznego

Zakres treści

Ramowy program studiów:
1. Wstęp do logopedii
2. Prawne aspekty zawodu nauczyciela logopedy
3. Elementy psychologii
4. Foniatria, anatomia i patologia aparatu mowy
5. Rozwój i kształtowanie sprawności językowych dziecka
6. Fonetyka i fonologia języka polskiego
7. Morfoskładnia języka polskiego
8. Elementy ortodoncji
9. Audiologia
10. Pedagogika specjalna
11. Emisja i higiena głosu
12. Neuropsychologia kliniczna
13. Diagnoza, terapia i profilaktyka logopedyczna
14. Glottodydaktyka
15. Warsztat logopedy z metodyką pracy
16. Psychologia rozwojowa i kliniczna dziecka
17. Samorządowy system edukacyjny – wybrane problemy prawa oświatowego
18. Metodyka zajęć korekcyjno-wyrównawczych
19. Podstawy komunikacji językowej
20. Zaburzenia rozwoju mowy dziecka „0”
21. Dyslalia obwodowa
22. Surdologopedia
23. Oligofrenologopedia
24. Balbutologopedia
25. Logorytmika
26. Neurologopedia
27. Glottologopedia
28. Laryngologopedia
29. Kultura języka
30. Wizyta studyjna
31. Seminarium dyplomowe
32. Praktyka

Liczba godzin

4 sem. w tym praktyka - 100 h, metoda hybrydowa

Opis

zdobycie wiedzy interdyscyplinarnej oraz umiejętności i kompetencji do prowadzenia diagnozy i terapii z zastosowaniem współczesnych metod i technik pracy logopedycznej.Po obronie pracy końcowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy. Uzyskują kwalifikacje do pracy w placówkach podległych Ministrowi Edukacji Narodowej, Ministrowi Zdrowia, Ministrowi Polityki Społecznej oraz w sferze działalności gospodarczej.

Pliki