Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną z modułem pedagogiki włączającej

Adresat

Nauczyciele pragnący uzyskać kwalifikacje niezbędne do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych oraz absolwenci szkół wyższych magisterskich-pedagogiki specjalnej z przygotowaniem pedagogicznym

Zakres treści

Moduł : Pedagogika włączająca
1. Teoretyczne i prawne podstawy edukacji integracyjnej i włączającej
2. Wielospecjalistyczna diagnoza dla potrzeb edukacyjnych
3. Podstawy przygotowania IPET
4. Metodyka pracy z uczniem zdolnym
5. Metodyka pracy z uczniem w grupie zróżnicowanej
6. Metodyka pracy z uczniem z trudnościami w uczeniu się
7. Metody wspierania i aktywizowania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
8. Programy wychowawcze
9. Praktyka

Moduł: Przygotowania w zakresie edukacji i terapii osób z niepełnosprawnością
intelektualną
1. Pedagogika specjalna- niepełnosprawność sprzężona
2. Oligofrenopedagogika
3. Podstawy psychologii klinicznej
4. Wybrane zagadnienia neuropsychiatrii dziecięcej
5. Podstawy rewalidacji indywidualnej
6. Rewalidacja indywidualna-logopedia
7. Rewalidacja indywidualna-gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
8. Rewalidacja indywidualna-sztukoterapia
9. Rewalidacja indywidualna-choreoterapia
10. Rewalidacja indywidualna-SI
11. Komunikacja alternatywna z metodyką
12. Metody wspomagające
13. Samorządowy system edukacyjny-wybrane problemy prawa oświatowego
14. Metodyka nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim
15. Metodyka nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym i znacznym
16. Metodyka zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
17. Metodyka wychowania w internacie
18. Diagnoza-projektowanie działań terapeutycznych
19. Seminarium dyplomowe
20. Praktyka

Liczba godzin

3 sem. metoda hybrydowa

Opis

Celem studiów jest:
- wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności społeczne dotyczące rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie,
- kompetencje praktyczne w zakresie w zakresie zdobytej wiedzy w pracy na różnych poziomach kształcenia,
- umiejętności zastosowania w praktyce zawodowej technik komunikacji alternatywnej