Edukacja włączająca – Pedagogika specjalna

Adresat

absolwenci studiów I i II stopnia lub 5-letnich jednolitych studiów magisterskich z zakresu pedagogiki specjalnej różnych subdyscyplin pragnący uzyskać uprawnienia do wykonywania zadań pedagoga specjalnego z zakresu pedagogiki włączającej dla różnych typów jednostek edukacyjnych: przedszkoli, szkół masowych, w tym z klasami integracyjnymi.
Ponadto adresatami studiów mogą być nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym dla nauczania przedmiotu, zajęć, nie posiadający przygotowania pedagogiki specjalnej, którzy realizują dodatkowo w trakcie studiów moduł pedagogiki specjalnej z zakresu oligofrenopedagogiki (80 godzin + 120 godzin praktyki-dodatkowo płatne)

Zakres treści

Moduł : Ogólne przygotowanie kierunkowe
1. Psychologia kliniczna z elementami psychopatologii
2. Pedagogika specjalna
3. Niepełnosprawność intelektualna (oligofrenopedagogika)
4. Tyflopedagogika
5. Surdopedagogika
6. Terapia pedagogiczna
7. Pedagogika terapeutyczna
8. Rodzina w procesie diagnozy i terapii
9. Podstawy diagnozy psychopedagogicznej dla uczniów zagrożonych

Moduł: Dydaktyka specjalna
1.Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie
2. Metodyka pracy z uczniem przewlekle chorym
3. Metodyka pracy z uczniem z dysfunkcją słuchu
4. Metodyka pracy z uczniem z dysfunkcją wzroku
5. Metodyka pracy z uczniem z zaburzeniami emocjonalnymi
6. Metodyka pracy z uczniem z trudnościami w uczeniu się
7. Metodyka pracy z uczniem z zaburzeniami mowy
8. Wspomaganie uczniów z niedostosowaniem społecznym
9. Diagnoza i terapia przetwarzania sensorycznego
10. Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych
11. Systemy organizacji pracy w szkole jako koordynatora pedagogiki specjalnej
12. Praktyka
13. Seminarium dyplomowe

Moduł : Pedagogiki specjalnej (z wyboru słuchacza)
1.Psychopedagogika specjalnych potrzeb edukacyjnych
2. Psychologia kliniczna
3. Psychologia rehabilitacji dzieci i młodzieży
4. Pedagogika specjalna
5. Prawne podstawy edukacji, rehabilitacji i resocjalizacji
6. Dydaktyka specjalna
7. Diagnostyka w pedagogice specjalnej
8. Praktyka

Liczba godzin

3 sem. + 1 sem. z wyboru sluchacza metoda hybrydowa

Opis

Celem studiów jest:
przygotowanie dla rynku edukacyjnego wysoko wykwalifikowanych pedagogów pedagogiki włączającej posiadających wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne do pełnienia roli organizatora edukacji, rehabilitacji, resocjalizacji, socjoterapii ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych