Terapia pedagogiczna elementami pomocy psychologiczno-pedagogicznej i modułem pedagogiki włączającej

Adresat

nauczyciele, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, świetlic terapeutycznych, szkół i placówek opiekuńczych oraz wspomagania wychowawczego i dydaktycznego, którzy chcieliby uzyskać kwalifikacje do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z dziećmi i młodzieżą nieradzącą sobie z realizacją programów nauczania szkolnego

Zakres treści

Moduł : Pedagogika włączająca
1. Teoretyczne i prawne podstawy edukacji integracyjnej i włączającej
2. Wielospecjalistyczna diagnoza dla potrzeb edukacyjnych
3. Podstawy przygotowania IPET
4. Metodyka pracy z uczniem zdolnym
5. Metodyka pracy z uczniem w grupie zróżnicowanej
6. Metodyka pracy z uczniem z trudnościami w uczeniu się
7. Metody wspierania i aktywizowania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
8. Programy wychowawcze
9. Praktyka

Moduł: Przygotowania w zakresie rewalidacji, terapii pedagogicznej i pomocy
psychologiczno-pedagogicznej

10. Pedagogika specjalna
12. Psychologia - podstawy diagnozy
13. Podstawy prawne pomocy psychologiczno - pedagogicznej
14. Pedagogika-diagnoza pedagogiczna
15. Diagnoza i terapia rodziny
16. Orzecznictwo edukacyjne
17. Terapia dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-SI
18. Metody pracy rewalidacyjnej z dzieckiem z zaburzeniami zachowania
19. Metodyka rewalidacji dzieci i młodzieży z niedosłuchem
20. Terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej
21. Alternatywne metody pracy terapeutycznej: muzykoterapia, arteterapia, myślenie kreatywne, kinezjologia edukacyjna i inne metody wspomagające
22. Metodyka rewalidacji dzieci i młodzieży niedowidzącej
23. Terapia pedagogiczna dzieci z ryzyka dysleksji
24. Terapia pedagogiczna i rewalidacja dzieci w wieku szkolnym
25. Terapia pedagogiczna i rewalidacja dzieci starszych i młodzieży
26. Alternatywne technologie terapeutyczne: gestalt, relaksacja, medytacja, dialog motywujący
27. Seminarium dyplomowe
28. Praktyka
/ Moduł : Pedagogiki specjalnej
1.Psychopedagogika specjalnych potrzeb edukacyjnych
2. Psychologia kliniczna
3. Psychologia rehabilitacji dzieci i młodzieży
4. Pedagogika specjalna
5. Prawne podstawy edukacji, rehabilitacji i resocjalizacji
6. Dydaktyka specjalna
7. Diagnostyka w pedagogice specjalnej
8. Praktyka

Liczba godzin

3 sem. w tym praktyka. Cena: 3600 zł (czesne) + 200 zł (opłata rekrutacyjna)

Opis

Celem studiów jest: dostarczenie słuchaczom wieloaspektowej wiedzy i umiejętności pozwalających na zdobycie kompetencji z zakresu rewalidacji, diagnozy i terapii pedagogicznej, dysleksji rozwojowej oraz przygotowania do prowadzenia indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się.
Po obronie pracy dyplomowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy.

Pliki

Galeria zdjęć