Edukacja i rehabilitacja osób z dysfunkcją wzroku i słuchu (tyflopedagogika + surdopedagogika)z modułem pedagogiki specjalnej ( moduł z wyboru słuchacza)

Adresat

osoby z wyższym wykształceniem oraz z przygotowaniem pedagogicznym posiadający kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadający przygotowania z zakresu surdopedagogiki i tyflopedagogiki lub planujący pracę z osobami z niepełnosprawnością słuchową i wzrokową

Zakres treści

Moduł I Ogólne przygotowanie kierunkowe
1. Pedagogika specjalna
2. Subdyscypliny pedagogiki specjalnej
3. Elementy psychologii klinicznej
4. Dydaktyka specjalna
5. Diagnostyka w pedagogice specjalnej ( surdopedagogika, tyflopedagogika)
6. Medyczne podstawy edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością słuchową i wzrokową
7. Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób ze sprzężeniami i niepełnosprawnością słuchową i wzrokową

Moduł II Dydaktyka szczegółowa tyflopedagogiki
1. Wczesna interwencja oraz wczesne wspomaganie dziecka z niepełnosprawnością wzrokową
2. Komunikacja wspomagająca i alternatywna
3. Orientacja przestrzenna
4. Alfabet Braille'a
5. Metodyka nauczania na każdym etapie edukacyjnym uczniów z niepełnosprawnością wzrokową
6. Metodyka nauczania na każdym etapie edukacyjnym uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną
7. Organizacja pracy opiekuńczo-wychowawczej
8. Metodyka wychowania uczniów niepełnosprawnych wzrokowo w internacie
9. Rehabilitacja i edukacja osób dorosłych z niepełnosprawnością wzrokową
10. Zasady rehabilitacji widzenia

Moduł III. Dydaktyka szczegółowa surdopedagogiki
1. Wczesna interwencja oraz wczesne wspomaganie dziecka z niepełnosprawnością słuchową
2. Komunikacja wspomagająca i alternatywna
3. wychowanie językowe i język foniczny
4. Podstawy języka migowego
5. Metodyka nauczania na każdym etapie edukacyjnym uczniów z niepełnosprawnością słuchową
6. Metodyka nauczania na każdym etapie edukacyjnym uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną
7. Organizacja pracy opiekuńczo-wychowawczej
8. Metodyka wychowania uczniów niepełnosprawnych słuchowo w internacie
9. Rehabilitacja i edukacja osób dorosłych z niepełnosprawnością słuchową
10. Zasady rehabilitacji resztek słuchowych
Seminarium
Moduł IV. Pedagogika specjalna (z wyboru słuchacza)
1.Psychopedagogika specjalnych potrzeb edukacyjnych
2. Psychologia kliniczna
3. Psychologia rehabilitacji dzieci i młodzieży
4. Pedagogika specjalna
5. Prawne podstawy edukacji, rehabilitacji i resocjalizacji
6. Dydaktyka specjalna
7. Diagnostyka w pedagogice specjalnej
8. Praktyka

Liczba godzin

4 sem. w tym praktyka - 150 h ( + 120h praktyki w module z wyboru słuchacza) - metoda hybrydowa

Opis

przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie surdopedagogiki i tyflopedagogiki ponadto uzyskanie kompetencji do pracy z osobami z dysfunkcją słuchu i wzroku.