Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja z wykorzystaniem metod neurofizjologicznych z modułem pedagogiki specjalnej (z wyboru słuchacza)

Adresat

Nauczyciele, pedagodzy, psychologowie i terapeuci pracujący w żłobkach, przedszkolach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i innych poradniach specjalistycznych, szkołach podstawowych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, ośrodkach wczesnej interwencji oraz innych placówkach resortu oświaty i resortu zdrowia, realizujących zadania wczesnego wspomagania. Absolwenci studiów licencjackich na kierunku Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna oraz absolwenci studiów magisterskich na kierunkach: Psychologia, Socjologia, Pedagogika, Pedagogika specjalna, Medycyna.

Zakres treści

Zagadnienia medyczne i z zakresu psychologii
1. Wybrane zagadnienia z patologii noworodka
2. Neurologia dziecięca
3. Psychiatria dziecięca
4. Fizjoterapia pediatryczna
5. Diagnoza funkcjonalna sprawności psychomotorycznych ( funkcje poznawcze, komunikacja, umiejętności społeczne)
6. Psychologia rozwoju małego dziecka

Zagadnienia z zakresu terapii
7. Wczesna interwencja logopedyczna
8. Neurosensoryczna terapia taktylna
9. Metody neurofizjologiczne w rehabilitacji dzieci
10. Metodyka rozwoju poznawczego i społecznego we wczesnym wspomaganiu
11. Metody wczesnego usprawniania dzieci głuchych i niedosłyszących
12. Metody wczesnego usprawniania dzieci niewidomych i słabowidzących
13. Metody wczesnego usprawniania dzieci z MPD
14. Metody wczesnego usprawniania dzieci z Zespołem Downa
15. Metody wczesnego usprawniania dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera
16. Wspomagające i alternatywne metody komunikacji
17. Psychopedagogiczne metody wspomagania rozwoju małych dzieci - SI
18. Metody diagnozowania i wczesnego wspomagania dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi
19. Metody terapii zabawą i sztuką w pracy z dzieckiem we wczesnym wspomaganiu
20. Elementy metody werbo-tonalnej w rehabilitacji małego dziecka
21. Współpraca z rodziną w systemie wczesnej interwencji
22. Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
23. Seminarium dyplomowe
24. Praktyka
Moduł : Pedagogika specjalna
1.Psychopedagogika specjalnych potrzeb edukacyjnych
2. Psychologia kliniczna
3. Psychologia rehabilitacji dzieci i młodzieży
4. Pedagogika specjalna
5. Prawne podstawy edukacji, rehabilitacji i resocjalizacji
6. Dydaktyka specjalna
7. Diagnostyka w pedagogice specjalnej
8. Praktyka

Liczba godzin

3 sem. 410 h w tym praktyka - 60 h, metoda hybrydowa + 120 h praktyki (dodatkowy moduł z wyboru słuchacza)

Opis

Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do diagnozowania i oceny indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka, projektowania, a także realizacji programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka do 6 roku życia. Studia przygotowują także do form współpracy z rodziną dziecka, ponieważ w przypadku dzieci, które nie ukończyły 3 lat zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone także w domu rodzinnym. Ponadto przygotowują do podjęcia wczesnej interwencji metodami neurofizjologicznymi.

Pliki

Galeria zdjęć