Wsparcie rodziny z doradztwem systemowym, pomocą psychologiczno-pedagogiczną z elementami psychoterapii

Adresat

Osoby zainteresowane problematyką dziecka i rodziny w obszarze edukacji, pomocy społecznej, pracy opiekuńczej, resocjalizacyjnej. Ponadto osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, rodziny zastępcze, adopcyjne. Adresatami są również nauczyciele, psycholodzy, pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, policjanci i inni.

Zakres treści

1. Rodzina-metody doradztwa systemowego
2. Problemy psychologiczne rodziny
3. Wybrane problemy prawa rodzinnego
4. Podstawy prawne pomocy psychologiczno-pedagogicznej
5. Metody terapeutyczne pracy z rodziną
6. Trening mediacji rodzinnych
7. Rodzina w procesie diagnozy i terapii
8. Komunikacja senioralna z treningiem pamięci
9. Warsztat pomocy indywidualnej
10. Trening umiejętności psychospołecznych
11. Warsztat socjoterapeutyczny
12. Warsztat zadaniowy i superwizyjny
13. Alternatywne metody pracy-muzykoterapia
14. Alternatywne metody pracy-myślenie kreatywne
15. Alternatywne metody pracy-relaksacja,medytacje,dialog motywacyjny
16. Psychoterapia-metody wsparcia
17. Seminarium dyplomowe

Liczba godzin

3 sem. w tym praktyka - 60 h, metoda hybrydowa

Opis

Celem studiów jest: wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy z rodziną i instytucjami wspierającymi. Poznanie metod i technik działań psychopedagogicznych, interwencyjnych, mediacyjnych i terapeutycznych, łącznie z podstawami metod psychoterapii.