Zarządzanie oświatą

Adresat

Absolwenci studiów wyższych , dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele, pracownicy oświatowej administracji samorządowej i rządowej, które przygotowują się do objęcia funkcji kierowniczych w oświacie

Zakres treści

Ramowy program studiów:
1. Teoria organizacji i zarządzania
2. Prawo oświatowe
3. Zarządzanie zasobami ludzkimi
4. Strategia zarządzania placówkami oświatowymi
5. Zadania dyrektora jednostki edukacyjnej w zakresie bhp, RODO
6. Rada Rodziców i inne organizacje działające na terenie placówki edukacyjnej
7. Kontrola zarządcza
8. Budżet placówek oświatowych
9. Techniki informatyczne w zarządzaniu oświatą
10. Zarządzanie projektami-pozyskiwanie środków unijnych
11. Warsztat pracy dyrektora
12. Marketing usług edukacyjnych
13. Warsztat umiejętności interpersonalnych
14. Nowy nadzór pedagogiczny
15. Planowanie i organizacja pracy
16. Seminarium dyplomowe
17. Praktyka

Liczba godzin

2 sem. w tym praktyka - 30 h. Cena: 3000 zł (czesne) + 200 zł (opłata rekrutacyjna)

Opis

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności potrzebne do sprawowania i twórczego zarządzania placówką oświatową z uwzględnieniem prawa, standardów jakości i komunikacji społecznej. Po obronie pracy dyplomowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy

Pliki