Akademia Kujawsko-Pomorska

Ośrodek Kształcenia Kadr Atena od 2014 roku współpracuje z Akademią Kujawsko-Pomorską (Kujawsko- Pomorską Szkołą Wyższą w Bydgoszczy) w organizacji studiów podyplomowych. Do dnia dzisiejszego w Słupsku zrealizowano ponad 60 kierunków studiów (niektóre w kilku edycjach) na których kwalifikacje uzyskało około 2000 osób. Zapraszamy Państwa na studia podyplomowe z poniższej oferty. Jeżeli będziecie Państwo zainteresowani innym kierunkiem (z katalogu kierunków w AKP) jesteśmy otwarci na propozycje.

Dlaczego warto wybrać studia podyplomowe w  Akademii Kujawsko-Pomorskiej ( do 24.01.2023 r – Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy:

Informator studiów podyplomowych na rok oświatowy 2024/2025 (pobierz tutaj)
Rekrutacja na studia podyplomowe:
Prowadzimy rekrutację w systemie ciągłym. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu na studia zawsze decyduje kolejność zgłoszeń. Wymagane dokumenty:

 • podanie (pobierz tutaj)
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • 1 zdjęcie,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej (wysokość opłaty rekrutacyjnej podana w opisie danego kierunku studiów)
  (Santander Bank Polska SA: 31 1500 1360 1213 6007 6051 0000).

Podanie wraz załącznikami mogą Państwo dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą na adres:

Ośrodek Kształcenia Kadr ATENA, ul. Juliana Tuwima 23/7, 76-200 Słupsk. Sekretariat czynny w godz. od 8:30- 16:00.

Najbliższe studia

Integracja sensoryczna z certyfikatem diagnozy i terapii SI (kurs I i II stopnia przy współpracy z PTIS w Warszawie)

To już 11 edycja! Jako absolwent/ka wyjdziesz z gotowym warsztatem do pracy. Wymagamy od siebie i od innych. Adresatami studiów są:
absolwenci studiów magisterskich humanistycznych, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, fizjoterapeuci, rehabilitanci, terapeuci, lekarze. Rekrutacja do końca września 2024 r. Zadbaj o złożenie dokumentów - Uczestniczą tylko ci, którzy dopełnili wszelkich formalności!

 • 19 październik 2024- metoda hybrydowa.
 • 3 sem. w tym praktyka - 60 h. Cena: 500 zł (wpisowe) + 6300 zł (czesne) - możliwość rozłożenia na 2, 3 lub 6 rat

Zarządzanie oświatą

Adresatami studiów są: absolwenci studiów wyższych , dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele, pracownicy oświatowej administracji samorządowej i rządowej, które przygotowują się do objęcia funkcji kierowniczych w oświacie. Zajęcia porucz zajęć pierwszych i ostatnich w całości online

 • 26.10.2024 - metoda online.
 • 2 sem. w tym praktyka - 30 h. Cena: 3200 zł (czesne) + 300 zł (opłata rekrutacyjna)

Logopedia ogólna/ z modułem pedagogiki specjalnej (moduł z wyboru słuchacza)

Adresatami studiów są: absolwenci z obszaru kierunków humanistycznych (filologia polska), społecznych (pedagogika, psychologia), medycznych oraz aktorskich, pracownicy jednostek służby zdrowia, oświaty oraz chcących prowadzić prywatną praktykę w obszarze wspomagania logopedycznego. Celem studiów jest zdobycie wiedzy interdyscyplinarnej oraz umiejętności i kompetencji do prowadzenia diagnozy i terapii z zastosowaniem współczesnych metod i technik pracy logopedycznej. Zapraszamy

 • 26.10.2024- metoda hybrydowa.
 • 4 sem. w tym praktyka. Cena: 4900/5600 zł (czesne) + 500 zł (opłata rekrutacyjna)

Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z modułem pedagogiki włączającej (i modułem pedagogiki specjalnej) z wyboru słuchacza:

Zapraszamy! Adresatami studiów są: absolwenci studiów magisterskich kierunków pedagogika, psychologia i innych humanistycznych, nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, klas integracyjnych, ośrodków szkolno - wychowawczych, szkół specjalnych, pracownicy stowarzyszeń i fundacji

Celem studiów jest:
wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z autyzmem, środowiskiem społecznym i rodzinnym ucznia.

 • 26.10.2024 - metoda hybrydowa.
 • 3 sem. nauka hybrydowa Cena: 4500/5200 zł (czesne) + 300 zł (opłata rekrutacyjna)

Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych i psychologów

Chcesz pracować w szkole. Masz kwalifikacje merytoryczne, a brakuje ci nauczycielskich?! Jesteś psychologiem?! Chcesz pracować w szeroko pojętej oświacie. Pomyśl o kwalifikacjach nauczycielskich . To coś dla Ciebie! Adresatami studiów są również osoby z wyższym wykształceniem na kierunku psychologia wykonujący swój zawód w różnych instytucjach, a chcący uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa.

 • 26.10.2024- metoda hybrydowa.
 • 3 sem. w tym praktyka: 150 h, Cena: 3900 zł (czesne) + 300 zł (opłata rekrutacyjna)

Edukacja włączająca – Pedagogika specjalna

Adresatami studiów są:
absolwenci studiów I i II stopnia lub 5-letnich jednolitych studiów magisterskich z zakresu pedagogiki specjalnej różnych subdyscyplin pragnący uzyskać uprawnienia do wykonywania zadań pedagoga specjalnego z zakresu pedagogiki włączającej dla różnych typów jednostek edukacyjnych: przedszkoli, szkół masowych, w tym z klasami integracyjnymi.
Celem studiów jest:
przygotowanie dla rynku edukacyjnego wysoko wykwalifikowanych pedagogów pedagogiki włączającej posiadających wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne do pełnienia roli organizatora edukacji, rehabilitacji, resocjalizacji, socjoterapii ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 • 26.10.2024- metoda hybrydowa.
 • 3 sem. w tym praktyka. Cena: 300 zł (wpisowe) + 4400 zł (czesne) - możliwość rozłożenia na 2, 3 lub 6 rat

Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną z modułem pedagogiki włączającej i modułem pedagogiki specjalnej (z wyboru słuchacza)

Adresatami studiów są:
Nauczyciele pragnący uzyskać kwalifikacje niezbędne do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych oraz absolwenci szkół wyższych magisterskich-pedagogiki specjalnej z przygotowaniem pedagogicznym
Celem studiów jest:
- wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności społeczne dotyczące rozwoju dzieci i
młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie,
- kompetencje praktyczne w zakresie w zakresie zdobytej wiedzy w pracy na różnych
poziomach kształcenia,
- umiejętności zastosowania w praktyce zawodowej technik komunikacji alternatywnej

 • 26.10.2024 - metoda hybrydowa
 • 3 sem. w tym praktyka . Cena: 4500/5200 zł (czesne) + 300 zł (opłata rekrutacyjna)

Terapia pedagogiczna z modułem pedagogiki włączającej/ i modułem pedagogiki specjalnej (z wyboru słuchacza)

Adresatami studiów są:
nauczyciele, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, świetlic terapeutycznych, szkół i placówek opiekuńczych oraz wspomagania wychowawczego i dydaktycznego, którzy chcieliby uzyskać kwalifikacje do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z dziećmi i młodzieżą nieradzącą sobie z realizacją programów nauczania szkolnego
Celem studiów jest:
dostarczenie słuchaczom wieloaspektowej wiedzy i umiejętności pozwalających na zdobycie kompetencji z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej dysleksji rozwojowej oraz przygotowania do prowadzenia indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się.

 • 26.10.2024 - metoda hybrydowa
 • 3 sem. w tym praktyka. Cena: 3800 zł/4500 (czesne) + 300 zł (opłata rekrutacyjna)

Kierunki kształcenia

Bezpieczeństwo i higiena pracy

 • 2 sem. 180 h h
 • 150 zł (wpisowe) +3200 zł (czesne) - możliwość rozłożenia na 2, 3lub 6

Adresat

Absolwenci szkół wyższych zainteresowani problematyką BHP, pracownicy instytucji mający gotowość świadczenia profesjonalnych usług w zakresie BHP w różnych obszarach gospodarczych i społecznych.

Zakres treści

Ramowy program:
1. Regulacje prawne dotyczące służby bhp
2. Prawo pracy
3. Zarządzanie bhp
4. Ergonomia
5. Zagrożenia w środowisku pracy
6. Profilaktyka bhp
7. Ocena ryzyka zawodowego
8. Wypadkoznawstwo
9. Metodyka prowadzenia szkoleń z zakresu bhp
10. Ochrona środowiska
11. Ochrona ppoż.
12. Ratownictwo medyczne
13. Techniczne bezpieczeństwo pracy w różnych gałęziach gospodarki
14. Warsztat umiejętności interpersonalnych
15. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
16. Wizyta studyjna
17. Seminarium dyplomowe
18. Praktyki

Opis

Cele: poznanie zasad organizacji pracy, prawa pracy oraz kształtowania warunków do ich stosowania. Uzyskanie wiedzę i umiejętności do sprawowania stanowisk związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem pracy oraz kwalifikacje specjalisty ds. BHP. Studia przygotowują kadrę do pracy na różnych szczeblach zarządzania i kontroli w instytucjach tj.: Państwowa Inspekcja Pracy, zakłady pracy i instytucje usługowe itp.

Druki do pobrania

Diagnoza i terapia SI małego dziecka do 4 roku życia

 • 3 sem. metoda hybrydowa
 • 200 zł (opłata rekrutacyjna) +4000 zł (czesne)- możliwość rozłożenia na 2, 3, 6 rat

Adresat

absolwenci studiów podyplomowych Integracji sensorycznej realizowanych przez AKP (KPSW w Bydgoszczy

Zakres treści

Blok teoretyczny
1. Podstawy neuropsychologii rozwojowej (neuropsycholog):
- rozwój ośrodkowego układu nerwowego
- zaburzenia neurorozwojowe
- wpływ czynników pre- i postnatalnych na rozwój OUN
- „czerwone flagi” w praktyce psychologa dziecięcego
2. „Czerwone flagi” w praktyce neurologa dziecięcego (lekarz neurolog dziecięcy)
3. Podstawowe informacje dotyczące wrodzonych zaburzeń rozwojowych i genetycznych (lekarz pediatra/genetyk)
4. Rozwój dziecka 0-12 m-cy, 12-24 m-ce, 24-36 m-cy:
- ruchowy (fizjoterapeuta)
- rozwój poznawczy, manualny i emocjonalno-społeczny (psycholog/neuropsycholog)
- mowy i komunikacji (logopeda/neurologopeda)
- rozwój sensomotoryczny (terapeuta SI)
5. Przypomnienie podstaw wiedzy o integracji sensorycznej – rozwój systemów sensorycznych, klasyfikacja zaburzeń
6. Przegląd metod oceny rozwoju psychoruchowego (MFDR, KORP, KSRD, KSRN, FORP)
Blok praktyczny - diagnoza
7. Rozwój sensomotoryczny dziecka 0-36 m-cy
8. Zasady diagnozy procesów przetwarzania sensorycznego dziecka 0-36 m-cy – ustalanie baseline/ profilu sensorycznego/diagnoza kliniczna
9. Zasady diagnozy małego dziecka z grup klinicznych (autyzm, zaburzenia genetyczne, mpdz, opóźniony rozwój psychoruchowy – bez rozpoznania klinicznego)

Blok praktyczny - terapia
10. Zasady terapii niemowlęcia z zaburzeniami sensomotorycznymi
11. Terapia integracji sensorycznej małego dziecka z autyzmem
12. Terapia integracji sensorycznej małego dziecka z zaburzeniami genetycznymi
13. Terapia integracji sensorycznej małego dziecka z mpdz
14. Terapia integracji sensorycznej małego dziecka z opóźnionym rozwojem psychoruchowym

Opis

Celem studiów jest:
specjalistyczne doskonalenie wiedzy i umiejętności, na bazie ukończonych studiów podyplomowych SI, w obszarze wspomagania rozwoju dziecka od 0 do 36 miesiąca życia, czego efektem będzie przygotowanie słuchacza do pełnienia roli terapeuty małego dziecka.

Etyka dla nauczycieli

 • 3 sem. w tym praktyka - 60 h. Cena: 300 zł (wpisowe) + 3600 zł (czesne) - możliwość rozłożenia na 2, 3 lub 6 rat
 • 500 zł (wpisowe) + 3600 zł (czesne) - możliwość rozłożenia na 2, 3 lub 6 rat

Adresat

Adresatami są nauczyciele, którzy zamierzają zdobyć wiedzę merytoryczną, dydaktyczną i metodyczną w zakresie
przygotowania do nauczania drugiego przedmiotu. Studia przeznaczone są dla nauczycieli, którzy chcą w pełni
wykorzystać doświadczenie i potencjał kompetencyjny oraz wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy wobec
zmian zachodzących w edukacji i kształceniu nauczycieli

Zakres treści

1. Etyka ogólna
2. Wybrane aspekty historii filozofii
3. Religie współczesnego świata
4. Rozwój moralny człowieka
5. Etyka społeczna
6. Etyka życia indywidualnego
7. Etyka środowiskowa
8. Etyka w mediach
9. Inspiracje moralne w tekstach filozoficznych
10. Bioetyka – wybrane zagadnienia
11. Metodyka nauczania etyki
12. Projektowanie zajęć z etyki
13. Trening interpersonalny
14. Praktyka
15. Seminarium dyplomowe

Opis

Celem studiów jest:
- zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych potrzebnych do nauczania etyki,
- nabycie umiejętności analizy i interpretacji tekstów etycznych i filozoficznych,
- nabycie umiejętności praktycznego zastosowania krytycznego myślenia w życiu codziennym,
- przygotowanie do prowadzenia merytorycznych zajęć z grupami uczniów, którzy mają różne
przekonania moralne i światopoglądowe

Edukacje przedmiotowe w modułach jednoprzedmiotowych/dwuprzedmiotowych (z wyboru słuchacza)

 • 3 sem. w tym praktyka, metoda hybrydowa, Cena: 150 zł (wpisowe) +3600 zł (czesne) moduł 2-przedmiotowy, 3000 zł (czesne) moduł 1-przedmiotowy
 • możliwość rozłożenia na 2, 3 lub 6 rat

Adresat

nauczyciele, którzy zamierzają zdobyć wiedzę merytoryczną, dydaktyczną i metodyczną w zakresie przygotowania do nauczania drugiego, trzeciego przedmiotu – matematyki/fizyki/biologii/przyrody/geografii/chemii/informatyki/ języka polskiego/ techniki - w modułach dwuprzedmiotowych lub jednoprzedmiotowych z wyboru słuchacza np. matematyka + fizyka lub matematyka

Zakres treści

Ramowy program
1. Podstawy fizyki
2. Wybrane zagadnienia fizyki współczesnej i jej zastosowań
3. Metodyka nauczania fizyki w szkole podstawowej
4. Metodyka nauczania fizyki w szkole ponadpodstawowej
5. Termodynamika z elementami fizyki statystycznej
6. Budowa materii z elementami fizyki ciała stałego
7. Elektrodynamika i optyka
8. Elektryczność i magnetyzm
9. Elementy fizyki jądrowej
10. Diagnoza, kontrola i ocena wyników kształcenia
11. Nauczanie fizyki przez pokazy i doświadczenia -aktywizujące metody nauczania
12. Organizacja pracowni fizycznej
13. Seminarium dyplomowe
14. Praktyka

Ramowy program : biologia
1. Budowa chemiczna organizmów
2. Podstawy cytologii
3. Przegląd różnorodności organizmów:
- wirusy
- bakterie
- grzyby
- porosty
- rośliny
- zwierzęta
4. Anatomia, fizjologia człowieka
5. Genetyka i biotechnologia
6. Ewolucja życia
7. Ekologia
8. Ochrona środowiska
9. Zagrożenie różnorodności biologicznej
10. Seminarium dyplomowe
11. Praktyka

Ramowy program : geografia
1. Podstawy geografii
2. Dydaktyka geografii
3. Geografia ekonomiczna
4. Geografia fizyczna Polski
5. Geografia regionalna Polski
6. Geografia regionalna świata
7. Geografia społeczna
8. Geografia społeczno-ekonomiczna
9. Geologia z elementami gleboznawstwa
10. Geomorfologia
11. Hydrografia
12. Kartografia
13. Meteorologia i klimatologia
14. Podstawy GIS
15. Praktyka
16. Seminarium dyplomowe

Opis

umożliwienie nauczycielom zdobycia kwalifikacji do nauczania drugiego/trzeciego przedmiotu, ponadto wyposażenie w wiedzę merytoryczną obejmująca kształcenie w zakresie niezbędnym do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie danego przedmiotu (rodzaju zajęć) i etapu edukacyjnego lub etapów edukacyjnych albo w podstawie programowej kształcenia w zawodzie.
Wyposażenie w wiedzę dotyczącą przygotowania w zakresie dydaktyki przedmiotu (metodyki nauczania)-matematyki/fizyki/biologii/przyrody/geografii/chemii/informatyki/ języka polskiego/ techniki , ponadto wiedzę praktyczną , której celem jest gromadzenie doświadczeń związanych z praca dydaktyczno-wychowawczą

Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia

 • 2 sem. 180 h
 • 150 zł (wpisowe) +3200 zł (czesne)- możliwość rozłożenia na 2, 3, 6 lub 8 rat

Adresat

pracownicy administracji rządowej, samorządowej, stacji sanitarno-epidemiologicznych, szpitali i poradni leczniczo-zabiegowych i inni absolwenci studiów wyższych

Opis

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności związane z epidemiologią ogólną, zakaźną, niezakaźną, szczepieniami ochronnymi, higieną organizacji zdrowia, ochrony i promocji zdrowia.

Integracja sensoryczna z certyfikatem diagnozy i terapii SI (kurs I i II stopnia przy współpracy z PTIS w Warszawie)

 • 3 sem. w tym praktyka - 60 h. Cena: 500 zł (wpisowe) + 6300 zł (czesne) - możliwość rozłożenia na 2, 3 lub 6 rat
 • 500 zł (wpisowe - można zapłacić w dwóch ratach) + 6300 zł (czesne)- możliwość rozłożenia na 2, 3 lub 6 rat

Adresat

Absolwenci studiów magisterskich humanistycznych, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, fizjoterapeuci, rehabilitanci, lekarze.
Integracja sensoryczna z certyfikatem PTIS w Warszawie z udziałem terapeuty z Hiszpanii, to kierunek, po którym absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz certyfikat kursu I º i II º diagnozy i terapii dziecka z zakresu SI
Ponadto ma możliwość dodatkowego wyboru modułu specjalistycznego z propozycji:
„Diagnoza i terapia SI małego dziecka do 3 r. ż.” (koszt 1 800,00) lub
„Integracja sensoryczna dla dzieci ze spektrum autyzmu” (koszt 1 800,00).
Wybrany moduł specjalistyczny będzie realizowany jako przedłużenie programu podstawowego studiów podyplomowych Integracja sensoryczna, w semestrze IV.
Warunkiem uruchomienia modułów jest nabór minimalnej grupy 15 osób.
Do studiowania modułów specjalistycznych zapraszamy absolwentów Integracji sensorycznej wszystkich roczników studiów.

Zakres treści

Moduł I Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej. Teoria integracji sensorycznej

1. Podstawy neuropsychologii rozwojowej, budowa i działanie bazowych systemów
sensorycznych
2. Podstawy anatomii z fizjologią
3. Wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej, teoria integracji sensorycznej
4. Rozwój teorii integracji sensorycznej na świecie i w Polsce, terminologia dotycząca
zaburzeń SI
5. Wskaźniki deficytów przetwarzania sensorycznego, prowadzenia wywiadu
neurologicznego

Moduł II Diagnoza i terapia w obszarze zaburzeń integracji sensorycznej

6. Obserwacja kliniczna, testy Integracji Sensorycznej, badanie dziecka,nagrania
7. Zasady badania dziecka poniżej 4 r ż.-wyciąganie wniosków klinicznych
8. Badanie dziecka na sali SI, omówienie wniosków,diagnoza pisemna
9. Rozwój ruchowy-obserwacja
10. Warsztat przedsionkowy, warsztat dotyczący dyspraksji
11. Dieta sensoryczna
12. Specyfika integracji sensorycznej w zespołach klinicznych: Autyzm, ADHD, dyspraksja, FAS, dysfunkcja wzroku ,słuchu, wcześniaki, MPD, Zespół Wad Wrodzonych, Zespół Downa
13. Podstawowe zasady rozpoczynania terapii SI w zależności od diagnozy, budowanie planuterapii
14. Praca własna na sprzętach
15. Praca z zaproszonym dzieckiem,nagranie badań, omówienie nagrań

Moduł III Rozszerzający

16. Wczesna diagnostyka zaburzeń przetwarzania sensorycznego u dzieci do 3 r. ż., znaczenie odruchów
17. Układ nerwowy; budowa i funkcjonowanie zmysłów-słuch,wzrok
18. Lateralizacja-wpływ asymetrii na funkcjonowanie człowieka, syndrom KISS
19. Narzędzia-wywiad,kwestionariusz sensomotoryczny,obserwacja
20. Terapia SI w zaburzeniach mowy, nadwrażliwość sfery oralnej
17. Rola rodziców w terapii dziecka
18.Współpraca wielospecjalistyczna – dziecko z SPD, oddziaływania niedyrektywne w terapii
19. Zabawy sensomotoryczne
18. Przygotowanie do egzaminu
19. Praktyka

Opis

Celem studiów jest:
wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii klinicznej, psychologii rozwoju, neuropsychologii, neurofizjologii oraz teorii integracji sensorycznej. Studia mają przygotować do prowadzenia samodzielnej obserwacji diagnostyczno-klinicznej dziecka oraz określenia pełnej diagnozy i stosowania terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej

Druki do pobrania

Logopedia ogólna – po Logopedii szkolnej

 • 1 sem. 205 godz. dydakt. + plus praktyka (różnica do 100 godz.)
 • 150 zł (wpisowe) + 2400 zł (czesne) - możliwość rozłożenia na 2, 3, 6 rat

Adresat

osoby z wyższym wykształceniem magisterskim, które ukończyły studia lub studia podyplomowe z logopedii szkolnej.

Zakres treści

IV sem. będący uzupełnieniem do Logopedii ogólnej

Druki do pobrania

Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną z modułem pedagogiki włączającej i modułem pedagogiki specjalnej (z wyboru słuchacza)

 • 3 sem. w tym praktyka . Cena: 4500/5200 zł (czesne) + 300 zł (opłata rekrutacyjna)
 • 4500 zł (czesne) lub 5200 zł (czesne dla osób niemąjacych przygotowania z pedagogiki specjalnej) - możliwość ratalna + 300 zł (opłata rekrutacyjna)

Adresat

Nauczyciele pragnący uzyskać kwalifikacje niezbędne do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych oraz absolwenci szkół wyższych magisterskich-pedagogiki specjalnej z przygotowaniem pedagogicznym

Ponadto, słuchaczami Oligofrenopedagogiki z komunikacją alternatywną z modułem pedagogiki włączającej i modułem pedagogiki specjalnej mogą również zostać absolwenci studiów licencjackich, którzy zamierzają pracować w jednostkach terapeutycznych podległych w swej strukturze prawnej Ministrowi Zdrowia, Pomocy Społecznej z wyłączeniem sfery edukacji podległej Ministrowi Edukacji (szkoły, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, szkoły specjalne, poradnie pedagogiczno-psychologiczne i inne).

Zakres treści

Moduł : Pedagogika włączająca
1. Teoretyczne i prawne podstawy edukacji integracyjnej i włączającej
2. Wielospecjalistyczna diagnoza dla potrzeb edukacyjnych
3. Podstawy przygotowania IPET
4. Metodyka pracy z uczniem zdolnym
5. Metodyka pracy z uczniem w grupie zróżnicowanej
6. Metodyka pracy z uczniem z trudnościami w uczeniu się
7. Metody wspierania i aktywizowania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
8. Programy wychowawcze
9. Praktyka

Moduł: Przygotowania w zakresie edukacji i terapii osób z niepełnosprawnością
intelektualną
1. Pedagogika specjalna- niepełnosprawność sprzężona
2. Oligofrenopedagogika
3. Podstawy psychologii klinicznej
4. Wybrane zagadnienia neuropsychiatrii dziecięcej
5. Podstawy rewalidacji indywidualnej
6. Rewalidacja indywidualna-logopedia
7. Rewalidacja indywidualna-gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
8. Rewalidacja indywidualna-sztukoterapia
9. Rewalidacja indywidualna-choreoterapia
10. Rewalidacja indywidualna-SI
11. Komunikacja alternatywna z metodyką
12. Metody wspomagające
13. Samorządowy system edukacyjny-wybrane problemy prawa oświatowego
14. Metodyka nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim
15. Metodyka nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu
umiarkowanym i znacznym
16. Metodyka zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
17. Metodyka wychowania w internacie
18. Diagnoza-projektowanie działań terapeutycznych
19. Seminarium dyplomowe
20. Praktyka

Moduł : Pedagogiki specjalnej
1.Psychopedagogika specjalnych potrzeb edukacyjnych
2. Psychologia kliniczna
3. Psychologia rehabilitacji dzieci i młodzieży
4. Pedagogika specjalna
5. Prawne podstawy edukacji, rehabilitacji i resocjalizacji
6. Dydaktyka specjalna
7. Diagnostyka w pedagogice specjalnej
8. Praktyka

Opis

Celem studiów jest:
- wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności społeczne dotyczące rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie,
- kompetencje praktyczne w zakresie w zakresie zdobytej wiedzy w pracy na różnych poziomach kształcenia,
- umiejętności zastosowania w praktyce zawodowej technik komunikacji alternatywnej

Druki do pobrania

Przedsiębiorczość, szkolny doradca zawodowy, doradztwo zawodowe z elementami coachingu

 • 370 h w tym praktyka - 60 h
 • 150 zł (wpisowe) +3900 zł (czesne) - możliwość rozłożenia na 2, 3 lub 6 rat

Adresat

nauczyciele i osoby prowadzące szkolne kluby, koła zainteresowań i zajęcia dodatkowe w różnych typach placówek oświatowych, pracownicy oświatowej administracji samorządowej oraz absolwenci szkół wyższych magisterskich.

Zakres treści

Ramowy program studiów przewiduje blok przedmiotowy dla obu specjalności w wymiarze 370 godz. dydaktycznych,
w tym 60 godz. Praktyk zawodowych, który obejmuje, m. In. następujące zagadnienia:
1. Rynek pracy w UE
2. Podstawy działalności gospodarczej w warunkach gospodarki rynkowej
3. Planowanie kariery, kierowanie własnym rozwojem
4. Elementy prawa pracy, prawa podatkowego oraz prawa autorskiego
5. Autoprezentacja, wystąpienia publiczne
6. Warsztat pracy doradcy zawodowego- grupa młodzieży do 18 r. ż.
7. Warsztat pracy doradcy zawodowego- grupa osób powyżej 18 r. ż.
8. Metody poradnictwa w edukacji 9. Zawodoznawstwo
10. Doradztwo zawodowe osób niepełnosprawnych
11. Przedsiębiorczość12. Fundusze wsparcia bezrobotnych
13. Warsztat pracy nauczyciela przedsiębiorczości
14. Metody i techniki diagnostyczne w poradnictwie zawodowym
15. Psychologiczno-pedagogiczne aspekty zatrudnienia

Opis

przygotowanie merytoryczne nauczycieli do nauczania przedmiotów: „Przedsiębiorczość”, „Podstawy działalności gospodarczej” lub pełnienia funkcji szkolnego doradcy zawodowego, zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli wymaganymi przez MEN.

Druki do pobrania

Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli zawodu

 • 3 sem. w tym praktyka. Cena: 3400 zł (czesne) + 200 zł (opłata rekrutacyjna)
 • 3400 zł (czesne)- możliwość ratalna + 200 zł (opłata rekrutacyjna: 150 zł w terminie naboru i 50 zł na koniec studiów

Adresat

Absolwenci studiów wyższych, którzy nie posiadają kwalifikacji pedagogicznych.

Zakres treści

Moduł I Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne
1. Wprowadzenie do psychologii
2. Psychologia rozwojowa
3. Psychologia społeczna
4. Psychologia wychowawcza z elementami psychologii różnic indywidualnych
5. Podstawy psychologii klinicznej
6. Wprowadzenie do pedagogiki
7. Diagnoza pedagogiczna
8. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
9. Elementy prawa oświatowego
10. Praca opiekuńczo-wychowawcza nauczyciela
11. Poradnictwo edukacyjno -zawodowe
12. Etyka i rozwój zawodowy nauczyciela
13. Techniki uczenia się
14. Komunikacja interpersonalna w środowisku szkolnym
15. Praktyka

Moduł II Podstawy dydaktyki i Emisja głosu
16. Dydaktyka ogólna
17. Organizacja procesu kształcenia
18. Planowanie i ewaluacja pracy dydaktycznej
19. Klasa szkolna jako środowisko edukacyjne
20. Metodyka pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
21. Emisja głosu z elementami kultury języka

Moduł III Przygotowanie dydaktyczne do nauczania przedmiotów
22. Dydaktyka nauczania przedmiotów w szkole zawodowej
23. Stymulowanie samowychowania uczniów
24. Technologie informacyjne i media w procesie dydaktycznym
25. Seminarium dyplomowe
26. Praktyka

Opis

wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne określone w standardach kształcenia nauczycieli zawarte w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 25.07.2019 r., dotyczące przygotowania merytorycznego, podstaw dydaktyki, metod pracy w jednostkach edukacyjnych w obowiązującym systemie oświaty

Druki do pobrania

Socjoterapia, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych

 • 3 sem. 400 h w tym praktyka - 120 h, nauka hybrydowa
 • 150 zł (wpisowe) +3850 zł (czesne)-możliwość rozłożenia na 2, 3, lub 6 rat

Adresat

Absolwenci studiów wyższych pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych lub innych humanistycznych. Pracujący zawodowo lub zamierzający pracować z dziećmi i młodzieżą oraz rodzinami, w których występują zaburzenia wychowawcze. Zamierzający prowadzić zajęcia w jednostkach wspomagania wychowawczego i terapeutycznego. Mający predyspozycje i gotowość do prowadzenia szkoleń i warsztatów metodami aktywizującymi dla nauczycieli, grup wsparcia wychowawczego

Zakres treści

Ramowy program studiów:
1. Wybrane zagadnienia neuropsychiatrii
2. Metodologia i metodyka pracy z grupą
3. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych
4. Trening umiejętności wychowawczych
5. Techniki radzenia sobie ze stresem
6. Warsztat socjoterapeutyczny
7. Warsztat pomocy indywidualnej
8. Warsztat zadaniowy i superwizyjny
9. Konstruowanie projektów i programów warsztatów
10. Warsztat umiejętności psychospołecznych
11. Seminarium dyplomowe
12. Praktyka

Opis

zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu: diagnozy i terapii zachowań, metod socjoterapeutycznych, konstruowania programów socjoterapeutycznych, technik radzenia sobie ze stresem i technik relaksacyjnych, treningu interpersonalnego i metod jego stosowania, warsztatu zadaniowego i superwizyjnego, warsztatu umiejętności psychospołecznych

Druki do pobrania

Edukacja i rehabilitacja osób z dysfunkcją wzroku i słuchu (tyflopedagogika + surdopedagogika)z modułem pedagogiki specjalnej ( moduł z wyboru słuchacza)

 • 4 sem. w tym praktyka - 150 h ( + 120h praktyki w module z wyboru słuchacza) - metoda hybrydowa
 • 150 zł (wpisowe) +5400 zł (czesne) + 700 zł dodatkowo za moduł ( z wyboru słuchacza) - możliwość rozłożenia na 2, 3 lub 6 rat

Adresat

osoby z wyższym wykształceniem oraz z przygotowaniem pedagogicznym posiadający kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadający przygotowania z zakresu surdopedagogiki i tyflopedagogiki lub planujący pracę z osobami z niepełnosprawnością słuchową i wzrokową

Zakres treści

Moduł I Ogólne przygotowanie kierunkowe
1. Pedagogika specjalna
2. Subdyscypliny pedagogiki specjalnej
3. Elementy psychologii klinicznej
4. Dydaktyka specjalna
5. Diagnostyka w pedagogice specjalnej ( surdopedagogika, tyflopedagogika)
6. Medyczne podstawy edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością słuchową i wzrokową
7. Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób ze sprzężeniami i niepełnosprawnością słuchową i wzrokową

Moduł II Dydaktyka szczegółowa tyflopedagogiki
1. Wczesna interwencja oraz wczesne wspomaganie dziecka z niepełnosprawnością wzrokową
2. Komunikacja wspomagająca i alternatywna
3. Orientacja przestrzenna
4. Alfabet Braille'a
5. Metodyka nauczania na każdym etapie edukacyjnym uczniów z niepełnosprawnością wzrokową
6. Metodyka nauczania na każdym etapie edukacyjnym uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną
7. Organizacja pracy opiekuńczo-wychowawczej
8. Metodyka wychowania uczniów niepełnosprawnych wzrokowo w internacie
9. Rehabilitacja i edukacja osób dorosłych z niepełnosprawnością wzrokową
10. Zasady rehabilitacji widzenia

Moduł III. Dydaktyka szczegółowa surdopedagogiki
1. Wczesna interwencja oraz wczesne wspomaganie dziecka z niepełnosprawnością słuchową
2. Komunikacja wspomagająca i alternatywna
3. wychowanie językowe i język foniczny
4. Podstawy języka migowego
5. Metodyka nauczania na każdym etapie edukacyjnym uczniów z niepełnosprawnością słuchową
6. Metodyka nauczania na każdym etapie edukacyjnym uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną
7. Organizacja pracy opiekuńczo-wychowawczej
8. Metodyka wychowania uczniów niepełnosprawnych słuchowo w internacie
9. Rehabilitacja i edukacja osób dorosłych z niepełnosprawnością słuchową
10. Zasady rehabilitacji resztek słuchowych
Seminarium
Moduł IV. Pedagogika specjalna (z wyboru słuchacza)
1.Psychopedagogika specjalnych potrzeb edukacyjnych
2. Psychologia kliniczna
3. Psychologia rehabilitacji dzieci i młodzieży
4. Pedagogika specjalna
5. Prawne podstawy edukacji, rehabilitacji i resocjalizacji
6. Dydaktyka specjalna
7. Diagnostyka w pedagogice specjalnej
8. Praktyka

Opis

przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie surdopedagogiki i tyflopedagogiki ponadto uzyskanie kompetencji do pracy z osobami z dysfunkcją słuchu i wzroku.

Wsparcie rodziny z doradztwem systemowym, pomocą psychologiczno-pedagogiczną z elementami psychoterapii

 • 3 sem. w tym praktyka - 60 h, metoda hybrydowa
 • 150 zł (wpisowe) +3800 zł (czesne) - możliwość rozłożenia na 2, 3 lub 6 rat

Adresat

Osoby zainteresowane problematyką dziecka i rodziny w obszarze edukacji, pomocy społecznej, pracy opiekuńczej, resocjalizacyjnej. Ponadto osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, rodziny zastępcze, adopcyjne. Adresatami są również nauczyciele, psycholodzy, pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, policjanci i inni.

Zakres treści

1. Rodzina-metody doradztwa systemowego
2. Problemy psychologiczne rodziny
3. Wybrane problemy prawa rodzinnego
4. Podstawy prawne pomocy psychologiczno-pedagogicznej
5. Metody terapeutyczne pracy z rodziną
6. Trening mediacji rodzinnych
7. Rodzina w procesie diagnozy i terapii
8. Komunikacja senioralna z treningiem pamięci
9. Warsztat pomocy indywidualnej
10. Trening umiejętności psychospołecznych
11. Warsztat socjoterapeutyczny
12. Warsztat zadaniowy i superwizyjny
13. Alternatywne metody pracy-muzykoterapia
14. Alternatywne metody pracy-myślenie kreatywne
15. Alternatywne metody pracy-relaksacja,medytacje,dialog motywacyjny
16. Psychoterapia-metody wsparcia
17. Seminarium dyplomowe

Opis

Celem studiów jest: wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy z rodziną i instytucjami wspierającymi. Poznanie metod i technik działań psychopedagogicznych, interwencyjnych, mediacyjnych i terapeutycznych, łącznie z podstawami metod psychoterapii.

Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z modułem pedagogiki włączającej (i modułem pedagogiki specjalnej) z wyboru słuchacza:

 • 3 sem. nauka hybrydowa Cena: 4500/5200 zł (czesne) + 300 zł (opłata rekrutacyjna)
 • 300 zł (opłata rekrutacyjna) + 4500 zł lub 5200zł; możliwość rozłożenia na 2, 3 lub 6 rat

Adresat

absolwenci studiów magisterskich kierunków pedagogika, psychologia i innych humanistycznych, nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, klas integracyjnych, ośrodków szkolno - wychowawczych, szkół specjalnych

Zakres treści

Moduł : Pedagogika włączająca

1. Teoretyczne i prawne podstawy edukacji integracyjnej i włączającej
2. Wielospecjalistyczna diagnoza dla potrzeb edukacyjnych
3. Podstawy przygotowania IPET
4. Metodyka pracy z uczniem zdolnym
5. Metodyka pracy z uczniem w grupie zróżnicowanej
6. Metodyka pracy z uczniem z trudnościami w uczeniu się
7. Metody wspierania i aktywizowania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
8. Programy wychowawcze
9. Praktyka

Moduł: Przygotowania w zakresie edukacji i terapii osób ze spektrum autyzmu

1.Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu-patologia noworodka
2. Biomedyczne podstawy rozwoju osób ze spektrum autyzmu
3.Neuropsychologia deficytów rozwojowych spektrum autyzmu
4. Pedagogika specjalna-niepełnosprawność złożona
5. Diagnoza kliniczna i nozologiczna spektrum autyzmu
6. Diagnoza psychopedagogiczna spektrum autyzmu, profile funkcjonalne
7. Metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej
8. Nowe technologie w edukacji i terapii osób z zaburzeniami spektrum autyzmu
9. Diagnoza i terapia przetwarzania sensorycznego
10. Podstawy terapii behawioralnej (ABA) metodyka nauczania i wychowania na wszystkich
etapach edukacyjnych
11.Metodyka kompetencji społecznych osób ze spektrum autyzmu
12. Metodyka zajęć rewalidacji indywidualnej uczniów ze spektrum autyzmu
13. Metodyka doradztwa zawodowego w pracy z młodzieżą ze spektrum autyzmu
14. Metodyka pracy z rodziną dziecka ze spektrum autyzmu
15. Seminarium dyplomowe
16. Praktyka

Moduł : Pedagogiki specjalnej ( z wyboru słuchacza dla niemających przygotowania z pedagogiki specjalnej)
1.Psychopedagogika specjalnych potrzeb edukacyjnych
2. Psychologia kliniczna
3. Psychologia rehabilitacji dzieci i młodzieży
4. Pedagogika specjalna
5. Prawne podstawy edukacji, rehabilitacji i resocjalizacji
6. Dydaktyka specjalna
7. Diagnostyka w pedagogice specjalnej
8. Praktyka

Opis

Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z modułem pedagogiki włączającej
(kierunek dla nauczycieli mających przygotowanie z pedagogiki specjalnej)

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności, kompetencje społeczne niezbędne do pracy z osobami (uczniami, dorosłymi) z autyzmem w środowisku społecznym i rodziną ucznia/osoby dorosłej.

Dydaktyka języka obcego z przygotowaniem pedagogicznym

 • 3 sem. 240 h w tym praktyka - 60 h
 • 150 zł (wpisowe) + 3900 zł (czesne)- możliwość rozłożenia na 2, 3lub 6 rat

Adresat

nauczyciele języka obcego i osoby posiadające państwowe uprawnienia do nauczania języka obcego z wykształceniem magisterskim, które nie posiadają kwalifikacji pedagogicznych

Zakres treści

Moduł I Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne
1. Wprowadzenie do psychologii
2. Psychologia rozwojowa
3. Psychologia społeczna
4. Psychologia wychowawcza z elementami psychologii różnic indywidualnych
5. Podstawy psychologii klinicznej
6. Wprowadzenie do pedagogiki
7. Diagnoza pedagogiczna
8. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
9. Elementy prawa oświatowego
10. Praca opiekuńczo-wychowawcza nauczyciela
11. Poradnictwo edukacyjno -zawodowe
12. Etyka i rozwój zawodowy nauczyciela
13. Techniki uczenia się
14. Komunikacja interpersonalna w środowisku szkolnym
15. Praktyka

Moduł II Podstawy dydaktyki i Emisja głosu

16. Dydaktyka ogólna
17. Organizacja procesu kształcenia
18. Planowanie i ewaluacja pracy dydaktycznej
19. Klasa szkolna jako środowisko edukacyjne
20. Metodyka pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
21. Emisja głosu z elementami kultury języka

Moduł III Przygotowanie dydaktyczne do nauczania przedmiotów

22. Dydaktyka nauczania języka obcego
23. Stymulowanie samowychowania uczniów
24. Technologie informacyjne i media w procesie dydaktycznym
25. Seminarium dyplomowe
26. Praktyka

Opis

wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne określone w standardach kształcenia nauczycieli zawarte w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 25.07.2019 r., dotyczące przygotowania merytorycznego, podstaw dydaktyki, metod pracy w jednostkach edukacyjnych w obowiązującym systemie oświaty

Druki do pobrania

Finanse samorządowe i rachunkowość budżetowa

 • 2 sem. 180 h
 • 150 zł (wpisowe) +3100 zł (czesne)- możliwość rozłożenia na 2, 3, 6 lub 8 rat

Adresat

Osoby z wykształceniem wyższym, pracujące lub zamierzające pracować w jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach budżetowych, jednostkach, których założycielem jest JST, w tym spółki komunalne, zakłady budżetowe, instytucje kultury, oświaty itp.

Opis

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności dotyczące aspektów funkcjonowania samorządu terytorialnego w zakresie:
- zarządzania finansami i rachunkowością budżetową,
- racjonalnej gospodarki finansowej i budżetowania,
- planowania finansów,
- kontroli zarządczej,
- ewidencji księgowej

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z terapią narządu ruchu i diagnozą wad postawy

 • 3 sem. 350 h w tym praktyka - 60 h nauka hybrydowa
 • 150 zł (wpisowe) +3900 zł (czesne) - możliwość rozłożenia na 2, 3, 6 lub 8 rat

Adresat

Absolwenci wyższych studiów zawodowych i magisterskich z zakresu pedagogiki o specjalnościach terapeutycznych, wspomagających rozwój dziecka, wychowania fizycznego, fizjoterapii

Zakres treści

Ramowy program studiów:
1. Wybrane zagadnienia z anatomii, fizjologii i biomechaniki
2. Diagnoza funkcjonalna
3. Badanie narządów ruchu dla potrzeb gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
4. Podstawy diagnostyki wad postawy i dysfunkcji narządów ruchu
5. Metody badań postaw ciała
6. Współczesna metodyka postępowania korekcyjnego w gimnastyce korekcyjno-kompensacyjnej
7. Terapia wad postawy
8. Taniec terapeutyczny
9. Rytmika w terapii
10. Metodyka nauczania podstaw ruchu i zabawy
11. Elementy pedagogiki zabawy
12. Gry i zabawy korekcyjno-kompensacyjne
13. Wspomaganie rozwoju dysfunkcji ruchu
14. Projektowanie programów terapeutycznych
15. Kompozycje tańca i choreografii na rzecz optymalizacji postaw ciała
16. Seminarium dyplomowe
17. Praktyka

Opis

Celem studiów jest: przygotowanie słuchaczy do podstawowej diagnostyki funkcjonalnej wad postaw u dzieci i młodzieży dorastającej, interpretacji niekorzystnych zmian w postawie oraz doboru odpowiedniego oddziaływania terapeutycznego i wdrożenie go w prowadzeniu zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej u dzieci przedszkolnych oraz w wieku szkolnym. Po obronie pracy końcowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy.

Druki do pobrania

Informatyka dla nauczycieli

 • 3 sem. w tym praktyka - 60 h, metoda hybrydowa cena: 3600 (czesne) + 300zł (opłata rekrutacyjna)
 • 150 zł (wpisowe) +3600 zł (czesne) - możliwość rozłożenia na 2, 3, 6 lub 8 rat

Adresat

Nauczyciele, absolwenci studiów wyższych kierunku pedagogika z przygotowaniem pedagogicznym, nauczyciele innych specjalności chcący uzyskać kompetencje informatyczne na poziomie treści zawartych w podstawie programowej II i III etapu kształcenia.

Zakres treści

Ramowy program studiów:
1. Organizacja laboratorium komputerowego
2. Systemy operacyjne
3. Narzędzia administracyjne systemu Windows
4. Narzędzia i nawigacja w sieci Internet
5. Edycja i prezentacja dokumentów
6. Arkusz kalkulacyjny
7. Wektorowa grafika komputerowa
8. Rastrowa grafika komputerowa
9. Programowanie komputerów
10. Komputerowe wspomaganie projektowania
11. Systemy i sieci komputerowe
12. Projektowanie stron WWW
13. Systemy baz danych
14. Metodyka nauczania informatyki
15. Seminarium dyplomowe

Opis

Celem studiów wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności, kompetencje z zakresu metod, narzędzi i treści kształcenia informatyki na określonym poziomie wymagań dla typu szkoły i stopnia jej zorganizowania. Rozwijanie potencjału twórczego słuchaczy dla efektywnego nauczania przedmiotu i jego dziedzin.

Logopedia ogólna/ z modułem pedagogiki specjalnej (moduł z wyboru słuchacza)

 • 4 sem. w tym praktyka. Cena: 4900/5600 zł (czesne) + 500 zł (opłata rekrutacyjna)
 • Cena: 4900/5600 zł (czesne)- możliwość ratalna + 500 zł (opłata rekrutacyjna0

Adresat

Osoby z wyższym wykształceniem magisterskim. Preferowane są osoby, które ukończyły kierunki humanistyczne (filologia polska), społeczne (pedagogika, psychologia), medyczne, aktorskie. Pracownicy jednostek służby zdrowia, oświaty oraz chcących prowadzić prywatną praktykę w obszarze wspomagania logopedycznego

Zakres treści

Ramowy program studiów:
1. Wstęp do logopedii
2. Prawne aspekty zawodu nauczyciela logopedy
3. Elementy psychologii
4. Foniatria, anatomia i patologia aparatu mowy
5. Rozwój i kształtowanie sprawności językowych dziecka
6. Fonetyka i fonologia języka polskiego
7. Morfoskładnia języka polskiego
8. Elementy ortodoncji
9. Audiologia
10. Pedagogika specjalna
11. Emisja i higiena głosu
12. Neuropsychologia kliniczna
13. Diagnoza, terapia i profilaktyka logopedyczna
14. Glottodydaktyka
15. Warsztat logopedy z metodyką pracy
16. Psychologia rozwojowa i kliniczna dziecka
17. Samorządowy system edukacyjny – wybrane problemy prawa oświatowego
18. Metodyka zajęć korekcyjno-wyrównawczych
19. Podstawy komunikacji językowej
20. Zaburzenia rozwoju mowy dziecka „0”
21. Dyslalia obwodowa
22. Surdologopedia
23. Oligofrenologopedia
24. Balbutologopedia
25. Logorytmika
26. Neurologopedia
27. Glottologopedia
28. Laryngologopedia
29. Kultura języka
30. Wizyta studyjna
31. Seminarium dyplomowe
32. Praktyka
Moduł: Pedagogiki specjalnej
1.Psychopedagogika specjalnych potrzeb edukacyjnych
2. Psychologia kliniczna
3. Psychologia rehabilitacji dzieci i młodzieży
4. Pedagogika specjalna
5. Prawne podstawy edukacji, rehabilitacji i resocjalizacji
6. Dydaktyka specjalna
7. Diagnostyka w pedagogice specjalnej
8. Praktyka

Opis

Celem studiów jest zdobycie wiedzy interdyscyplinarnej oraz umiejętności i kompetencji do prowadzenia diagnozy i terapii z zastosowaniem współczesnych metod i technik pracy logopedycznej.
Celem studiów jest: jest zdobycie wiedzy interdyscyplinarnej oraz umiejętności i kompetencji do prowadzenia diagnozy i
terapii z zastosowaniem współczesnych metod i technik pracy logopedycznej, rozwinięcie kompetencji społecznych i interpersonalnych, które są niezbędne w pracy z pacjentem oraz specjalistami związanymi z obszarem logopedii, poszerzenie wiedzy z obszaru pedagogiki specjalnej, nabycie umiejętności prowadzenia terapii mowy z osobami niepełnosprawnymi i ze spektrum autyzmu

Druki do pobrania

Neurologopedia z modułem neurologopedii klinicznej (z wyboru słuchacza)

 • 3 sem. w tym praktyka - metoda hybrydowa - Cena: 4500/6600 (czesne) + 500 zł (wpisowe) - możliwość rozłożenia na 2, 3 lub 6 rat
 • 500 zł (wpisowe) +4500/6600 (czesne) - możliwość rozłożenia na 2, 3 lub 6 rat

Adresat

Logopedzi, którzy ukończyli magisterskie studia z logopedii lub absolwenci studiów podyplomowych z Logopedii (4-semestralne), o łącznej liczbie godzin, co najmniej 600 godzin dydaktycznych

Zakres treści

Blok: Neuropsychologiczny
1. Podstawy neurologopedii
2. Neuropsychologia kliniczna
3. Choroby neuropsychiatryczne sprzężone z zaburzeniami mowy
4. Zaburzenia mowy w różnych rodzajach niepełnosprawności i autyzmie
5. Mapowanie mózgu

Blok: Neurologopedia wieku dziecięcego i młodzieńczego
1. Diagnoza i terapia neurologopedyczna okresu prenatalnego i lingwalnego
2. Diagnoza i terapia neurologopedyczna okresu postlingwalnego
3. Wczesne wspomaganie i wczesna interwencja w aspekcie logopedycznym
4. Diagnoza i terapia logopedyczna oligofazji
5. Diagnoza i terapia logopedyczna dzieci i młodzieży z wadą wzroku
6. Diagnoza i terapia logopedyczna dzieci i młodzieży z wadą słuchu

Blok: Medyczny
1. Zaburzenia foniatryczne w neurologopedii
2. Elementy fizjoterapii i osteopatii w zaburzeniach neurologicznych

Blok: Metody wspomagające w neurologopedii
1. Metoda werbo-tonalna
2. Komunikacja alternatywna
3. Metoda symultaniczno-sekwencyjna
4. Terapia ustno-twarzowa i stymulacja sensoryczna
5. Masaż logopedyczny
6. Seminarium dyplomowe
7. Praktyka

Blok specjalistyczny IV semestr: Neurologopedia kliniczna (z wyboru słuchacza)
1. Elementy psychologii klinicznej
2. Elementy neurologii
3. Zaburzenia wyższych czynności nerwowych
4. Diagnoza zaburzeń emocjonalnych i psychicznych pacjentów
5. Neurostrukturalna Integracja Odruchów
6. Specyfika zaburzeń mowy w chorobach psychicznych i otępianych
7. Wpływ wad genetycznych na rozwój mowy, terapia osób z zespołem wad wrodzonych
8. Ocena zaburzeń mowy i terapii neurologopedycznej u pacjentów po udarze mózgu
9. Mowa osób po operacji całkowitego usunięcia krtani. Diagnoza i terapia zaburzeń połykania na skutek chorób i uszkodzeń neurologicznych

Opis

Celem studiów jest: zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie wspomagania logopedycznego dzieci i osób starszych dotkniętych różnego rodzaju uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego lub niedorozwojem obszaru mowy

Kierunek Neurologopedii wzbogacony o moduł kliniczny, z wyboru słuchacza.
Zakres zaburzeń neurologicznych mowy w wyniku wad genetycznych, psychicznych, udarze mózgu, operacji krtani, jest coraz powszechniejszy i wymaga specjalistycznego przygotowania neurologopedów.
Wychodzimy naprzeciw tym potrzebom i umożliwiamy edukację w tym obszarze na IV semestrze
( IX – grudzień 2024 r.). Koszt modułu 2 100,00, aby moduł uruchomić minimalna liczna słuchaczy to 10 osób.

Druki do pobrania

Edukacja włączająca – Pedagogika specjalna

 • 3 sem. w tym praktyka. Cena: 300 zł (wpisowe) + 4400 zł (czesne) - możliwość rozłożenia na 2, 3 lub 6 rat
 • 300 zł (wpisowe) + 4400 zł (czesne) - możliwość rozłożenia na 2, 3 lub 6 rat

Adresat

absolwenci studiów I i II stopnia lub 5-letnich jednolitych studiów magisterskich z zakresu pedagogiki specjalnej różnych subdyscyplin pragnący uzyskać uprawnienia do wykonywania zadań pedagoga specjalnego z zakresu pedagogiki włączającej dla różnych typów jednostek edukacyjnych: przedszkoli, szkół masowych, w tym z klasami integracyjnymi.

Zakres treści

Moduł : Ogólne przygotowanie kierunkowe
1. Psychologia kliniczna z elementami psychopatologii
2. Pedagogika specjalna
3. Niepełnosprawność intelektualna (oligofrenopedagogika)
4. Tyflopedagogika
5. Surdopedagogika
6. Terapia pedagogiczna
7. Pedagogika terapeutyczna
8. Rodzina w procesie diagnozy i terapii
9. Podstawy diagnozy psychopedagogicznej dla uczniów zagrożonych

Moduł: Dydaktyka specjalna
1.Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie
2. Metodyka pracy z uczniem przewlekle chorym
3. Metodyka pracy z uczniem z dysfunkcją słuchu
4. Metodyka pracy z uczniem z dysfunkcją wzroku
5. Metodyka pracy z uczniem z zaburzeniami emocjonalnymi
6. Metodyka pracy z uczniem z trudnościami w uczeniu się
7. Metodyka pracy z uczniem z zaburzeniami mowy
8. Wspomaganie uczniów z niedostosowaniem społecznym
9. Diagnoza i terapia przetwarzania sensorycznego
10. Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych
11. Systemy organizacji pracy w szkole jako koordynatora pedagogiki specjalnej
12. Praktyka
13. Seminarium dyplomowe

Moduł : Pedagogika specjalna
1.Psychopedagogika specjalnych potrzeb edukacyjnych
2. Psychologia kliniczna
3. Psychologia rehabilitacji dzieci i młodzieży
4. Pedagogika specjalna
5. Prawne podstawy edukacji, rehabilitacji i resocjalizacji
6. Dydaktyka specjalna
7. Diagnostyka w pedagogice specjalnej
8. Praktyka

Opis

Celem studiów jest:
przygotowanie dla rynku edukacyjnego wysoko wykwalifikowanych pedagogów pedagogiki włączającej posiadających wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne do pełnienia roli organizatora edukacji, rehabilitacji, resocjalizacji, socjoterapii ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Studia te umożliwiają uznanie kwalifikacji zawodowych do pełnienia funkcji pedagoga specjalnego w placówkach oświatowych.

Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych i psychologów

 • 3 sem. w tym praktyka: 150 h, Cena: 3900 zł (czesne) + 300 zł (opłata rekrutacyjna)
 • 3900 zł (czesne)- możliwość ratalna + 300 zł (opłata rekrutacyjna)

Adresat

osoby z wyższym wykształceniem, które nie posiadają kwalifikacji pedagogicznych oraz osoby z wyższym wykształceniem na kierunku psychologia wykonujący swój zawód w różnych instytucjach, a chcący uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa

Zakres treści

Moduł I Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne
1. Wprowadzenie do psychologii
2. Psychologia rozwojowa
3. Psychologia społeczna
4. Psychologia wychowawcza z elementami psychologii różnic indywidualnych
5. Podstawy psychologii klinicznej
6. Wprowadzenie do pedagogiki
7. Diagnoza pedagogiczna
8. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
9. Elementy prawa oświatowego
10. Praca opiekuńczo-wychowawcza nauczyciela
11. Poradnictwo edukacyjno -zawodowe
12. Etyka i rozwój zawodowy nauczyciela
13. Techniki uczenia się
14. Komunikacja interpersonalna w środowisku szkolnym
15. Praktyka

Moduł II Podstawy dydaktyki i Emisja głosu
16. Dydaktyka ogólna
17. Organizacja procesu kształcenia
18. Planowanie i ewaluacja pracy dydaktycznej
19. Klasa szkolna jako środowisko edukacyjne
20. Metodyka pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
21. Emisja głosu z elementami kultury języka

Moduł III Przygotowanie dydaktyczne do nauczania przedmiotów
22. Dydaktyka nauczania przedmiotów w szkole podstawowej
23. Stymulowanie samowychowania uczniów
24. Technologie informacyjne i media w procesie dydaktycznym
25. Seminarium dyplomowe
26. Praktyka

Opis

wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne określone w standardach kształcenia nauczycieli zawarte w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 25.07.2019 r., dotyczące przygotowania merytorycznego, podstaw dydaktyki, metod pracy w jednostkach edukacyjnych w obowiązującym systemie oświaty.

Psychopedagogika z neurodydaktyką

 • 3 sem. metoda hybrydowa
 • 150 zł (wpisowe) + 3900 zł (czesne)- możliwość rozłożenia na 2, 3, lub 6 rat.

Adresat

nauczyciele, pedagodzy i pracownicy socjalni, rodzice rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych i adopcyjnych poszukujący wiedzy potrzebnej do podjęcia odpowiednich procesów wsparcia dzieci i młodzieży w zadaniach wychowawczych i edukacyjnych z wykorzystaniem założeń neurodydaktyki

Zakres treści

Ramowy program studiów:
1. Diagnoza pedagogiczna
2. Podstawy diagnozy psychologicznej
3. Psychologia konfliktu
4. Psychopedagogika kreatywności
5. Współczesne kierunki psychoterapii
6. Wsparcie psychologiczne dziecka
7. Formy pomocy dziecku i rodzinie
8. Trening integracyjny
9. Podstawy neurodydaktyki
10. Budowa i działanie ośrodkowego układu nerwowego
11. Projektowanie sytuacji edukacyjnych przyjaznych uczniowi
12. Metody i techniki uczenia się w dostosowaniu do możliwości ucznia z czynnikiem
budującym jego motywację
13. Seminarium dyplomowe
14. Praktyka

Opis

Celem studiów jest:
doskonalenie kluczowych kompetencji psychologicznych, pedagogicznych, społecznych i rozwojowych, w tym neurodydaktyki w obszarze podstaw uczenia się.

Terapia pedagogiczna z modułem pedagogiki włączającej/ i modułem pedagogiki specjalnej (z wyboru słuchacza)

 • 3 sem. w tym praktyka. Cena: 3800 zł/4500 (czesne) + 300 zł (opłata rekrutacyjna)
 • 3800 zł/4500(czesne)- możliwość ratalna + 300 zł (opłata rekrutacyjna)

Adresat

nauczyciele, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, świetlic terapeutycznych, szkół i placówek opiekuńczych oraz wspomagania wychowawczego i dydaktycznego, którzy chcieliby uzyskać kwalifikacje do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z dziećmi i młodzieżą nieradzącą sobie z realizacją programów nauczania szkolnego

Zakres treści

Moduł : Pedagogika włączająca
1. Teoretyczne i prawne podstawy edukacji integracyjnej i włączającej
2. Wielospecjalistyczna diagnoza dla potrzeb edukacyjnych
3. Podstawy przygotowania IPET
4. Metodyka pracy z uczniem zdolnym
5. Metodyka pracy z uczniem w grupie zróżnicowanej
6. Metodyka pracy z uczniem z trudnościami w uczeniu się
7. Metody wspierania i aktywizowania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
8. Programy wychowawcze
9. Praktyka

Moduł: Przygotowania w zakresie rewalidacji, terapii pedagogicznej i pomocy
psychologiczno-pedagogicznej

10. Pedagogika specjalna
12. Psychologia - podstawy diagnozy
13. Podstawy prawne pomocy psychologiczno - pedagogicznej
14. Pedagogika-diagnoza pedagogiczna
15. Diagnoza i terapia rodziny
16. Orzecznictwo edukacyjne
17. Terapia dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-SI
18. Metody pracy rewalidacyjnej z dzieckiem z zaburzeniami zachowania
19. Metodyka rewalidacji dzieci i młodzieży z niedosłuchem
20. Terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej
21. Alternatywne metody pracy terapeutycznej: muzykoterapia, arteterapia, myślenie kreatywne, kinezjologia edukacyjna i inne metody wspomagające
22. Metodyka rewalidacji dzieci i młodzieży niedowidzącej
23. Terapia pedagogiczna dzieci z ryzyka dysleksji
24. Terapia pedagogiczna i rewalidacja dzieci w wieku szkolnym
25. Terapia pedagogiczna i rewalidacja dzieci starszych i młodzieży
26. Alternatywne technologie terapeutyczne: gestalt, relaksacja, medytacja, dialog motywujący
27. Seminarium dyplomowe
28. Praktyka
/ Moduł : Pedagogiki specjalnej ( z wyboru słuchacza - prowadzony metodą online)
1.Psychopedagogika specjalnych potrzeb edukacyjnych
2. Psychologia kliniczna
3. Psychologia rehabilitacji dzieci i młodzieży
4. Pedagogika specjalna
5. Prawne podstawy edukacji, rehabilitacji i resocjalizacji
6. Dydaktyka specjalna
7. Diagnostyka w pedagogice specjalnej
8. Praktyka

Opis

Celem studiów jest: dostarczenie słuchaczom wieloaspektowej wiedzy i umiejętności pozwalających na zdobycie kompetencji z zakresu rewalidacji, diagnozy i terapii pedagogicznej, dysleksji rozwojowej oraz przygotowania do prowadzenia indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się.
Po obronie pracy dyplomowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy.

Druki do pobrania

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja z wykorzystaniem metod neurofizjologicznych z modułem pedagogiki specjalnej (z wyboru słuchacza)

 • 3 sem. 410 h w tym praktyka - 60 h, metoda hybrydowa + 120 h praktyki (dodatkowy moduł z wyboru słuchacza)
 • 150 zł (wpisowe) +3800 zł (czesne)- możliwość rozłożenia na 2, 3 lub 6 rat + 700 zł dodatkowy moduł ( z wyboru słuchacza)

Adresat

Nauczyciele, pedagodzy, psychologowie i terapeuci pracujący w żłobkach, przedszkolach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i innych poradniach specjalistycznych, szkołach podstawowych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, ośrodkach wczesnej interwencji oraz innych placówkach resortu oświaty i resortu zdrowia, realizujących zadania wczesnego wspomagania. Absolwenci studiów licencjackich na kierunku Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna oraz absolwenci studiów magisterskich na kierunkach: Psychologia, Socjologia, Pedagogika, Pedagogika specjalna, Medycyna.

Zakres treści

Zagadnienia medyczne i z zakresu psychologii
1. Wybrane zagadnienia z patologii noworodka
2. Neurologia dziecięca
3. Psychiatria dziecięca
4. Fizjoterapia pediatryczna
5. Diagnoza funkcjonalna sprawności psychomotorycznych ( funkcje poznawcze, komunikacja, umiejętności społeczne)
6. Psychologia rozwoju małego dziecka

Zagadnienia z zakresu terapii
7. Wczesna interwencja logopedyczna
8. Neurosensoryczna terapia taktylna
9. Metody neurofizjologiczne w rehabilitacji dzieci
10. Metodyka rozwoju poznawczego i społecznego we wczesnym wspomaganiu
11. Metody wczesnego usprawniania dzieci głuchych i niedosłyszących
12. Metody wczesnego usprawniania dzieci niewidomych i słabowidzących
13. Metody wczesnego usprawniania dzieci z MPD
14. Metody wczesnego usprawniania dzieci z Zespołem Downa
15. Metody wczesnego usprawniania dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera
16. Wspomagające i alternatywne metody komunikacji
17. Psychopedagogiczne metody wspomagania rozwoju małych dzieci - SI
18. Metody diagnozowania i wczesnego wspomagania dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi
19. Metody terapii zabawą i sztuką w pracy z dzieckiem we wczesnym wspomaganiu
20. Elementy metody werbo-tonalnej w rehabilitacji małego dziecka
21. Współpraca z rodziną w systemie wczesnej interwencji
22. Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
23. Seminarium dyplomowe
24. Praktyka
Moduł : Pedagogika specjalna
1.Psychopedagogika specjalnych potrzeb edukacyjnych
2. Psychologia kliniczna
3. Psychologia rehabilitacji dzieci i młodzieży
4. Pedagogika specjalna
5. Prawne podstawy edukacji, rehabilitacji i resocjalizacji
6. Dydaktyka specjalna
7. Diagnostyka w pedagogice specjalnej
8. Praktyka

Opis

Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do diagnozowania i oceny indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka, projektowania, a także realizacji programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka do 6 roku życia. Studia przygotowują także do form współpracy z rodziną dziecka, ponieważ w przypadku dzieci, które nie ukończyły 3 lat zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone także w domu rodzinnym. Ponadto przygotowują do podjęcia wczesnej interwencji metodami neurofizjologicznymi.

Druki do pobrania

Zarządzanie oświatą

 • 2 sem. w tym praktyka - 30 h. Cena: 3200 zł (czesne) + 300 zł (opłata rekrutacyjna)
 • 3200 zł (czesne)- możliwość ratalna + 300 zł (opłata rekrutacyjna)

Adresat

Absolwenci studiów wyższych , dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele, pracownicy oświatowej administracji samorządowej i rządowej, które przygotowują się do objęcia funkcji kierowniczych w oświacie.

Zakres treści

Ramowy program studiów:
1. Teoria organizacji i zarządzania
2. Prawo oświatowe
3. Zarządzanie zasobami ludzkimi
4. Strategia zarządzania placówkami oświatowymi
5. Zadania dyrektora jednostki edukacyjnej w zakresie bhp, RODO
6. Rada Rodziców i inne organizacje działające na terenie placówki edukacyjnej
7. Kontrola zarządcza
8. Budżet placówek oświatowych
9. Techniki informatyczne w zarządzaniu oświatą
10. Zarządzanie projektami-pozyskiwanie środków unijnych
11. Warsztat pracy dyrektora
12. Marketing usług edukacyjnych
13. Warsztat umiejętności interpersonalnych
14. Nowy nadzór pedagogiczny
15. Planowanie i organizacja pracy
16. Seminarium dyplomowe
17. Praktyka

Opis

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności potrzebne do sprawowania i twórczego zarządzania placówką oświatową z uwzględnieniem prawa, standardów jakości i komunikacji społecznej. Po obronie pracy dyplomowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych AKP w Bydgoszczy

Druki do pobrania

Bezpieczeństwo i higiena pracy

 • 2 sem. 180 h h
 • 150 zł (wpisowe) +3200 zł (czesne) - możliwość rozłożenia na 2, 3lub 6

Adresat

Absolwenci szkół wyższych zainteresowani problematyką BHP, pracownicy instytucji mający gotowość świadczenia profesjonalnych usług w zakresie BHP w różnych obszarach gospodarczych i społecznych.

Zakres treści

Ramowy program:
1. Regulacje prawne dotyczące służby bhp
2. Prawo pracy
3. Zarządzanie bhp
4. Ergonomia
5. Zagrożenia w środowisku pracy
6. Profilaktyka bhp
7. Ocena ryzyka zawodowego
8. Wypadkoznawstwo
9. Metodyka prowadzenia szkoleń z zakresu bhp
10. Ochrona środowiska
11. Ochrona ppoż.
12. Ratownictwo medyczne
13. Techniczne bezpieczeństwo pracy w różnych gałęziach gospodarki
14. Warsztat umiejętności interpersonalnych
15. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
16. Wizyta studyjna
17. Seminarium dyplomowe
18. Praktyki

Opis

Cele: poznanie zasad organizacji pracy, prawa pracy oraz kształtowania warunków do ich stosowania. Uzyskanie wiedzę i umiejętności do sprawowania stanowisk związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem pracy oraz kwalifikacje specjalisty ds. BHP. Studia przygotowują kadrę do pracy na różnych szczeblach zarządzania i kontroli w instytucjach tj.: Państwowa Inspekcja Pracy, zakłady pracy i instytucje usługowe itp.

Druki do pobrania

Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z modułem pedagogiki włączającej (i modułem pedagogiki specjalnej) z wyboru słuchacza:

 • 3 sem. nauka hybrydowa Cena: 4500/5200 zł (czesne) + 300 zł (opłata rekrutacyjna)
 • 300 zł (opłata rekrutacyjna) + 4500 zł lub 5200zł; możliwość rozłożenia na 2, 3 lub 6 rat

Adresat

absolwenci studiów magisterskich kierunków pedagogika, psychologia i innych humanistycznych, nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, klas integracyjnych, ośrodków szkolno - wychowawczych, szkół specjalnych

Zakres treści

Moduł : Pedagogika włączająca

1. Teoretyczne i prawne podstawy edukacji integracyjnej i włączającej
2. Wielospecjalistyczna diagnoza dla potrzeb edukacyjnych
3. Podstawy przygotowania IPET
4. Metodyka pracy z uczniem zdolnym
5. Metodyka pracy z uczniem w grupie zróżnicowanej
6. Metodyka pracy z uczniem z trudnościami w uczeniu się
7. Metody wspierania i aktywizowania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
8. Programy wychowawcze
9. Praktyka

Moduł: Przygotowania w zakresie edukacji i terapii osób ze spektrum autyzmu

1.Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu-patologia noworodka
2. Biomedyczne podstawy rozwoju osób ze spektrum autyzmu
3.Neuropsychologia deficytów rozwojowych spektrum autyzmu
4. Pedagogika specjalna-niepełnosprawność złożona
5. Diagnoza kliniczna i nozologiczna spektrum autyzmu
6. Diagnoza psychopedagogiczna spektrum autyzmu, profile funkcjonalne
7. Metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej
8. Nowe technologie w edukacji i terapii osób z zaburzeniami spektrum autyzmu
9. Diagnoza i terapia przetwarzania sensorycznego
10. Podstawy terapii behawioralnej (ABA) metodyka nauczania i wychowania na wszystkich
etapach edukacyjnych
11.Metodyka kompetencji społecznych osób ze spektrum autyzmu
12. Metodyka zajęć rewalidacji indywidualnej uczniów ze spektrum autyzmu
13. Metodyka doradztwa zawodowego w pracy z młodzieżą ze spektrum autyzmu
14. Metodyka pracy z rodziną dziecka ze spektrum autyzmu
15. Seminarium dyplomowe
16. Praktyka

Moduł : Pedagogiki specjalnej ( z wyboru słuchacza dla niemających przygotowania z pedagogiki specjalnej)
1.Psychopedagogika specjalnych potrzeb edukacyjnych
2. Psychologia kliniczna
3. Psychologia rehabilitacji dzieci i młodzieży
4. Pedagogika specjalna
5. Prawne podstawy edukacji, rehabilitacji i resocjalizacji
6. Dydaktyka specjalna
7. Diagnostyka w pedagogice specjalnej
8. Praktyka

Opis

Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z modułem pedagogiki włączającej
(kierunek dla nauczycieli mających przygotowanie z pedagogiki specjalnej)

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności, kompetencje społeczne niezbędne do pracy z osobami (uczniami, dorosłymi) z autyzmem w środowisku społecznym i rodziną ucznia/osoby dorosłej.

Diagnoza i terapia SI małego dziecka do 4 roku życia

 • 3 sem. metoda hybrydowa
 • 200 zł (opłata rekrutacyjna) +4000 zł (czesne)- możliwość rozłożenia na 2, 3, 6 rat

Adresat

absolwenci studiów podyplomowych Integracji sensorycznej realizowanych przez AKP (KPSW w Bydgoszczy

Zakres treści

Blok teoretyczny
1. Podstawy neuropsychologii rozwojowej (neuropsycholog):
- rozwój ośrodkowego układu nerwowego
- zaburzenia neurorozwojowe
- wpływ czynników pre- i postnatalnych na rozwój OUN
- „czerwone flagi” w praktyce psychologa dziecięcego
2. „Czerwone flagi” w praktyce neurologa dziecięcego (lekarz neurolog dziecięcy)
3. Podstawowe informacje dotyczące wrodzonych zaburzeń rozwojowych i genetycznych (lekarz pediatra/genetyk)
4. Rozwój dziecka 0-12 m-cy, 12-24 m-ce, 24-36 m-cy:
- ruchowy (fizjoterapeuta)
- rozwój poznawczy, manualny i emocjonalno-społeczny (psycholog/neuropsycholog)
- mowy i komunikacji (logopeda/neurologopeda)
- rozwój sensomotoryczny (terapeuta SI)
5. Przypomnienie podstaw wiedzy o integracji sensorycznej – rozwój systemów sensorycznych, klasyfikacja zaburzeń
6. Przegląd metod oceny rozwoju psychoruchowego (MFDR, KORP, KSRD, KSRN, FORP)
Blok praktyczny - diagnoza
7. Rozwój sensomotoryczny dziecka 0-36 m-cy
8. Zasady diagnozy procesów przetwarzania sensorycznego dziecka 0-36 m-cy – ustalanie baseline/ profilu sensorycznego/diagnoza kliniczna
9. Zasady diagnozy małego dziecka z grup klinicznych (autyzm, zaburzenia genetyczne, mpdz, opóźniony rozwój psychoruchowy – bez rozpoznania klinicznego)

Blok praktyczny - terapia
10. Zasady terapii niemowlęcia z zaburzeniami sensomotorycznymi
11. Terapia integracji sensorycznej małego dziecka z autyzmem
12. Terapia integracji sensorycznej małego dziecka z zaburzeniami genetycznymi
13. Terapia integracji sensorycznej małego dziecka z mpdz
14. Terapia integracji sensorycznej małego dziecka z opóźnionym rozwojem psychoruchowym

Opis

Celem studiów jest:
specjalistyczne doskonalenie wiedzy i umiejętności, na bazie ukończonych studiów podyplomowych SI, w obszarze wspomagania rozwoju dziecka od 0 do 36 miesiąca życia, czego efektem będzie przygotowanie słuchacza do pełnienia roli terapeuty małego dziecka.

Dydaktyka języka obcego z przygotowaniem pedagogicznym

 • 3 sem. 240 h w tym praktyka - 60 h
 • 150 zł (wpisowe) + 3900 zł (czesne)- możliwość rozłożenia na 2, 3lub 6 rat

Adresat

nauczyciele języka obcego i osoby posiadające państwowe uprawnienia do nauczania języka obcego z wykształceniem magisterskim, które nie posiadają kwalifikacji pedagogicznych

Zakres treści

Moduł I Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne
1. Wprowadzenie do psychologii
2. Psychologia rozwojowa
3. Psychologia społeczna
4. Psychologia wychowawcza z elementami psychologii różnic indywidualnych
5. Podstawy psychologii klinicznej
6. Wprowadzenie do pedagogiki
7. Diagnoza pedagogiczna
8. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
9. Elementy prawa oświatowego
10. Praca opiekuńczo-wychowawcza nauczyciela
11. Poradnictwo edukacyjno -zawodowe
12. Etyka i rozwój zawodowy nauczyciela
13. Techniki uczenia się
14. Komunikacja interpersonalna w środowisku szkolnym
15. Praktyka

Moduł II Podstawy dydaktyki i Emisja głosu

16. Dydaktyka ogólna
17. Organizacja procesu kształcenia
18. Planowanie i ewaluacja pracy dydaktycznej
19. Klasa szkolna jako środowisko edukacyjne
20. Metodyka pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
21. Emisja głosu z elementami kultury języka

Moduł III Przygotowanie dydaktyczne do nauczania przedmiotów

22. Dydaktyka nauczania języka obcego
23. Stymulowanie samowychowania uczniów
24. Technologie informacyjne i media w procesie dydaktycznym
25. Seminarium dyplomowe
26. Praktyka

Opis

wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne określone w standardach kształcenia nauczycieli zawarte w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 25.07.2019 r., dotyczące przygotowania merytorycznego, podstaw dydaktyki, metod pracy w jednostkach edukacyjnych w obowiązującym systemie oświaty

Druki do pobrania

Etyka dla nauczycieli

 • 3 sem. w tym praktyka - 60 h. Cena: 300 zł (wpisowe) + 3600 zł (czesne) - możliwość rozłożenia na 2, 3 lub 6 rat
 • 500 zł (wpisowe) + 3600 zł (czesne) - możliwość rozłożenia na 2, 3 lub 6 rat

Adresat

Adresatami są nauczyciele, którzy zamierzają zdobyć wiedzę merytoryczną, dydaktyczną i metodyczną w zakresie
przygotowania do nauczania drugiego przedmiotu. Studia przeznaczone są dla nauczycieli, którzy chcą w pełni
wykorzystać doświadczenie i potencjał kompetencyjny oraz wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy wobec
zmian zachodzących w edukacji i kształceniu nauczycieli

Zakres treści

1. Etyka ogólna
2. Wybrane aspekty historii filozofii
3. Religie współczesnego świata
4. Rozwój moralny człowieka
5. Etyka społeczna
6. Etyka życia indywidualnego
7. Etyka środowiskowa
8. Etyka w mediach
9. Inspiracje moralne w tekstach filozoficznych
10. Bioetyka – wybrane zagadnienia
11. Metodyka nauczania etyki
12. Projektowanie zajęć z etyki
13. Trening interpersonalny
14. Praktyka
15. Seminarium dyplomowe

Opis

Celem studiów jest:
- zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych potrzebnych do nauczania etyki,
- nabycie umiejętności analizy i interpretacji tekstów etycznych i filozoficznych,
- nabycie umiejętności praktycznego zastosowania krytycznego myślenia w życiu codziennym,
- przygotowanie do prowadzenia merytorycznych zajęć z grupami uczniów, którzy mają różne
przekonania moralne i światopoglądowe

Finanse samorządowe i rachunkowość budżetowa

 • 2 sem. 180 h
 • 150 zł (wpisowe) +3100 zł (czesne)- możliwość rozłożenia na 2, 3, 6 lub 8 rat

Adresat

Osoby z wykształceniem wyższym, pracujące lub zamierzające pracować w jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach budżetowych, jednostkach, których założycielem jest JST, w tym spółki komunalne, zakłady budżetowe, instytucje kultury, oświaty itp.

Opis

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności dotyczące aspektów funkcjonowania samorządu terytorialnego w zakresie:
- zarządzania finansami i rachunkowością budżetową,
- racjonalnej gospodarki finansowej i budżetowania,
- planowania finansów,
- kontroli zarządczej,
- ewidencji księgowej

Edukacje przedmiotowe w modułach jednoprzedmiotowych/dwuprzedmiotowych (z wyboru słuchacza)

 • 3 sem. w tym praktyka, metoda hybrydowa, Cena: 150 zł (wpisowe) +3600 zł (czesne) moduł 2-przedmiotowy, 3000 zł (czesne) moduł 1-przedmiotowy
 • możliwość rozłożenia na 2, 3 lub 6 rat

Adresat

nauczyciele, którzy zamierzają zdobyć wiedzę merytoryczną, dydaktyczną i metodyczną w zakresie przygotowania do nauczania drugiego, trzeciego przedmiotu – matematyki/fizyki/biologii/przyrody/geografii/chemii/informatyki/ języka polskiego/ techniki - w modułach dwuprzedmiotowych lub jednoprzedmiotowych z wyboru słuchacza np. matematyka + fizyka lub matematyka

Zakres treści

Ramowy program
1. Podstawy fizyki
2. Wybrane zagadnienia fizyki współczesnej i jej zastosowań
3. Metodyka nauczania fizyki w szkole podstawowej
4. Metodyka nauczania fizyki w szkole ponadpodstawowej
5. Termodynamika z elementami fizyki statystycznej
6. Budowa materii z elementami fizyki ciała stałego
7. Elektrodynamika i optyka
8. Elektryczność i magnetyzm
9. Elementy fizyki jądrowej
10. Diagnoza, kontrola i ocena wyników kształcenia
11. Nauczanie fizyki przez pokazy i doświadczenia -aktywizujące metody nauczania
12. Organizacja pracowni fizycznej
13. Seminarium dyplomowe
14. Praktyka

Ramowy program : biologia
1. Budowa chemiczna organizmów
2. Podstawy cytologii
3. Przegląd różnorodności organizmów:
- wirusy
- bakterie
- grzyby
- porosty
- rośliny
- zwierzęta
4. Anatomia, fizjologia człowieka
5. Genetyka i biotechnologia
6. Ewolucja życia
7. Ekologia
8. Ochrona środowiska
9. Zagrożenie różnorodności biologicznej
10. Seminarium dyplomowe
11. Praktyka

Ramowy program : geografia
1. Podstawy geografii
2. Dydaktyka geografii
3. Geografia ekonomiczna
4. Geografia fizyczna Polski
5. Geografia regionalna Polski
6. Geografia regionalna świata
7. Geografia społeczna
8. Geografia społeczno-ekonomiczna
9. Geologia z elementami gleboznawstwa
10. Geomorfologia
11. Hydrografia
12. Kartografia
13. Meteorologia i klimatologia
14. Podstawy GIS
15. Praktyka
16. Seminarium dyplomowe

Opis

umożliwienie nauczycielom zdobycia kwalifikacji do nauczania drugiego/trzeciego przedmiotu, ponadto wyposażenie w wiedzę merytoryczną obejmująca kształcenie w zakresie niezbędnym do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie danego przedmiotu (rodzaju zajęć) i etapu edukacyjnego lub etapów edukacyjnych albo w podstawie programowej kształcenia w zawodzie.
Wyposażenie w wiedzę dotyczącą przygotowania w zakresie dydaktyki przedmiotu (metodyki nauczania)-matematyki/fizyki/biologii/przyrody/geografii/chemii/informatyki/ języka polskiego/ techniki , ponadto wiedzę praktyczną , której celem jest gromadzenie doświadczeń związanych z praca dydaktyczno-wychowawczą

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z terapią narządu ruchu i diagnozą wad postawy

 • 3 sem. 350 h w tym praktyka - 60 h nauka hybrydowa
 • 150 zł (wpisowe) +3900 zł (czesne) - możliwość rozłożenia na 2, 3, 6 lub 8 rat

Adresat

Absolwenci wyższych studiów zawodowych i magisterskich z zakresu pedagogiki o specjalnościach terapeutycznych, wspomagających rozwój dziecka, wychowania fizycznego, fizjoterapii

Zakres treści

Ramowy program studiów:
1. Wybrane zagadnienia z anatomii, fizjologii i biomechaniki
2. Diagnoza funkcjonalna
3. Badanie narządów ruchu dla potrzeb gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
4. Podstawy diagnostyki wad postawy i dysfunkcji narządów ruchu
5. Metody badań postaw ciała
6. Współczesna metodyka postępowania korekcyjnego w gimnastyce korekcyjno-kompensacyjnej
7. Terapia wad postawy
8. Taniec terapeutyczny
9. Rytmika w terapii
10. Metodyka nauczania podstaw ruchu i zabawy
11. Elementy pedagogiki zabawy
12. Gry i zabawy korekcyjno-kompensacyjne
13. Wspomaganie rozwoju dysfunkcji ruchu
14. Projektowanie programów terapeutycznych
15. Kompozycje tańca i choreografii na rzecz optymalizacji postaw ciała
16. Seminarium dyplomowe
17. Praktyka

Opis

Celem studiów jest: przygotowanie słuchaczy do podstawowej diagnostyki funkcjonalnej wad postaw u dzieci i młodzieży dorastającej, interpretacji niekorzystnych zmian w postawie oraz doboru odpowiedniego oddziaływania terapeutycznego i wdrożenie go w prowadzeniu zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej u dzieci przedszkolnych oraz w wieku szkolnym. Po obronie pracy końcowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy.

Druki do pobrania

Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia

 • 2 sem. 180 h
 • 150 zł (wpisowe) +3200 zł (czesne)- możliwość rozłożenia na 2, 3, 6 lub 8 rat

Adresat

pracownicy administracji rządowej, samorządowej, stacji sanitarno-epidemiologicznych, szpitali i poradni leczniczo-zabiegowych i inni absolwenci studiów wyższych

Opis

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności związane z epidemiologią ogólną, zakaźną, niezakaźną, szczepieniami ochronnymi, higieną organizacji zdrowia, ochrony i promocji zdrowia.

Informatyka dla nauczycieli

 • 3 sem. w tym praktyka - 60 h, metoda hybrydowa cena: 3600 (czesne) + 300zł (opłata rekrutacyjna)
 • 150 zł (wpisowe) +3600 zł (czesne) - możliwość rozłożenia na 2, 3, 6 lub 8 rat

Adresat

Nauczyciele, absolwenci studiów wyższych kierunku pedagogika z przygotowaniem pedagogicznym, nauczyciele innych specjalności chcący uzyskać kompetencje informatyczne na poziomie treści zawartych w podstawie programowej II i III etapu kształcenia.

Zakres treści

Ramowy program studiów:
1. Organizacja laboratorium komputerowego
2. Systemy operacyjne
3. Narzędzia administracyjne systemu Windows
4. Narzędzia i nawigacja w sieci Internet
5. Edycja i prezentacja dokumentów
6. Arkusz kalkulacyjny
7. Wektorowa grafika komputerowa
8. Rastrowa grafika komputerowa
9. Programowanie komputerów
10. Komputerowe wspomaganie projektowania
11. Systemy i sieci komputerowe
12. Projektowanie stron WWW
13. Systemy baz danych
14. Metodyka nauczania informatyki
15. Seminarium dyplomowe

Opis

Celem studiów wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności, kompetencje z zakresu metod, narzędzi i treści kształcenia informatyki na określonym poziomie wymagań dla typu szkoły i stopnia jej zorganizowania. Rozwijanie potencjału twórczego słuchaczy dla efektywnego nauczania przedmiotu i jego dziedzin.

Integracja sensoryczna z certyfikatem diagnozy i terapii SI (kurs I i II stopnia przy współpracy z PTIS w Warszawie)

 • 3 sem. w tym praktyka - 60 h. Cena: 500 zł (wpisowe) + 6300 zł (czesne) - możliwość rozłożenia na 2, 3 lub 6 rat
 • 500 zł (wpisowe - można zapłacić w dwóch ratach) + 6300 zł (czesne)- możliwość rozłożenia na 2, 3 lub 6 rat

Adresat

Absolwenci studiów magisterskich humanistycznych, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, fizjoterapeuci, rehabilitanci, lekarze.
Integracja sensoryczna z certyfikatem PTIS w Warszawie z udziałem terapeuty z Hiszpanii, to kierunek, po którym absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz certyfikat kursu I º i II º diagnozy i terapii dziecka z zakresu SI
Ponadto ma możliwość dodatkowego wyboru modułu specjalistycznego z propozycji:
„Diagnoza i terapia SI małego dziecka do 3 r. ż.” (koszt 1 800,00) lub
„Integracja sensoryczna dla dzieci ze spektrum autyzmu” (koszt 1 800,00).
Wybrany moduł specjalistyczny będzie realizowany jako przedłużenie programu podstawowego studiów podyplomowych Integracja sensoryczna, w semestrze IV.
Warunkiem uruchomienia modułów jest nabór minimalnej grupy 15 osób.
Do studiowania modułów specjalistycznych zapraszamy absolwentów Integracji sensorycznej wszystkich roczników studiów.

Zakres treści

Moduł I Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej. Teoria integracji sensorycznej

1. Podstawy neuropsychologii rozwojowej, budowa i działanie bazowych systemów
sensorycznych
2. Podstawy anatomii z fizjologią
3. Wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej, teoria integracji sensorycznej
4. Rozwój teorii integracji sensorycznej na świecie i w Polsce, terminologia dotycząca
zaburzeń SI
5. Wskaźniki deficytów przetwarzania sensorycznego, prowadzenia wywiadu
neurologicznego

Moduł II Diagnoza i terapia w obszarze zaburzeń integracji sensorycznej

6. Obserwacja kliniczna, testy Integracji Sensorycznej, badanie dziecka,nagrania
7. Zasady badania dziecka poniżej 4 r ż.-wyciąganie wniosków klinicznych
8. Badanie dziecka na sali SI, omówienie wniosków,diagnoza pisemna
9. Rozwój ruchowy-obserwacja
10. Warsztat przedsionkowy, warsztat dotyczący dyspraksji
11. Dieta sensoryczna
12. Specyfika integracji sensorycznej w zespołach klinicznych: Autyzm, ADHD, dyspraksja, FAS, dysfunkcja wzroku ,słuchu, wcześniaki, MPD, Zespół Wad Wrodzonych, Zespół Downa
13. Podstawowe zasady rozpoczynania terapii SI w zależności od diagnozy, budowanie planuterapii
14. Praca własna na sprzętach
15. Praca z zaproszonym dzieckiem,nagranie badań, omówienie nagrań

Moduł III Rozszerzający

16. Wczesna diagnostyka zaburzeń przetwarzania sensorycznego u dzieci do 3 r. ż., znaczenie odruchów
17. Układ nerwowy; budowa i funkcjonowanie zmysłów-słuch,wzrok
18. Lateralizacja-wpływ asymetrii na funkcjonowanie człowieka, syndrom KISS
19. Narzędzia-wywiad,kwestionariusz sensomotoryczny,obserwacja
20. Terapia SI w zaburzeniach mowy, nadwrażliwość sfery oralnej
17. Rola rodziców w terapii dziecka
18.Współpraca wielospecjalistyczna – dziecko z SPD, oddziaływania niedyrektywne w terapii
19. Zabawy sensomotoryczne
18. Przygotowanie do egzaminu
19. Praktyka

Opis

Celem studiów jest:
wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii klinicznej, psychologii rozwoju, neuropsychologii, neurofizjologii oraz teorii integracji sensorycznej. Studia mają przygotować do prowadzenia samodzielnej obserwacji diagnostyczno-klinicznej dziecka oraz określenia pełnej diagnozy i stosowania terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej

Druki do pobrania

Logopedia ogólna/ z modułem pedagogiki specjalnej (moduł z wyboru słuchacza)

 • 4 sem. w tym praktyka. Cena: 4900/5600 zł (czesne) + 500 zł (opłata rekrutacyjna)
 • Cena: 4900/5600 zł (czesne)- możliwość ratalna + 500 zł (opłata rekrutacyjna0

Adresat

Osoby z wyższym wykształceniem magisterskim. Preferowane są osoby, które ukończyły kierunki humanistyczne (filologia polska), społeczne (pedagogika, psychologia), medyczne, aktorskie. Pracownicy jednostek służby zdrowia, oświaty oraz chcących prowadzić prywatną praktykę w obszarze wspomagania logopedycznego

Zakres treści

Ramowy program studiów:
1. Wstęp do logopedii
2. Prawne aspekty zawodu nauczyciela logopedy
3. Elementy psychologii
4. Foniatria, anatomia i patologia aparatu mowy
5. Rozwój i kształtowanie sprawności językowych dziecka
6. Fonetyka i fonologia języka polskiego
7. Morfoskładnia języka polskiego
8. Elementy ortodoncji
9. Audiologia
10. Pedagogika specjalna
11. Emisja i higiena głosu
12. Neuropsychologia kliniczna
13. Diagnoza, terapia i profilaktyka logopedyczna
14. Glottodydaktyka
15. Warsztat logopedy z metodyką pracy
16. Psychologia rozwojowa i kliniczna dziecka
17. Samorządowy system edukacyjny – wybrane problemy prawa oświatowego
18. Metodyka zajęć korekcyjno-wyrównawczych
19. Podstawy komunikacji językowej
20. Zaburzenia rozwoju mowy dziecka „0”
21. Dyslalia obwodowa
22. Surdologopedia
23. Oligofrenologopedia
24. Balbutologopedia
25. Logorytmika
26. Neurologopedia
27. Glottologopedia
28. Laryngologopedia
29. Kultura języka
30. Wizyta studyjna
31. Seminarium dyplomowe
32. Praktyka
Moduł: Pedagogiki specjalnej
1.Psychopedagogika specjalnych potrzeb edukacyjnych
2. Psychologia kliniczna
3. Psychologia rehabilitacji dzieci i młodzieży
4. Pedagogika specjalna
5. Prawne podstawy edukacji, rehabilitacji i resocjalizacji
6. Dydaktyka specjalna
7. Diagnostyka w pedagogice specjalnej
8. Praktyka

Opis

Celem studiów jest zdobycie wiedzy interdyscyplinarnej oraz umiejętności i kompetencji do prowadzenia diagnozy i terapii z zastosowaniem współczesnych metod i technik pracy logopedycznej.
Celem studiów jest: jest zdobycie wiedzy interdyscyplinarnej oraz umiejętności i kompetencji do prowadzenia diagnozy i
terapii z zastosowaniem współczesnych metod i technik pracy logopedycznej, rozwinięcie kompetencji społecznych i interpersonalnych, które są niezbędne w pracy z pacjentem oraz specjalistami związanymi z obszarem logopedii, poszerzenie wiedzy z obszaru pedagogiki specjalnej, nabycie umiejętności prowadzenia terapii mowy z osobami niepełnosprawnymi i ze spektrum autyzmu

Druki do pobrania

Logopedia ogólna – po Logopedii szkolnej

 • 1 sem. 205 godz. dydakt. + plus praktyka (różnica do 100 godz.)
 • 150 zł (wpisowe) + 2400 zł (czesne) - możliwość rozłożenia na 2, 3, 6 rat

Adresat

osoby z wyższym wykształceniem magisterskim, które ukończyły studia lub studia podyplomowe z logopedii szkolnej.

Zakres treści

IV sem. będący uzupełnieniem do Logopedii ogólnej

Druki do pobrania

Neurologopedia z modułem neurologopedii klinicznej (z wyboru słuchacza)

 • 3 sem. w tym praktyka - metoda hybrydowa - Cena: 4500/6600 (czesne) + 500 zł (wpisowe) - możliwość rozłożenia na 2, 3 lub 6 rat
 • 500 zł (wpisowe) +4500/6600 (czesne) - możliwość rozłożenia na 2, 3 lub 6 rat

Adresat

Logopedzi, którzy ukończyli magisterskie studia z logopedii lub absolwenci studiów podyplomowych z Logopedii (4-semestralne), o łącznej liczbie godzin, co najmniej 600 godzin dydaktycznych

Zakres treści

Blok: Neuropsychologiczny
1. Podstawy neurologopedii
2. Neuropsychologia kliniczna
3. Choroby neuropsychiatryczne sprzężone z zaburzeniami mowy
4. Zaburzenia mowy w różnych rodzajach niepełnosprawności i autyzmie
5. Mapowanie mózgu

Blok: Neurologopedia wieku dziecięcego i młodzieńczego
1. Diagnoza i terapia neurologopedyczna okresu prenatalnego i lingwalnego
2. Diagnoza i terapia neurologopedyczna okresu postlingwalnego
3. Wczesne wspomaganie i wczesna interwencja w aspekcie logopedycznym
4. Diagnoza i terapia logopedyczna oligofazji
5. Diagnoza i terapia logopedyczna dzieci i młodzieży z wadą wzroku
6. Diagnoza i terapia logopedyczna dzieci i młodzieży z wadą słuchu

Blok: Medyczny
1. Zaburzenia foniatryczne w neurologopedii
2. Elementy fizjoterapii i osteopatii w zaburzeniach neurologicznych

Blok: Metody wspomagające w neurologopedii
1. Metoda werbo-tonalna
2. Komunikacja alternatywna
3. Metoda symultaniczno-sekwencyjna
4. Terapia ustno-twarzowa i stymulacja sensoryczna
5. Masaż logopedyczny
6. Seminarium dyplomowe
7. Praktyka

Blok specjalistyczny IV semestr: Neurologopedia kliniczna (z wyboru słuchacza)
1. Elementy psychologii klinicznej
2. Elementy neurologii
3. Zaburzenia wyższych czynności nerwowych
4. Diagnoza zaburzeń emocjonalnych i psychicznych pacjentów
5. Neurostrukturalna Integracja Odruchów
6. Specyfika zaburzeń mowy w chorobach psychicznych i otępianych
7. Wpływ wad genetycznych na rozwój mowy, terapia osób z zespołem wad wrodzonych
8. Ocena zaburzeń mowy i terapii neurologopedycznej u pacjentów po udarze mózgu
9. Mowa osób po operacji całkowitego usunięcia krtani. Diagnoza i terapia zaburzeń połykania na skutek chorób i uszkodzeń neurologicznych

Opis

Celem studiów jest: zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie wspomagania logopedycznego dzieci i osób starszych dotkniętych różnego rodzaju uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego lub niedorozwojem obszaru mowy

Kierunek Neurologopedii wzbogacony o moduł kliniczny, z wyboru słuchacza.
Zakres zaburzeń neurologicznych mowy w wyniku wad genetycznych, psychicznych, udarze mózgu, operacji krtani, jest coraz powszechniejszy i wymaga specjalistycznego przygotowania neurologopedów.
Wychodzimy naprzeciw tym potrzebom i umożliwiamy edukację w tym obszarze na IV semestrze
( IX – grudzień 2024 r.). Koszt modułu 2 100,00, aby moduł uruchomić minimalna liczna słuchaczy to 10 osób.

Druki do pobrania

Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną z modułem pedagogiki włączającej i modułem pedagogiki specjalnej (z wyboru słuchacza)

 • 3 sem. w tym praktyka . Cena: 4500/5200 zł (czesne) + 300 zł (opłata rekrutacyjna)
 • 4500 zł (czesne) lub 5200 zł (czesne dla osób niemąjacych przygotowania z pedagogiki specjalnej) - możliwość ratalna + 300 zł (opłata rekrutacyjna)

Adresat

Nauczyciele pragnący uzyskać kwalifikacje niezbędne do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych oraz absolwenci szkół wyższych magisterskich-pedagogiki specjalnej z przygotowaniem pedagogicznym

Ponadto, słuchaczami Oligofrenopedagogiki z komunikacją alternatywną z modułem pedagogiki włączającej i modułem pedagogiki specjalnej mogą również zostać absolwenci studiów licencjackich, którzy zamierzają pracować w jednostkach terapeutycznych podległych w swej strukturze prawnej Ministrowi Zdrowia, Pomocy Społecznej z wyłączeniem sfery edukacji podległej Ministrowi Edukacji (szkoły, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, szkoły specjalne, poradnie pedagogiczno-psychologiczne i inne).

Zakres treści

Moduł : Pedagogika włączająca
1. Teoretyczne i prawne podstawy edukacji integracyjnej i włączającej
2. Wielospecjalistyczna diagnoza dla potrzeb edukacyjnych
3. Podstawy przygotowania IPET
4. Metodyka pracy z uczniem zdolnym
5. Metodyka pracy z uczniem w grupie zróżnicowanej
6. Metodyka pracy z uczniem z trudnościami w uczeniu się
7. Metody wspierania i aktywizowania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
8. Programy wychowawcze
9. Praktyka

Moduł: Przygotowania w zakresie edukacji i terapii osób z niepełnosprawnością
intelektualną
1. Pedagogika specjalna- niepełnosprawność sprzężona
2. Oligofrenopedagogika
3. Podstawy psychologii klinicznej
4. Wybrane zagadnienia neuropsychiatrii dziecięcej
5. Podstawy rewalidacji indywidualnej
6. Rewalidacja indywidualna-logopedia
7. Rewalidacja indywidualna-gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
8. Rewalidacja indywidualna-sztukoterapia
9. Rewalidacja indywidualna-choreoterapia
10. Rewalidacja indywidualna-SI
11. Komunikacja alternatywna z metodyką
12. Metody wspomagające
13. Samorządowy system edukacyjny-wybrane problemy prawa oświatowego
14. Metodyka nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim
15. Metodyka nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu
umiarkowanym i znacznym
16. Metodyka zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
17. Metodyka wychowania w internacie
18. Diagnoza-projektowanie działań terapeutycznych
19. Seminarium dyplomowe
20. Praktyka

Moduł : Pedagogiki specjalnej
1.Psychopedagogika specjalnych potrzeb edukacyjnych
2. Psychologia kliniczna
3. Psychologia rehabilitacji dzieci i młodzieży
4. Pedagogika specjalna
5. Prawne podstawy edukacji, rehabilitacji i resocjalizacji
6. Dydaktyka specjalna
7. Diagnostyka w pedagogice specjalnej
8. Praktyka

Opis

Celem studiów jest:
- wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności społeczne dotyczące rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie,
- kompetencje praktyczne w zakresie w zakresie zdobytej wiedzy w pracy na różnych poziomach kształcenia,
- umiejętności zastosowania w praktyce zawodowej technik komunikacji alternatywnej

Druki do pobrania

Edukacja włączająca – Pedagogika specjalna

 • 3 sem. w tym praktyka. Cena: 300 zł (wpisowe) + 4400 zł (czesne) - możliwość rozłożenia na 2, 3 lub 6 rat
 • 300 zł (wpisowe) + 4400 zł (czesne) - możliwość rozłożenia na 2, 3 lub 6 rat

Adresat

absolwenci studiów I i II stopnia lub 5-letnich jednolitych studiów magisterskich z zakresu pedagogiki specjalnej różnych subdyscyplin pragnący uzyskać uprawnienia do wykonywania zadań pedagoga specjalnego z zakresu pedagogiki włączającej dla różnych typów jednostek edukacyjnych: przedszkoli, szkół masowych, w tym z klasami integracyjnymi.

Zakres treści

Moduł : Ogólne przygotowanie kierunkowe
1. Psychologia kliniczna z elementami psychopatologii
2. Pedagogika specjalna
3. Niepełnosprawność intelektualna (oligofrenopedagogika)
4. Tyflopedagogika
5. Surdopedagogika
6. Terapia pedagogiczna
7. Pedagogika terapeutyczna
8. Rodzina w procesie diagnozy i terapii
9. Podstawy diagnozy psychopedagogicznej dla uczniów zagrożonych

Moduł: Dydaktyka specjalna
1.Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie
2. Metodyka pracy z uczniem przewlekle chorym
3. Metodyka pracy z uczniem z dysfunkcją słuchu
4. Metodyka pracy z uczniem z dysfunkcją wzroku
5. Metodyka pracy z uczniem z zaburzeniami emocjonalnymi
6. Metodyka pracy z uczniem z trudnościami w uczeniu się
7. Metodyka pracy z uczniem z zaburzeniami mowy
8. Wspomaganie uczniów z niedostosowaniem społecznym
9. Diagnoza i terapia przetwarzania sensorycznego
10. Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych
11. Systemy organizacji pracy w szkole jako koordynatora pedagogiki specjalnej
12. Praktyka
13. Seminarium dyplomowe

Moduł : Pedagogika specjalna
1.Psychopedagogika specjalnych potrzeb edukacyjnych
2. Psychologia kliniczna
3. Psychologia rehabilitacji dzieci i młodzieży
4. Pedagogika specjalna
5. Prawne podstawy edukacji, rehabilitacji i resocjalizacji
6. Dydaktyka specjalna
7. Diagnostyka w pedagogice specjalnej
8. Praktyka

Opis

Celem studiów jest:
przygotowanie dla rynku edukacyjnego wysoko wykwalifikowanych pedagogów pedagogiki włączającej posiadających wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne do pełnienia roli organizatora edukacji, rehabilitacji, resocjalizacji, socjoterapii ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Studia te umożliwiają uznanie kwalifikacji zawodowych do pełnienia funkcji pedagoga specjalnego w placówkach oświatowych.

Przedsiębiorczość, szkolny doradca zawodowy, doradztwo zawodowe z elementami coachingu

 • 370 h w tym praktyka - 60 h
 • 150 zł (wpisowe) +3900 zł (czesne) - możliwość rozłożenia na 2, 3 lub 6 rat

Adresat

nauczyciele i osoby prowadzące szkolne kluby, koła zainteresowań i zajęcia dodatkowe w różnych typach placówek oświatowych, pracownicy oświatowej administracji samorządowej oraz absolwenci szkół wyższych magisterskich.

Zakres treści

Ramowy program studiów przewiduje blok przedmiotowy dla obu specjalności w wymiarze 370 godz. dydaktycznych,
w tym 60 godz. Praktyk zawodowych, który obejmuje, m. In. następujące zagadnienia:
1. Rynek pracy w UE
2. Podstawy działalności gospodarczej w warunkach gospodarki rynkowej
3. Planowanie kariery, kierowanie własnym rozwojem
4. Elementy prawa pracy, prawa podatkowego oraz prawa autorskiego
5. Autoprezentacja, wystąpienia publiczne
6. Warsztat pracy doradcy zawodowego- grupa młodzieży do 18 r. ż.
7. Warsztat pracy doradcy zawodowego- grupa osób powyżej 18 r. ż.
8. Metody poradnictwa w edukacji 9. Zawodoznawstwo
10. Doradztwo zawodowe osób niepełnosprawnych
11. Przedsiębiorczość12. Fundusze wsparcia bezrobotnych
13. Warsztat pracy nauczyciela przedsiębiorczości
14. Metody i techniki diagnostyczne w poradnictwie zawodowym
15. Psychologiczno-pedagogiczne aspekty zatrudnienia

Opis

przygotowanie merytoryczne nauczycieli do nauczania przedmiotów: „Przedsiębiorczość”, „Podstawy działalności gospodarczej” lub pełnienia funkcji szkolnego doradcy zawodowego, zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli wymaganymi przez MEN.

Druki do pobrania

Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych i psychologów

 • 3 sem. w tym praktyka: 150 h, Cena: 3900 zł (czesne) + 300 zł (opłata rekrutacyjna)
 • 3900 zł (czesne)- możliwość ratalna + 300 zł (opłata rekrutacyjna)

Adresat

osoby z wyższym wykształceniem, które nie posiadają kwalifikacji pedagogicznych oraz osoby z wyższym wykształceniem na kierunku psychologia wykonujący swój zawód w różnych instytucjach, a chcący uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa

Zakres treści

Moduł I Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne
1. Wprowadzenie do psychologii
2. Psychologia rozwojowa
3. Psychologia społeczna
4. Psychologia wychowawcza z elementami psychologii różnic indywidualnych
5. Podstawy psychologii klinicznej
6. Wprowadzenie do pedagogiki
7. Diagnoza pedagogiczna
8. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
9. Elementy prawa oświatowego
10. Praca opiekuńczo-wychowawcza nauczyciela
11. Poradnictwo edukacyjno -zawodowe
12. Etyka i rozwój zawodowy nauczyciela
13. Techniki uczenia się
14. Komunikacja interpersonalna w środowisku szkolnym
15. Praktyka

Moduł II Podstawy dydaktyki i Emisja głosu
16. Dydaktyka ogólna
17. Organizacja procesu kształcenia
18. Planowanie i ewaluacja pracy dydaktycznej
19. Klasa szkolna jako środowisko edukacyjne
20. Metodyka pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
21. Emisja głosu z elementami kultury języka

Moduł III Przygotowanie dydaktyczne do nauczania przedmiotów
22. Dydaktyka nauczania przedmiotów w szkole podstawowej
23. Stymulowanie samowychowania uczniów
24. Technologie informacyjne i media w procesie dydaktycznym
25. Seminarium dyplomowe
26. Praktyka

Opis

wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne określone w standardach kształcenia nauczycieli zawarte w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 25.07.2019 r., dotyczące przygotowania merytorycznego, podstaw dydaktyki, metod pracy w jednostkach edukacyjnych w obowiązującym systemie oświaty.

Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli zawodu

 • 3 sem. w tym praktyka. Cena: 3400 zł (czesne) + 200 zł (opłata rekrutacyjna)
 • 3400 zł (czesne)- możliwość ratalna + 200 zł (opłata rekrutacyjna: 150 zł w terminie naboru i 50 zł na koniec studiów

Adresat

Absolwenci studiów wyższych, którzy nie posiadają kwalifikacji pedagogicznych.

Zakres treści

Moduł I Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne
1. Wprowadzenie do psychologii
2. Psychologia rozwojowa
3. Psychologia społeczna
4. Psychologia wychowawcza z elementami psychologii różnic indywidualnych
5. Podstawy psychologii klinicznej
6. Wprowadzenie do pedagogiki
7. Diagnoza pedagogiczna
8. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
9. Elementy prawa oświatowego
10. Praca opiekuńczo-wychowawcza nauczyciela
11. Poradnictwo edukacyjno -zawodowe
12. Etyka i rozwój zawodowy nauczyciela
13. Techniki uczenia się
14. Komunikacja interpersonalna w środowisku szkolnym
15. Praktyka

Moduł II Podstawy dydaktyki i Emisja głosu
16. Dydaktyka ogólna
17. Organizacja procesu kształcenia
18. Planowanie i ewaluacja pracy dydaktycznej
19. Klasa szkolna jako środowisko edukacyjne
20. Metodyka pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
21. Emisja głosu z elementami kultury języka

Moduł III Przygotowanie dydaktyczne do nauczania przedmiotów
22. Dydaktyka nauczania przedmiotów w szkole zawodowej
23. Stymulowanie samowychowania uczniów
24. Technologie informacyjne i media w procesie dydaktycznym
25. Seminarium dyplomowe
26. Praktyka

Opis

wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne określone w standardach kształcenia nauczycieli zawarte w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 25.07.2019 r., dotyczące przygotowania merytorycznego, podstaw dydaktyki, metod pracy w jednostkach edukacyjnych w obowiązującym systemie oświaty

Druki do pobrania

Psychopedagogika z neurodydaktyką

 • 3 sem. metoda hybrydowa
 • 150 zł (wpisowe) + 3900 zł (czesne)- możliwość rozłożenia na 2, 3, lub 6 rat.

Adresat

nauczyciele, pedagodzy i pracownicy socjalni, rodzice rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych i adopcyjnych poszukujący wiedzy potrzebnej do podjęcia odpowiednich procesów wsparcia dzieci i młodzieży w zadaniach wychowawczych i edukacyjnych z wykorzystaniem założeń neurodydaktyki

Zakres treści

Ramowy program studiów:
1. Diagnoza pedagogiczna
2. Podstawy diagnozy psychologicznej
3. Psychologia konfliktu
4. Psychopedagogika kreatywności
5. Współczesne kierunki psychoterapii
6. Wsparcie psychologiczne dziecka
7. Formy pomocy dziecku i rodzinie
8. Trening integracyjny
9. Podstawy neurodydaktyki
10. Budowa i działanie ośrodkowego układu nerwowego
11. Projektowanie sytuacji edukacyjnych przyjaznych uczniowi
12. Metody i techniki uczenia się w dostosowaniu do możliwości ucznia z czynnikiem
budującym jego motywację
13. Seminarium dyplomowe
14. Praktyka

Opis

Celem studiów jest:
doskonalenie kluczowych kompetencji psychologicznych, pedagogicznych, społecznych i rozwojowych, w tym neurodydaktyki w obszarze podstaw uczenia się.

Socjoterapia, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych

 • 3 sem. 400 h w tym praktyka - 120 h, nauka hybrydowa
 • 150 zł (wpisowe) +3850 zł (czesne)-możliwość rozłożenia na 2, 3, lub 6 rat

Adresat

Absolwenci studiów wyższych pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych lub innych humanistycznych. Pracujący zawodowo lub zamierzający pracować z dziećmi i młodzieżą oraz rodzinami, w których występują zaburzenia wychowawcze. Zamierzający prowadzić zajęcia w jednostkach wspomagania wychowawczego i terapeutycznego. Mający predyspozycje i gotowość do prowadzenia szkoleń i warsztatów metodami aktywizującymi dla nauczycieli, grup wsparcia wychowawczego

Zakres treści

Ramowy program studiów:
1. Wybrane zagadnienia neuropsychiatrii
2. Metodologia i metodyka pracy z grupą
3. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych
4. Trening umiejętności wychowawczych
5. Techniki radzenia sobie ze stresem
6. Warsztat socjoterapeutyczny
7. Warsztat pomocy indywidualnej
8. Warsztat zadaniowy i superwizyjny
9. Konstruowanie projektów i programów warsztatów
10. Warsztat umiejętności psychospołecznych
11. Seminarium dyplomowe
12. Praktyka

Opis

zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu: diagnozy i terapii zachowań, metod socjoterapeutycznych, konstruowania programów socjoterapeutycznych, technik radzenia sobie ze stresem i technik relaksacyjnych, treningu interpersonalnego i metod jego stosowania, warsztatu zadaniowego i superwizyjnego, warsztatu umiejętności psychospołecznych

Druki do pobrania

Terapia pedagogiczna z modułem pedagogiki włączającej/ i modułem pedagogiki specjalnej (z wyboru słuchacza)

 • 3 sem. w tym praktyka. Cena: 3800 zł/4500 (czesne) + 300 zł (opłata rekrutacyjna)
 • 3800 zł/4500(czesne)- możliwość ratalna + 300 zł (opłata rekrutacyjna)

Adresat

nauczyciele, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, świetlic terapeutycznych, szkół i placówek opiekuńczych oraz wspomagania wychowawczego i dydaktycznego, którzy chcieliby uzyskać kwalifikacje do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z dziećmi i młodzieżą nieradzącą sobie z realizacją programów nauczania szkolnego

Zakres treści

Moduł : Pedagogika włączająca
1. Teoretyczne i prawne podstawy edukacji integracyjnej i włączającej
2. Wielospecjalistyczna diagnoza dla potrzeb edukacyjnych
3. Podstawy przygotowania IPET
4. Metodyka pracy z uczniem zdolnym
5. Metodyka pracy z uczniem w grupie zróżnicowanej
6. Metodyka pracy z uczniem z trudnościami w uczeniu się
7. Metody wspierania i aktywizowania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
8. Programy wychowawcze
9. Praktyka

Moduł: Przygotowania w zakresie rewalidacji, terapii pedagogicznej i pomocy
psychologiczno-pedagogicznej

10. Pedagogika specjalna
12. Psychologia - podstawy diagnozy
13. Podstawy prawne pomocy psychologiczno - pedagogicznej
14. Pedagogika-diagnoza pedagogiczna
15. Diagnoza i terapia rodziny
16. Orzecznictwo edukacyjne
17. Terapia dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-SI
18. Metody pracy rewalidacyjnej z dzieckiem z zaburzeniami zachowania
19. Metodyka rewalidacji dzieci i młodzieży z niedosłuchem
20. Terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej
21. Alternatywne metody pracy terapeutycznej: muzykoterapia, arteterapia, myślenie kreatywne, kinezjologia edukacyjna i inne metody wspomagające
22. Metodyka rewalidacji dzieci i młodzieży niedowidzącej
23. Terapia pedagogiczna dzieci z ryzyka dysleksji
24. Terapia pedagogiczna i rewalidacja dzieci w wieku szkolnym
25. Terapia pedagogiczna i rewalidacja dzieci starszych i młodzieży
26. Alternatywne technologie terapeutyczne: gestalt, relaksacja, medytacja, dialog motywujący
27. Seminarium dyplomowe
28. Praktyka
/ Moduł : Pedagogiki specjalnej ( z wyboru słuchacza - prowadzony metodą online)
1.Psychopedagogika specjalnych potrzeb edukacyjnych
2. Psychologia kliniczna
3. Psychologia rehabilitacji dzieci i młodzieży
4. Pedagogika specjalna
5. Prawne podstawy edukacji, rehabilitacji i resocjalizacji
6. Dydaktyka specjalna
7. Diagnostyka w pedagogice specjalnej
8. Praktyka

Opis

Celem studiów jest: dostarczenie słuchaczom wieloaspektowej wiedzy i umiejętności pozwalających na zdobycie kompetencji z zakresu rewalidacji, diagnozy i terapii pedagogicznej, dysleksji rozwojowej oraz przygotowania do prowadzenia indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się.
Po obronie pracy dyplomowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy.

Druki do pobrania

Edukacja i rehabilitacja osób z dysfunkcją wzroku i słuchu (tyflopedagogika + surdopedagogika)z modułem pedagogiki specjalnej ( moduł z wyboru słuchacza)

 • 4 sem. w tym praktyka - 150 h ( + 120h praktyki w module z wyboru słuchacza) - metoda hybrydowa
 • 150 zł (wpisowe) +5400 zł (czesne) + 700 zł dodatkowo za moduł ( z wyboru słuchacza) - możliwość rozłożenia na 2, 3 lub 6 rat

Adresat

osoby z wyższym wykształceniem oraz z przygotowaniem pedagogicznym posiadający kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadający przygotowania z zakresu surdopedagogiki i tyflopedagogiki lub planujący pracę z osobami z niepełnosprawnością słuchową i wzrokową

Zakres treści

Moduł I Ogólne przygotowanie kierunkowe
1. Pedagogika specjalna
2. Subdyscypliny pedagogiki specjalnej
3. Elementy psychologii klinicznej
4. Dydaktyka specjalna
5. Diagnostyka w pedagogice specjalnej ( surdopedagogika, tyflopedagogika)
6. Medyczne podstawy edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością słuchową i wzrokową
7. Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób ze sprzężeniami i niepełnosprawnością słuchową i wzrokową

Moduł II Dydaktyka szczegółowa tyflopedagogiki
1. Wczesna interwencja oraz wczesne wspomaganie dziecka z niepełnosprawnością wzrokową
2. Komunikacja wspomagająca i alternatywna
3. Orientacja przestrzenna
4. Alfabet Braille'a
5. Metodyka nauczania na każdym etapie edukacyjnym uczniów z niepełnosprawnością wzrokową
6. Metodyka nauczania na każdym etapie edukacyjnym uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną
7. Organizacja pracy opiekuńczo-wychowawczej
8. Metodyka wychowania uczniów niepełnosprawnych wzrokowo w internacie
9. Rehabilitacja i edukacja osób dorosłych z niepełnosprawnością wzrokową
10. Zasady rehabilitacji widzenia

Moduł III. Dydaktyka szczegółowa surdopedagogiki
1. Wczesna interwencja oraz wczesne wspomaganie dziecka z niepełnosprawnością słuchową
2. Komunikacja wspomagająca i alternatywna
3. wychowanie językowe i język foniczny
4. Podstawy języka migowego
5. Metodyka nauczania na każdym etapie edukacyjnym uczniów z niepełnosprawnością słuchową
6. Metodyka nauczania na każdym etapie edukacyjnym uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną
7. Organizacja pracy opiekuńczo-wychowawczej
8. Metodyka wychowania uczniów niepełnosprawnych słuchowo w internacie
9. Rehabilitacja i edukacja osób dorosłych z niepełnosprawnością słuchową
10. Zasady rehabilitacji resztek słuchowych
Seminarium
Moduł IV. Pedagogika specjalna (z wyboru słuchacza)
1.Psychopedagogika specjalnych potrzeb edukacyjnych
2. Psychologia kliniczna
3. Psychologia rehabilitacji dzieci i młodzieży
4. Pedagogika specjalna
5. Prawne podstawy edukacji, rehabilitacji i resocjalizacji
6. Dydaktyka specjalna
7. Diagnostyka w pedagogice specjalnej
8. Praktyka

Opis

przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie surdopedagogiki i tyflopedagogiki ponadto uzyskanie kompetencji do pracy z osobami z dysfunkcją słuchu i wzroku.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja z wykorzystaniem metod neurofizjologicznych z modułem pedagogiki specjalnej (z wyboru słuchacza)

 • 3 sem. 410 h w tym praktyka - 60 h, metoda hybrydowa + 120 h praktyki (dodatkowy moduł z wyboru słuchacza)
 • 150 zł (wpisowe) +3800 zł (czesne)- możliwość rozłożenia na 2, 3 lub 6 rat + 700 zł dodatkowy moduł ( z wyboru słuchacza)

Adresat

Nauczyciele, pedagodzy, psychologowie i terapeuci pracujący w żłobkach, przedszkolach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i innych poradniach specjalistycznych, szkołach podstawowych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, ośrodkach wczesnej interwencji oraz innych placówkach resortu oświaty i resortu zdrowia, realizujących zadania wczesnego wspomagania. Absolwenci studiów licencjackich na kierunku Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna oraz absolwenci studiów magisterskich na kierunkach: Psychologia, Socjologia, Pedagogika, Pedagogika specjalna, Medycyna.

Zakres treści

Zagadnienia medyczne i z zakresu psychologii
1. Wybrane zagadnienia z patologii noworodka
2. Neurologia dziecięca
3. Psychiatria dziecięca
4. Fizjoterapia pediatryczna
5. Diagnoza funkcjonalna sprawności psychomotorycznych ( funkcje poznawcze, komunikacja, umiejętności społeczne)
6. Psychologia rozwoju małego dziecka

Zagadnienia z zakresu terapii
7. Wczesna interwencja logopedyczna
8. Neurosensoryczna terapia taktylna
9. Metody neurofizjologiczne w rehabilitacji dzieci
10. Metodyka rozwoju poznawczego i społecznego we wczesnym wspomaganiu
11. Metody wczesnego usprawniania dzieci głuchych i niedosłyszących
12. Metody wczesnego usprawniania dzieci niewidomych i słabowidzących
13. Metody wczesnego usprawniania dzieci z MPD
14. Metody wczesnego usprawniania dzieci z Zespołem Downa
15. Metody wczesnego usprawniania dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera
16. Wspomagające i alternatywne metody komunikacji
17. Psychopedagogiczne metody wspomagania rozwoju małych dzieci - SI
18. Metody diagnozowania i wczesnego wspomagania dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi
19. Metody terapii zabawą i sztuką w pracy z dzieckiem we wczesnym wspomaganiu
20. Elementy metody werbo-tonalnej w rehabilitacji małego dziecka
21. Współpraca z rodziną w systemie wczesnej interwencji
22. Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
23. Seminarium dyplomowe
24. Praktyka
Moduł : Pedagogika specjalna
1.Psychopedagogika specjalnych potrzeb edukacyjnych
2. Psychologia kliniczna
3. Psychologia rehabilitacji dzieci i młodzieży
4. Pedagogika specjalna
5. Prawne podstawy edukacji, rehabilitacji i resocjalizacji
6. Dydaktyka specjalna
7. Diagnostyka w pedagogice specjalnej
8. Praktyka

Opis

Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do diagnozowania i oceny indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka, projektowania, a także realizacji programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka do 6 roku życia. Studia przygotowują także do form współpracy z rodziną dziecka, ponieważ w przypadku dzieci, które nie ukończyły 3 lat zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone także w domu rodzinnym. Ponadto przygotowują do podjęcia wczesnej interwencji metodami neurofizjologicznymi.

Druki do pobrania

Wsparcie rodziny z doradztwem systemowym, pomocą psychologiczno-pedagogiczną z elementami psychoterapii

 • 3 sem. w tym praktyka - 60 h, metoda hybrydowa
 • 150 zł (wpisowe) +3800 zł (czesne) - możliwość rozłożenia na 2, 3 lub 6 rat

Adresat

Osoby zainteresowane problematyką dziecka i rodziny w obszarze edukacji, pomocy społecznej, pracy opiekuńczej, resocjalizacyjnej. Ponadto osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, rodziny zastępcze, adopcyjne. Adresatami są również nauczyciele, psycholodzy, pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, policjanci i inni.

Zakres treści

1. Rodzina-metody doradztwa systemowego
2. Problemy psychologiczne rodziny
3. Wybrane problemy prawa rodzinnego
4. Podstawy prawne pomocy psychologiczno-pedagogicznej
5. Metody terapeutyczne pracy z rodziną
6. Trening mediacji rodzinnych
7. Rodzina w procesie diagnozy i terapii
8. Komunikacja senioralna z treningiem pamięci
9. Warsztat pomocy indywidualnej
10. Trening umiejętności psychospołecznych
11. Warsztat socjoterapeutyczny
12. Warsztat zadaniowy i superwizyjny
13. Alternatywne metody pracy-muzykoterapia
14. Alternatywne metody pracy-myślenie kreatywne
15. Alternatywne metody pracy-relaksacja,medytacje,dialog motywacyjny
16. Psychoterapia-metody wsparcia
17. Seminarium dyplomowe

Opis

Celem studiów jest: wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy z rodziną i instytucjami wspierającymi. Poznanie metod i technik działań psychopedagogicznych, interwencyjnych, mediacyjnych i terapeutycznych, łącznie z podstawami metod psychoterapii.

Zarządzanie oświatą

 • 2 sem. w tym praktyka - 30 h. Cena: 3200 zł (czesne) + 300 zł (opłata rekrutacyjna)
 • 3200 zł (czesne)- możliwość ratalna + 300 zł (opłata rekrutacyjna)

Adresat

Absolwenci studiów wyższych , dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele, pracownicy oświatowej administracji samorządowej i rządowej, które przygotowują się do objęcia funkcji kierowniczych w oświacie.

Zakres treści

Ramowy program studiów:
1. Teoria organizacji i zarządzania
2. Prawo oświatowe
3. Zarządzanie zasobami ludzkimi
4. Strategia zarządzania placówkami oświatowymi
5. Zadania dyrektora jednostki edukacyjnej w zakresie bhp, RODO
6. Rada Rodziców i inne organizacje działające na terenie placówki edukacyjnej
7. Kontrola zarządcza
8. Budżet placówek oświatowych
9. Techniki informatyczne w zarządzaniu oświatą
10. Zarządzanie projektami-pozyskiwanie środków unijnych
11. Warsztat pracy dyrektora
12. Marketing usług edukacyjnych
13. Warsztat umiejętności interpersonalnych
14. Nowy nadzór pedagogiczny
15. Planowanie i organizacja pracy
16. Seminarium dyplomowe
17. Praktyka

Opis

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności potrzebne do sprawowania i twórczego zarządzania placówką oświatową z uwzględnieniem prawa, standardów jakości i komunikacji społecznej. Po obronie pracy dyplomowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych AKP w Bydgoszczy

Druki do pobrania