Jakie są zasady mediacji? O tym powinieneś wiedzieć!

Mediacja jest alternatywną dla postępowania sądowego metodą rozwiązywania konfliktów. Najczęściej kojarzona jest ze sprawami rodzinnymi, ale można ją stosować także do rozstrzygania innych sporów, które wymagałyby skierowania ich na drogę sądową. Oparta jest ona kilku istotnych regułach. Jakie są zasady mediacji? Czytaj dalej, a dowiesz się, które z nich mają wpływ na jej przebieg.

Czym jest mediacja i jakie są jej zalety?

Mediacja to nic innego jak rozmowa pomiędzy stronami, w której trakcie dąży się do rozwiązania konfliktu i znalezienia satysfakcjonującego porozumienia. W postępowaniu uczestniczy mediator, który pomaga poprawić relacje i komunikację między uczestnikami. Wykorzystuje on do tego różne metody rozwiązywania problemów i negocjacji. Strony biorą udział w mediacji dobrowolnie. 

Wprowadzenie mediacji ma wiele zalet. Jest to przede wszystkim szansa na samodzielne rozstrzygnięcie konfliktu i ustalenie sposobu jego rozwiązania. Żadna z decyzji nie może być podjęta bez zgody obu stron. To także pewnego rodzaju gwarancja, że spór nie odrodzi się w przyszłości. Skróceniu ulega czas trwania konfliktu, a koszty prowadzenia spotkania mediacyjnego są znacznie niższe. Strony konfliktu mogą się swobodnie wypowiadać, a przebieg mediacji jest prosty i odformalizowany.

Kim jest mediator w postępowaniu mediacyjnym?

Jak już wspomnieliśmy w mediacjach poza stronami konfliktu, bierze udział mediator. To osoba niezależna, która nie jest bezpośrednio zaangażowana w spór. Niezależność oznacza, że nie popiera on żadnej ze stron, a skutki rozstrzygnięcia nie mają na niego żadnego wpływu. Nie może on narzucać swoich własnych rozwiązań ani decyzji. Powinien on cechować się komunikatywnością, empatią, okazywaniem szacunku innym, uczciwością i cierpliwością. 

Jak zostać mediatorem w postępowaniu mediacyjnym?

Praca mediatora, w zależności od rodzaju mediacji, związana jest z administracją sądową. Aby móc wykonywać ten zawód należy spełnić określone warunki formalne. Są one szczegółowo określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 2003 roku. Mediatorem w sprawach cywilnych może zostać osoba, która ukończyła 18 lat i posiada pełnię praw cywilnych. Wymagane jest posiadanie obywatelstwa polskiego i niekaralność. Niezwykle istotne jest także posiadanie wiedzy i umiejętności, które pozwalają na sumienne i dokładne wykonywanie zadań związanych bezpośrednio z mediacją. Jeśli mediator chciałby zajmować się innymi sprawami niż cywilne, musi mieć ukończone 26 lat, a także powinien on ukończyć odpowiednie szkolenie. Taki kurs dla mediatorów znajdziesz między innymi w  ofercie naszego Ośrodka Kształcenia Kard ATENA. 

Poznaj podstawowe rodzaje mediacji

Mediacje można rozpatrywać w kilku aspektach. Biorąc pod uwagę charakter konfliktu, wyróżnić można kilka ich podstawowych rodzajów. Są to:

mediacje cywilne – ich celem jest znalezienie porozumienia w sporach, do których zastosowania mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Mogą więc być poddane jej wszelkie sprawy o zapłatę, zniesienie współwłasności, dział spadku, podział majątku, ochronę dóbr osobistych, zachowek i inne.

mediacje gospodarcze – prowadzone są one pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Mają one na celu rozwiązywanie konfliktów dotyczących m.in. sporów o zapłatę, wykonywania zobowiązań umownych, nieuczciwej konkurencji, praw autorskich i innych. Dotyczą one więc spraw, które mogą zostać skierowane do Sądu Gospodarczego.

mediacje karne – stosowane są one do rozwiązania konfliktu między osobą pokrzywdzoną a sprawcą czynu. Prowadzi się je na podstawie decyzji policji, prokuratury lub sądu. 

mediacje rodzinne – mają zastosowanie w stosunku do sporów, które mogą być przedmiotem rozstrzygnięć przed Sądem Rodzinnym. Są to sprawy dotyczące rozwodu, alimentów czy też ustalenia kontaktów z dzieckiem.

mediacje pracownicze – stosowane są wobec sporów, do których dochodzi w miejscu pracy. Często wykorzystywane są do spraw dotyczących mobbingu i konfliktów zbiorowych.

Jakie są zasady mediacji?

W postępowaniu mediacyjnym obowiązuje kilka zasad, o których powinieneś wiedzieć. Zobacz, jak one wpływają na jego kształt i przebieg. 

Dobrowolność i akceptowalność postępowania mediacyjnego

Dobrowolność mediacji oznacza, że strony konfliktu nie są zmuszane w żaden sposób do osiągnięcia porozumienia. Mogą przystąpić do nich na każdym etapie, jak również z niej w dowolnym momencie zrezygnować. W postępowaniu mediacyjnym nie powinien być także narzucany konkretny mediator. Podczas mediacji wszelkie reguły i zasady powinny zostać ustalone na ich początku. Muszą być także zaakceptowane przez wszystkich uczestników.

Poufność postępowania mediacyjnego

Zasada poufności postępowania mediacyjnego obowiązuje wszystkich uczestników postępowania i oznacza konieczność zachowania pełnej dyskrecji. To ona jest gwarancją tego, że wszystkie słowa i argumenty, które padną podczas rozmowy stron konfliktu, nigdzie przez nikogo nie zostaną wykorzystane. Zabronione jest więc nagrywanie przebiegu mediacji, sporządzanie notatek i relacjonowanie wydarzeń. 

Zasada bezstronności w mediacji

Zasada bezstronności w postępowaniu mediacyjnym dotyczy mediatora. To on musi pozostawać poza sporem. Oznacza to, że nie mogą nim być osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w konflikt, a więc pełnomocnicy stron, osoby bliskie, krewni, partnerzy, itp.

Zasada neutralności w postępowaniu mediacyjnym

Zasada ta przejawia się w tym, że stronom konfliktu nie sugeruje się konkretnego rozwiązania. Osobiste poglądy, wartości i przekonania mediatora nie powinny mieć wpływu na sposób i przebieg postępowania mediacyjnego. 

 

Wiesz już, jakie są zasady mediacji, o których powinieneś wiedzieć. Jeśli chcesz zostać mediatorem i szukasz sprawdzonego ośrodka, który oferuje szkolenia, koniecznie zapoznaj się z ofertą przygotowaną przez Ośrodek Kształcenia Kadr Atena. W naszej placówce organizujemy specjalistyczne kursy z postępowania mediacyjnego. Zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy i sprawdź szczegóły!