Mediacje

Każdy z nas jest w stanie podejmować dobre decyzje we własnych sprawach. Czasami jednak zdarza się coś,  co „sprowadza nas na manowce” – Popadamy w konflikty/spory,  z których wydaje się nam, że nie ma wyjścia. I co wtedy?!

Gdy wpadasz w panikę, dochodzisz do przekonania, że sobie nie poradzisz  – znaczy to akurat tyle, że być może …  potrzebujesz wsparcia w postaci bezpiecznej struktury, w  której mogą toczyć się rozmowy. My jesteśmy taką strukturą.  Zapraszamy!

Mediacja jest procedurą dla każdego:

 • kto chce rozwiązać spór zanim rozwinie się na tyle, że żadne porozumienie nie będzie możliwe,
 • kto chce uniknąć długotrwałego procesu sądowego,
 • kto tocząc spór o wartości materialne chce zaoszczędzić nie tylko czas, ale również pieniądze
 • kto jest zmęczony sporem i chciałby z niego wyjść „z twarzą”
 • kto chce na konflikt, w którym uczestniczy spojrzeć z innej perspektywy, by możliwie z każdej strony przyjrzeć się  spornym kwestiom, nazwać swoje potrzeby – oddzielić je od prezentowanych stanowisk i świadomie pracować nad porozumieniem.

W dochodzeniu do porozumienia w drodze mediacji wspieramy osoby prywatne, firmy, instytucje, organizacje (dane o naszych mediacyjnych klientach objęte są klauzulą poufności)

 • w sprawach cywilnych w tym ugody alimentacyjne
 • w sprawach rodzinnych i rozwodowych w tym: opracowywanie planów rodzicielskich, ustalenie wysokości alimentów
 • ustalanie kontaktów, podział majątku, sprawy o opiekę nad rodzicami
 • konflikty w sprawach karnych
 • konflikty z udziałem nieletnich sprawców czynów karalnych
 • konflikty w środowiskach oświatowych
 • konflikty gospodarcze,
 • spory ubezpieczeniowe i spory konsumenckie, spółdzielcze
 • spory sąsiedzkie,
 • wszystkie spory indywidualne i zbiorowe, w których zgodnie z prawem nie ma przeciwwskazań do mediacji.

Mediacja przebiega najczęściej trzy – etapowo:

I etap – spotkania wstępne (z każdą ze stron osobno).

Spotkania wstępne ze stronami służą przedstawieniu stronom zasady mediacji, kwalifikowaniu przez mediatora problemu do mediacji oraz wyjaśnieniom jak będzie przebiegała mediacja i odpowiedziom na pytania stron. Na tym spotkaniu strony podejmują decyzję o rozpoczęciu mediacji. Ustalają termin właściwego spotkania. Po omówieniu spraw formalnych i odebraniu od stron zgody na mediację, strony rozpoczynają pracę nad sprawami, z którymi przychodzą.

II etap – mediacja właściwa.

Właściwe spotkanie mediacyjne może trwać od jednej do kilku sesji. Obejmuje pracę stron (przy udziale mediatora) nad zidentyfikowaniem głównych obszarów konfliktu i oczekiwań stron, a następnie wykreowaniu dostępnych możliwości rozwiązań i pomocy w wyborze najkorzystniejszych dla obu zainteresowanych.

III etap – spisywanie porozumienia (ugody).

Wypracowane wspólnie w trakcie mediacji porozumienie (ugoda) spisywane jest przez uczestników z pomocą mediatora i podpisywane przez strony.

Przygotowaną ostateczną wersję porozumienia (ugody) strony mogą konsultować zasięgając np. porady prawnej czy też innego specjalisty, itp., tak aby mieć pewność, iż przyjęte zapisy gwarantują precyzję ustaleń i są zgodne z prawem.

Jeżeli sprawa do mediacji kierowana jest z sądu, to porozumienie (ugoda) zawarta na mediacji włączane jest do postanowienia sądowego ( np. w przypadku spraw rodzinnych o kontakty, w przypadku postępowania rozwodowego, podziału majątku). W takim wypadku mediator składa do sądu sprawozdanie z przeprowadzonej mediacji dołączając wypracowane przez strony porozumienie (ugodę) – oczywiście z zachowaniem zasady poufności merytorycznej rozmów.

Ilość spotkań mediacyjnych zależy od złożoności konfliktu (sporu) i waha się najczęściej od jednego do trzech (w wyjątkowych wypadkach może trwać dłużej). To jednak klienci mediacji każdorazowo podejmują decyzje czy chcą dalej prowadzić rozmowy.

Potrzebujesz informacji!? Wsparcia?!

Skontaktuj się z nami:

 • pod nr tel:  501 657 200,
 • drogą mailową: okkatena@poczta.fm. W tytule maila zaznacz, że chodzi o mediację.
 • poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie (w zakładce KONTAKT)
 • lub po prostu przyjdź do nas – Ośrodek Mediacji przy Ośrodku Kształcenia Kadr ATENA w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 23 lok.7. (wejście od ulicy) – pytaj o Mediatora

Mediator na wstępnym spotkaniu wyjaśni zasady i reguły mediacji. Odpowie na wszystkie pytania i wyjaśni wątpliwości. Wtedy podejmujesz decyzję, czy chcesz skorzystać z tej formy rozwiązywania problemu.

Do mediacji można przystąpić na na każdym etapie sporu. Tzn. na etapie przedsądowym (kiedy sprawa nie została jeszcze skierowana do sądu), po wszczęciu sprawy w sądzie, również po wyroku. Wniosek o mediację mogą zgłosić: jedna ze stron, strony sporu, prokurator, sędzia (na etapie postępowania sądowego).

 1. W sprawach ze zgłoszenia prywatnego kwoty ustalane są indywidualnie  (gdy przedmiot sporu jest materialny). Gdy przedmiot sporu jest niematerialny:                                               koszt pierwszego spotkania (wstępnego) trwającego do 1,5 godz – 150 zł/osoby;., drugie spotkanie (wspólne ze stronami) trwające do 2 godzin) – 150zł/osoby,  każde następne spotkanie trwające do 1 godziny to 110 zł/osoby. Do ustalonych kwot doliczane są koszty wynajmu pomieszczenia, korespondencji, telefonów – 70 zł/ spotkanie. Koszty mediacji obciążają dwie strony po połowie, chyba , że strony umówią się inaczej.
 2. W sprawach ze zgłoszenia prywatnego – tzw. mediacja alimentacyjna: koszt mediacji to 450 zł  w tym: 350 zł opłata za mediację( spotkanie do 2 godzin. Każda następna rozpoczęta godzina  – 100 zł )  + 100 zł ( w tym: koszt wynajmu pomieszczenia – 70 zł i opłata administracyjna –  30 zł)
 3. W sprawach sądowych karnych i z udziałem nieletnich sprawców czynów karalnych koszty mediacji ponosi Skarb Państwa.
 4. W sprawach sądowych cywilnych i gospodarczych wynagrodzenie mediatora za postępowanie mediacyjne wszczęte na podstawie skierowania sądu reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym. (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 921). I tak:
 • w sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 zł i nie więcej niż 2000 zł za całość postępowania mediacyjnego
 • w sprawach o prawa niemajątkowe (lub majątkowe, w których nie da się ustalić wartości przedmiotu sporu) – wynagrodzenie mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi za pierwsze spotkanie 150 zł, a za każde kolejne 100zł – łącznie nie więcej niż 450 złotych.
 • dodatkowo zwrotowi podlegają wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji na pokrycie kosztów w tym : wynajmu pomieszczenia ( 70 zł/spotkanie), przejazdów, korespondencji – 30 zł.

Jestem mediatorką stałą w zakresie spraw cywilnych (rodzinnych, prawa pracy i gospodarczych) wpisaną na listę Sądu Okręgowego w Słupsku oraz do wykazu osób uprawnionych do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach karnych  i nieletnich sprawców czynów karalnych Sądu Okręgowego w Słupsku.

Posiadam wykształcenie wyższe i pedagogiczne. Jestem przyrodnikiem, którego, głównym obiektem zainteresowania jest człowiek. Ukończyłam studia podyplomowe menedżerskie. Jestem edukatorem. Od 15 lat dyrektorem niepublicznej placówki doskonalenia nauczycieli w Słupsku. Coachem: Certyfikat nr  2013318PC  –  Professional Coach  Ericsson College International w Kanadzie –  uprawnienia do prowadzenia profesjonalnych sesji coachingowych – marzec 2011r. Szkolenie  zorganizowane przez Wszechnicę Uniwersytetu Jagiellońskiego „The Art. and Science of Coaching” wg metodologii Ericsson College International  w Kanadzie przygotowana do prowadzenia profesjonalnych sesji coachingowych zgodnie z metodologią podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach. Terapeutką TSR (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach) – Kurs I stopnia – podstawowy i Kurs II stopnia – zaawansowany w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Warszawie, Oddział w Sopocie. Jestem trenerką superwizorem w zakresie negocjacji, mediacji i komunikacji interpersonalnej Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów.

Jestem mediatorką od 2004 r. członkinią Polskiego Centrum Mediacji w Warszawie Oddziału PCM w Słupsku oraz Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów z siedzibą w Poznaniu. Aby być mediatorką skuteczną i profesjonalną ukończyłam wiele form doskonalenia swojego warsztatu pracy. W tym: Szkolenie specjalistyczne w zakresie mediacji karnych, nieletnich, rodzinnych, trudnych sytuacji w mediacji rodzinnych, specjalistyczne szkolenie w zakresie alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów w sprawach w gospodarczych. Ukończyłam  szkolenie  do pracy z klientem przejawiającym zaburzenia osobowości i jak sobie  z nim radzić podczas mediacji.

Poprzez organizacje i prowadzenie szkoleń z zakresu mediacji w różnych środowiskach społecznych i zawodowych w kraju i za granicą (Wielka Brytania) dzielę się swoim doświadczeniem mediacyjnym z innymi.

Moja dewizą jest:

„Jeśli chcesz latać… musisz pozbyć się rzeczy, które ciągną Cię w dół”.

Zdobądź nowe kwalifikacje, zawód. Jeżeli masz naturę „pomagacza”, lubisz pracować z ludźmi, szukasz źródeł podjęcia dodatkowej pracy – to droga dla Ciebie. I Ty możesz zostać mediatorem. W naszym ośrodku organizujemy szkolenia z zakresu mediacji – podstawowe i specjalistyczne. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Zapisy na kursy przyjmujemy w systemie ciągłym. Szkolenia są organizowane jeżeli na daną formę zapisze się min. 8 – 10 osób.