Kursy doskonalące

120 pomysłów na percepcję wzrokową

 • Cena 370 zł/os.; 8 godz. dydakt. (warsztaty)
 • 370 zł/os.

Adresat

Specjaliści w zakresie terapii pedagogicznej, pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele kształcenia zintegrowanego, nauczyciele przedszkola, studenci kierunków pedagogicznych i psychologicznych.

Zakres treści

Szkolenie opiera się na niestandardowym sposobie przekazu informacji na temat percepcji wzrokowej.
Zabraknie tu stricte opisu definicji (by odejść od martwych zapisów, specjalistycznych terminów) czy założeń teoretyczno - naukowych (o percepcji wzrokowej napisano tak dużo ciekawych publikacji, artykułów, że trudno jest dzisiaj pisać o percepcji, jak o czymś nowym).
To mini-max wiedzy na temat percepcji wzrokowej – czyli minimum tego, co na temat percepcji wzrokowej powinien wiedzieć nauczyciel, aby maksymalnie wspierać rozwój dziecka.
Uczestnik szkolenia w działaniu (ćwiczenia z kartą pracy) usystematyzuje wiedzę na temat aspektów percepcji wzrokowej.
Uczestnik szkolenia pracując w duchu koncepcji pedagogiki transgresyjnej stanie w nowej roli - organizatora procesu terapeutycznego, kreatora, partnera wspomagającego indywidualny rozwój dziecka, stymulatora procesów rozwojowych, a nie tylko bycie dydaktykiem.
W procesie terapeutycznym skupi się nie na tym, co poznaje dziecko, ale na tym jak to poznaje.

Opis

CEL SZKOLENIA: kierunkowe wsparcie uczestnika szkolenia w działaniach terapeutycznych na rzecz psychomotorycznego rozwoju dziecka.

EFEKTY- UCZESTNIK SZKOLENIA BĘDZIE POSIADAŁ:

Usystematyzowaną wiedzę na temat percepcji wzrokowej w zakresie: koordynacji wzrokowo-ruchowej, analizy i syntezy wzorkowej, spostrzegania figury i tła, stałości spostrzegania, spostrzegania położenia przedmiotów w przestrzeni, spostrzegania stosunków przestrzennych.
Umiejętność rozpoznawania zakresu ćwiczeń u dziecka: czy dziecko wymaga ćwiczeń stymulujących, rozwijających czy usprawniających koordynację wzrokowo-ruchową, analizę i syntezę wzorkową, spostrzeganie figury i tła, stałość spostrzegania, spostrzeganie położenia przedmiotów w przestrzeni, spostrzeganie stosunków przestrzennych.
Umiejętność oceny rozwoju percepcji wzrokowej u dziecka podczas przebiegu czynności terapeutycznych np. w zakresie koordynacji wzrokowo-ruchowej m.in.: praca z kartą pracy pozwoli na wskazanie ręki wiodącej, sposobu położenie kartki, sposobu trzymania narzędzia graficznego, ułożenia ręki wiodącej, współpracę rąk, postawę ciała czy tempo czynności grafomotorycznych, symptomów, które towarzyszą dziecku przy nieprawidłowym rozwoju koordynacji wzrokowo-ruchowej.
Zdolność do stworzenia własnej teczki terapeutycznej.
Umiejętność rozpoznawania dzieci o SPE.
Wiedzę na temat celów terapeutycznych.
Uczestnik szkolenia wzbogaci własny warsztatu pracy terapeuty/nauczyciela o 30 pomysłów stymulujących, rozwijających i usprawniających percepcję wzrokową.

W PROGRAMIE SZKOLENIA, m.in.:

-Mini-max – czyli minimum tego, co na temat percepcji wzrokowe, pedagogiki transgresyjnej, ćwiczeń stymulujących, rozwijających, usprawniających w zakresie percepcji wzrokowej powinien wiedzieć nauczyciel, aby maksymalnie wspierać rozwój dziecka.
-Surfowanie po aspektach percepcji wzrokowej - ćwiczenia stymulujące, rozwijające w zakresie koordynacji wzrokowe-ruchowej; analizy i syntezy wzorkowej; spostrzegania figury i tła; stałości spostrzegania; spostrzegania położenia przedmiotów w przestrzeni; spostrzegania stosunków przestrzennych.

Szczegóły

oferta-2023-120-na-percepcje-wzrokowa

Aktywność muzyczno-ruchowa dzieci – na podstawie metody aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss – II stopień

 • Cena 470 zł/os.; 15 godz. dyd. warsztaty
 • 470zł/os.

Adresat

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele przedszkoli oraz wychowania wczesnoszkolnego, wszyscy zainteresowani uatrakcyjnieniem zajęć i innych specjalistów pracujących z dziećmi.

Zakres treści

Aktywne słuchanie muzyki - część II – to nowe opracowania Batii Strauss do muzyki J.S. Bacha, F. Rameau i E. Griega oraz nowe propozycje zabaw, tańców, partytur i opracowań z nowego obszaru: swobodnej wypowiedzi ruchowej dziecka. Druga część to też powroty do części pierwszej według potrzeb uczestników kursu.

Opis

Metoda Batii Strauss daje dzieciom okazję uczestniczenia w utworze muzycznym, przeniknięcia do jego struktury, a w konsekwencji radosny i rozumny odbiór dzieła. Dzieci odczuwają i przeżywają radość wspólnoty tworzenia, dostępną, jakby się mogło wydawać, tylko artystom. Metoda aktywnego słuchania muzyki pozwala na swobodną zamianę ról, jakie mogą pełnić dzieci w danym utworze muzycznym, raz występując w roli wykonawcy, a za chwilę wcielając się w dyrygenta. Dzięki tej metodzie, kształcą swoją wyobraźnię dźwiękową. A utwór, mimo wielokrotnego słuchania nie traci na atrakcyjności.
Cele:
- wzbogacenie warsztatu pracy z dzieckiem
- wprowadzenie dzieci w świat muzyki
- fabularyzacja proponowanych utworów muzycznych
- prezentacja metody aktywnego słuchania muzyki
- tworzenie sytuacji doświadczenia i przeżywania
- kształtowanie umiejętności odbioru muzyki poważnej

Szczegóły

oferta-2023-Batia-Strauss-II

Asertywna komunikacja oraz negocjacje – jako skuteczne narzędzie pracy

 • Cena 350 zł/os.; 10 godz. dydakt. (warsztaty)
 • 350 zł/os.

Adresat

Dyrektorzy szkół, placówek szkolno-wychowawczych, nauczyciele.

Zakres treści

Komunikacja w konflikcie. Asertywność. Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów. Techniki komunikacyjne i negocjacyjne na impas oraz na zachowania agresywne.

Awans zawodowy nauczyciela – procedury zakończenia stażu i dokumentowanie wymagań

 • Cena 200 zł/os.; 4 godz. dydakt.
 • 200 zł/os.

Adresat

nauczyciele, którzy kończą staż na stopień awansu: kontraktowy, mianowany i dyplomowany

Zakres treści

Interpretacja zapisów rozporządzenia MEN - procedury postępowania egzaminacyjnego i rola dyrektora szkoły.
Sposoby realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego.
Sposoby dokumentowania wymagań niezbędnych do uzyskania poszczególnych stopni awansu zawodowego.
Sposób przygotowania się i prezentowania własnego dorobku zawodowego (przygotowanie prezentacji przez nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego).

Opis

Przygotowanie nauczycieli do zgodnego z przepisami prawa realizowania wymagań niezbędnych do uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego oraz przygotowania profesjonalnej prezentacji własnego dorobku zawodowego.

Szczegóły

oferta-2023-awans-zawodowy-2

Cha cha, salsa, merengue i inne tance oraz ćwiczenia ruchowe. Inspiracje do twórczego rozwijania motoryki małej i dużej

 • Cena 260 zł/os.; 4 godz. dydakt. (warsztaty)
 • 260 zł/os.

Adresat

Nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkonej, placówek specjalnych pedagodzy szkolni, wychowawcy nauczyciele ukierunkowani na rozwój psychoruchowy dziecka

Zakres treści

Celem szkolenia jest wskazanie alternatywnych sposobów rozwoju motoryki.
Część I- teoretyczna
- Cha cha, salsa, marengue i inne tańce oraz ćwiczenia ruchowe.
- Wpływ tańca, ćwiczeń ruchowych z wykorzystaniem muzyki na rozwój motoryki
2. Część II- praktyczna
- Nauka kroków tanecznych wybranych tańców oraz innych ćwiczeń ruchowych.
- Sposoby wykorzystania wybranych elementów tańca, ćwiczeń ruchowych w pracy nad rozwojem motoryki.
- Prezentacja zajęć Zumbatomic 1– pokaz zajęć

1. ZUMBATOMIC - to program łączący elementy zabawy i ruchów tanecznych w oparciu o koncepcję ZUMBA. Jest w 100% przyjazny dla dzieci, zawiera muzykę, piosenki, tańce i ruchy taneczne, które promują ogólne zagadnienia zdrowego stylu życia.

Opis

Celem warsztatu jest wskazanie alternatywnych sposobów na rozwijanie motoryki małej i dużek z wykorzystaniem muzyki oraz dostarczenie pomysłów na naukę i rozwój poprzez zabawę.

Szczegóły

oferta-2023-cha-cha-salsa

Dziecko z mutyzmem – i co dalej?!

 • Cena 370 zł/os.; 6 godz. dydakt.
 • 370 zł/os.

Adresat

Nauczyciele placówek przedszkolnych, szkół podstawowych, placówek szkolnictwa specjalnego, wszyscy zainteresowani

Zakres treści

Mutyzm – charakterystyka trudności dziecka. Przyczyny mutyzmu. Mity na temat mutyzmu. Strategie pracy terapeutycznej z dzieckiem i rodziną. Jak nauczyciel może pomóc dziecku z mutyzmem.

Szczegóły

oferta-2023-mutyzm_1

Funkcje prymarne – diagnoza i terapia w ujęciu holistycznym

 • Cena 530 zł/os.; 8 godz. dyd. warsztaty
 • 530 zł/osoby

Adresat

logopedzi, studenci logopedii, neurologopedzi, pedagodzy specjalni, specjaliści w zakresie rewalidacji, terapeuci SI, terapeuci wczesnego wspomagania, zainteresowani rodzice

Zakres treści

Zakres realizowanych treści:
1. Rola i znaczenie funkcji poznawczych w pracy logopedy.
2. Oddychanie - diagnoza i terapia, a w tym:
a) anatomia i fizjologia oddechu
b) przepona – budowa i rola
c) oddychanie spoczynkowe i dynamiczne
d) przyczyny i konsekwencje oddychania przez usta
e) rodzaje ćwiczeń oddechowych i ich cel
f) wspomaganie terapii logopedycznej (taśmy, obturatory, płytki)
g) manualne techniki pracy z przeponą
h) ćwiczenia przywracające nosowy tor oddechowy
3. Pozycja spoczynkowa warg i języka – diagnoza i terapia.
a) diagnoza pozycji spoczynkowej warg
b) diagnoza pozycji spoczynkowej języka
c) przyczyny i konsekwencje nieprawidłowej pozycji spoczynkowej języka
d) ćwiczenia warg
e) ćwiczenia języka
f) wspomaganie terapii logopedycznej
4. Połykanie – diagnoza i terapia.
a) fazy funkcji połykowej
b) diagnoza procesu połykania
c) przyczyny i konsekwencje nieprawidłowego połykania
d) praktyczne ćwiczenia połykania
5. Gryzienie i żucie – diagnoza i terapia.
a) cechy właściwego gryzienia i żucia
b) diagnoza gryzienia i żucia
c) przyczyny i konsekwencje nieprawidłowego gryzienia i żucia
d) praktyczne ćwiczenia gryzienia i żucia.
6. Przegląd akcesoriów i pomocy logopedycznych przydatnych w terapii funkcji prymarnych

Szczegóły

oferta-2024-funkcje-prymarne_diagnoza-i-terapia

Język migowy dla pracowników służb społecznych w środowiskach lokalnych – KSS-1

 • Cena 850 zł ; 60 godz. dyd.
 • 850 zł/os

Adresat

Pracownicy urzędów administracji publicznej, urzędów ( w tym urzędów pracy) i instytucji pomocowych ( pracownicy socjalni), pracownicy służb medycznych (szpitali , przychodni, pogotowia, oddziałów ratunkowych) banków, poczty, sądów (kuratorzy sądowi i społeczni), nauczyciele, studenci. Wszyscy zainteresowani.

Zakres treści

1. Daktylografia: Prawidła przekazywania alfabetu palcowego oraz liczebników głównych od 0 do miliona. Znaki liczebników porządkowych. Znak %, ułamki, skróty.
2. Ideografia. Znaki z obszaru tematycznego:
• Pierwszy kontakt
• Praca i zatrudnienie
• Edukacja
• Zdrowie
• Dom i rodzina
• Urzędy i instytucje
• Kultura, sport i wypoczynek
• Rachuba czasu.

Opis

Celem nauczania jest zapoznanie słuchaczy z podstawami wiedzy o głuchocie, jej konsekwencjach dla funkcjonowania społecznego, ze środkami porozumiewania się niesłyszących, formami rehabilitacji oraz środkami technicznymi stosowanymi w rehabilitacji. W ramach części praktycznej kursu celem jest opanowanie przez słuchaczy podstaw języka migowego w stopniu umożliwiającym: rozumienie wypowiedzi życia codziennego w tym języku, formułowanie nieskomplikowanych wypowiedzi w zakresie objętym materiałem nauczania
Zdobyte na kursie umiejętności umożliwiają w praktyce podstawowy kontakt komunikacyjny z osobami niesłyszącymi.

Szczegóły

oferta-2023-jmigowy-kss-1

Język migowy dla pracowników służb społecznych w środowiskach lokalnych – KSS-3

 • Cena 850 zł ; 60 godz. dyd.
 • 850 zł/os

Adresat

Pracownicy urzędów administracji publicznej, urzędów ( w tym urzędów pracy) i instytucji pomocowych (pracownicy socjalni), pracownicy służb medycznych (szpitali , przychodni, pogotowia, oddziałów ratunkowych) banków, poczty, sądów (kuratorzy sądowi i społeczni). Wszyscy zainteresowani.

Zakres treści

1. Ideografia: Powtórzenie ideografii z KSS-1 i KSS-2 i doskonalenie umiejętności posługiwania się poznanymi znakami migowymi.
2. Znaki nowe z obszaru tematycznego:
 Zatrudnienie i praca
 Edukacja
 Zdrowie
 Dom i rodzina
 Polityka
 Kultura, sport i wypoczynek

Opis

Celem nauczania jest rozszerzenie wiedzy słuchaczy z z zakresu problematyki niepełnosprawności słuchowej i warsztatu pracy tłumacza języka migowego oraz pogłębienie umiejętności porozumiewania się w systemie językowo-migowym, w tym poznanie i utrwalenie blisko 350 kolejnych znaków pojęciowych języka migowego.
Zdobyte na kursie wiedza i umiejętności ułatwią praktyczny kontakt komunikacyjny z osobami niesłyszącymi, a także umożliwią zdobywanie kwalifikacji tłumacza języka migowego. Poznany materiał językowy powinien także ułatwić dalszą naukę, samodzielną lub na kolejnych kursach, podejmowaną w zależności od potrzeb zawodowych, a także umożliwić przystąpienie do egzaminów certyfikacyjnych dla tłumaczy języka migowego. (stopień podstawowy – certyfikat T1 PZG).

Szczegóły

oferta-2023-jmigowy-kss-3

Masaż logopedyczny – ujęcie praktyczne

 • Cena 400 zł/os.; 8 godz. dydakrt. warsztaty
 • 400 zł/osoby

Adresat

logopedzi, studenci logopedii, neurologopedzi, pedagodzy specjalni, specjaliści w zakresie rewalidacji, terapeuci SI, terapeuci wczesnego wspomagania, zainteresowani rodzice

Zakres treści

1. Charakterystyka masażu klasycznego-leczniczego twarzy.
2. Fizjologia masażu klasycznego - facjalnego.
3. Sposoby odkształcenia tkanek podczas masażu twarzy.
4. Klasyfikacja odczynów pomalaksacyjnych.
5. Procedura diagnozowania uciskowego twarzy przed i po zabiegu.
6. Tok zabiegu masażu twarzy.
7. Wyposażenie przestrzeni terapeutycznej: stoły, krzesła, materace do masażu.
8. Środki higieniczne wykorzystywane w trakcie masażu twarzy.
9. Pozycje ułożeniowe stosowane w trakcie wykonywania masażu twarzy.
10. Techniki masażu twarzy.
11. Procedura manualnej stymulacji - MSL-F.

Opis

Celem kursu jest nabycie wiedzy na temat masażu logopedycznego oraz umiejętności jego stosowania do pobudzania okolicy ustno-twarzowej w celu usprawniania motoryki artykulacyjnej i koordynacji ruchów oraz zmniejszenie wrażliwości dotykowej okolic jamy ustnej a w efekcie pokonywanie problemów z prawidłowym oddychaniem, ślinieniem się jedzeniem/połykaniem u dziecka/osoby dorosłej.

Szczegóły

oferta-2023-masaż-logopedyczny

Mediacje rówieśnicze i szkolne

 • Cena 1200 zł/os.; 40 godz. dydakt.( w 4 blokach po 10 godz.)
 • 1200 zł/osoby

Adresat

pedagodzy szkolni, psychologowie, nauczyciele, wychowawcy, dyrektorzy szkół i placówek, zainteresowani rodzice

Zakres treści

1. Konflikty w szkole - spektrum spraw do mediacji rówieśniczych i szkolnych.
2. Komunikacja - techniki komunikacyjne charakterystyczne dla mediacji rówieśniczych.
3. Mediacja rówieśnicza i szkolna - procedury, przebieg i dokumentowanie.
2. Brief Mediation - krótka interwencja mediacyjna.

Opis

Zajęcia prowadzone metodą: mini wykładu w oraz warsztatów z wykorzystaniem metod i technik aktywizujących uczestnika, symulacje i analiza przypadków. Kurs kończy się egzaminem w formie testu.

Szczegóły

oferta-2023-mediacje-rowiesnicze-i-szkolne

Nowoczesna szkoła z mediacją – mediacja – efektywna metoda zarządzania konfliktem w szkole

 • 350 zł/os.; 8 godz. dydakt. warsztat
 • 350 zł/os.

Adresat

Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek, zainteresowani nauczyciele.

Zakres treści

Umiejscowienie konfliktu na płaszczyźnie szkoły. Dziedziny, w których sprawy mogą być rozpatrywane na drodze mediacji. Mediacja w szkole: zasady mediacji , indywidualne spotkania z mediatorem, struktura 6 kroków spotkania mediacyjnego. Konstrukcja i zasady porozumienia między stronami, Model interwencji kierowniczej (Brief Mediation). Czy mediację warto wpisać na stałe w kulturę zarządzania szkołą? (procedury antymobbingowe w miejscu pracy).

Zadania dyrektora szkoły/placówki przy ocenie pracy nauczyciela. Jak opracować ocenę pracy nauczyciela zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

 • Cena 400,00 zł/os.; 5 h dyd.
 • 400,00 zł/osoby

Adresat

Dyrektorzy i wicedyrektorzy sprawujący nadzór pedagogiczny w szkołach i przedszkolach, placówkach oświatowych.

Zakres treści

1. Przepisy prawa obowiązujące podczas dokonywania oceny pracy nauczyciela.
2. Szczegółowe rozwiązania w zakresie oceniania pracy nauczyciela.
3. Przykładowe wzory pism związane z oceną pracy nauczycieli.
4. Zadania nauczyciela w kontekście obowiązków wynikających z przepisów prawa.
5. Arkusz samooceny w oparciu o realizację zadań zgodnie z przepisami prawa.
6. Analiza przykładowych kart oceny pracy nauczyciela.
7. Procedury odwoławcze od ustalonej oceny pracy

Opis

Po szkoleniu uczestnik:
• wie, na podstawie których przepisów prawa należy przeprowadzić ocenę pracy nauczyciela,
• potrafi opracować procedurę oceny pracy nauczyciela,
• potrafi opracować dokumentację związaną z wszczęciem i przebiegiem oceny pracy nauczyciela,
• potrafi opracować ocenę pracy nauczyciela.

Szczegóły

oferta-2023-ocena-bd

Praca z dzieckiem z wadami postawy i niewłaściwym napięciem mięśniowym

 • Cena 390 zł/os.; 10 godz. dyd. warsztaty
 • 390 zł/osoby

Adresat

terapeuci SI, terapeuci ręki, terapeuci INPP, terapeuci BI(integracji bilateralnej), logopedai, nauczyciele WF-u,

Zakres treści

1. Rozwój prawidłowy w 1 roku życia.
2. Kształtowanie się wad postawy w wyniku nieprawidłowej dystrybucji napięcia mięśniowego oraz szkodliwych nawyków ruchowych.
3. Pozycjonowanie.
4. Dziecko z obniżonym napięciem mięśniowym (w wieku 5-7 lat) w:
a. terapii SI,
b. podczas zajęć terapeutycznych motoryki ręki,
c. terapii integracji odruchowej,
d. terapii pedagogicznej.
5. Dziecko ze skoliozą w terapii: SI, podczas zajęć terapeutycznych: motoryki ręki, integracji odruchowej, pedagogicznych - wiek 5-7 lat.
6. Praktyczne wykorzystanie pomocy, sprzętów (dostępnych w gabinecie, sali SI, gimnastycznej) w terapii dziecka z wadą postawy.

Opis

Z uwagi na warsztatowy charakter szkolenia liczba osób jest ograniczona

Szczegóły

Terapia i wybrane elementy rehabilitacji motoryki ręki dziecka – I stopień

 • Cena 380 zł/os.; 10 godz. dydakt. (warsztaty)
 • Cena 380 zł/os.

Adresat

Nauczyciele, specjaliści w zakresie terapii pedagogicznej, pedagodzy, psycholodzy szkolni, nauczyciele pracujący z dziećmi w wieku żłobkowym, przedszkolnym, wczesnoszkolnym) u których występują zaburzenia w funkcjonowaniu motoryki reki, studenci, wszyscy zainteresowani.

Zakres treści

Funkcjonowanie kończyny górnej w aspekcie anatomiczno-neurofizjologicznym. „Od niemowlaka do szkolniaka” - etapy rozwoju motoryki ręki dziecka (rozwój chwytu, manipulacji i umiejętności grafomotorycznych dziecka). Znaczenie rozwoju sensoryczno - odruchowego (percepcja i integracja zmysłów, kluczowe odruchy: dłoniowo-chwytny, Babkina, ATOS, STOS, TOB) w odniesieniu do rozwoju małej motoryki. Diagnoza funkcjonalna kończyn górnych – omówienie i ćwiczenia praktyczne. Terapia motoryki ręki - prezentacja wybranych metod, technik wykorzystywanych podczas terapii. Prezentacja i analiza sesji terapii motoryki rąk - ćwiczenia praktyczne. Programy i plany terapeutyczne (zasady ich konstruowania) - ćwiczenia praktyczne uczestników szkolenia

Szczegóły

oferta-2023-terapia-reki-Ist

Trening Umiejętności Społecznych – TUS

 • Cena 380 zł/os.; 10 godz. dydakt. (warsztaty) - 1 lub 2 dni
 • 380 zł/os.

Adresat

nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psychologowie, terapeuci i inni specjaliści pracujący z osobami z dysfunkcjami społecznymi.

Zakres treści

1. Czym są umiejętności społeczne.
2. Rozwój społeczny dziecka i elementarne umiejętności rozwojowe.
3. Diagnoza poziomu kompetencji społecznych.
4. Metoda treningu umiejętności społecznych:
• zasady planowania działań,
• określenie celów grupowych i indywidualnych
• metody wykorzystywane w pracy
• tryb prowadzenia zajęć.
5. Wybrane metody pracy:
• Skills treaming
• programy profilaktyczne w praktyce
• socjoterapia
6. Ćwiczenia praktyczne:
• przykłady ćwiczeń rozwijających umiejętności społeczne
• gry terapeutyczne
• biblioterapia

Szczegóły

oferta-2024-tus

Świat głosek i liter

 • Cena 350 zł/os.; 6 godz. dydakt. (warsztaty)
 • 350 zł /osoba

Adresat

Warsztat adresowany jest do nauczycieli przedszkola, nauczycieli kształcenia zintegrowanego, psychologów, pedagogów, specjalistów w zakresie terapii pedagogicznej, logopedów, polonistów oraz osób pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych (uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się – dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia).

Zakres treści

To działania mające na celu logiczne ukazanie stosunków między światem liter i głosek. Bez ukazania tych stosunków nie jest możliwe nauczanie czytania i pisania z jednoczesnym rozwijaniem logicznego myślenia. Nie jest możliwe uczenie kreatywności.
To działanie mające na celu sformułowanie odpowiedzi na pytanie: Dlaczego tak się dzieje, że czytanie opanowują tylko nieliczni?
To działanie pokazujące nierozumienie świata głosek i świata liter przez dorosłych (rodziców/nauczycieli). Dorośli znajdują się w świecie liter, natomiast dzieciom bliższy jest świat głosek.

Opis

CEL OGÓLNY SZKOLENIA:
Przekazanie nauczycielom oraz osobom zajmującym się edukacją językową dzieci wiedzy z zakresu edukacji językowej, a także przygotowanie nauczycieli do właściwego postępowania terapeutycznego. Wiedzę zdobytą podczas warsztatów można znakomicie wykorzystać do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym/wczesnoszkolnym/szkolnym w procesie uczenia się.

CEL SZCZEGÓŁOWY SZKOLENIA:
- usystematyzowanie wiedzy na temat syntezy i analizy słuchowej i jej roli w procesie czytania i pisania;
- omówienie procesu syntezy i analizy słuchowej od syntezy i analizy sylabowej poprzez syntezę morfemową, logotomową, logotomowo - fonemową, fonemowo - logotomową do syntezy i analizy fonemowej;
- poznanie techniki czytania metodą „ślizgania się” czyli płynnego przechodzenia z głoski na głoskę;
- poznanie narzędzia terapeutycznego - teczki terapeutycznej w tym: 60 kart pracy do stymulacji, rozwijania, usprawniania syntezy i analizy słuchowej;
- wykonanie przez uczestników szkolenia (według instrukcji) własnej karty pracy do stymulacji, rozwoju i usprawniania funkcji słuchowo-językowych i próby formułowania polecenia do karty pracy;
- przeprowadzenie ćwiczeń syntezy i analizy słuchowej z wykorzystaniem rozsypanek wyrazowo-obrazkowych;
- formułowanie reguł ortograficznych utrwalających pisownię spółgłosek miękkich oraz pisownię „rz” po spółgłoskach;
- przegląd i omówienie ćwiczeń znajdujących się w podręcznikach edukacji wczesnoszkolnej/języka polskiego.

UCZESTNIK WARSZTATU OTRZYMA:

- publikację terapeutyczną „Zrozumieć świat głosek i liter” (zawierającą 60 kart pracy do stymulacji, rozwijania, usprawniania syntezy i analizy słuchowej wyrazów);
- pomoc edukacyjno – terapeutyczną w postaci rozsypanek wyrazowo – obrazkowych, kart pracy;
- materiał szkoleniowy;
- Zaświadczenie udziału w szkoleniu.

Szczegóły

oferta-2023-swiat-glosek-i-liter

ABC prawa oświatowego dla nauczycieli

 • Cena 290 zł/os.; 8 godz. dydakt.
 • 290 zł/os.

Adresat

Nauczyciele stażyści, kontraktowi, wszyscy zainteresowani nauczyciele.

Zakres treści

Co nauczyciel wiedzieć powinien? Podstawowe akty prawne w oświacie, elementy prawa pracy, Kodeks Pracy w praktyce, interpretacja przepisów prawa oświatowego, wykorzystanie prawa w praktyce szkolnej, monitoring zmian w prawie oświatowym, źródła wiedzy o nowych aktach prawnych. Pytania i odpowiedzi.

Szczegóły

oferta-2023-abc-prawa-oswiatowego

Aktywność muzyczno-ruchowa dzieci – na podstawie metody aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss – I stopień

 • Cena 460 zł/os.; 15 godz. dydakt. warsztaty (2 dni)
 • 460zł/os.

Adresat

Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, animatorów kultury i innych specjalistów pracujących z dziećmi.

Zakres treści

Celem warsztatów jest prezentacja metody aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss, poznanie założeń metody oraz zasad pomocnych w prowadzeniu zajęć, tworzenie sytuacji doświadczenia i przeżywania, ukazanie inspirującej roli muzyki w pracy pedagogicznej. W czasie warsztatu prowadząca prezentuje 10 utworów muzycznych różnych kompozytorów do których Batia Strauss opracowała ruch przy muzyce, formy taneczne, instrumentację, melorecytację i pewne formy fabularyzacji prezentowanych przykładów.

Uwaga: metodę pracy mogą również stosować nauczyciele z mniejszym doświadczeniem i bez doświadczenia muzycznego. Słuchacze otrzymują materiały z opisem metod.

Opis

METODA AKTYWNEGO SŁUCHANIA MUZYKI WEDŁUG BATII STRAUSS - to metoda pracy z dziećmi wspierająca ich rozwój i kreatywność. "Batimuzykowanie" łączy (integruje) wiele form aktywności - grę na instrumentach, taniec, wygłaszanie krótkich fraz słownych - wyliczanek, rymowanek, rytmiczne powtarzanie prostych gestów, próby śpiewania linii melodycznych słuchanych utworów, czy też rytmiczne snucie dowolnej opowieści. to wszystko sprawia niezwykłą radość wśród uczestników. Największą radością dzieci jest, gdy mogą obcować z muzyką, aktywnie wchodząc w różne role (dyrygent, muzyk) przy użyciu różnych rekwizytów (instrumenty, pałeczki, krążki). Dzieci, słuchając muzyki, poznają dzieło, doświadczają jego dynamiki, tempa, rytmu i przeżywają „na sobie”, reagując ruchem i słowem. Uczestnicy mogą wielokrotnie słuchać utworu, za każdym razem być w innej roli, grać na innym instrumencie, zmieniać rekwizyt czy partnera w tańcu. Taniec może być wykonywany solo, w parach, w kole z użyciem rekwizytów lub bez nich. "Batimuzykowanie" to zabawa, która nie nuży.

Szczegóły

oferta-2023-Batia-Strauss-I-data

Awans zawodowy nauczyciela – jak bezstresowo przebrnąć przez procedury awansu zawodowego?

 • 200 zł/os.; 3 godz. dydakt.
 • 200 zł/os.

Adresat

Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek.

Zakres treści

Zapoznanie z najnowszym aktami prawnymi dotyczącymi dotyczącymi procedur awansu zawodowego, Omówienie realizacji wymagań rozporządzeń, dokumentacja wymagana i umożliwiająca uzyskanie poszczególnych stopni awansu zawodowego, omówienie struktury złożenia wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego. omówienie roli i zadań opiekuna stażu

Szczegóły

oferta-2023-awans-zawodowy-1

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego wg najnowszych przepisów prawa w świetle zadań organu prowadzącego

 • 400 zł/os.; 5 godz.dydaktycznych
 • 400 zł/osoby

Adresat

Pracownicy organów prowadzących szkoły/placówki (także niepubliczne), zajmujący się awansem zawodowym na stopień nauczyciela mianowanego, w tym organizacją i przewodniczeniem pracom komisji egzaminacyjnych w zakresie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zakres treści

1. Analiza przepisów prawa dotyczących awansu zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem obowiązków organu prowadzącego szkołę.
2. Organizacja prac komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.
3. Dokumentowanie awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
4. Praca komisji egzaminacyjnej z uwzględnieniem pełnionych przez członków komisji funkcji.
5. Przykłady dobrej praktyki.

Opis

Cele: Po warsztatach słuchacz:
• wie, na podstawie których przepisów prawa należy przeprowadzić postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.
• potrafi opracować dokumentację związaną z postępowaniem egzaminacyjnym na stopień nauczyciela mianowanego.
• potrafi zorganizować i przewodniczyć komisjom egzaminacyjnym na stopień nauczyciela mianowanego.
• ma umiejętności: przeprowadzenia analizy formalnej, organizacji prac komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego oraz pełnienia funkcji przewodniczącego tej komisji.

Szczegóły

oferta-2022-awans-zawodowy-organ-prowadzacy

Diagnoza i terapia osób z zaburzeniami emisji głosu – warsztat dla logopedów

 • Cena 390 zł/os.; 10 godz. dydakt. zaj. teoret.-warsztatowe
 • 390 zł/osoby

Adresat

warsztat praktyczny dla logopedów, studentów logopedii, neurologopedów którzy chcą nabyć/ poszerzyć wiedzę na temat zaburzeń emisji głosu, sposobu prowadzenia diagnozy emisyjnej oraz terapii zaburzeń głosu - emisyjno-akustycznej. Gotowy program terapii krok po kroku.

Zakres treści

I. Emisja dźwięków krtaniowych i artykulacyjnych - obraz neuropsychologiczny.
II. Definicja i wyznaczniki emisji głosu i impostacji głosu.
III. Podziały emisji głosu.
IV. Zaburzenia i choroby krtani.
V. Diagnoza emisyjna - podmiotowa i przedmiotowa.
VI. Systemowa terapia zaburzeń głosu: emisyjno - akustyczna.
VII. Pomoc psychoedukacyjna i wsparcie psychoedukacyjne osób z zaburzeniami i chorobami krtani

Opis

Celem szkolenia jest:
• zapoznanie ze sposobami diagnozy i identyfikacji problemów emisji głosu (stanowi jeden z elementów skutecznej profilaktyki i terapii logopedycznej.
• zdefiniowanie i wskazanie wyznaczników emisji głosu i impostacji głosu
• zaprezentowanie sposobów diagnozowania zaburzeń głosu
• omówienie krok po kroku prezentowanego programu terapeutycznego.

Szczegóły

oferta-2023-diagnoza-i-terapia-emisji-glosu

Emisja i higiena głosu

 • Cena 300 zł/os.; 6 godz. dydakt. (warsztaty)
 • 300 zł/os.

Adresat

Nauczyciele i wychowawcy wszystkich poziomów edukacyjnych, logopedzi, terapeuci, rodzice , studenci, uczniowie, wszyscy zainteresowani poprawą walorów
i umiejętności głosowych oraz higieną aparatu mowy

Zakres treści

Fizjologia powstawania głosu. Ćwiczenia relaksacyjne. Ćwiczenia oddychania przeponowo-żebrowego (wzmacnianie usprawnianie mięśni biorących udział
w oddychaniu.) Ćwiczenia artykulacyjne i dykcyjne. Ćwiczenia fonacyjne. Uruchamianie pracy rezonatorów. Ćwiczenia na tekstach mówionych. Indywidualne ćwiczenia prawidłowej artykulacji.

Opis

Uczestnicy nauczą się swobodnej pracy z głosem przez wiele godzin w ciągu dnia.

Szczegóły

oferta-2022-emisja-i-higiena-głosu

Jak rozwiązywać konflikty? – negocjacje nastawione na współpracę

 • 750 zł/os.; 32 godz. dydakt. - 4 x 8 h
 • 750zł/os.

Adresat

Nauczyciele, wychowawcy, rodzice, studenci

Zakres treści

Podstawy dobrego kontaktu i porozumiewania się, aktywne i pomocne słuchanie, negocjacje nastawione na współpracę: etapy negocjacji, reguły negocjacyjne. Zachowania asertywne. Jak sobie radzić z presją i manipulacją.

Szczegóły

oferta-2022-negocjacje

Język migowy dla pracowników służb społecznych w środowiskach lokalnych – KSS-2

 • Cena 850 zł ; 60 godz. dyd.
 • 850 zł/os

Adresat

Pracownicy urzędów administracji publicznej, urzędów ( w tym urzędów pracy) i instytucji pomocowych ( pracownicy socjalni), pracownicy służb medycznych (szpitali , przychodni, pogotowia, oddziałów ratunkowych) banków, poczty, sądów (kuratorzy sądowi i społeczni), nauczyciele, studenci. Wszyscy zainteresowani.

Zakres treści

Zakres realizowanych treści:
1. Daktylografia: Powtórzenie daktylografii z KSS-1 i doskonalenie umiejętności posługiwania się alfabetem palcowym, znakami liczebników i skrótów.
2. Ideografia: Powtórzenie ideografii z KSS-1 i doskonalenie umiejętności posługiwania się poznanymi znakami migowymi.
3. Znaki nowe z obszaru tematycznego:
• Praca i zatrudnienie
• Edukacja
• Zdrowie
• Dom i rodzina
• Urzędy i instytucje
• Kultura, sport i wypoczynek

Opis

Celem nauczania jest rozszerzenie wiedzy słuchaczy z z zakresu problematyki niepełnosprawności słuchowej oraz pogłębienie umiejętności porozumiewania się w systemie językowo-migowym, w tym poznanie i utrwalenie blisko 400 kolejnych znaków pojęciowych języka migowego.
Zdobyte na kursie wiedza i umiejętności ułatwią praktyczny kontakt komunikacyjny z osobami niesłyszącymi. Poznany materiał językowy ułatwi dalszą naukę, samodzielną lub na kolejnych kursach, podejmowaną w zależności od potrzeb zawodowych.

Szczegóły

oferta-2023-jmigowy-kss-2

Komunikacja interpersonalna w szkole – gry uczniów i nauczycieli

 • Cena 300 zł/os.; 5 godz. dydakt. (warsztaty)
 • 300 zł/os.

Adresat

Pedagodzy szkolni, wychowawcy, zainteresowani nauczyciele

Zakres treści

Analiza strukturalna osobowości: stany Ja-dorosły-Dziecko, kwestionariusz stanów Ego – autodiagnoza, posługiwanie się różnymi aspektami osobowości . Analiza transakcyjna w szkole. Gry psychologiczne: mechanizmy powstawania, rodzaje gier i role jakie w nich przyjmujemy, najczęściej występujące gry szkolne, jaki nie grać w gry i nie dawać się wciągać w gry innych osób, znaki rozpoznawcze stosowania gier.

Masaż Shantala

 • Cena 400 zł/os.; 10 godz. dydakt. (warsztaty)
 • 400 zł/osoby

Adresat

rodzice/opiekunowie, nauczyciele, pracownicy żłobków i przedszkoli, nianie, terapeuci wczesnego wspomagania rozwoju, masażyści. psychologowie, logopedzi, położne, wszyscy zainteresowani poszerzeniem wiedzy w zakresie pielęgnacji i masażu dzieci i niemowląt

Zakres treści

Dzień 1:
• Historia masażu Shantala.
• Omówienie prawidłowego rozwoju dziecka 0 -3.
• Wpływ masażu na rozwój dziecka.
• Korzyści dla matki/osoby wykonującej masaż wynikające z wykonywania masażu.
• Prawidłowa pielęgnacja małego dziecka.
• Metodyka zasady wykonywania masażu dziecka. Masaż krok po kroku.
Praktyczna nauka masażu dziecka.
Dzień 2:
• Powtórzenie technik masażu oraz praktyczne ćwiczenia - nabieramy biegłości
• Omówienie rozwoju sensorycznego dziecka 0-3.
• Zabawy i ćwiczenia wspomagające rozwój ruchowy małego dziecka.

Opis

masaż Shantala szczególnie wskazany jest dla dzieci:
• nadpobudliwych, urodzonych przedwcześnie,
• opóźnionych w rozwoju psychoruchowym,
• dzieci z nadmiernym napięciem mięśniowym,
• po urazach mózgowo-czaszkowych,
• z zaburzeniami w prawidłowym rozwoju odruchowej motoryki ustno-twarzowej,
• z mózgowym porażeniem dziecięcym,
• niedostymulowanych dotykowo
• z zaburzeniami jelitowymi w szczególności z ostrymi kolkami,
• niepełnosprawnych intelektualnie od stopnia lekkiego po głęboki,
• dzieci z nadwrażliwością dotykową,
• płaczliwych,
• dzieci autystycznych,
• dla dzieci niespokojnych, rozdrażnionych,
• mających problemy ze snem,
Pozytywne efekty masażu można zaobserwować również , stosując go u starszych dzieci, zwłaszcza tych z deficytami na poziomie emocji.

Szczegóły

oferta-2023-masaz_shantala

Negocjacje i mediacje – skuteczne metody komunikowania

 • 500 zł/os.; 16 godz. dydakt.
 • 500 zł/os.

Adresat

Nauczyciele, wychowawcy, studenci, rodzice, wszyscy zainteresowani.

Zakres treści

Negocjacje w praktyce - definicja, typy i rodzaje, Jak i kiedy je stosować, aby osiągnąć najlepsze efekty. Mediacja jako typ negocjacji wzbogacony o osobę mediatora. Praktyczny warsztat mediacyjny. Osoba mediatora.

Szczegóły

oferta-2022-negocjacje-i-mediacje-skuteczne-metody-komunikowania

Obraz kliniczny, diagnoza i podstawy terapii dzieci z zespołem Aspergera

 • 370 zł/os.; 8 godz. dydakt.
 • 370 zł/os.

Adresat

Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek, rodzice, opiekunowie, studenci

Zakres treści

Podstawowe objawy Zespołu Aspergera. Cechy charakterystyczne dziecka z AS (Asperger Syndrome). Diagnoza Zespołu Aspergera: ICD-10, DSM IV-TR, inne kryteria. Trudności szkolne dziecka z AS. Terapia i metody pracy z uczniem z Zespołem Aspergera.

Szczegóły

oferta-2023-asperger

Praca z dzieckiem prezentującym trudności pokarmowe (wybiórczość) o podłożu sensoryczno-motorycznym

 • Cena 390 zł/os.; 6 godz. dydakt.
 • 390 zł/os.

Adresat

nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych, pedagodzy, psycholodzy, logopedzi ogólni, pielęgniarki pediatryczne i położne, terapeuci zajęciowi, rodzice i inne osoby zainteresowane tematem

Zakres treści

1. Różne aspekty procesu jedzenia/spożywania pokarmu, karmienia
- odżywianie i jego regulacja z biologicznego punktu widzenia
- regulacja jedzenia z psychologicznego i społecznego punktu widzenia
- zaburzenia odżywiania w świetle ICD - 10
2. Przetwarzanie sensoryczno-motoryczne w obszarze jamy ustnej:
- pokarm źródłem doznań sensorycznych: pokarm jako bodziec sensoryczny nadwrażliwość (awersja pokarmowa) i niedowrażliwość sfery orofacjalnej
- pokarm jako źródło doznań motorycznych: reakcje odruchowe z obszaru ustno-twarzowego proces oddychania, ssania i połykania w aspekcie karmienia,
obróbka pokrowcowych bodźców sensorycznych - odgryzanie, gryzienie, żucie
3. Diagnoza i interwencja terapeutyczna:
- Ocena sytuacji i trudności pokarmowych dziecka
- Interwencja o podłożu sensoryczno-motorycznym
- Wspomaganie funkcji pokarmowych w pierwszym roku życia dziecka jako element profilaktyki wybiórczości pokarmowej

Opis

Jest to świetne szkolenie teoretyczno - warsztatowe. Nabędziesz wiedze i umiejętności w zakresie diagnozowania , profilaktyki i terapii problemów związanych z wybiórczością pokarmową u dzieci.

Szczegóły

oferta-2023-wybiorczość_pokarmowa

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników oświaty

 • 100 zł/os.; 8 godz. dydakt.
 • 100 zł/os.

Adresat

Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek, pracownicy administracji, pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych.

Zakres treści

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Postępowanie w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników. Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe. Postępowanie w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Opis

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, metod ochrony przed zagrożeniami, kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami BHP, postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Terapia i wybrane elementy rehabilitacji motoryki ręki dziecka z zaburzeniami rozwoju – MPD – II stopień

 • Cena 400 zł/os.; 10 godz. dydakt. warsztaty
 • 400 zł/os.

Adresat

Osoby pracujące lub planujące rozpocząć pracę z dziećmi z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym.

Zakres treści

BLOK SZKOLENIOWY WSTĘPNY:

Ogólna charakterystyka i podział MPDz (mózgowe porażenie dziecięce), skale oceny niepełnosprawności ruchowej (metody oceny poziomu funkcjonowania dziecka z MPDz) oraz przedstawienie metod fizjoterapeutycznych pracy z dziećmi z problemami neurologicznymi.

BLOK SZKOLENIOWY PIERWSZY:

A. Część teoretyczna:

Opis, diagnostyka i badanie kliniczne, postawienie problemu głównego, algorytm postępowania terapeutycznego w obustronnym porażeniu kurczowym. Studium przypadku
Opis, diagnostyka i badanie kliniczne, postawienie problemu głównego, algorytm postępowania terapeutycznego w porażeniu połowiczym. Studium przypadku.

B. Zajęcia praktyczne:

Sposoby angażowania kończyn górnych (kkg) w obustronnym porażeniu kurczowym do osiągnięcia określonej funkcji motorycznej
Sposoby angażowania kończyn górnych (kkg) w porażeniu połowiczym do osiągnięcia określonej funkcji motorycznej

BLOK SZKOLENIOWY DRUGI:

A. Część teoretyczna:

Opis, diagnostyka i badanie kliniczne, postawienie problemu głównego, algorytm postępowania terapeutycznego w postaci móżdzkowej. Studium przypadku
Opis, diagnostyka i badanie kliniczne, postawienie problemu głównego, algorytm postępowania terapeutycznego w obustronnym niedowładzie połowiczym. Studium przypadku

B. Zajęcia praktyczne:

Sposoby angażowania kończyn górnych (kkg) w postaci móżdzkowej do osiągnięcia określonej funkcji motorycznej
Sposoby angażowania kończyn górnych (kkg) w obustronnym niedowładzie połowiczym do osiągnięcia określonej funkcji motorycznej

BLOK SZKOLENIOWY TRZECI:

Zajęcia praktyczne - praca zespołowa w grupach:
Przeprowadzenie analizy studium przypadku dziecka zorientowanego na osiągnięcie wyznaczonego celu.
Zaplanowanie sesji terapeutycznej na "dziś i na jutro."
Dobór technik, metod i stymulacji (elementy metody NDT, SI, terapii manualnej, masażu klasycznego oraz Shantali)

Szczegóły

oferta-2023-terapia-ręki-IIst

Wycieczki szkolne – prawidłowa i bezpieczna organizacja w świetle najnowszych przepisów prawa

 • Cena 320 zł/os.; 8 godz. dydakt.
 • 320 zł/os.

Adresat

Uczestnikami kursu mogą być nauczyciele i wychowawcy oraz inne osoby uprawnione do działalności dydaktyczno- wychowawczej.

Zakres treści

Turystyka szkolna, praca turystyczno – krajoznawcza przepisy prawne, zasady bezpieczeństwa, metodyka organizacji wycieczek i obozów

Opis

Celem szkolenia jest przygotowanie do prowadzenia wycieczek szkolnych i obozów wędrownych

Szczegóły

oferta-2023-wycieczki-szkolne

120 pomysłów na percepcję wzrokową

 • Cena 370 zł/os.; 8 godz. dydakt. (warsztaty)
 • 370 zł/os.

Adresat

Specjaliści w zakresie terapii pedagogicznej, pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele kształcenia zintegrowanego, nauczyciele przedszkola, studenci kierunków pedagogicznych i psychologicznych.

Zakres treści

Szkolenie opiera się na niestandardowym sposobie przekazu informacji na temat percepcji wzrokowej.
Zabraknie tu stricte opisu definicji (by odejść od martwych zapisów, specjalistycznych terminów) czy założeń teoretyczno - naukowych (o percepcji wzrokowej napisano tak dużo ciekawych publikacji, artykułów, że trudno jest dzisiaj pisać o percepcji, jak o czymś nowym).
To mini-max wiedzy na temat percepcji wzrokowej – czyli minimum tego, co na temat percepcji wzrokowej powinien wiedzieć nauczyciel, aby maksymalnie wspierać rozwój dziecka.
Uczestnik szkolenia w działaniu (ćwiczenia z kartą pracy) usystematyzuje wiedzę na temat aspektów percepcji wzrokowej.
Uczestnik szkolenia pracując w duchu koncepcji pedagogiki transgresyjnej stanie w nowej roli - organizatora procesu terapeutycznego, kreatora, partnera wspomagającego indywidualny rozwój dziecka, stymulatora procesów rozwojowych, a nie tylko bycie dydaktykiem.
W procesie terapeutycznym skupi się nie na tym, co poznaje dziecko, ale na tym jak to poznaje.

Opis

CEL SZKOLENIA: kierunkowe wsparcie uczestnika szkolenia w działaniach terapeutycznych na rzecz psychomotorycznego rozwoju dziecka.

EFEKTY- UCZESTNIK SZKOLENIA BĘDZIE POSIADAŁ:

Usystematyzowaną wiedzę na temat percepcji wzrokowej w zakresie: koordynacji wzrokowo-ruchowej, analizy i syntezy wzorkowej, spostrzegania figury i tła, stałości spostrzegania, spostrzegania położenia przedmiotów w przestrzeni, spostrzegania stosunków przestrzennych.
Umiejętność rozpoznawania zakresu ćwiczeń u dziecka: czy dziecko wymaga ćwiczeń stymulujących, rozwijających czy usprawniających koordynację wzrokowo-ruchową, analizę i syntezę wzorkową, spostrzeganie figury i tła, stałość spostrzegania, spostrzeganie położenia przedmiotów w przestrzeni, spostrzeganie stosunków przestrzennych.
Umiejętność oceny rozwoju percepcji wzrokowej u dziecka podczas przebiegu czynności terapeutycznych np. w zakresie koordynacji wzrokowo-ruchowej m.in.: praca z kartą pracy pozwoli na wskazanie ręki wiodącej, sposobu położenie kartki, sposobu trzymania narzędzia graficznego, ułożenia ręki wiodącej, współpracę rąk, postawę ciała czy tempo czynności grafomotorycznych, symptomów, które towarzyszą dziecku przy nieprawidłowym rozwoju koordynacji wzrokowo-ruchowej.
Zdolność do stworzenia własnej teczki terapeutycznej.
Umiejętność rozpoznawania dzieci o SPE.
Wiedzę na temat celów terapeutycznych.
Uczestnik szkolenia wzbogaci własny warsztatu pracy terapeuty/nauczyciela o 30 pomysłów stymulujących, rozwijających i usprawniających percepcję wzrokową.

W PROGRAMIE SZKOLENIA, m.in.:

-Mini-max – czyli minimum tego, co na temat percepcji wzrokowe, pedagogiki transgresyjnej, ćwiczeń stymulujących, rozwijających, usprawniających w zakresie percepcji wzrokowej powinien wiedzieć nauczyciel, aby maksymalnie wspierać rozwój dziecka.
-Surfowanie po aspektach percepcji wzrokowej - ćwiczenia stymulujące, rozwijające w zakresie koordynacji wzrokowe-ruchowej; analizy i syntezy wzorkowej; spostrzegania figury i tła; stałości spostrzegania; spostrzegania położenia przedmiotów w przestrzeni; spostrzegania stosunków przestrzennych.

Szczegóły

oferta-2023-120-na-percepcje-wzrokowa

ABC prawa oświatowego dla nauczycieli

 • Cena 290 zł/os.; 8 godz. dydakt.
 • 290 zł/os.

Adresat

Nauczyciele stażyści, kontraktowi, wszyscy zainteresowani nauczyciele.

Zakres treści

Co nauczyciel wiedzieć powinien? Podstawowe akty prawne w oświacie, elementy prawa pracy, Kodeks Pracy w praktyce, interpretacja przepisów prawa oświatowego, wykorzystanie prawa w praktyce szkolnej, monitoring zmian w prawie oświatowym, źródła wiedzy o nowych aktach prawnych. Pytania i odpowiedzi.

Szczegóły

oferta-2023-abc-prawa-oswiatowego

Aktywność muzyczno-ruchowa dzieci – na podstawie metody aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss – II stopień

 • Cena 470 zł/os.; 15 godz. dyd. warsztaty
 • 470zł/os.

Adresat

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele przedszkoli oraz wychowania wczesnoszkolnego, wszyscy zainteresowani uatrakcyjnieniem zajęć i innych specjalistów pracujących z dziećmi.

Zakres treści

Aktywne słuchanie muzyki - część II – to nowe opracowania Batii Strauss do muzyki J.S. Bacha, F. Rameau i E. Griega oraz nowe propozycje zabaw, tańców, partytur i opracowań z nowego obszaru: swobodnej wypowiedzi ruchowej dziecka. Druga część to też powroty do części pierwszej według potrzeb uczestników kursu.

Opis

Metoda Batii Strauss daje dzieciom okazję uczestniczenia w utworze muzycznym, przeniknięcia do jego struktury, a w konsekwencji radosny i rozumny odbiór dzieła. Dzieci odczuwają i przeżywają radość wspólnoty tworzenia, dostępną, jakby się mogło wydawać, tylko artystom. Metoda aktywnego słuchania muzyki pozwala na swobodną zamianę ról, jakie mogą pełnić dzieci w danym utworze muzycznym, raz występując w roli wykonawcy, a za chwilę wcielając się w dyrygenta. Dzięki tej metodzie, kształcą swoją wyobraźnię dźwiękową. A utwór, mimo wielokrotnego słuchania nie traci na atrakcyjności.
Cele:
- wzbogacenie warsztatu pracy z dzieckiem
- wprowadzenie dzieci w świat muzyki
- fabularyzacja proponowanych utworów muzycznych
- prezentacja metody aktywnego słuchania muzyki
- tworzenie sytuacji doświadczenia i przeżywania
- kształtowanie umiejętności odbioru muzyki poważnej

Szczegóły

oferta-2023-Batia-Strauss-II

Aktywność muzyczno-ruchowa dzieci – na podstawie metody aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss – I stopień

 • Cena 460 zł/os.; 15 godz. dydakt. warsztaty (2 dni)
 • 460zł/os.

Adresat

Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, animatorów kultury i innych specjalistów pracujących z dziećmi.

Zakres treści

Celem warsztatów jest prezentacja metody aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss, poznanie założeń metody oraz zasad pomocnych w prowadzeniu zajęć, tworzenie sytuacji doświadczenia i przeżywania, ukazanie inspirującej roli muzyki w pracy pedagogicznej. W czasie warsztatu prowadząca prezentuje 10 utworów muzycznych różnych kompozytorów do których Batia Strauss opracowała ruch przy muzyce, formy taneczne, instrumentację, melorecytację i pewne formy fabularyzacji prezentowanych przykładów.

Uwaga: metodę pracy mogą również stosować nauczyciele z mniejszym doświadczeniem i bez doświadczenia muzycznego. Słuchacze otrzymują materiały z opisem metod.

Opis

METODA AKTYWNEGO SŁUCHANIA MUZYKI WEDŁUG BATII STRAUSS - to metoda pracy z dziećmi wspierająca ich rozwój i kreatywność. "Batimuzykowanie" łączy (integruje) wiele form aktywności - grę na instrumentach, taniec, wygłaszanie krótkich fraz słownych - wyliczanek, rymowanek, rytmiczne powtarzanie prostych gestów, próby śpiewania linii melodycznych słuchanych utworów, czy też rytmiczne snucie dowolnej opowieści. to wszystko sprawia niezwykłą radość wśród uczestników. Największą radością dzieci jest, gdy mogą obcować z muzyką, aktywnie wchodząc w różne role (dyrygent, muzyk) przy użyciu różnych rekwizytów (instrumenty, pałeczki, krążki). Dzieci, słuchając muzyki, poznają dzieło, doświadczają jego dynamiki, tempa, rytmu i przeżywają „na sobie”, reagując ruchem i słowem. Uczestnicy mogą wielokrotnie słuchać utworu, za każdym razem być w innej roli, grać na innym instrumencie, zmieniać rekwizyt czy partnera w tańcu. Taniec może być wykonywany solo, w parach, w kole z użyciem rekwizytów lub bez nich. "Batimuzykowanie" to zabawa, która nie nuży.

Szczegóły

oferta-2023-Batia-Strauss-I-data

Asertywna komunikacja oraz negocjacje – jako skuteczne narzędzie pracy

 • Cena 350 zł/os.; 10 godz. dydakt. (warsztaty)
 • 350 zł/os.

Adresat

Dyrektorzy szkół, placówek szkolno-wychowawczych, nauczyciele.

Zakres treści

Komunikacja w konflikcie. Asertywność. Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów. Techniki komunikacyjne i negocjacyjne na impas oraz na zachowania agresywne.

Awans zawodowy nauczyciela – jak bezstresowo przebrnąć przez procedury awansu zawodowego?

 • 200 zł/os.; 3 godz. dydakt.
 • 200 zł/os.

Adresat

Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek.

Zakres treści

Zapoznanie z najnowszym aktami prawnymi dotyczącymi dotyczącymi procedur awansu zawodowego, Omówienie realizacji wymagań rozporządzeń, dokumentacja wymagana i umożliwiająca uzyskanie poszczególnych stopni awansu zawodowego, omówienie struktury złożenia wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego. omówienie roli i zadań opiekuna stażu

Szczegóły

oferta-2023-awans-zawodowy-1

Awans zawodowy nauczyciela – procedury zakończenia stażu i dokumentowanie wymagań

 • Cena 200 zł/os.; 4 godz. dydakt.
 • 200 zł/os.

Adresat

nauczyciele, którzy kończą staż na stopień awansu: kontraktowy, mianowany i dyplomowany

Zakres treści

Interpretacja zapisów rozporządzenia MEN - procedury postępowania egzaminacyjnego i rola dyrektora szkoły.
Sposoby realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego.
Sposoby dokumentowania wymagań niezbędnych do uzyskania poszczególnych stopni awansu zawodowego.
Sposób przygotowania się i prezentowania własnego dorobku zawodowego (przygotowanie prezentacji przez nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego).

Opis

Przygotowanie nauczycieli do zgodnego z przepisami prawa realizowania wymagań niezbędnych do uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego oraz przygotowania profesjonalnej prezentacji własnego dorobku zawodowego.

Szczegóły

oferta-2023-awans-zawodowy-2

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego wg najnowszych przepisów prawa w świetle zadań organu prowadzącego

 • 400 zł/os.; 5 godz.dydaktycznych
 • 400 zł/osoby

Adresat

Pracownicy organów prowadzących szkoły/placówki (także niepubliczne), zajmujący się awansem zawodowym na stopień nauczyciela mianowanego, w tym organizacją i przewodniczeniem pracom komisji egzaminacyjnych w zakresie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zakres treści

1. Analiza przepisów prawa dotyczących awansu zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem obowiązków organu prowadzącego szkołę.
2. Organizacja prac komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.
3. Dokumentowanie awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
4. Praca komisji egzaminacyjnej z uwzględnieniem pełnionych przez członków komisji funkcji.
5. Przykłady dobrej praktyki.

Opis

Cele: Po warsztatach słuchacz:
• wie, na podstawie których przepisów prawa należy przeprowadzić postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.
• potrafi opracować dokumentację związaną z postępowaniem egzaminacyjnym na stopień nauczyciela mianowanego.
• potrafi zorganizować i przewodniczyć komisjom egzaminacyjnym na stopień nauczyciela mianowanego.
• ma umiejętności: przeprowadzenia analizy formalnej, organizacji prac komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego oraz pełnienia funkcji przewodniczącego tej komisji.

Szczegóły

oferta-2022-awans-zawodowy-organ-prowadzacy

Cha cha, salsa, merengue i inne tance oraz ćwiczenia ruchowe. Inspiracje do twórczego rozwijania motoryki małej i dużej

 • Cena 260 zł/os.; 4 godz. dydakt. (warsztaty)
 • 260 zł/os.

Adresat

Nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkonej, placówek specjalnych pedagodzy szkolni, wychowawcy nauczyciele ukierunkowani na rozwój psychoruchowy dziecka

Zakres treści

Celem szkolenia jest wskazanie alternatywnych sposobów rozwoju motoryki.
Część I- teoretyczna
- Cha cha, salsa, marengue i inne tańce oraz ćwiczenia ruchowe.
- Wpływ tańca, ćwiczeń ruchowych z wykorzystaniem muzyki na rozwój motoryki
2. Część II- praktyczna
- Nauka kroków tanecznych wybranych tańców oraz innych ćwiczeń ruchowych.
- Sposoby wykorzystania wybranych elementów tańca, ćwiczeń ruchowych w pracy nad rozwojem motoryki.
- Prezentacja zajęć Zumbatomic 1– pokaz zajęć

1. ZUMBATOMIC - to program łączący elementy zabawy i ruchów tanecznych w oparciu o koncepcję ZUMBA. Jest w 100% przyjazny dla dzieci, zawiera muzykę, piosenki, tańce i ruchy taneczne, które promują ogólne zagadnienia zdrowego stylu życia.

Opis

Celem warsztatu jest wskazanie alternatywnych sposobów na rozwijanie motoryki małej i dużek z wykorzystaniem muzyki oraz dostarczenie pomysłów na naukę i rozwój poprzez zabawę.

Szczegóły

oferta-2023-cha-cha-salsa

Diagnoza i terapia osób z zaburzeniami emisji głosu – warsztat dla logopedów

 • Cena 390 zł/os.; 10 godz. dydakt. zaj. teoret.-warsztatowe
 • 390 zł/osoby

Adresat

warsztat praktyczny dla logopedów, studentów logopedii, neurologopedów którzy chcą nabyć/ poszerzyć wiedzę na temat zaburzeń emisji głosu, sposobu prowadzenia diagnozy emisyjnej oraz terapii zaburzeń głosu - emisyjno-akustycznej. Gotowy program terapii krok po kroku.

Zakres treści

I. Emisja dźwięków krtaniowych i artykulacyjnych - obraz neuropsychologiczny.
II. Definicja i wyznaczniki emisji głosu i impostacji głosu.
III. Podziały emisji głosu.
IV. Zaburzenia i choroby krtani.
V. Diagnoza emisyjna - podmiotowa i przedmiotowa.
VI. Systemowa terapia zaburzeń głosu: emisyjno - akustyczna.
VII. Pomoc psychoedukacyjna i wsparcie psychoedukacyjne osób z zaburzeniami i chorobami krtani

Opis

Celem szkolenia jest:
• zapoznanie ze sposobami diagnozy i identyfikacji problemów emisji głosu (stanowi jeden z elementów skutecznej profilaktyki i terapii logopedycznej.
• zdefiniowanie i wskazanie wyznaczników emisji głosu i impostacji głosu
• zaprezentowanie sposobów diagnozowania zaburzeń głosu
• omówienie krok po kroku prezentowanego programu terapeutycznego.

Szczegóły

oferta-2023-diagnoza-i-terapia-emisji-glosu

Dziecko z mutyzmem – i co dalej?!

 • Cena 370 zł/os.; 6 godz. dydakt.
 • 370 zł/os.

Adresat

Nauczyciele placówek przedszkolnych, szkół podstawowych, placówek szkolnictwa specjalnego, wszyscy zainteresowani

Zakres treści

Mutyzm – charakterystyka trudności dziecka. Przyczyny mutyzmu. Mity na temat mutyzmu. Strategie pracy terapeutycznej z dzieckiem i rodziną. Jak nauczyciel może pomóc dziecku z mutyzmem.

Szczegóły

oferta-2023-mutyzm_1

Emisja i higiena głosu

 • Cena 300 zł/os.; 6 godz. dydakt. (warsztaty)
 • 300 zł/os.

Adresat

Nauczyciele i wychowawcy wszystkich poziomów edukacyjnych, logopedzi, terapeuci, rodzice , studenci, uczniowie, wszyscy zainteresowani poprawą walorów
i umiejętności głosowych oraz higieną aparatu mowy

Zakres treści

Fizjologia powstawania głosu. Ćwiczenia relaksacyjne. Ćwiczenia oddychania przeponowo-żebrowego (wzmacnianie usprawnianie mięśni biorących udział
w oddychaniu.) Ćwiczenia artykulacyjne i dykcyjne. Ćwiczenia fonacyjne. Uruchamianie pracy rezonatorów. Ćwiczenia na tekstach mówionych. Indywidualne ćwiczenia prawidłowej artykulacji.

Opis

Uczestnicy nauczą się swobodnej pracy z głosem przez wiele godzin w ciągu dnia.

Szczegóły

oferta-2022-emisja-i-higiena-głosu

Funkcje prymarne – diagnoza i terapia w ujęciu holistycznym

 • Cena 530 zł/os.; 8 godz. dyd. warsztaty
 • 530 zł/osoby

Adresat

logopedzi, studenci logopedii, neurologopedzi, pedagodzy specjalni, specjaliści w zakresie rewalidacji, terapeuci SI, terapeuci wczesnego wspomagania, zainteresowani rodzice

Zakres treści

Zakres realizowanych treści:
1. Rola i znaczenie funkcji poznawczych w pracy logopedy.
2. Oddychanie - diagnoza i terapia, a w tym:
a) anatomia i fizjologia oddechu
b) przepona – budowa i rola
c) oddychanie spoczynkowe i dynamiczne
d) przyczyny i konsekwencje oddychania przez usta
e) rodzaje ćwiczeń oddechowych i ich cel
f) wspomaganie terapii logopedycznej (taśmy, obturatory, płytki)
g) manualne techniki pracy z przeponą
h) ćwiczenia przywracające nosowy tor oddechowy
3. Pozycja spoczynkowa warg i języka – diagnoza i terapia.
a) diagnoza pozycji spoczynkowej warg
b) diagnoza pozycji spoczynkowej języka
c) przyczyny i konsekwencje nieprawidłowej pozycji spoczynkowej języka
d) ćwiczenia warg
e) ćwiczenia języka
f) wspomaganie terapii logopedycznej
4. Połykanie – diagnoza i terapia.
a) fazy funkcji połykowej
b) diagnoza procesu połykania
c) przyczyny i konsekwencje nieprawidłowego połykania
d) praktyczne ćwiczenia połykania
5. Gryzienie i żucie – diagnoza i terapia.
a) cechy właściwego gryzienia i żucia
b) diagnoza gryzienia i żucia
c) przyczyny i konsekwencje nieprawidłowego gryzienia i żucia
d) praktyczne ćwiczenia gryzienia i żucia.
6. Przegląd akcesoriów i pomocy logopedycznych przydatnych w terapii funkcji prymarnych

Szczegóły

oferta-2024-funkcje-prymarne_diagnoza-i-terapia

Jak rozwiązywać konflikty? – negocjacje nastawione na współpracę

 • 750 zł/os.; 32 godz. dydakt. - 4 x 8 h
 • 750zł/os.

Adresat

Nauczyciele, wychowawcy, rodzice, studenci

Zakres treści

Podstawy dobrego kontaktu i porozumiewania się, aktywne i pomocne słuchanie, negocjacje nastawione na współpracę: etapy negocjacji, reguły negocjacyjne. Zachowania asertywne. Jak sobie radzić z presją i manipulacją.

Szczegóły

oferta-2022-negocjacje

Język migowy dla pracowników służb społecznych w środowiskach lokalnych – KSS-1

 • Cena 850 zł ; 60 godz. dyd.
 • 850 zł/os

Adresat

Pracownicy urzędów administracji publicznej, urzędów ( w tym urzędów pracy) i instytucji pomocowych ( pracownicy socjalni), pracownicy służb medycznych (szpitali , przychodni, pogotowia, oddziałów ratunkowych) banków, poczty, sądów (kuratorzy sądowi i społeczni), nauczyciele, studenci. Wszyscy zainteresowani.

Zakres treści

1. Daktylografia: Prawidła przekazywania alfabetu palcowego oraz liczebników głównych od 0 do miliona. Znaki liczebników porządkowych. Znak %, ułamki, skróty.
2. Ideografia. Znaki z obszaru tematycznego:
• Pierwszy kontakt
• Praca i zatrudnienie
• Edukacja
• Zdrowie
• Dom i rodzina
• Urzędy i instytucje
• Kultura, sport i wypoczynek
• Rachuba czasu.

Opis

Celem nauczania jest zapoznanie słuchaczy z podstawami wiedzy o głuchocie, jej konsekwencjach dla funkcjonowania społecznego, ze środkami porozumiewania się niesłyszących, formami rehabilitacji oraz środkami technicznymi stosowanymi w rehabilitacji. W ramach części praktycznej kursu celem jest opanowanie przez słuchaczy podstaw języka migowego w stopniu umożliwiającym: rozumienie wypowiedzi życia codziennego w tym języku, formułowanie nieskomplikowanych wypowiedzi w zakresie objętym materiałem nauczania
Zdobyte na kursie umiejętności umożliwiają w praktyce podstawowy kontakt komunikacyjny z osobami niesłyszącymi.

Szczegóły

oferta-2023-jmigowy-kss-1

Język migowy dla pracowników służb społecznych w środowiskach lokalnych – KSS-2

 • Cena 850 zł ; 60 godz. dyd.
 • 850 zł/os

Adresat

Pracownicy urzędów administracji publicznej, urzędów ( w tym urzędów pracy) i instytucji pomocowych ( pracownicy socjalni), pracownicy służb medycznych (szpitali , przychodni, pogotowia, oddziałów ratunkowych) banków, poczty, sądów (kuratorzy sądowi i społeczni), nauczyciele, studenci. Wszyscy zainteresowani.

Zakres treści

Zakres realizowanych treści:
1. Daktylografia: Powtórzenie daktylografii z KSS-1 i doskonalenie umiejętności posługiwania się alfabetem palcowym, znakami liczebników i skrótów.
2. Ideografia: Powtórzenie ideografii z KSS-1 i doskonalenie umiejętności posługiwania się poznanymi znakami migowymi.
3. Znaki nowe z obszaru tematycznego:
• Praca i zatrudnienie
• Edukacja
• Zdrowie
• Dom i rodzina
• Urzędy i instytucje
• Kultura, sport i wypoczynek

Opis

Celem nauczania jest rozszerzenie wiedzy słuchaczy z z zakresu problematyki niepełnosprawności słuchowej oraz pogłębienie umiejętności porozumiewania się w systemie językowo-migowym, w tym poznanie i utrwalenie blisko 400 kolejnych znaków pojęciowych języka migowego.
Zdobyte na kursie wiedza i umiejętności ułatwią praktyczny kontakt komunikacyjny z osobami niesłyszącymi. Poznany materiał językowy ułatwi dalszą naukę, samodzielną lub na kolejnych kursach, podejmowaną w zależności od potrzeb zawodowych.

Szczegóły

oferta-2023-jmigowy-kss-2

Język migowy dla pracowników służb społecznych w środowiskach lokalnych – KSS-3

 • Cena 850 zł ; 60 godz. dyd.
 • 850 zł/os

Adresat

Pracownicy urzędów administracji publicznej, urzędów ( w tym urzędów pracy) i instytucji pomocowych (pracownicy socjalni), pracownicy służb medycznych (szpitali , przychodni, pogotowia, oddziałów ratunkowych) banków, poczty, sądów (kuratorzy sądowi i społeczni). Wszyscy zainteresowani.

Zakres treści

1. Ideografia: Powtórzenie ideografii z KSS-1 i KSS-2 i doskonalenie umiejętności posługiwania się poznanymi znakami migowymi.
2. Znaki nowe z obszaru tematycznego:
 Zatrudnienie i praca
 Edukacja
 Zdrowie
 Dom i rodzina
 Polityka
 Kultura, sport i wypoczynek

Opis

Celem nauczania jest rozszerzenie wiedzy słuchaczy z z zakresu problematyki niepełnosprawności słuchowej i warsztatu pracy tłumacza języka migowego oraz pogłębienie umiejętności porozumiewania się w systemie językowo-migowym, w tym poznanie i utrwalenie blisko 350 kolejnych znaków pojęciowych języka migowego.
Zdobyte na kursie wiedza i umiejętności ułatwią praktyczny kontakt komunikacyjny z osobami niesłyszącymi, a także umożliwią zdobywanie kwalifikacji tłumacza języka migowego. Poznany materiał językowy powinien także ułatwić dalszą naukę, samodzielną lub na kolejnych kursach, podejmowaną w zależności od potrzeb zawodowych, a także umożliwić przystąpienie do egzaminów certyfikacyjnych dla tłumaczy języka migowego. (stopień podstawowy – certyfikat T1 PZG).

Szczegóły

oferta-2023-jmigowy-kss-3

Komunikacja interpersonalna w szkole – gry uczniów i nauczycieli

 • Cena 300 zł/os.; 5 godz. dydakt. (warsztaty)
 • 300 zł/os.

Adresat

Pedagodzy szkolni, wychowawcy, zainteresowani nauczyciele

Zakres treści

Analiza strukturalna osobowości: stany Ja-dorosły-Dziecko, kwestionariusz stanów Ego – autodiagnoza, posługiwanie się różnymi aspektami osobowości . Analiza transakcyjna w szkole. Gry psychologiczne: mechanizmy powstawania, rodzaje gier i role jakie w nich przyjmujemy, najczęściej występujące gry szkolne, jaki nie grać w gry i nie dawać się wciągać w gry innych osób, znaki rozpoznawcze stosowania gier.

Masaż logopedyczny – ujęcie praktyczne

 • Cena 400 zł/os.; 8 godz. dydakrt. warsztaty
 • 400 zł/osoby

Adresat

logopedzi, studenci logopedii, neurologopedzi, pedagodzy specjalni, specjaliści w zakresie rewalidacji, terapeuci SI, terapeuci wczesnego wspomagania, zainteresowani rodzice

Zakres treści

1. Charakterystyka masażu klasycznego-leczniczego twarzy.
2. Fizjologia masażu klasycznego - facjalnego.
3. Sposoby odkształcenia tkanek podczas masażu twarzy.
4. Klasyfikacja odczynów pomalaksacyjnych.
5. Procedura diagnozowania uciskowego twarzy przed i po zabiegu.
6. Tok zabiegu masażu twarzy.
7. Wyposażenie przestrzeni terapeutycznej: stoły, krzesła, materace do masażu.
8. Środki higieniczne wykorzystywane w trakcie masażu twarzy.
9. Pozycje ułożeniowe stosowane w trakcie wykonywania masażu twarzy.
10. Techniki masażu twarzy.
11. Procedura manualnej stymulacji - MSL-F.

Opis

Celem kursu jest nabycie wiedzy na temat masażu logopedycznego oraz umiejętności jego stosowania do pobudzania okolicy ustno-twarzowej w celu usprawniania motoryki artykulacyjnej i koordynacji ruchów oraz zmniejszenie wrażliwości dotykowej okolic jamy ustnej a w efekcie pokonywanie problemów z prawidłowym oddychaniem, ślinieniem się jedzeniem/połykaniem u dziecka/osoby dorosłej.

Szczegóły

oferta-2023-masaż-logopedyczny

Masaż Shantala

 • Cena 400 zł/os.; 10 godz. dydakt. (warsztaty)
 • 400 zł/osoby

Adresat

rodzice/opiekunowie, nauczyciele, pracownicy żłobków i przedszkoli, nianie, terapeuci wczesnego wspomagania rozwoju, masażyści. psychologowie, logopedzi, położne, wszyscy zainteresowani poszerzeniem wiedzy w zakresie pielęgnacji i masażu dzieci i niemowląt

Zakres treści

Dzień 1:
• Historia masażu Shantala.
• Omówienie prawidłowego rozwoju dziecka 0 -3.
• Wpływ masażu na rozwój dziecka.
• Korzyści dla matki/osoby wykonującej masaż wynikające z wykonywania masażu.
• Prawidłowa pielęgnacja małego dziecka.
• Metodyka zasady wykonywania masażu dziecka. Masaż krok po kroku.
Praktyczna nauka masażu dziecka.
Dzień 2:
• Powtórzenie technik masażu oraz praktyczne ćwiczenia - nabieramy biegłości
• Omówienie rozwoju sensorycznego dziecka 0-3.
• Zabawy i ćwiczenia wspomagające rozwój ruchowy małego dziecka.

Opis

masaż Shantala szczególnie wskazany jest dla dzieci:
• nadpobudliwych, urodzonych przedwcześnie,
• opóźnionych w rozwoju psychoruchowym,
• dzieci z nadmiernym napięciem mięśniowym,
• po urazach mózgowo-czaszkowych,
• z zaburzeniami w prawidłowym rozwoju odruchowej motoryki ustno-twarzowej,
• z mózgowym porażeniem dziecięcym,
• niedostymulowanych dotykowo
• z zaburzeniami jelitowymi w szczególności z ostrymi kolkami,
• niepełnosprawnych intelektualnie od stopnia lekkiego po głęboki,
• dzieci z nadwrażliwością dotykową,
• płaczliwych,
• dzieci autystycznych,
• dla dzieci niespokojnych, rozdrażnionych,
• mających problemy ze snem,
Pozytywne efekty masażu można zaobserwować również , stosując go u starszych dzieci, zwłaszcza tych z deficytami na poziomie emocji.

Szczegóły

oferta-2023-masaz_shantala

Mediacje rówieśnicze i szkolne

 • Cena 1200 zł/os.; 40 godz. dydakt.( w 4 blokach po 10 godz.)
 • 1200 zł/osoby

Adresat

pedagodzy szkolni, psychologowie, nauczyciele, wychowawcy, dyrektorzy szkół i placówek, zainteresowani rodzice

Zakres treści

1. Konflikty w szkole - spektrum spraw do mediacji rówieśniczych i szkolnych.
2. Komunikacja - techniki komunikacyjne charakterystyczne dla mediacji rówieśniczych.
3. Mediacja rówieśnicza i szkolna - procedury, przebieg i dokumentowanie.
2. Brief Mediation - krótka interwencja mediacyjna.

Opis

Zajęcia prowadzone metodą: mini wykładu w oraz warsztatów z wykorzystaniem metod i technik aktywizujących uczestnika, symulacje i analiza przypadków. Kurs kończy się egzaminem w formie testu.

Szczegóły

oferta-2023-mediacje-rowiesnicze-i-szkolne

Negocjacje i mediacje – skuteczne metody komunikowania

 • 500 zł/os.; 16 godz. dydakt.
 • 500 zł/os.

Adresat

Nauczyciele, wychowawcy, studenci, rodzice, wszyscy zainteresowani.

Zakres treści

Negocjacje w praktyce - definicja, typy i rodzaje, Jak i kiedy je stosować, aby osiągnąć najlepsze efekty. Mediacja jako typ negocjacji wzbogacony o osobę mediatora. Praktyczny warsztat mediacyjny. Osoba mediatora.

Szczegóły

oferta-2022-negocjacje-i-mediacje-skuteczne-metody-komunikowania

Nowoczesna szkoła z mediacją – mediacja – efektywna metoda zarządzania konfliktem w szkole

 • 350 zł/os.; 8 godz. dydakt. warsztat
 • 350 zł/os.

Adresat

Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek, zainteresowani nauczyciele.

Zakres treści

Umiejscowienie konfliktu na płaszczyźnie szkoły. Dziedziny, w których sprawy mogą być rozpatrywane na drodze mediacji. Mediacja w szkole: zasady mediacji , indywidualne spotkania z mediatorem, struktura 6 kroków spotkania mediacyjnego. Konstrukcja i zasady porozumienia między stronami, Model interwencji kierowniczej (Brief Mediation). Czy mediację warto wpisać na stałe w kulturę zarządzania szkołą? (procedury antymobbingowe w miejscu pracy).

Obraz kliniczny, diagnoza i podstawy terapii dzieci z zespołem Aspergera

 • 370 zł/os.; 8 godz. dydakt.
 • 370 zł/os.

Adresat

Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek, rodzice, opiekunowie, studenci

Zakres treści

Podstawowe objawy Zespołu Aspergera. Cechy charakterystyczne dziecka z AS (Asperger Syndrome). Diagnoza Zespołu Aspergera: ICD-10, DSM IV-TR, inne kryteria. Trudności szkolne dziecka z AS. Terapia i metody pracy z uczniem z Zespołem Aspergera.

Szczegóły

oferta-2023-asperger

Zadania dyrektora szkoły/placówki przy ocenie pracy nauczyciela. Jak opracować ocenę pracy nauczyciela zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

 • Cena 400,00 zł/os.; 5 h dyd.
 • 400,00 zł/osoby

Adresat

Dyrektorzy i wicedyrektorzy sprawujący nadzór pedagogiczny w szkołach i przedszkolach, placówkach oświatowych.

Zakres treści

1. Przepisy prawa obowiązujące podczas dokonywania oceny pracy nauczyciela.
2. Szczegółowe rozwiązania w zakresie oceniania pracy nauczyciela.
3. Przykładowe wzory pism związane z oceną pracy nauczycieli.
4. Zadania nauczyciela w kontekście obowiązków wynikających z przepisów prawa.
5. Arkusz samooceny w oparciu o realizację zadań zgodnie z przepisami prawa.
6. Analiza przykładowych kart oceny pracy nauczyciela.
7. Procedury odwoławcze od ustalonej oceny pracy

Opis

Po szkoleniu uczestnik:
• wie, na podstawie których przepisów prawa należy przeprowadzić ocenę pracy nauczyciela,
• potrafi opracować procedurę oceny pracy nauczyciela,
• potrafi opracować dokumentację związaną z wszczęciem i przebiegiem oceny pracy nauczyciela,
• potrafi opracować ocenę pracy nauczyciela.

Szczegóły

oferta-2023-ocena-bd

Praca z dzieckiem prezentującym trudności pokarmowe (wybiórczość) o podłożu sensoryczno-motorycznym

 • Cena 390 zł/os.; 6 godz. dydakt.
 • 390 zł/os.

Adresat

nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych, pedagodzy, psycholodzy, logopedzi ogólni, pielęgniarki pediatryczne i położne, terapeuci zajęciowi, rodzice i inne osoby zainteresowane tematem

Zakres treści

1. Różne aspekty procesu jedzenia/spożywania pokarmu, karmienia
- odżywianie i jego regulacja z biologicznego punktu widzenia
- regulacja jedzenia z psychologicznego i społecznego punktu widzenia
- zaburzenia odżywiania w świetle ICD - 10
2. Przetwarzanie sensoryczno-motoryczne w obszarze jamy ustnej:
- pokarm źródłem doznań sensorycznych: pokarm jako bodziec sensoryczny nadwrażliwość (awersja pokarmowa) i niedowrażliwość sfery orofacjalnej
- pokarm jako źródło doznań motorycznych: reakcje odruchowe z obszaru ustno-twarzowego proces oddychania, ssania i połykania w aspekcie karmienia,
obróbka pokrowcowych bodźców sensorycznych - odgryzanie, gryzienie, żucie
3. Diagnoza i interwencja terapeutyczna:
- Ocena sytuacji i trudności pokarmowych dziecka
- Interwencja o podłożu sensoryczno-motorycznym
- Wspomaganie funkcji pokarmowych w pierwszym roku życia dziecka jako element profilaktyki wybiórczości pokarmowej

Opis

Jest to świetne szkolenie teoretyczno - warsztatowe. Nabędziesz wiedze i umiejętności w zakresie diagnozowania , profilaktyki i terapii problemów związanych z wybiórczością pokarmową u dzieci.

Szczegóły

oferta-2023-wybiorczość_pokarmowa

Praca z dzieckiem z wadami postawy i niewłaściwym napięciem mięśniowym

 • Cena 390 zł/os.; 10 godz. dyd. warsztaty
 • 390 zł/osoby

Adresat

terapeuci SI, terapeuci ręki, terapeuci INPP, terapeuci BI(integracji bilateralnej), logopedai, nauczyciele WF-u,

Zakres treści

1. Rozwój prawidłowy w 1 roku życia.
2. Kształtowanie się wad postawy w wyniku nieprawidłowej dystrybucji napięcia mięśniowego oraz szkodliwych nawyków ruchowych.
3. Pozycjonowanie.
4. Dziecko z obniżonym napięciem mięśniowym (w wieku 5-7 lat) w:
a. terapii SI,
b. podczas zajęć terapeutycznych motoryki ręki,
c. terapii integracji odruchowej,
d. terapii pedagogicznej.
5. Dziecko ze skoliozą w terapii: SI, podczas zajęć terapeutycznych: motoryki ręki, integracji odruchowej, pedagogicznych - wiek 5-7 lat.
6. Praktyczne wykorzystanie pomocy, sprzętów (dostępnych w gabinecie, sali SI, gimnastycznej) w terapii dziecka z wadą postawy.

Opis

Z uwagi na warsztatowy charakter szkolenia liczba osób jest ograniczona

Szczegóły

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników oświaty

 • 100 zł/os.; 8 godz. dydakt.
 • 100 zł/os.

Adresat

Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek, pracownicy administracji, pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych.

Zakres treści

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Postępowanie w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników. Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe. Postępowanie w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Opis

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, metod ochrony przed zagrożeniami, kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami BHP, postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Terapia i wybrane elementy rehabilitacji motoryki ręki dziecka – I stopień

 • Cena 380 zł/os.; 10 godz. dydakt. (warsztaty)
 • Cena 380 zł/os.

Adresat

Nauczyciele, specjaliści w zakresie terapii pedagogicznej, pedagodzy, psycholodzy szkolni, nauczyciele pracujący z dziećmi w wieku żłobkowym, przedszkolnym, wczesnoszkolnym) u których występują zaburzenia w funkcjonowaniu motoryki reki, studenci, wszyscy zainteresowani.

Zakres treści

Funkcjonowanie kończyny górnej w aspekcie anatomiczno-neurofizjologicznym. „Od niemowlaka do szkolniaka” - etapy rozwoju motoryki ręki dziecka (rozwój chwytu, manipulacji i umiejętności grafomotorycznych dziecka). Znaczenie rozwoju sensoryczno - odruchowego (percepcja i integracja zmysłów, kluczowe odruchy: dłoniowo-chwytny, Babkina, ATOS, STOS, TOB) w odniesieniu do rozwoju małej motoryki. Diagnoza funkcjonalna kończyn górnych – omówienie i ćwiczenia praktyczne. Terapia motoryki ręki - prezentacja wybranych metod, technik wykorzystywanych podczas terapii. Prezentacja i analiza sesji terapii motoryki rąk - ćwiczenia praktyczne. Programy i plany terapeutyczne (zasady ich konstruowania) - ćwiczenia praktyczne uczestników szkolenia

Szczegóły

oferta-2023-terapia-reki-Ist

Terapia i wybrane elementy rehabilitacji motoryki ręki dziecka z zaburzeniami rozwoju – MPD – II stopień

 • Cena 400 zł/os.; 10 godz. dydakt. warsztaty
 • 400 zł/os.

Adresat

Osoby pracujące lub planujące rozpocząć pracę z dziećmi z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym.

Zakres treści

BLOK SZKOLENIOWY WSTĘPNY:

Ogólna charakterystyka i podział MPDz (mózgowe porażenie dziecięce), skale oceny niepełnosprawności ruchowej (metody oceny poziomu funkcjonowania dziecka z MPDz) oraz przedstawienie metod fizjoterapeutycznych pracy z dziećmi z problemami neurologicznymi.

BLOK SZKOLENIOWY PIERWSZY:

A. Część teoretyczna:

Opis, diagnostyka i badanie kliniczne, postawienie problemu głównego, algorytm postępowania terapeutycznego w obustronnym porażeniu kurczowym. Studium przypadku
Opis, diagnostyka i badanie kliniczne, postawienie problemu głównego, algorytm postępowania terapeutycznego w porażeniu połowiczym. Studium przypadku.

B. Zajęcia praktyczne:

Sposoby angażowania kończyn górnych (kkg) w obustronnym porażeniu kurczowym do osiągnięcia określonej funkcji motorycznej
Sposoby angażowania kończyn górnych (kkg) w porażeniu połowiczym do osiągnięcia określonej funkcji motorycznej

BLOK SZKOLENIOWY DRUGI:

A. Część teoretyczna:

Opis, diagnostyka i badanie kliniczne, postawienie problemu głównego, algorytm postępowania terapeutycznego w postaci móżdzkowej. Studium przypadku
Opis, diagnostyka i badanie kliniczne, postawienie problemu głównego, algorytm postępowania terapeutycznego w obustronnym niedowładzie połowiczym. Studium przypadku

B. Zajęcia praktyczne:

Sposoby angażowania kończyn górnych (kkg) w postaci móżdzkowej do osiągnięcia określonej funkcji motorycznej
Sposoby angażowania kończyn górnych (kkg) w obustronnym niedowładzie połowiczym do osiągnięcia określonej funkcji motorycznej

BLOK SZKOLENIOWY TRZECI:

Zajęcia praktyczne - praca zespołowa w grupach:
Przeprowadzenie analizy studium przypadku dziecka zorientowanego na osiągnięcie wyznaczonego celu.
Zaplanowanie sesji terapeutycznej na "dziś i na jutro."
Dobór technik, metod i stymulacji (elementy metody NDT, SI, terapii manualnej, masażu klasycznego oraz Shantali)

Szczegóły

oferta-2023-terapia-ręki-IIst

Trening Umiejętności Społecznych – TUS

 • Cena 380 zł/os.; 10 godz. dydakt. (warsztaty) - 1 lub 2 dni
 • 380 zł/os.

Adresat

nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psychologowie, terapeuci i inni specjaliści pracujący z osobami z dysfunkcjami społecznymi.

Zakres treści

1. Czym są umiejętności społeczne.
2. Rozwój społeczny dziecka i elementarne umiejętności rozwojowe.
3. Diagnoza poziomu kompetencji społecznych.
4. Metoda treningu umiejętności społecznych:
• zasady planowania działań,
• określenie celów grupowych i indywidualnych
• metody wykorzystywane w pracy
• tryb prowadzenia zajęć.
5. Wybrane metody pracy:
• Skills treaming
• programy profilaktyczne w praktyce
• socjoterapia
6. Ćwiczenia praktyczne:
• przykłady ćwiczeń rozwijających umiejętności społeczne
• gry terapeutyczne
• biblioterapia

Szczegóły

oferta-2024-tus

Wycieczki szkolne – prawidłowa i bezpieczna organizacja w świetle najnowszych przepisów prawa

 • Cena 320 zł/os.; 8 godz. dydakt.
 • 320 zł/os.

Adresat

Uczestnikami kursu mogą być nauczyciele i wychowawcy oraz inne osoby uprawnione do działalności dydaktyczno- wychowawczej.

Zakres treści

Turystyka szkolna, praca turystyczno – krajoznawcza przepisy prawne, zasady bezpieczeństwa, metodyka organizacji wycieczek i obozów

Opis

Celem szkolenia jest przygotowanie do prowadzenia wycieczek szkolnych i obozów wędrownych

Szczegóły

oferta-2023-wycieczki-szkolne

Świat głosek i liter

 • Cena 350 zł/os.; 6 godz. dydakt. (warsztaty)
 • 350 zł /osoba

Adresat

Warsztat adresowany jest do nauczycieli przedszkola, nauczycieli kształcenia zintegrowanego, psychologów, pedagogów, specjalistów w zakresie terapii pedagogicznej, logopedów, polonistów oraz osób pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych (uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się – dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia).

Zakres treści

To działania mające na celu logiczne ukazanie stosunków między światem liter i głosek. Bez ukazania tych stosunków nie jest możliwe nauczanie czytania i pisania z jednoczesnym rozwijaniem logicznego myślenia. Nie jest możliwe uczenie kreatywności.
To działanie mające na celu sformułowanie odpowiedzi na pytanie: Dlaczego tak się dzieje, że czytanie opanowują tylko nieliczni?
To działanie pokazujące nierozumienie świata głosek i świata liter przez dorosłych (rodziców/nauczycieli). Dorośli znajdują się w świecie liter, natomiast dzieciom bliższy jest świat głosek.

Opis

CEL OGÓLNY SZKOLENIA:
Przekazanie nauczycielom oraz osobom zajmującym się edukacją językową dzieci wiedzy z zakresu edukacji językowej, a także przygotowanie nauczycieli do właściwego postępowania terapeutycznego. Wiedzę zdobytą podczas warsztatów można znakomicie wykorzystać do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym/wczesnoszkolnym/szkolnym w procesie uczenia się.

CEL SZCZEGÓŁOWY SZKOLENIA:
- usystematyzowanie wiedzy na temat syntezy i analizy słuchowej i jej roli w procesie czytania i pisania;
- omówienie procesu syntezy i analizy słuchowej od syntezy i analizy sylabowej poprzez syntezę morfemową, logotomową, logotomowo - fonemową, fonemowo - logotomową do syntezy i analizy fonemowej;
- poznanie techniki czytania metodą „ślizgania się” czyli płynnego przechodzenia z głoski na głoskę;
- poznanie narzędzia terapeutycznego - teczki terapeutycznej w tym: 60 kart pracy do stymulacji, rozwijania, usprawniania syntezy i analizy słuchowej;
- wykonanie przez uczestników szkolenia (według instrukcji) własnej karty pracy do stymulacji, rozwoju i usprawniania funkcji słuchowo-językowych i próby formułowania polecenia do karty pracy;
- przeprowadzenie ćwiczeń syntezy i analizy słuchowej z wykorzystaniem rozsypanek wyrazowo-obrazkowych;
- formułowanie reguł ortograficznych utrwalających pisownię spółgłosek miękkich oraz pisownię „rz” po spółgłoskach;
- przegląd i omówienie ćwiczeń znajdujących się w podręcznikach edukacji wczesnoszkolnej/języka polskiego.

UCZESTNIK WARSZTATU OTRZYMA:

- publikację terapeutyczną „Zrozumieć świat głosek i liter” (zawierającą 60 kart pracy do stymulacji, rozwijania, usprawniania syntezy i analizy słuchowej wyrazów);
- pomoc edukacyjno – terapeutyczną w postaci rozsypanek wyrazowo – obrazkowych, kart pracy;
- materiał szkoleniowy;
- Zaświadczenie udziału w szkoleniu.

Szczegóły

oferta-2023-swiat-glosek-i-liter