Kursy doskonalące

101 pomysłów na terapię percepcji wzrokowej.

 • 6 godz. dydakt. (warsztaty)
 • 300 zł/os.

Adresat

Specjaliści w zakresie terapii pedagogicznej, pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele kształcenia zintegrowanego, nauczyciele przedszkola, studenci kierunków pedagogicznych i psychologicznych.

Zakres treści

Część I teoretyczna - Wprowadzenie w tematykę warsztatu.
Opis teczki terapeutycznej – teczka terapeutyczna jako narzędzie stymulujące, rozwijające, usprawniające funkcje percepcji wzrokowej.

Część II teoretyczno-praktyczna- Ćwiczenia z wykorzystaniem kart pracy, celem poznania 6 aspektów percepcji wzrokowej.
Aspekt – koordynacja wzrokowo-ruchowa
Aspekt – synteza i analiza wzrokowa
Aspekt – spostrzeganie figury i tła
Aspekt – stałość spostrzegania
Aspekt – spostrzeganie położenia przedmiotów w przestrzeni
Aspekt – spostrzeganie stosunków przestrzennych

Część III praktyczna - Podsumowanie – percepcja wzrokowa to…(tworzenie własnej definicji).

Opis

- poznanie 100 ćwiczeń (313 kart pracy) pogrupowanych na sześć aspektów: stałość spostrzegania, spostrzeganie figury i tła, spostrzeganie stosunków przestrzennych, spostrzeganie położenia przedmiotów w przestrzeni, koordynacji wzrokowo-ruchowej, analizy i syntezy wzrokowej skierowanych na stymulację, rozwijanie, usprawnianie percepcji wzrokowej,

- poznanie grupy docelowej (do kogo kierujemy narzędzie terapeutyczne),

- wzbogacenie własnego warsztatu pracy o 100 pomysłów na stymulację, rozwijanie i usprawnianie percepcji wzrokowej

Szczegóły

oferta-2022-101-pomyslow

Aktywność muzyczno-ruchowa dzieci – na podstawie metody aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss – II stopień

 • 15 godz. dyd.
 • 400zł/os.

Adresat

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele przedszkoli oraz wychowania wczesnoszkolnego, wszyscy zainteresowani uatrakcyjnieniem zajęć i innych specjalistów pracujących z dziećmi.

Zakres treści

Aktywne słuchanie muzyki - część II – to nowe opracowania Batii Strauss do muzyki J.S. Bacha, F. Rameau i E. Griega oraz nowe propozycje zabaw, tańców, partytur i opracowań z nowego obszaru: swobodnej wypowiedzi ruchowej dziecka. Druga część to też powroty do części pierwszej według potrzeb uczestników kursu.

Opis

Metoda Batii Strauss daje dzieciom okazję uczestniczenia w utworze muzycznym, przeniknięcia do jego struktury, a w konsekwencji radosny i rozumny odbiór dzieła. Dzieci odczuwają i przeżywają radość wspólnoty tworzenia, dostępną, jakby się mogło wydawać, tylko artystom. Metoda aktywnego słuchania muzyki pozwala na swobodną zamianę ról, jakie mogą pełnić dzieci w danym utworze muzycznym, raz występując w roli wykonawcy, a za chwilę wcielając się w dyrygenta. Dzięki tej metodzie, kształcą swoją wyobraźnię dźwiękową. A utwór, mimo wielokrotnego słuchania nie traci na atrakcyjności.
Cele:
- wzbogacenie warsztatu pracy z dzieckiem
- wprowadzenie dzieci w świat muzyki
- fabularyzacja proponowanych utworów muzycznych
- prezentacja metody aktywnego słuchania muzyki
- tworzenie sytuacji doświadczenia i przeżywania
- kształtowanie umiejętności odbioru muzyki poważnej

Szczegóły

oferta-2022-Batia-Strauss-II

Asertywna komunikacja oraz negocjacje – jako skuteczne narzędzie pracy

 • 10 godz. dydakt. (warsztaty)
 • 300 zł/os.

Adresat

Dyrektorzy szkół, placówek szkolno-wychowawczych, nauczyciele.

Zakres treści

Komunikacja w konflikcie. Asertywność. Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów. Techniki komunikacyjne i negocjacyjne na impas oraz na zachowania agresywne.

Awans zawodowy nauczyciela – procedury zakończenia stażu i dokumentowanie wymagań

 • 4 godz. dydakt.
 • 200 zł/os.

Adresat

nauczyciele, którzy kończą staż na stopień awansu: kontraktowy, mianowany i dyplomowany

Zakres treści

Interpretacja zapisów rozporządzenia MEN - procedury postępowania egzaminacyjnego i rola dyrektora szkoły.
Sposoby realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego.
Sposoby dokumentowania wymagań niezbędnych do uzyskania poszczególnych stopni awansu zawodowego.
Sposób przygotowania się i prezentowania własnego dorobku zawodowego (przygotowanie prezentacji przez nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego).

Opis

Przygotowanie nauczycieli do zgodnego z przepisami prawa realizowania wymagań niezbędnych do uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego oraz przygotowania profesjonalnej prezentacji własnego dorobku zawodowego.

Szczegóły

oferta-2022-awans-zawodowy-2

Cha cha, salsa, merengue i inne tance oraz ćwiczenia ruchowe. Inspiracje do twórczego rozwijania motoryki małej i dużej

 • 4 godz. dydakt. (warsztaty)
 • 250 zł/os.

Adresat

Nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkonej, placówek specjalnych pedagodzy szkolni, wychowawcy nauczyciele ukierunkowani na rozwój psychoruchowy dziecka

Zakres treści

Celem szkolenia jest wskazanie alternatywnych sposobów rozwoju motoryki.
Część I- teoretyczna
- Cha cha, salsa, marengue i inne tańce oraz ćwiczenia ruchowe.
- Wpływ tańca, ćwiczeń ruchowych z wykorzystaniem muzyki na rozwój motoryki
2. Część II- praktyczna
- Nauka kroków tanecznych wybranych tańców oraz innych ćwiczeń ruchowych.
- Sposoby wykorzystania wybranych elementów tańca, ćwiczeń ruchowych w pracy nad rozwojem motoryki.
- Prezentacja zajęć Zumbatomic 1– pokaz zajęć

1. ZUMBATOMIC - to program łączący elementy zabawy i ruchów tanecznych w oparciu o koncepcję ZUMBA. Jest w 100% przyjazny dla dzieci, zawiera muzykę, piosenki, tańce i ruchy taneczne, które promują ogólne zagadnienia zdrowego stylu życia.

Opis

Celem warsztatu jest wskazanie alternatywnych sposobów na rozwijanie motoryki małej i dużek z wykorzystaniem muzyki oraz dostarczenie pomysłów na naukę i rozwój poprzez zabawę.

Szczegóły

oferta-2022-Cha-cha-salsa

Emisja i higiena głosu

 • 6 godz. dydakt. (warsztaty)
 • 250 zł/os.

Adresat

Nauczyciele i wychowawcy wszystkich poziomów edukacyjnych, logopedzi, terapeuci, rodzice , studenci, uczniowie, wszyscy zainteresowani poprawą walorów
i umiejętności głosowych oraz higieną aparatu mowy

Zakres treści

Fizjologia powstawania głosu. Ćwiczenia relaksacyjne. Ćwiczenia oddychania przeponowo-żebrowego (wzmacnianie usprawnianie mięśni biorących udział
w oddychaniu.) Ćwiczenia artykulacyjne i dykcyjne. Ćwiczenia fonacyjne. Uruchamianie pracy rezonatorów. Ćwiczenia na tekstach mówionych. Indywidualne ćwiczenia prawidłowej artykulacji.

Opis

Uczestnicy nauczą się swobodnej pracy z głosem przez wiele godzin w ciągu dnia.

Szczegóły

oferta-2022-emisja-i-higiena-głosu

Język migowy dla pracowników służb społecznych w środowiskach lokalnych – KSS-1

 • 60 godz. dyd. Do kursu oferujemy podręcznik z płytką DVD (cena 50 zł)
 • 850 zł/os

Adresat

Pracownicy urzędów administracji publicznej, urzędów ( w tym urzędów pracy) i instytucji pomocowych ( pracownicy socjalni), pracownicy służb medycznych (szpitali , przychodni, pogotowia, oddziałów ratunkowych) banków, poczty, sądów (kuratorzy sądowi i społeczni), nauczyciele, studenci. Wszyscy zainteresowani.

Zakres treści

1. Daktylografia: Prawidła przekazywania alfabetu palcowego oraz liczebników głównych od 0 do miliona. Znaki liczebników porządkowych. Znak %, ułamki, skróty.
2. Ideografia. Znaki z obszaru tematycznego:
• Pierwszy kontakt
• Praca i zatrudnienie
• Edukacja
• Zdrowie
• Dom i rodzina
• Urzędy i instytucje
• Kultura, sport i wypoczynek
• Rachuba czasu.

Opis

Celem nauczania jest zapoznanie słuchaczy z podstawami wiedzy o głuchocie, jej konsekwencjach dla funkcjonowania społecznego, ze środkami porozumiewania się niesłyszących, formami rehabilitacji oraz środkami technicznymi stosowanymi w rehabilitacji. W ramach części praktycznej kursu celem jest opanowanie przez słuchaczy podstaw języka migowego w stopniu umożliwiającym: rozumienie wypowiedzi życia codziennego w tym języku, formułowanie nieskomplikowanych wypowiedzi w zakresie objętym materiałem nauczania
Zdobyte na kursie umiejętności umożliwiają w praktyce podstawowy kontakt komunikacyjny z osobami niesłyszącymi.

Szczegóły

oferta-2022-jmigowy-kss-1

Język migowy dla pracowników służb społecznych w środowiskach lokalnych – KSS-3

 • 60 godz. dyd.
 • 850 zł/os

Adresat

Pracownicy urzędów administracji publicznej, urzędów ( w tym urzędów pracy) i instytucji pomocowych (pracownicy socjalni), pracownicy służb medycznych (szpitali , przychodni, pogotowia, oddziałów ratunkowych) banków, poczty, sądów (kuratorzy sądowi i społeczni). Wszyscy zainteresowani.

Zakres treści

1. Ideografia: Powtórzenie ideografii z KSS-1 i KSS-2 i doskonalenie umiejętności posługiwania się poznanymi znakami migowymi.
2. Znaki nowe z obszaru tematycznego:
 Zatrudnienie i praca
 Edukacja
 Zdrowie
 Dom i rodzina
 Polityka
 Kultura, sport i wypoczynek

Opis

Celem nauczania jest rozszerzenie wiedzy słuchaczy z z zakresu problematyki niepełnosprawności słuchowej i warsztatu pracy tłumacza języka migowego oraz pogłębienie umiejętności porozumiewania się w systemie językowo-migowym, w tym poznanie i utrwalenie blisko 350 kolejnych znaków pojęciowych języka migowego.
Zdobyte na kursie wiedza i umiejętności ułatwią praktyczny kontakt komunikacyjny z osobami niesłyszącymi, a także umożliwią zdobywanie kwalifikacji tłumacza języka migowego. Poznany materiał językowy powinien także ułatwić dalszą naukę, samodzielną lub na kolejnych kursach, podejmowaną w zależności od potrzeb zawodowych, a także umożliwić przystąpienie do egzaminów certyfikacyjnych dla tłumaczy języka migowego. (stopień podstawowy – certyfikat T1 PZG).

Szczegóły

oferta-2022-jmigowy-kss-3

Komunikacja interpersonalna w szkole – gry uczniów i nauczycieli

 • 5 godz. dydakt.
 • 250 zł/os.

Adresat

Pedagodzy szkolni, wychowawcy, zainteresowani nauczyciele

Zakres treści

Analiza strukturalna osobowości: stany Ja-dorosły-Dziecko, kwestionariusz stanów Ego – autodiagnoza, posługiwanie się różnymi aspektami osobowości . Analiza transakcyjna w szkole. Gry psychologiczne: mechanizmy powstawania, rodzaje gier i role jakie w nich przyjmujemy, najczęściej występujące gry szkolne, jaki nie grać w gry i nie dawać się wciągać w gry innych osób, znaki rozpoznawcze stosowania gier.

Masaż Shantala

 • 10 godz. dydakt. (warsztaty)
 • 350 zł/osoby

Adresat

rodzice/opiekunowie, nauczyciele, pracownicy żłobków i przedszkoli, nianie, terapeuci wczesnego wspomagania rozwoju, masażyści. psychologowie, logopedzi, położne, wszyscy zainteresowani poszerzeniem wiedzy w zakresie pielęgnacji i masażu dzieci i niemowląt

Zakres treści

Dzień 1:
• Historia masażu Shantala.
• Omówienie prawidłowego rozwoju dziecka 0 -3.
• Wpływ masażu na rozwój dziecka.
• Korzyści dla matki/osoby wykonującej masaż wynikające z wykonywania masażu.
• Prawidłowa pielęgnacja małego dziecka.
• Metodyka zasady wykonywania masażu dziecka. Masaż krok po kroku.
Praktyczna nauka masażu dziecka.
Dzień 2:
• Powtórzenie technik masażu oraz praktyczne ćwiczenia - nabieramy biegłości
• Omówienie rozwoju sensorycznego dziecka 0-3.
• Zabawy i ćwiczenia wspomagające rozwój ruchowy małego dziecka.

Opis

masaż Shantala szczególnie wskazany jest dla dzieci:
• nadpobudliwych, urodzonych przedwcześnie,
• opóźnionych w rozwoju psychoruchowym,
• dzieci z nadmiernym napięciem mięśniowym,
• po urazach mózgowo-czaszkowych,
• z zaburzeniami w prawidłowym rozwoju odruchowej motoryki ustno-twarzowej,
• z mózgowym porażeniem dziecięcym,
• niedostymulowanych dotykowo
• z zaburzeniami jelitowymi w szczególności z ostrymi kolkami,
• niepełnosprawnych intelektualnie od stopnia lekkiego po głęboki,
• dzieci z nadwrażliwością dotykową,
• płaczliwych,
• dzieci autystycznych,
• dla dzieci niespokojnych, rozdrażnionych,
• mających problemy ze snem,
Pozytywne efekty masażu można zaobserwować również , stosując go u starszych dzieci, zwłaszcza tych z deficytami na poziomie emocji.

Szczegóły

oferta-2022-masaz_shantala

Negocjacje i mediacje – skuteczne metody komunikowania

 • 16 godz. dydakt.
 • 450 zł/os.

Adresat

Nauczyciele, wychowawcy, studenci, rodzice, wszyscy zainteresowani.

Zakres treści

Negocjacje w praktyce - definicja, typy i rodzaje, Jak i kiedy je stosować, aby osiągnąć najlepsze efekty. Mediacja jako typ negocjacji wzbogacony o osobę mediatora. Praktyczny warsztat mediacyjny. Osoba mediatora.

Szczegóły

oferta-2022-negocjacje-i-mediacje-skuteczne-metody-komunikowania

Obraz kliniczny, diagnoza i podstawy terapii dzieci z zespołem Aspergera

 • 8 godz. dydakt.
 • 370 zł/os.

Adresat

Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek, rodzice, opiekunowie, studenci

Zakres treści

Podstawowe objawy Zespołu Aspergera. Cechy charakterystyczne dziecka z AS (Asperger Syndrome). Diagnoza Zespołu Aspergera: ICD-10, DSM IV-TR, inne kryteria. Trudności szkolne dziecka z AS. Terapia i metody pracy z uczniem z Zespołem Aspergera.

Praca z dzieckiem prezentującym trudności pokarmowe (wybiórczość) o podłożu sensoryczno-motorycznym

 • 6 godz. dydakt.
 • 320 zł/os.

Adresat

nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych, pedagodzy, psycholodzy, logopedzi ogólni, pielęgniarki pediatryczne i położne, terapeuci zajęciowi, rodzice i inne osoby zainteresowane tematem

Zakres treści

1. Różne aspekty procesu jedzenia/spożywania pokarmu, karmienia
- odżywianie i jego regulacja z biologicznego punktu widzenia
- regulacja jedzenia z psychologicznego i społecznego punktu widzenia
- zaburzenia odżywiania w świetle ICD - 10
2. Przetwarzanie sensoryczno-motoryczne w obszarze jamy ustnej:
- pokarm źródłem doznań sensorycznych: pokarm jako bodziec sensoryczny nadwrażliwość (awersja pokarmowa) i niedowrażliwość sfery orofacjalnej
- pokarm jako źródło doznań motorycznych: reakcje odruchowe z obszaru ustno-twarzowego proces oddychania, ssania i połykania w aspekcie karmienia,
obróbka pokrowcowych bodźców sensorycznych - odgryzanie, gryzienie, żucie
3. Diagnoza i interwencja terapeutyczna:
- Ocena sytuacji i trudności pokarmowych dziecka
- Interwencja o podłożu sensoryczno-motorycznym
- Wspomaganie funkcji pokarmowych w pierwszym roku życia dziecka jako element profilaktyki wybiórczości pokarmowej

Opis

Jest to świetne szkolenie teoretyczno - warsztatowe. Nabędziesz wiedze i umiejętności w zakresie diagnozowania , profilaktyki i terapii problemów związanych z wybiórczością pokarmową u dzieci.

Szczegóły

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników oświaty

 • 8 godz. dydakt.
 • 90 zł/os.

Adresat

Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek, pracownicy administracji, pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych.

Zakres treści

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Postępowanie w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników. Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe. Postępowanie w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Opis

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, metod ochrony przed zagrożeniami, kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami BHP, postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Terapia i wybrane elementy rehabilitacji motoryki ręki dziecka z zaburzeniami rozwoju – MPD – II stopień

 • 10 godz. dydakt. (warsztaty)
 • 350 zł/os.

Adresat

Osoby pracujące lub planujące rozpocząć pracę z dziećmi z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym.

Zakres treści

BLOK SZKOLENIOWY WSTĘPNY:

Ogólna charakterystyka i podział MPDz (mózgowe porażenie dziecięce), skale oceny niepełnosprawności ruchowej (metody oceny poziomu funkcjonowania dziecka z MPDz) oraz przedstawienie metod fizjoterapeutycznych pracy z dziećmi z problemami neurologicznymi.

BLOK SZKOLENIOWY PIERWSZY:

A. Część teoretyczna:

Opis, diagnostyka i badanie kliniczne, postawienie problemu głównego, algorytm postępowania terapeutycznego w obustronnym porażeniu kurczowym. Studium przypadku
Opis, diagnostyka i badanie kliniczne, postawienie problemu głównego, algorytm postępowania terapeutycznego w porażeniu połowiczym. Studium przypadku.

B. Zajęcia praktyczne:

Sposoby angażowania kończyn górnych (kkg) w obustronnym porażeniu kurczowym do osiągnięcia określonej funkcji motorycznej
Sposoby angażowania kończyn górnych (kkg) w porażeniu połowiczym do osiągnięcia określonej funkcji motorycznej

BLOK SZKOLENIOWY DRUGI:

A. Część teoretyczna:

Opis, diagnostyka i badanie kliniczne, postawienie problemu głównego, algorytm postępowania terapeutycznego w postaci móżdzkowej. Studium przypadku
Opis, diagnostyka i badanie kliniczne, postawienie problemu głównego, algorytm postępowania terapeutycznego w obustronnym niedowładzie połowiczym. Studium przypadku

B. Zajęcia praktyczne:

Sposoby angażowania kończyn górnych (kkg) w postaci móżdzkowej do osiągnięcia określonej funkcji motorycznej
Sposoby angażowania kończyn górnych (kkg) w obustronnym niedowładzie połowiczym do osiągnięcia określonej funkcji motorycznej

BLOK SZKOLENIOWY TRZECI:

Zajęcia praktyczne - praca zespołowa w grupach:
Przeprowadzenie analizy studium przypadku dziecka zorientowanego na osiągnięcie wyznaczonego celu.
Zaplanowanie sesji terapeutycznej na "dziś i na jutro."
Dobór technik, metod i stymulacji (elementy metody NDT, SI, terapii manualnej, masażu klasycznego oraz Shantali)

Szczegóły

Zrozumieć świat głosek i liter

 • 5 godz. dydakt. (warsztaty)
 • 200 zł /osoby - stacjonarnie, 110 zl/osoby - online

Adresat

Nauczyciele nauczania zintegrowanego, nauczyciele przedszkoli, poloniści, specjaliści w zakresie terapii pedagogicznej, logopedzi.

Zakres treści

Omówienie rodzajów syntez słuchowych, poznanie techniki czytania metodą „ślizgania się”, poznanie roli umiejętności prawidłowego głoskowania, ćwiczenia ortograficzne w wybrzmiewaniu głosek, formułowanie reguł ortograficznych.

Opis

Celem warsztatów jest przekazanie nauczycielom oraz osobom zajmującym się edukacją językowa dzieci wiedzy z zakresu edukacji językowej, a także przygotowanie nauczycieli do właściwego postępowania terapeutycznego.

Szczegóły

ABC prawa oświatowego

 • 8 godz. dydakt.
 • 250 zł/os.

Adresat

Nauczyciele stażyści, kontraktowi, wszyscy zainteresowani nauczyciele.

Zakres treści

Co nauczyciel wiedzieć powinien? Podstawowe akty prawne w oświacie, elementy prawa pracy, Kodeks Pracy w praktyce, interpretacja przepisów prawa oświatowego, wykorzystanie prawa w praktyce szkolnej, monitoring zmian w prawie oświatowym, źródła wiedzy o nowych aktach prawnych. Pytania i odpowiedzi.

Aktywność muzyczno-ruchowa dzieci – na podstawie metody aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss – I stopień

 • 15 godz. dydakt. (2 dni)
 • 400zł/os.

Adresat

Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, animatorów kultury i innych specjalistów pracujących z dziećmi.

Zakres treści

Celem warsztatów jest prezentacja metody aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss, poznanie założeń metody oraz zasad pomocnych w prowadzeniu zajęć, tworzenie sytuacji doświadczenia i przeżywania, ukazanie inspirującej roli muzyki w pracy pedagogicznej. W czasie warsztatu prowadząca prezentuje 10 utworów muzycznych różnych kompozytorów do których Batia Strauss opracowała ruch przy muzyce, formy taneczne, instrumentację, melorecytację i pewne formy fabularyzacji prezentowanych przykładów.

Uwaga: metodę pracy mogą również stosować nauczyciele z mniejszym doświadczeniem i bez doświadczenia muzycznego. Słuchacze otrzymują materiały z opisem metod.

Opis

METODA AKTYWNEGO SŁUCHANIA MUZYKI WEDŁUG BATII STRAUSS - to metoda pracy z dziećmi wspierająca ich rozwój i kreatywność. "Batimuzykowanie" łączy (integruje) wiele form aktywności - grę na instrumentach, taniec, wygłaszanie krótkich fraz słownych - wyliczanek, rymowanek, rytmiczne powtarzanie prostych gestów, próby śpiewania linii melodycznych słuchanych utworów, czy też rytmiczne snucie dowolnej opowieści. to wszystko sprawia niezwykłą radość wśród uczestników. Największą radością dzieci jest, gdy mogą obcować z muzyką, aktywnie wchodząc w różne role (dyrygent, muzyk) przy użyciu różnych rekwizytów (instrumenty, pałeczki, krążki). Dzieci, słuchając muzyki, poznają dzieło, doświadczają jego dynamiki, tempa, rytmu i przeżywają „na sobie”, reagując ruchem i słowem. Uczestnicy mogą wielokrotnie słuchać utworu, za każdym razem być w innej roli, grać na innym instrumencie, zmieniać rekwizyt czy partnera w tańcu. Taniec może być wykonywany solo, w parach, w kole z użyciem rekwizytów lub bez nich. "Batimuzykowanie" to zabawa, która nie nuży.

Szczegóły

oferta-2022-Batia-Strauss-II

Awans zawodowy nauczyciela – jak bezstresowo przebrnąć przez procedury awansu zawodowego?

 • 3 godz. dydakt.
 • 150 zł/os.

Adresat

Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek.

Zakres treści

Zapoznanie z najnowszym aktami prawnymi dotyczącymi dotyczącymi procedur awansu zawodowego, Omówienie realizacji wymagań rozporządzeń, dokumentacja wymagana i umożliwiająca uzyskanie poszczególnych stopni awansu zawodowego, omówienie struktury złożenia wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego. omówienie roli i zadań opiekuna stażu

Szczegóły

oferta-2022-awans-zawodowy-1

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego wg najnowszych przepisów prawa w świetle zadań organu prowadzącego

 • 5 godz.dydaktycznych
 • 400 zł/osoby

Adresat

Pracownicy organów prowadzących szkoły/placówki (także niepubliczne), zajmujący się awansem zawodowym na stopień nauczyciela mianowanego, w tym organizacją i przewodniczeniem pracom komisji egzaminacyjnych w zakresie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zakres treści

1. Analiza przepisów prawa dotyczących awansu zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem obowiązków organu prowadzącego szkołę.
2. Organizacja prac komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.
3. Dokumentowanie awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
4. Praca komisji egzaminacyjnej z uwzględnieniem pełnionych przez członków komisji funkcji.
5. Przykłady dobrej praktyki.

Opis

Cele: Po warsztatach słuchacz:
• wie, na podstawie których przepisów prawa należy przeprowadzić postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.
• potrafi opracować dokumentację związaną z postępowaniem egzaminacyjnym na stopień nauczyciela mianowanego.
• potrafi zorganizować i przewodniczyć komisjom egzaminacyjnym na stopień nauczyciela mianowanego.
• ma umiejętności: przeprowadzenia analizy formalnej, organizacji prac komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego oraz pełnienia funkcji przewodniczącego tej komisji.

Szczegóły

oferta-2022-awans-zawodowy-organ-prowadzacy

Dziecko z mutyzmem – i co dalej?!

 • 8 godz. dydakt.
 • 300 zł/os.

Adresat

Nauczyciele placówek przedszkolnych, szkół podstawowych, gimnazjów.

Zakres treści

Mutyzm – charakterystyka trudności dziecka. Przyczyny mutyzmu. Mity na temat mutyzmu. Strategie pracy terapeutycznej z dzieckiem i rodziną. Jak nauczyciel może pomóc dziecku z mutyzmem.

Jak rozwiązywać konflikty? – negocjacje nastawione na współpracę

 • 32 godz. dydakt. - 4 x 8 h
 • 750zł/os.

Adresat

Nauczyciele, wychowawcy, rodzice, studenci

Zakres treści

Podstawy dobrego kontaktu i porozumiewania się, aktywne i pomocne słuchanie, negocjacje nastawione na współpracę: etapy negocjacji, reguły negocjacyjne. Zachowania asertywne. Jak sobie radzić z presją i manipulacją.

Szczegóły

oferta-2022-negocjacje

Język migowy dla pracowników służb społecznych w środowiskach lokalnych – KSS-2

 • 60 godz. dyd.
 • 850 zł/os

Adresat

Pracownicy urzędów administracji publicznej, urzędów ( w tym urzędów pracy) i instytucji pomocowych ( pracownicy socjalni), pracownicy służb medycznych (szpitali , przychodni, pogotowia, oddziałów ratunkowych) banków, poczty, sądów (kuratorzy sądowi i społeczni), nauczyciele, studenci. Wszyscy zainteresowani.

Zakres treści

Zakres realizowanych treści:
1. Daktylografia: Powtórzenie daktylografii z KSS-1 i doskonalenie umiejętności posługiwania się alfabetem palcowym, znakami liczebników i skrótów.
2. Ideografia: Powtórzenie ideografii z KSS-1 i doskonalenie umiejętności posługiwania się poznanymi znakami migowymi.
3. Znaki nowe z obszaru tematycznego:
• Praca i zatrudnienie
• Edukacja
• Zdrowie
• Dom i rodzina
• Urzędy i instytucje
• Kultura, sport i wypoczynek

Opis

Celem nauczania jest rozszerzenie wiedzy słuchaczy z z zakresu problematyki niepełnosprawności słuchowej oraz pogłębienie umiejętności porozumiewania się w systemie językowo-migowym, w tym poznanie i utrwalenie blisko 400 kolejnych znaków pojęciowych języka migowego.
Zdobyte na kursie wiedza i umiejętności ułatwią praktyczny kontakt komunikacyjny z osobami niesłyszącymi. Poznany materiał językowy ułatwi dalszą naukę, samodzielną lub na kolejnych kursach, podejmowaną w zależności od potrzeb zawodowych.

Szczegóły

oferta-2022-jmigowy-kss-2

Wycieczki szkolne – prawidłowa i bezpieczna organizacja w świetle najnowszych przepisów prawa

 • 8 godz. dydakt.
 • 280 zł/os.

Adresat

Uczestnikami kursu mogą być nauczyciele i wychowawcy oraz inne osoby uprawnione do działalności dydaktyczno- wychowawczej.

Zakres treści

Turystyka szkolna, praca turystyczno – krajoznawcza przepisy prawne, zasady bezpieczeństwa, metodyka organizacji wycieczek i obozów

Opis

Celem szkolenia jest przygotowanie do prowadzenia wycieczek szkolnych i obozów wędrownych

Szczegóły

oferta-2022-wycieczki-szkolne

Masaż logopedyczny – ujęcie praktyczne

 • 8 godz. dyd. warsztaty
 • 390 zł/osoby

Adresat

logopedzi, studenci logopedii, neurologopedzi, pedagodzy specjalni, specjaliści w zakresie rewalidacji, terapeuci SI, terapeuci wczesnego wspomagania, zainteresowani rodzice

Zakres treści

1. Charakterystyka masażu klasycznego-leczniczego twarzy.
2. Fizjologia masażu klasycznego - facjalnego.
3. Sposoby odkształcenia tkanek podczas masażu twarzy.
4. Klasyfikacja odczynów pomalaksacyjnych.
5. Procedura diagnozowania uciskowego twarzy przed i po zabiegu.
6. Tok zabiegu masażu twarzy.
7. Wyposażenie przestrzeni terapeutycznej: stoły, krzesła, materace do masażu.
8. Środki higieniczne wykorzystywane w trakcie masażu twarzy.
9. Pozycje ułożeniowe stosowane w trakcie wykonywania masażu twarzy.
10. Techniki masażu twarzy.
11. Procedura manualnej stymulacji - MSL-F.

Opis

Celem kursu jest nabycie wiedzy na temat masażu logopedycznego oraz umiejętności jego stosowania do pobudzania okolicy ustno-twarzowej w celu usprawniania motoryki artykulacyjnej i koordynacji ruchów oraz zmniejszenie wrażliwości dotykowej okolic jamy ustnej a w efekcie pokonywanie problemów z prawidłowym oddychaniem, ślinieniem się jedzeniem/połykaniem u dziecka/osoby dorosłej.

Szczegóły

oferta-2022-masaż-logopedyczny

Mediacje rówieśnicze i szkolne

 • 40 godz. dydakt.( w 4 blokach po 10 godz.)
 • 1050 zł/osoby

Adresat

pedagodzy szkolni, psychologowie, nauczyciele, wychowawcy, dyrektorzy szkół i placówek, zainteresowani rodzice

Zakres treści

1. Konflikty w szkole - spektrum spraw do mediacji rówieśniczych i szkolnych.
2. Komunikacja - techniki komunikacyjne charakterystyczne dla mediacji rówieśniczych.
3. Mediacja rówieśnicza i szkolna - procedury, przebieg i dokumentowanie.
2. Brief Mediation - krótka interwencja mediacyjna.

Opis

Zajęcia prowadzone metodą: mini wykładu w oraz warsztatów z wykorzystaniem metod i technik aktywizujących uczestnika, symulacje i analiza przypadków. Kurs kończy się egzaminem w formie testu.

Szczegóły

oferta-2022-mediacje-rowiesnicze-i-szkolne

Nowoczesna szkoła z mediacją – mediacja – efektywna metoda zarządzania konfliktem w szkole

 • 8 godz. dydakt.
 • 300 zł/os.

Adresat

Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek, zainteresowani nauczyciele.

Zakres treści

Umiejscowienie konfliktu na płaszczyźnie szkoły. Dziedziny, w których sprawy mogą być rozpatrywane na drodze mediacji. Mediacja w miejscu pracy: zasady mediacji , indywidualne spotkania z mediatorem, struktura 6 kroków spotkania mediacyjnego. Konstrukcja i zasady porozumienia między stronami, Model interwencji kierowniczej (Brief Mediation). Czy mediację warto wpisać na stałe w kulturę zarządzania szkołą? (procedury antymobbingowe w miejscu pracy).

Zadania dyrektora szkoły/placówki przy ocenie pracy nauczyciela. Jak opracować ocenę pracy nauczyciela zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

 • 5 h dyd.
 • 350,00 zł/osoby

Adresat

Dyrektorzy i wicedyrektorzy sprawujący nadzór pedagogiczny w szkołach i przedszkolach, placówkach oświatowych.

Zakres treści

1. Przepisy prawa obowiązujące podczas dokonywania oceny pracy nauczyciela.
2. Szczegółowe rozwiązania w zakresie oceniania pracy nauczyciela.
3. Przykładowe wzory pism związane z oceną pracy nauczycieli.
4. Zadania nauczyciela w kontekście obowiązków wynikających z przepisów prawa.
5. Arkusz samooceny w oparciu o realizację zadań zgodnie z przepisami prawa.
6. Analiza przykładowych kart oceny pracy nauczyciela.
7. Procedury odwoławcze od ustalonej oceny pracy

Opis

Po szkoleniu uczestnik:
• wie, na podstawie których przepisów prawa należy przeprowadzić ocenę pracy nauczyciela,
• potrafi opracować procedurę oceny pracy nauczyciela,
• potrafi opracować dokumentację związaną z wszczęciem i przebiegiem oceny pracy nauczyciela,
• potrafi opracować ocenę pracy nauczyciela.

Szczegóły

oferta-2022-ocena-

Praca z dzieckiem z wadami postawy i niewłaściwym napięciem mięśniowym

 • 10 godz. dyd.
 • 370 zł/osoby

Adresat

terapeuci SI, terapeuci ręki, terapeuci INPP, terapeuci BI(integracji bilateralnej), logopedai, nauczyciele WF-u,

Zakres treści

1. Rozwój prawidłowy w 1 roku życia.
2. Kształtowanie się wad postawy w wyniku nieprawidłowej dystrybucji napięcia mięśniowego oraz szkodliwych nawyków ruchowych.
3. Pozycjonowanie.
4. Dziecko z obniżonym napięciem mięśniowym (w wieku 5-7 lat) w:
a. terapii SI,
b. podczas zajęć terapeutycznych motoryki ręki,
c. terapii integracji odruchowej,
d. terapii pedagogicznej.
5. Dziecko ze skoliozą w terapii: SI, podczas zajęć terapeutycznych: motoryki ręki, integracji odruchowej, pedagogicznych - wiek 5-7 lat.
6. Praktyczne wykorzystanie pomocy, sprzętów (dostępnych w gabinecie, sali SI, gimnastycznej) w terapii dziecka z wadą postawy.

Opis

Z uwagi na warsztatowy charakter szkolenia liczba osób jest ograniczona

Szczegóły

Terapia i wybrane elementy rehabilitacji motoryki ręki dziecka – I stopień

 • 10 godz. dydakt. (warsztaty)
 • 350 zł/os.

Adresat

Nauczyciele, specjaliści w zakresie terapii pedagogicznej, pedagodzy, psycholodzy szkolni, nauczyciele pracujący z dziećmi w wieku żłobkowym, przedszkolnym, wczesnoszkolnym) u których występują zaburzenia w funkcjonowaniu motoryki reki, studenci, wszyscy zainteresowani.

Zakres treści

Funkcjonowanie kończyny górnej w aspekcie anatomiczno-neurofizjologicznym. „Od niemowlaka do szkolniaka” - etapy rozwoju motoryki ręki dziecka (rozwój chwytu, manipulacji i umiejętności grafomotorycznych dziecka). Znaczenie rozwoju sensoryczno - odruchowego (percepcja i integracja zmysłów, kluczowe odruchy: dłoniowo-chwytny, Babkina, ATOS, STOS, TOB) w odniesieniu do rozwoju małej motoryki. Diagnoza funkcjonalna kończyn górnych – omówienie i ćwiczenia praktyczne. Terapia motoryki ręki - prezentacja wybranych metod, technik wykorzystywanych podczas terapii. Prezentacja i analiza sesji terapii motoryki rąk - ćwiczenia praktyczne. Programy i plany terapeutyczne (zasady ich konstruowania) - ćwiczenia praktyczne uczestników szkolenia

Szczegóły

Trening Umiejętności Społecznych – TUS

 • 10 godz. dydakt. (warsztaty) - 1 lub 2 dni
 • 370 zł

Adresat

nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psychologowie, terapeuci i inni specjaliści pracujący z osobami z dysfunkcjami społecznymi.

Zakres treści

1. Czym są umiejętności społeczne.
2. Rozwój społeczny dziecka i elementarne umiejętności rozwojowe.
3. Diagnoza poziomu kompetencji społecznych.
4. Metoda treningu umiejętności społecznych:
• zasady planowania działań,
• określenie celów grupowych i indywidualnych
• metody wykorzystywane w pracy
• tryb prowadzenia zajęć.
5. Wybrane metody pracy:
• Skills treaming
• programy profilaktyczne w praktyce
• socjoterapia
6. Ćwiczenia praktyczne:
• przykłady ćwiczeń rozwijających umiejętności społeczne
• gry terapeutyczne
• biblioterapia

Szczegóły

oferta-TUS-2022-bez-daty

101 pomysłów na terapię percepcji wzrokowej.

 • 6 godz. dydakt. (warsztaty)
 • 300 zł/os.

Adresat

Specjaliści w zakresie terapii pedagogicznej, pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele kształcenia zintegrowanego, nauczyciele przedszkola, studenci kierunków pedagogicznych i psychologicznych.

Zakres treści

Część I teoretyczna - Wprowadzenie w tematykę warsztatu.
Opis teczki terapeutycznej – teczka terapeutyczna jako narzędzie stymulujące, rozwijające, usprawniające funkcje percepcji wzrokowej.

Część II teoretyczno-praktyczna- Ćwiczenia z wykorzystaniem kart pracy, celem poznania 6 aspektów percepcji wzrokowej.
Aspekt – koordynacja wzrokowo-ruchowa
Aspekt – synteza i analiza wzrokowa
Aspekt – spostrzeganie figury i tła
Aspekt – stałość spostrzegania
Aspekt – spostrzeganie położenia przedmiotów w przestrzeni
Aspekt – spostrzeganie stosunków przestrzennych

Część III praktyczna - Podsumowanie – percepcja wzrokowa to…(tworzenie własnej definicji).

Opis

- poznanie 100 ćwiczeń (313 kart pracy) pogrupowanych na sześć aspektów: stałość spostrzegania, spostrzeganie figury i tła, spostrzeganie stosunków przestrzennych, spostrzeganie położenia przedmiotów w przestrzeni, koordynacji wzrokowo-ruchowej, analizy i syntezy wzrokowej skierowanych na stymulację, rozwijanie, usprawnianie percepcji wzrokowej,

- poznanie grupy docelowej (do kogo kierujemy narzędzie terapeutyczne),

- wzbogacenie własnego warsztatu pracy o 100 pomysłów na stymulację, rozwijanie i usprawnianie percepcji wzrokowej

Szczegóły

oferta-2022-101-pomyslow

ABC prawa oświatowego

 • 8 godz. dydakt.
 • 250 zł/os.

Adresat

Nauczyciele stażyści, kontraktowi, wszyscy zainteresowani nauczyciele.

Zakres treści

Co nauczyciel wiedzieć powinien? Podstawowe akty prawne w oświacie, elementy prawa pracy, Kodeks Pracy w praktyce, interpretacja przepisów prawa oświatowego, wykorzystanie prawa w praktyce szkolnej, monitoring zmian w prawie oświatowym, źródła wiedzy o nowych aktach prawnych. Pytania i odpowiedzi.

Aktywność muzyczno-ruchowa dzieci – na podstawie metody aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss – II stopień

 • 15 godz. dyd.
 • 400zł/os.

Adresat

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele przedszkoli oraz wychowania wczesnoszkolnego, wszyscy zainteresowani uatrakcyjnieniem zajęć i innych specjalistów pracujących z dziećmi.

Zakres treści

Aktywne słuchanie muzyki - część II – to nowe opracowania Batii Strauss do muzyki J.S. Bacha, F. Rameau i E. Griega oraz nowe propozycje zabaw, tańców, partytur i opracowań z nowego obszaru: swobodnej wypowiedzi ruchowej dziecka. Druga część to też powroty do części pierwszej według potrzeb uczestników kursu.

Opis

Metoda Batii Strauss daje dzieciom okazję uczestniczenia w utworze muzycznym, przeniknięcia do jego struktury, a w konsekwencji radosny i rozumny odbiór dzieła. Dzieci odczuwają i przeżywają radość wspólnoty tworzenia, dostępną, jakby się mogło wydawać, tylko artystom. Metoda aktywnego słuchania muzyki pozwala na swobodną zamianę ról, jakie mogą pełnić dzieci w danym utworze muzycznym, raz występując w roli wykonawcy, a za chwilę wcielając się w dyrygenta. Dzięki tej metodzie, kształcą swoją wyobraźnię dźwiękową. A utwór, mimo wielokrotnego słuchania nie traci na atrakcyjności.
Cele:
- wzbogacenie warsztatu pracy z dzieckiem
- wprowadzenie dzieci w świat muzyki
- fabularyzacja proponowanych utworów muzycznych
- prezentacja metody aktywnego słuchania muzyki
- tworzenie sytuacji doświadczenia i przeżywania
- kształtowanie umiejętności odbioru muzyki poważnej

Szczegóły

oferta-2022-Batia-Strauss-II

Aktywność muzyczno-ruchowa dzieci – na podstawie metody aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss – I stopień

 • 15 godz. dydakt. (2 dni)
 • 400zł/os.

Adresat

Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, animatorów kultury i innych specjalistów pracujących z dziećmi.

Zakres treści

Celem warsztatów jest prezentacja metody aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss, poznanie założeń metody oraz zasad pomocnych w prowadzeniu zajęć, tworzenie sytuacji doświadczenia i przeżywania, ukazanie inspirującej roli muzyki w pracy pedagogicznej. W czasie warsztatu prowadząca prezentuje 10 utworów muzycznych różnych kompozytorów do których Batia Strauss opracowała ruch przy muzyce, formy taneczne, instrumentację, melorecytację i pewne formy fabularyzacji prezentowanych przykładów.

Uwaga: metodę pracy mogą również stosować nauczyciele z mniejszym doświadczeniem i bez doświadczenia muzycznego. Słuchacze otrzymują materiały z opisem metod.

Opis

METODA AKTYWNEGO SŁUCHANIA MUZYKI WEDŁUG BATII STRAUSS - to metoda pracy z dziećmi wspierająca ich rozwój i kreatywność. "Batimuzykowanie" łączy (integruje) wiele form aktywności - grę na instrumentach, taniec, wygłaszanie krótkich fraz słownych - wyliczanek, rymowanek, rytmiczne powtarzanie prostych gestów, próby śpiewania linii melodycznych słuchanych utworów, czy też rytmiczne snucie dowolnej opowieści. to wszystko sprawia niezwykłą radość wśród uczestników. Największą radością dzieci jest, gdy mogą obcować z muzyką, aktywnie wchodząc w różne role (dyrygent, muzyk) przy użyciu różnych rekwizytów (instrumenty, pałeczki, krążki). Dzieci, słuchając muzyki, poznają dzieło, doświadczają jego dynamiki, tempa, rytmu i przeżywają „na sobie”, reagując ruchem i słowem. Uczestnicy mogą wielokrotnie słuchać utworu, za każdym razem być w innej roli, grać na innym instrumencie, zmieniać rekwizyt czy partnera w tańcu. Taniec może być wykonywany solo, w parach, w kole z użyciem rekwizytów lub bez nich. "Batimuzykowanie" to zabawa, która nie nuży.

Szczegóły

oferta-2022-Batia-Strauss-II

Asertywna komunikacja oraz negocjacje – jako skuteczne narzędzie pracy

 • 10 godz. dydakt. (warsztaty)
 • 300 zł/os.

Adresat

Dyrektorzy szkół, placówek szkolno-wychowawczych, nauczyciele.

Zakres treści

Komunikacja w konflikcie. Asertywność. Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów. Techniki komunikacyjne i negocjacyjne na impas oraz na zachowania agresywne.

Awans zawodowy nauczyciela – jak bezstresowo przebrnąć przez procedury awansu zawodowego?

 • 3 godz. dydakt.
 • 150 zł/os.

Adresat

Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek.

Zakres treści

Zapoznanie z najnowszym aktami prawnymi dotyczącymi dotyczącymi procedur awansu zawodowego, Omówienie realizacji wymagań rozporządzeń, dokumentacja wymagana i umożliwiająca uzyskanie poszczególnych stopni awansu zawodowego, omówienie struktury złożenia wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego. omówienie roli i zadań opiekuna stażu

Szczegóły

oferta-2022-awans-zawodowy-1

Awans zawodowy nauczyciela – procedury zakończenia stażu i dokumentowanie wymagań

 • 4 godz. dydakt.
 • 200 zł/os.

Adresat

nauczyciele, którzy kończą staż na stopień awansu: kontraktowy, mianowany i dyplomowany

Zakres treści

Interpretacja zapisów rozporządzenia MEN - procedury postępowania egzaminacyjnego i rola dyrektora szkoły.
Sposoby realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego.
Sposoby dokumentowania wymagań niezbędnych do uzyskania poszczególnych stopni awansu zawodowego.
Sposób przygotowania się i prezentowania własnego dorobku zawodowego (przygotowanie prezentacji przez nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego).

Opis

Przygotowanie nauczycieli do zgodnego z przepisami prawa realizowania wymagań niezbędnych do uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego oraz przygotowania profesjonalnej prezentacji własnego dorobku zawodowego.

Szczegóły

oferta-2022-awans-zawodowy-2

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego wg najnowszych przepisów prawa w świetle zadań organu prowadzącego

 • 5 godz.dydaktycznych
 • 400 zł/osoby

Adresat

Pracownicy organów prowadzących szkoły/placówki (także niepubliczne), zajmujący się awansem zawodowym na stopień nauczyciela mianowanego, w tym organizacją i przewodniczeniem pracom komisji egzaminacyjnych w zakresie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zakres treści

1. Analiza przepisów prawa dotyczących awansu zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem obowiązków organu prowadzącego szkołę.
2. Organizacja prac komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.
3. Dokumentowanie awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
4. Praca komisji egzaminacyjnej z uwzględnieniem pełnionych przez członków komisji funkcji.
5. Przykłady dobrej praktyki.

Opis

Cele: Po warsztatach słuchacz:
• wie, na podstawie których przepisów prawa należy przeprowadzić postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.
• potrafi opracować dokumentację związaną z postępowaniem egzaminacyjnym na stopień nauczyciela mianowanego.
• potrafi zorganizować i przewodniczyć komisjom egzaminacyjnym na stopień nauczyciela mianowanego.
• ma umiejętności: przeprowadzenia analizy formalnej, organizacji prac komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego oraz pełnienia funkcji przewodniczącego tej komisji.

Szczegóły

oferta-2022-awans-zawodowy-organ-prowadzacy

Cha cha, salsa, merengue i inne tance oraz ćwiczenia ruchowe. Inspiracje do twórczego rozwijania motoryki małej i dużej

 • 4 godz. dydakt. (warsztaty)
 • 250 zł/os.

Adresat

Nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkonej, placówek specjalnych pedagodzy szkolni, wychowawcy nauczyciele ukierunkowani na rozwój psychoruchowy dziecka

Zakres treści

Celem szkolenia jest wskazanie alternatywnych sposobów rozwoju motoryki.
Część I- teoretyczna
- Cha cha, salsa, marengue i inne tańce oraz ćwiczenia ruchowe.
- Wpływ tańca, ćwiczeń ruchowych z wykorzystaniem muzyki na rozwój motoryki
2. Część II- praktyczna
- Nauka kroków tanecznych wybranych tańców oraz innych ćwiczeń ruchowych.
- Sposoby wykorzystania wybranych elementów tańca, ćwiczeń ruchowych w pracy nad rozwojem motoryki.
- Prezentacja zajęć Zumbatomic 1– pokaz zajęć

1. ZUMBATOMIC - to program łączący elementy zabawy i ruchów tanecznych w oparciu o koncepcję ZUMBA. Jest w 100% przyjazny dla dzieci, zawiera muzykę, piosenki, tańce i ruchy taneczne, które promują ogólne zagadnienia zdrowego stylu życia.

Opis

Celem warsztatu jest wskazanie alternatywnych sposobów na rozwijanie motoryki małej i dużek z wykorzystaniem muzyki oraz dostarczenie pomysłów na naukę i rozwój poprzez zabawę.

Szczegóły

oferta-2022-Cha-cha-salsa

Dziecko z mutyzmem – i co dalej?!

 • 8 godz. dydakt.
 • 300 zł/os.

Adresat

Nauczyciele placówek przedszkolnych, szkół podstawowych, gimnazjów.

Zakres treści

Mutyzm – charakterystyka trudności dziecka. Przyczyny mutyzmu. Mity na temat mutyzmu. Strategie pracy terapeutycznej z dzieckiem i rodziną. Jak nauczyciel może pomóc dziecku z mutyzmem.

Emisja i higiena głosu

 • 6 godz. dydakt. (warsztaty)
 • 250 zł/os.

Adresat

Nauczyciele i wychowawcy wszystkich poziomów edukacyjnych, logopedzi, terapeuci, rodzice , studenci, uczniowie, wszyscy zainteresowani poprawą walorów
i umiejętności głosowych oraz higieną aparatu mowy

Zakres treści

Fizjologia powstawania głosu. Ćwiczenia relaksacyjne. Ćwiczenia oddychania przeponowo-żebrowego (wzmacnianie usprawnianie mięśni biorących udział
w oddychaniu.) Ćwiczenia artykulacyjne i dykcyjne. Ćwiczenia fonacyjne. Uruchamianie pracy rezonatorów. Ćwiczenia na tekstach mówionych. Indywidualne ćwiczenia prawidłowej artykulacji.

Opis

Uczestnicy nauczą się swobodnej pracy z głosem przez wiele godzin w ciągu dnia.

Szczegóły

oferta-2022-emisja-i-higiena-głosu

Jak rozwiązywać konflikty? – negocjacje nastawione na współpracę

 • 32 godz. dydakt. - 4 x 8 h
 • 750zł/os.

Adresat

Nauczyciele, wychowawcy, rodzice, studenci

Zakres treści

Podstawy dobrego kontaktu i porozumiewania się, aktywne i pomocne słuchanie, negocjacje nastawione na współpracę: etapy negocjacji, reguły negocjacyjne. Zachowania asertywne. Jak sobie radzić z presją i manipulacją.

Szczegóły

oferta-2022-negocjacje

Język migowy dla pracowników służb społecznych w środowiskach lokalnych – KSS-1

 • 60 godz. dyd. Do kursu oferujemy podręcznik z płytką DVD (cena 50 zł)
 • 850 zł/os

Adresat

Pracownicy urzędów administracji publicznej, urzędów ( w tym urzędów pracy) i instytucji pomocowych ( pracownicy socjalni), pracownicy służb medycznych (szpitali , przychodni, pogotowia, oddziałów ratunkowych) banków, poczty, sądów (kuratorzy sądowi i społeczni), nauczyciele, studenci. Wszyscy zainteresowani.

Zakres treści

1. Daktylografia: Prawidła przekazywania alfabetu palcowego oraz liczebników głównych od 0 do miliona. Znaki liczebników porządkowych. Znak %, ułamki, skróty.
2. Ideografia. Znaki z obszaru tematycznego:
• Pierwszy kontakt
• Praca i zatrudnienie
• Edukacja
• Zdrowie
• Dom i rodzina
• Urzędy i instytucje
• Kultura, sport i wypoczynek
• Rachuba czasu.

Opis

Celem nauczania jest zapoznanie słuchaczy z podstawami wiedzy o głuchocie, jej konsekwencjach dla funkcjonowania społecznego, ze środkami porozumiewania się niesłyszących, formami rehabilitacji oraz środkami technicznymi stosowanymi w rehabilitacji. W ramach części praktycznej kursu celem jest opanowanie przez słuchaczy podstaw języka migowego w stopniu umożliwiającym: rozumienie wypowiedzi życia codziennego w tym języku, formułowanie nieskomplikowanych wypowiedzi w zakresie objętym materiałem nauczania
Zdobyte na kursie umiejętności umożliwiają w praktyce podstawowy kontakt komunikacyjny z osobami niesłyszącymi.

Szczegóły

oferta-2022-jmigowy-kss-1

Język migowy dla pracowników służb społecznych w środowiskach lokalnych – KSS-2

 • 60 godz. dyd.
 • 850 zł/os

Adresat

Pracownicy urzędów administracji publicznej, urzędów ( w tym urzędów pracy) i instytucji pomocowych ( pracownicy socjalni), pracownicy służb medycznych (szpitali , przychodni, pogotowia, oddziałów ratunkowych) banków, poczty, sądów (kuratorzy sądowi i społeczni), nauczyciele, studenci. Wszyscy zainteresowani.

Zakres treści

Zakres realizowanych treści:
1. Daktylografia: Powtórzenie daktylografii z KSS-1 i doskonalenie umiejętności posługiwania się alfabetem palcowym, znakami liczebników i skrótów.
2. Ideografia: Powtórzenie ideografii z KSS-1 i doskonalenie umiejętności posługiwania się poznanymi znakami migowymi.
3. Znaki nowe z obszaru tematycznego:
• Praca i zatrudnienie
• Edukacja
• Zdrowie
• Dom i rodzina
• Urzędy i instytucje
• Kultura, sport i wypoczynek

Opis

Celem nauczania jest rozszerzenie wiedzy słuchaczy z z zakresu problematyki niepełnosprawności słuchowej oraz pogłębienie umiejętności porozumiewania się w systemie językowo-migowym, w tym poznanie i utrwalenie blisko 400 kolejnych znaków pojęciowych języka migowego.
Zdobyte na kursie wiedza i umiejętności ułatwią praktyczny kontakt komunikacyjny z osobami niesłyszącymi. Poznany materiał językowy ułatwi dalszą naukę, samodzielną lub na kolejnych kursach, podejmowaną w zależności od potrzeb zawodowych.

Szczegóły

oferta-2022-jmigowy-kss-2

Język migowy dla pracowników służb społecznych w środowiskach lokalnych – KSS-3

 • 60 godz. dyd.
 • 850 zł/os

Adresat

Pracownicy urzędów administracji publicznej, urzędów ( w tym urzędów pracy) i instytucji pomocowych (pracownicy socjalni), pracownicy służb medycznych (szpitali , przychodni, pogotowia, oddziałów ratunkowych) banków, poczty, sądów (kuratorzy sądowi i społeczni). Wszyscy zainteresowani.

Zakres treści

1. Ideografia: Powtórzenie ideografii z KSS-1 i KSS-2 i doskonalenie umiejętności posługiwania się poznanymi znakami migowymi.
2. Znaki nowe z obszaru tematycznego:
 Zatrudnienie i praca
 Edukacja
 Zdrowie
 Dom i rodzina
 Polityka
 Kultura, sport i wypoczynek

Opis

Celem nauczania jest rozszerzenie wiedzy słuchaczy z z zakresu problematyki niepełnosprawności słuchowej i warsztatu pracy tłumacza języka migowego oraz pogłębienie umiejętności porozumiewania się w systemie językowo-migowym, w tym poznanie i utrwalenie blisko 350 kolejnych znaków pojęciowych języka migowego.
Zdobyte na kursie wiedza i umiejętności ułatwią praktyczny kontakt komunikacyjny z osobami niesłyszącymi, a także umożliwią zdobywanie kwalifikacji tłumacza języka migowego. Poznany materiał językowy powinien także ułatwić dalszą naukę, samodzielną lub na kolejnych kursach, podejmowaną w zależności od potrzeb zawodowych, a także umożliwić przystąpienie do egzaminów certyfikacyjnych dla tłumaczy języka migowego. (stopień podstawowy – certyfikat T1 PZG).

Szczegóły

oferta-2022-jmigowy-kss-3

Wycieczki szkolne – prawidłowa i bezpieczna organizacja w świetle najnowszych przepisów prawa

 • 8 godz. dydakt.
 • 280 zł/os.

Adresat

Uczestnikami kursu mogą być nauczyciele i wychowawcy oraz inne osoby uprawnione do działalności dydaktyczno- wychowawczej.

Zakres treści

Turystyka szkolna, praca turystyczno – krajoznawcza przepisy prawne, zasady bezpieczeństwa, metodyka organizacji wycieczek i obozów

Opis

Celem szkolenia jest przygotowanie do prowadzenia wycieczek szkolnych i obozów wędrownych

Szczegóły

oferta-2022-wycieczki-szkolne

Komunikacja interpersonalna w szkole – gry uczniów i nauczycieli

 • 5 godz. dydakt.
 • 250 zł/os.

Adresat

Pedagodzy szkolni, wychowawcy, zainteresowani nauczyciele

Zakres treści

Analiza strukturalna osobowości: stany Ja-dorosły-Dziecko, kwestionariusz stanów Ego – autodiagnoza, posługiwanie się różnymi aspektami osobowości . Analiza transakcyjna w szkole. Gry psychologiczne: mechanizmy powstawania, rodzaje gier i role jakie w nich przyjmujemy, najczęściej występujące gry szkolne, jaki nie grać w gry i nie dawać się wciągać w gry innych osób, znaki rozpoznawcze stosowania gier.

Masaż logopedyczny – ujęcie praktyczne

 • 8 godz. dyd. warsztaty
 • 390 zł/osoby

Adresat

logopedzi, studenci logopedii, neurologopedzi, pedagodzy specjalni, specjaliści w zakresie rewalidacji, terapeuci SI, terapeuci wczesnego wspomagania, zainteresowani rodzice

Zakres treści

1. Charakterystyka masażu klasycznego-leczniczego twarzy.
2. Fizjologia masażu klasycznego - facjalnego.
3. Sposoby odkształcenia tkanek podczas masażu twarzy.
4. Klasyfikacja odczynów pomalaksacyjnych.
5. Procedura diagnozowania uciskowego twarzy przed i po zabiegu.
6. Tok zabiegu masażu twarzy.
7. Wyposażenie przestrzeni terapeutycznej: stoły, krzesła, materace do masażu.
8. Środki higieniczne wykorzystywane w trakcie masażu twarzy.
9. Pozycje ułożeniowe stosowane w trakcie wykonywania masażu twarzy.
10. Techniki masażu twarzy.
11. Procedura manualnej stymulacji - MSL-F.

Opis

Celem kursu jest nabycie wiedzy na temat masażu logopedycznego oraz umiejętności jego stosowania do pobudzania okolicy ustno-twarzowej w celu usprawniania motoryki artykulacyjnej i koordynacji ruchów oraz zmniejszenie wrażliwości dotykowej okolic jamy ustnej a w efekcie pokonywanie problemów z prawidłowym oddychaniem, ślinieniem się jedzeniem/połykaniem u dziecka/osoby dorosłej.

Szczegóły

oferta-2022-masaż-logopedyczny

Masaż Shantala

 • 10 godz. dydakt. (warsztaty)
 • 350 zł/osoby

Adresat

rodzice/opiekunowie, nauczyciele, pracownicy żłobków i przedszkoli, nianie, terapeuci wczesnego wspomagania rozwoju, masażyści. psychologowie, logopedzi, położne, wszyscy zainteresowani poszerzeniem wiedzy w zakresie pielęgnacji i masażu dzieci i niemowląt

Zakres treści

Dzień 1:
• Historia masażu Shantala.
• Omówienie prawidłowego rozwoju dziecka 0 -3.
• Wpływ masażu na rozwój dziecka.
• Korzyści dla matki/osoby wykonującej masaż wynikające z wykonywania masażu.
• Prawidłowa pielęgnacja małego dziecka.
• Metodyka zasady wykonywania masażu dziecka. Masaż krok po kroku.
Praktyczna nauka masażu dziecka.
Dzień 2:
• Powtórzenie technik masażu oraz praktyczne ćwiczenia - nabieramy biegłości
• Omówienie rozwoju sensorycznego dziecka 0-3.
• Zabawy i ćwiczenia wspomagające rozwój ruchowy małego dziecka.

Opis

masaż Shantala szczególnie wskazany jest dla dzieci:
• nadpobudliwych, urodzonych przedwcześnie,
• opóźnionych w rozwoju psychoruchowym,
• dzieci z nadmiernym napięciem mięśniowym,
• po urazach mózgowo-czaszkowych,
• z zaburzeniami w prawidłowym rozwoju odruchowej motoryki ustno-twarzowej,
• z mózgowym porażeniem dziecięcym,
• niedostymulowanych dotykowo
• z zaburzeniami jelitowymi w szczególności z ostrymi kolkami,
• niepełnosprawnych intelektualnie od stopnia lekkiego po głęboki,
• dzieci z nadwrażliwością dotykową,
• płaczliwych,
• dzieci autystycznych,
• dla dzieci niespokojnych, rozdrażnionych,
• mających problemy ze snem,
Pozytywne efekty masażu można zaobserwować również , stosując go u starszych dzieci, zwłaszcza tych z deficytami na poziomie emocji.

Szczegóły

oferta-2022-masaz_shantala

Mediacje rówieśnicze i szkolne

 • 40 godz. dydakt.( w 4 blokach po 10 godz.)
 • 1050 zł/osoby

Adresat

pedagodzy szkolni, psychologowie, nauczyciele, wychowawcy, dyrektorzy szkół i placówek, zainteresowani rodzice

Zakres treści

1. Konflikty w szkole - spektrum spraw do mediacji rówieśniczych i szkolnych.
2. Komunikacja - techniki komunikacyjne charakterystyczne dla mediacji rówieśniczych.
3. Mediacja rówieśnicza i szkolna - procedury, przebieg i dokumentowanie.
2. Brief Mediation - krótka interwencja mediacyjna.

Opis

Zajęcia prowadzone metodą: mini wykładu w oraz warsztatów z wykorzystaniem metod i technik aktywizujących uczestnika, symulacje i analiza przypadków. Kurs kończy się egzaminem w formie testu.

Szczegóły

oferta-2022-mediacje-rowiesnicze-i-szkolne

Negocjacje i mediacje – skuteczne metody komunikowania

 • 16 godz. dydakt.
 • 450 zł/os.

Adresat

Nauczyciele, wychowawcy, studenci, rodzice, wszyscy zainteresowani.

Zakres treści

Negocjacje w praktyce - definicja, typy i rodzaje, Jak i kiedy je stosować, aby osiągnąć najlepsze efekty. Mediacja jako typ negocjacji wzbogacony o osobę mediatora. Praktyczny warsztat mediacyjny. Osoba mediatora.

Szczegóły

oferta-2022-negocjacje-i-mediacje-skuteczne-metody-komunikowania

Nowoczesna szkoła z mediacją – mediacja – efektywna metoda zarządzania konfliktem w szkole

 • 8 godz. dydakt.
 • 300 zł/os.

Adresat

Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek, zainteresowani nauczyciele.

Zakres treści

Umiejscowienie konfliktu na płaszczyźnie szkoły. Dziedziny, w których sprawy mogą być rozpatrywane na drodze mediacji. Mediacja w miejscu pracy: zasady mediacji , indywidualne spotkania z mediatorem, struktura 6 kroków spotkania mediacyjnego. Konstrukcja i zasady porozumienia między stronami, Model interwencji kierowniczej (Brief Mediation). Czy mediację warto wpisać na stałe w kulturę zarządzania szkołą? (procedury antymobbingowe w miejscu pracy).

Obraz kliniczny, diagnoza i podstawy terapii dzieci z zespołem Aspergera

 • 8 godz. dydakt.
 • 370 zł/os.

Adresat

Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek, rodzice, opiekunowie, studenci

Zakres treści

Podstawowe objawy Zespołu Aspergera. Cechy charakterystyczne dziecka z AS (Asperger Syndrome). Diagnoza Zespołu Aspergera: ICD-10, DSM IV-TR, inne kryteria. Trudności szkolne dziecka z AS. Terapia i metody pracy z uczniem z Zespołem Aspergera.

Zadania dyrektora szkoły/placówki przy ocenie pracy nauczyciela. Jak opracować ocenę pracy nauczyciela zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

 • 5 h dyd.
 • 350,00 zł/osoby

Adresat

Dyrektorzy i wicedyrektorzy sprawujący nadzór pedagogiczny w szkołach i przedszkolach, placówkach oświatowych.

Zakres treści

1. Przepisy prawa obowiązujące podczas dokonywania oceny pracy nauczyciela.
2. Szczegółowe rozwiązania w zakresie oceniania pracy nauczyciela.
3. Przykładowe wzory pism związane z oceną pracy nauczycieli.
4. Zadania nauczyciela w kontekście obowiązków wynikających z przepisów prawa.
5. Arkusz samooceny w oparciu o realizację zadań zgodnie z przepisami prawa.
6. Analiza przykładowych kart oceny pracy nauczyciela.
7. Procedury odwoławcze od ustalonej oceny pracy

Opis

Po szkoleniu uczestnik:
• wie, na podstawie których przepisów prawa należy przeprowadzić ocenę pracy nauczyciela,
• potrafi opracować procedurę oceny pracy nauczyciela,
• potrafi opracować dokumentację związaną z wszczęciem i przebiegiem oceny pracy nauczyciela,
• potrafi opracować ocenę pracy nauczyciela.

Szczegóły

oferta-2022-ocena-

Praca z dzieckiem prezentującym trudności pokarmowe (wybiórczość) o podłożu sensoryczno-motorycznym

 • 6 godz. dydakt.
 • 320 zł/os.

Adresat

nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych, pedagodzy, psycholodzy, logopedzi ogólni, pielęgniarki pediatryczne i położne, terapeuci zajęciowi, rodzice i inne osoby zainteresowane tematem

Zakres treści

1. Różne aspekty procesu jedzenia/spożywania pokarmu, karmienia
- odżywianie i jego regulacja z biologicznego punktu widzenia
- regulacja jedzenia z psychologicznego i społecznego punktu widzenia
- zaburzenia odżywiania w świetle ICD - 10
2. Przetwarzanie sensoryczno-motoryczne w obszarze jamy ustnej:
- pokarm źródłem doznań sensorycznych: pokarm jako bodziec sensoryczny nadwrażliwość (awersja pokarmowa) i niedowrażliwość sfery orofacjalnej
- pokarm jako źródło doznań motorycznych: reakcje odruchowe z obszaru ustno-twarzowego proces oddychania, ssania i połykania w aspekcie karmienia,
obróbka pokrowcowych bodźców sensorycznych - odgryzanie, gryzienie, żucie
3. Diagnoza i interwencja terapeutyczna:
- Ocena sytuacji i trudności pokarmowych dziecka
- Interwencja o podłożu sensoryczno-motorycznym
- Wspomaganie funkcji pokarmowych w pierwszym roku życia dziecka jako element profilaktyki wybiórczości pokarmowej

Opis

Jest to świetne szkolenie teoretyczno - warsztatowe. Nabędziesz wiedze i umiejętności w zakresie diagnozowania , profilaktyki i terapii problemów związanych z wybiórczością pokarmową u dzieci.

Szczegóły

Praca z dzieckiem z wadami postawy i niewłaściwym napięciem mięśniowym

 • 10 godz. dyd.
 • 370 zł/osoby

Adresat

terapeuci SI, terapeuci ręki, terapeuci INPP, terapeuci BI(integracji bilateralnej), logopedai, nauczyciele WF-u,

Zakres treści

1. Rozwój prawidłowy w 1 roku życia.
2. Kształtowanie się wad postawy w wyniku nieprawidłowej dystrybucji napięcia mięśniowego oraz szkodliwych nawyków ruchowych.
3. Pozycjonowanie.
4. Dziecko z obniżonym napięciem mięśniowym (w wieku 5-7 lat) w:
a. terapii SI,
b. podczas zajęć terapeutycznych motoryki ręki,
c. terapii integracji odruchowej,
d. terapii pedagogicznej.
5. Dziecko ze skoliozą w terapii: SI, podczas zajęć terapeutycznych: motoryki ręki, integracji odruchowej, pedagogicznych - wiek 5-7 lat.
6. Praktyczne wykorzystanie pomocy, sprzętów (dostępnych w gabinecie, sali SI, gimnastycznej) w terapii dziecka z wadą postawy.

Opis

Z uwagi na warsztatowy charakter szkolenia liczba osób jest ograniczona

Szczegóły

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników oświaty

 • 8 godz. dydakt.
 • 90 zł/os.

Adresat

Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek, pracownicy administracji, pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych.

Zakres treści

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Postępowanie w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników. Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe. Postępowanie w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Opis

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, metod ochrony przed zagrożeniami, kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami BHP, postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Terapia i wybrane elementy rehabilitacji motoryki ręki dziecka – I stopień

 • 10 godz. dydakt. (warsztaty)
 • 350 zł/os.

Adresat

Nauczyciele, specjaliści w zakresie terapii pedagogicznej, pedagodzy, psycholodzy szkolni, nauczyciele pracujący z dziećmi w wieku żłobkowym, przedszkolnym, wczesnoszkolnym) u których występują zaburzenia w funkcjonowaniu motoryki reki, studenci, wszyscy zainteresowani.

Zakres treści

Funkcjonowanie kończyny górnej w aspekcie anatomiczno-neurofizjologicznym. „Od niemowlaka do szkolniaka” - etapy rozwoju motoryki ręki dziecka (rozwój chwytu, manipulacji i umiejętności grafomotorycznych dziecka). Znaczenie rozwoju sensoryczno - odruchowego (percepcja i integracja zmysłów, kluczowe odruchy: dłoniowo-chwytny, Babkina, ATOS, STOS, TOB) w odniesieniu do rozwoju małej motoryki. Diagnoza funkcjonalna kończyn górnych – omówienie i ćwiczenia praktyczne. Terapia motoryki ręki - prezentacja wybranych metod, technik wykorzystywanych podczas terapii. Prezentacja i analiza sesji terapii motoryki rąk - ćwiczenia praktyczne. Programy i plany terapeutyczne (zasady ich konstruowania) - ćwiczenia praktyczne uczestników szkolenia

Szczegóły

Terapia i wybrane elementy rehabilitacji motoryki ręki dziecka z zaburzeniami rozwoju – MPD – II stopień

 • 10 godz. dydakt. (warsztaty)
 • 350 zł/os.

Adresat

Osoby pracujące lub planujące rozpocząć pracę z dziećmi z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym.

Zakres treści

BLOK SZKOLENIOWY WSTĘPNY:

Ogólna charakterystyka i podział MPDz (mózgowe porażenie dziecięce), skale oceny niepełnosprawności ruchowej (metody oceny poziomu funkcjonowania dziecka z MPDz) oraz przedstawienie metod fizjoterapeutycznych pracy z dziećmi z problemami neurologicznymi.

BLOK SZKOLENIOWY PIERWSZY:

A. Część teoretyczna:

Opis, diagnostyka i badanie kliniczne, postawienie problemu głównego, algorytm postępowania terapeutycznego w obustronnym porażeniu kurczowym. Studium przypadku
Opis, diagnostyka i badanie kliniczne, postawienie problemu głównego, algorytm postępowania terapeutycznego w porażeniu połowiczym. Studium przypadku.

B. Zajęcia praktyczne:

Sposoby angażowania kończyn górnych (kkg) w obustronnym porażeniu kurczowym do osiągnięcia określonej funkcji motorycznej
Sposoby angażowania kończyn górnych (kkg) w porażeniu połowiczym do osiągnięcia określonej funkcji motorycznej

BLOK SZKOLENIOWY DRUGI:

A. Część teoretyczna:

Opis, diagnostyka i badanie kliniczne, postawienie problemu głównego, algorytm postępowania terapeutycznego w postaci móżdzkowej. Studium przypadku
Opis, diagnostyka i badanie kliniczne, postawienie problemu głównego, algorytm postępowania terapeutycznego w obustronnym niedowładzie połowiczym. Studium przypadku

B. Zajęcia praktyczne:

Sposoby angażowania kończyn górnych (kkg) w postaci móżdzkowej do osiągnięcia określonej funkcji motorycznej
Sposoby angażowania kończyn górnych (kkg) w obustronnym niedowładzie połowiczym do osiągnięcia określonej funkcji motorycznej

BLOK SZKOLENIOWY TRZECI:

Zajęcia praktyczne - praca zespołowa w grupach:
Przeprowadzenie analizy studium przypadku dziecka zorientowanego na osiągnięcie wyznaczonego celu.
Zaplanowanie sesji terapeutycznej na "dziś i na jutro."
Dobór technik, metod i stymulacji (elementy metody NDT, SI, terapii manualnej, masażu klasycznego oraz Shantali)

Szczegóły

Trening Umiejętności Społecznych – TUS

 • 10 godz. dydakt. (warsztaty) - 1 lub 2 dni
 • 370 zł

Adresat

nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psychologowie, terapeuci i inni specjaliści pracujący z osobami z dysfunkcjami społecznymi.

Zakres treści

1. Czym są umiejętności społeczne.
2. Rozwój społeczny dziecka i elementarne umiejętności rozwojowe.
3. Diagnoza poziomu kompetencji społecznych.
4. Metoda treningu umiejętności społecznych:
• zasady planowania działań,
• określenie celów grupowych i indywidualnych
• metody wykorzystywane w pracy
• tryb prowadzenia zajęć.
5. Wybrane metody pracy:
• Skills treaming
• programy profilaktyczne w praktyce
• socjoterapia
6. Ćwiczenia praktyczne:
• przykłady ćwiczeń rozwijających umiejętności społeczne
• gry terapeutyczne
• biblioterapia

Szczegóły

oferta-TUS-2022-bez-daty

Zrozumieć świat głosek i liter

 • 5 godz. dydakt. (warsztaty)
 • 200 zł /osoby - stacjonarnie, 110 zl/osoby - online

Adresat

Nauczyciele nauczania zintegrowanego, nauczyciele przedszkoli, poloniści, specjaliści w zakresie terapii pedagogicznej, logopedzi.

Zakres treści

Omówienie rodzajów syntez słuchowych, poznanie techniki czytania metodą „ślizgania się”, poznanie roli umiejętności prawidłowego głoskowania, ćwiczenia ortograficzne w wybrzmiewaniu głosek, formułowanie reguł ortograficznych.

Opis

Celem warsztatów jest przekazanie nauczycielom oraz osobom zajmującym się edukacją językowa dzieci wiedzy z zakresu edukacji językowej, a także przygotowanie nauczycieli do właściwego postępowania terapeutycznego.

Szczegóły