Kursy nadające kwalifikacje/ uprawnienia

Bilateralna Integracja wg Sheila Dobie – program szkolny

 • Cena 750 zł/os.; 16 godz. dyd. (warsztaty) - 2 dni
 • 750 zł/osoby

Adresat

nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele nauczania zintegrowanego, pedagodzy wspierający, specjaliści terapii pedagogicznej, nauczyciele wychowania fizycznego, terapeuci integracji sensorycznej, psycholodzy, logopedzi, rodzice oraz wszystkie osoby pracujące z dziećmi, które mają problemy z zaburzeniami procesów integracji sensorycznej, nadpobudliwością psychoruchową i trudnościami szkolnymi

Zakres treści

Cele szkolenia:
• zaprezentowanie doskonałego uzupełnienia różnych terapii ruchowych takich jak integracji odruchów, integracji sensorycznej, terapii logopedycznej czy terapii pedagogicznej
• zapoznanie z podstawami teoretycznymi Bilateralnej Integracji , wybranymi testami diagnostycznymi oraz nauka technik bilateralnej integracji ułożonych w konkretny program przeznaczony do pracy z grupą przez okres roku szkolnego
W czasie szkolenia uczestnik otrzymuje komplet materiałów z zestawem ćwiczeń, a po jego ukończeniu zaświadczenie uprawniające do prowadzenia zajęć grupowych wg metody Bilateralnej Integracji Sheila Dobie – tzw. PROGRAM SZKOLNY.

Opis

Zalecany jest Wygodny zapewniający swobodę ruchów strój do ćwiczeń „podłogowych”, sprzęt do nagrywania materiału na użytek własny( dla tych , którzy chcą)

Prowadzący: Neurologopeda, oligofrenopedagog, terapeuta neurorozwoju INPP, trener programu szkolnego INPP, terapeuta metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena– JIAS, terapeuta Bilateralnej Integracji oraz trener szkolnego programu Bilateralnej Integracji.

Szczegóły

oferta-2024-bilateralna-Intgracja-IV

Struktogram® – system treningowy odkrywania ludzkiego potencjału

 • 8 godz. każdego dnia ( w godz. 10:00 - 17:00)
 • w opisie dodatkowym , poniżej

Adresat

wszyscy zainteresowani odkrywaniem ludzkiego potencjału, rozwojem własnym i innych.

Zakres treści

1. Struktogram 1 - Klucz do poznania siebie - 1 dzień
2. Struktogram 2 - TRIOGRAM - Klucz do poznania drugiego człowieka - 1 dzień
3. Struktogram 3 - Klucz do poznania klienta - 2 dni
4. Struktogram 4 - Klucz do Przywództwa i Budowania Zespołu - 2 dni
Szczegóły w załączniku.

Opis

Cena:
Struktogram 1 oraz 2 ( 2 dni) - cena 2197 zł , cena promocyjna - 1497 zł
Struktogram 3 (2 dni) - cena 2097 zł, cena promocyjna - 1297 zł
Struktogram 4 -(2 dni) - cena 1597 zł, cena promocyjna - 1097 zł
Zgłoszenie w pakiecie - od razu na 6 dni - cena promocyjna - 3591 zł
Małżeństwo - cena promocyjna - 2998/os. za 6 dni.
Ceny promocyjne - obowiązuje osoby, które zgłoszą się i dokonają płatności nie później niż 2 tygodnie przed szkleniem.

Szczegóły

oferta-2023_struktogram

Terapia wzrokowa-Trening oczu

 • Cena 800 zł/os.; 20 godz. dydakt. (warsztaty)
 • 800,00 zł/osoby

Adresat

Warsztat dla specjalistów w zakresie terapii pedagogicznej, tyflopedagogów, pedagogów, nauczycieli kształcenia zintegrowanego/przedszkola oraz rodziców dzieci przejawiających trudności w rozwoju funkcji poznawczych (np. percepcji wzrokowej w zakresie koordynacji wzrokowo-ruchowej), nieprawidłowości w rozwoju widzenia.

Zakres treści

-Diagnoza ruchów oczu (wstęp do diagnozy, badanie ruchów oczu z wykorzystaniem karty do badania wybranych parametrów wzrokowych, pomocy diagnostycznych).
-Ruchy optomotoryczne oczu (ruchy skojarzone/nieskojarzone oczu) - prezentacja/omówienie ćwiczeń z wykorzystaniem pomocy diagnostyczno-terapeutycznych.
-Zaburzenia ruchów oczu (ruchy śledzące/sakkadowe/wergencyjne).
-Terapia ruchów oczu.

Opis

CEL SZKOLENIA:

Trening oczu - ćwiczenia w zakresie ruchów oczu (gałek ocznych) w różnych kierunkach, np.: poziomym (ruch prawostronny/lewostronny), pionowym (ruch góra/dół), skośnym (po przekątnych, tj. prawa strona - górna i dolna część, lewa strona - górna i dolna część).
Trening oczu - ćwiczenia w zakresie wzmacniania mięśni okoruchowych.
Trening oczu - ćwiczenia w zakresie wytwarzanie nawyków ruchowych związanych z kierunkiem pisania.
Ćwiczenia stymulacji, rozwijania, usprawniania percepcji wzrokowej w zakresie spostrzegania położenia przedmiotów w przestrzeni (SPP), koordynacji wzrokowo-ruchowej (KW-R) czy spostrzegania stosunków przestrzennych (SSP).

GRUPA DOCELOWA: dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z nieprawidłowościami/zaburzeniami procesu widzenia (m.in.: ruchy oczu) oraz zaburzeniami percepcji wzrokowej w zakresie spostrzegania położenia przedmiotów w przestrzeni, koordynacji wzrokowo-ruchowej czy spostrzegania stosunków przestrzennych.

Wskazania do podjęcia ćwiczeń to, m.in.:
Zaburzenia ruchów oczu (np. niestabilna fiksacja powodująca niemożność utrzymania obrazu obserwowanego obiektu, dysfunkcja ruchów sakkadowych, śledzących, wergencyjnych).
-Niewłaściwe napięcie mięśni ręki (nadmierne lub zbyt słabe).
-Zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej (KW - R) - to współpraca oka i ręki (gdy sięgamy po jakiś przedmiot - naszą ręką „kieruje” wzrok).
-Zaburzenia spostrzegania położenia przedmiotów w przestrzeni (SPP) - to spostrzeganie przedmiotów będących z tyłu, z przodu, przed, za, ponad, poniżej lub po którejś stronie: z prawej strony, z lewej strony.
-Zaburzenia spostrzegania stosunków przestrzennych (SSP) - to zdolność do spostrzegania dowolnej liczby przedmiotów i zachodzących między przedmiotami relacji przestrzennych.
-Zaburzenia spostrzegania figury i tła - to zdolność do spostrzegania spośród wielu bodźców wzrokowych tylko ograniczonej ich liczby, np. tylko jednej z wielu rozłożonych zabawek - piłki.
-Problemy z przenoszeniem wzroku z jednego obiektu na drugi, w podążaniu oczami za poruszającym się przedmiotem, z szybką lokalizacją poruszającego się przedmiotu.

UCZESTNIK WARSZTATU OTRZYMA:

-narzędzie diagnostyczne;
-karty pracy;
-materiał szkoleniowy;
-dla zainteresowanych uczestników szkolenia - możliwość nabycia publikacji w zakresie Treningu oczu/percepcji wzrokowej w wersji elektronicznej lub papierowej;
-Zaświadczenie udziału w szkoleniu;
-Przy 100% frekwencji otrzymasz CERTYFIKAT uprawniający do stosowania procedur badania parametrów widzenia i korzystania z wdrożonych narzędzi do terapii.

Szczegóły

oferta-2024-terapia-wzrokowa-trening-oczu

Kinezjologia edukacyjna – Gimnastyka Mózgu wg P.G. Dennisona (I i IIst.)

 • Cena 800 zł/os.; 32 godz. dydakt. warsztaty
 • 400 zł (za jeden stopień). Łącznie 800 zł; 16 godz dyd. (i st.)+ 16 godz. dydakt. (II st.)

Adresat

Nauczyciele wszystkich poziomów edukacyjnych, logopedzi, reedukatorzy terapeuci zajęciowi, psycholodzy rodzice dzieci z trudnościami w nauce (dysgrafia, dysleksja, brak koncentracji uwagi, trudności w zdawaniu egzaminów), rodzice dzieci z trudnościami w zakresie integracji sensorycznej i intelektualnej, nauczyciela kształcenia specjalnego, studenci kierunków m. in: psychologia, pedagogika, wszystkie osoby zainteresowane

Zakres treści

Podstawy fizjologiczne kinezjologii edukacyjnej. Uczenie się w ujęciu kinezjologii. Ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową, wzrokową i kinestetyczno-ruchową. Usprawnianie funkcji czytania i pisania. Przygotowanie n-li do pracy z uczniem o spec. Trudnościach w nauce(dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia) nadpobudliwością psychoruchową, z deficytem uwagi, zaburzeniami zachowania( agresja, lęk). Absolwent szkolenia zdobywa wiedzę oraz umiejętności, dzięki którym może: zwiększyć pewność siebie, poprawić komunikację, zwiększyć pamięć i koncentrację, efektywnie radzić sobie ze stresem. Ćwiczenia Gimnastyki Mózgu usprawniają:
– pamięć krótko i długotrwałą,
– koncentrację i zdolności skupienia uwagi,
– koordynacje ruchową,
– funkcje grafomotoryczne: kaligrafia, krzywe pismo,
– proces pisania i czytania (pisania twórczego),
– spostrzeganie wzrokowe, umiejętność różnicowania i rozumienia symboli, koordynację wzrokowo-ruchową,
– proces myślenia: umiejętność formułowania myśli, abstrakcyjne myślenie
– rozumienie ze słuchu, pisanie ze słuchu, umiejętność wykonywania poleceń
– zdolności matematyczne (tabliczka mnożenia, zapamiętywanie cyfr, rachunki)
– umiejętność adekwatnego komunikowania się ze sobą i otoczeniem
– pełniejsze rozumienie sytuacji społecznych i rozwiązywanie problemów.

Opis

Gimnastyka Mózgu® - to opracowany przez Paula Dennisona (amerykańskiego pedagoga) program rozwojowo-terapeutyczny opierający się na prostych ćwiczeniach ruchowych działających pobudzająco na mózg i system nerwowy (integrujących współpracę ciała i umysłu). Zestaw technik Gimnastyki Mózgu® znany także jako metoda Dennisona . Przez praktyków uważany za metodę wspierającą m.in. proces uczenia się, rozwój inteligencji, pamięć, redukcję stresu.

Celem szkolenia jest aktywizacja mechanizmów naturalnego rozwoju, wykorzystanie naturalnych możliwości uczenia się (naturalnych koordynacji i nawyków), integracja funkcji półkul mózgowych, integracja funkcji 3 poziomów mózgu, rozwój ruchowy, emocjonalny i intelektualny.

Szczegóły

oferta-2024-kinezjologia-I -II

Szkolenie dla Mediatorów – bazowe

 • Cena 1500 zł/os.; 40 godz. dydakt. warsztaty
 • 1500 zł/os. przy płatności jednorazowej, 1600 zł/os. przy płatności w ratach

Adresat

nauczyciele, pedagodzy, socjolodzy, psychologowie, prawnicy, kuratorzy sądowi, specjaliści poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracownicy samorządowi, pracownicy socjalni, inspektorzy w samorządowych wydziałach oświaty, samodzielni menadżerowie, kadra kierownicza zakładów pracy, samodzielni pracownicy ds. kadrowych (inni mający kontakt z klientem), przedsiębiorcy oraz wszystkie osoby zainteresowane nabyciem nowych umiejętności.

Zakres treści

1. Rozstrzyganie i rozwiązywanie konfliktów/sporów.
2. Teoria konfliktu w tym rozwiązania i pseudorozwiązania konfliktów.
3. Umiejętność dokonywania analizy i zarządzania konfliktem oraz wyboru strategii i metody rozwiązania sporu.
4. Podstawy mediacji - definicje, cle, etapy postępowania mediacyjnego, standardy mediacji, strategie i rodzaje mediacji, korzyści z mediacji, odformalizowany charakter, korzyści z mediacji, opłacalność, odformalizowany charakter. Typy mediacji ze względu na przedmiot konfliktu.
5. Zasady mediacji.
6. Osoba mediatora.
7. Wskazania i przeciwwskazanie do prowadzenia mediacji. Ograniczenia mediacji.
8. Rola stron, pełnomocników i innych uczestników mediacji.
9. Podstawy prawne mediacji z uwzględnieniem różnego sposobu wszczęcia.
10. Procedury prawne w mediacji: dokumenty sporządzane w trakcie mediacji, ugoda zawarta przed mediatorem, prowadzenie dokumentacji własnej, zasady współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości.
11. Efektywna komunikacja : Rola i wykorzystanie języka w mediacji, Komunikacja werbalna i niewerbalna, Techniki komunikacyjne.
12. Umiejętności i techniki zarządzania procesem mediacji, w tym korzystanie ze wspólnych i indywidualnych spotkań.
13. Negocjacje: Podstawowe pojęcia : negocjacje pozycyjne, integracyjne, BATNA, WATNA, ZOPA.
14. Umiejętność komediacji/współmediacja.
15. Symulacje mediacji w sprawach wybranego rodzaju.

Opis

Program kursu jest zgodny ze standardami Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości (Rada ADR)

Trening Umiejętności Społecznych – TUS

 • Cena 380 zł/os.; 10 godz. dydakt. (warsztaty) - 1 lub 2 dni
 • 380 zł/os.

Adresat

nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psychologowie, terapeuci i inni specjaliści pracujący z osobami z dysfunkcjami społecznymi.

Zakres treści

1. Czym są umiejętności społeczne.
2. Rozwój społeczny dziecka i elementarne umiejętności rozwojowe.
3. Diagnoza poziomu kompetencji społecznych.
4. Metoda treningu umiejętności społecznych:
• zasady planowania działań,
• określenie celów grupowych i indywidualnych
• metody wykorzystywane w pracy
• tryb prowadzenia zajęć.
5. Wybrane metody pracy:
• Skills treaming
• programy profilaktyczne w praktyce
• socjoterapia
6. Ćwiczenia praktyczne:
• przykłady ćwiczeń rozwijających umiejętności społeczne
• gry terapeutyczne
• biblioterapia

Szczegóły

oferta-2024-tus

Bilateralna Integracja wg Sheila Dobie – program szkolny

 • Cena 750 zł/os.; 16 godz. dyd. (warsztaty) - 2 dni
 • 750 zł/osoby

Adresat

nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele nauczania zintegrowanego, pedagodzy wspierający, specjaliści terapii pedagogicznej, nauczyciele wychowania fizycznego, terapeuci integracji sensorycznej, psycholodzy, logopedzi, rodzice oraz wszystkie osoby pracujące z dziećmi, które mają problemy z zaburzeniami procesów integracji sensorycznej, nadpobudliwością psychoruchową i trudnościami szkolnymi

Zakres treści

Cele szkolenia:
• zaprezentowanie doskonałego uzupełnienia różnych terapii ruchowych takich jak integracji odruchów, integracji sensorycznej, terapii logopedycznej czy terapii pedagogicznej
• zapoznanie z podstawami teoretycznymi Bilateralnej Integracji , wybranymi testami diagnostycznymi oraz nauka technik bilateralnej integracji ułożonych w konkretny program przeznaczony do pracy z grupą przez okres roku szkolnego
W czasie szkolenia uczestnik otrzymuje komplet materiałów z zestawem ćwiczeń, a po jego ukończeniu zaświadczenie uprawniające do prowadzenia zajęć grupowych wg metody Bilateralnej Integracji Sheila Dobie – tzw. PROGRAM SZKOLNY.

Opis

Zalecany jest Wygodny zapewniający swobodę ruchów strój do ćwiczeń „podłogowych”, sprzęt do nagrywania materiału na użytek własny( dla tych , którzy chcą)

Prowadzący: Neurologopeda, oligofrenopedagog, terapeuta neurorozwoju INPP, trener programu szkolnego INPP, terapeuta metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena– JIAS, terapeuta Bilateralnej Integracji oraz trener szkolnego programu Bilateralnej Integracji.

Szczegóły

oferta-2024-bilateralna-Intgracja-IV

Kinezjologia edukacyjna – Gimnastyka Mózgu wg P.G. Dennisona (I i IIst.)

 • Cena 800 zł/os.; 32 godz. dydakt. warsztaty
 • 400 zł (za jeden stopień). Łącznie 800 zł; 16 godz dyd. (i st.)+ 16 godz. dydakt. (II st.)

Adresat

Nauczyciele wszystkich poziomów edukacyjnych, logopedzi, reedukatorzy terapeuci zajęciowi, psycholodzy rodzice dzieci z trudnościami w nauce (dysgrafia, dysleksja, brak koncentracji uwagi, trudności w zdawaniu egzaminów), rodzice dzieci z trudnościami w zakresie integracji sensorycznej i intelektualnej, nauczyciela kształcenia specjalnego, studenci kierunków m. in: psychologia, pedagogika, wszystkie osoby zainteresowane

Zakres treści

Podstawy fizjologiczne kinezjologii edukacyjnej. Uczenie się w ujęciu kinezjologii. Ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową, wzrokową i kinestetyczno-ruchową. Usprawnianie funkcji czytania i pisania. Przygotowanie n-li do pracy z uczniem o spec. Trudnościach w nauce(dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia) nadpobudliwością psychoruchową, z deficytem uwagi, zaburzeniami zachowania( agresja, lęk). Absolwent szkolenia zdobywa wiedzę oraz umiejętności, dzięki którym może: zwiększyć pewność siebie, poprawić komunikację, zwiększyć pamięć i koncentrację, efektywnie radzić sobie ze stresem. Ćwiczenia Gimnastyki Mózgu usprawniają:
– pamięć krótko i długotrwałą,
– koncentrację i zdolności skupienia uwagi,
– koordynacje ruchową,
– funkcje grafomotoryczne: kaligrafia, krzywe pismo,
– proces pisania i czytania (pisania twórczego),
– spostrzeganie wzrokowe, umiejętność różnicowania i rozumienia symboli, koordynację wzrokowo-ruchową,
– proces myślenia: umiejętność formułowania myśli, abstrakcyjne myślenie
– rozumienie ze słuchu, pisanie ze słuchu, umiejętność wykonywania poleceń
– zdolności matematyczne (tabliczka mnożenia, zapamiętywanie cyfr, rachunki)
– umiejętność adekwatnego komunikowania się ze sobą i otoczeniem
– pełniejsze rozumienie sytuacji społecznych i rozwiązywanie problemów.

Opis

Gimnastyka Mózgu® - to opracowany przez Paula Dennisona (amerykańskiego pedagoga) program rozwojowo-terapeutyczny opierający się na prostych ćwiczeniach ruchowych działających pobudzająco na mózg i system nerwowy (integrujących współpracę ciała i umysłu). Zestaw technik Gimnastyki Mózgu® znany także jako metoda Dennisona . Przez praktyków uważany za metodę wspierającą m.in. proces uczenia się, rozwój inteligencji, pamięć, redukcję stresu.

Celem szkolenia jest aktywizacja mechanizmów naturalnego rozwoju, wykorzystanie naturalnych możliwości uczenia się (naturalnych koordynacji i nawyków), integracja funkcji półkul mózgowych, integracja funkcji 3 poziomów mózgu, rozwój ruchowy, emocjonalny i intelektualny.

Szczegóły

oferta-2024-kinezjologia-I -II

Struktogram® – system treningowy odkrywania ludzkiego potencjału

 • 8 godz. każdego dnia ( w godz. 10:00 - 17:00)
 • w opisie dodatkowym , poniżej

Adresat

wszyscy zainteresowani odkrywaniem ludzkiego potencjału, rozwojem własnym i innych.

Zakres treści

1. Struktogram 1 - Klucz do poznania siebie - 1 dzień
2. Struktogram 2 - TRIOGRAM - Klucz do poznania drugiego człowieka - 1 dzień
3. Struktogram 3 - Klucz do poznania klienta - 2 dni
4. Struktogram 4 - Klucz do Przywództwa i Budowania Zespołu - 2 dni
Szczegóły w załączniku.

Opis

Cena:
Struktogram 1 oraz 2 ( 2 dni) - cena 2197 zł , cena promocyjna - 1497 zł
Struktogram 3 (2 dni) - cena 2097 zł, cena promocyjna - 1297 zł
Struktogram 4 -(2 dni) - cena 1597 zł, cena promocyjna - 1097 zł
Zgłoszenie w pakiecie - od razu na 6 dni - cena promocyjna - 3591 zł
Małżeństwo - cena promocyjna - 2998/os. za 6 dni.
Ceny promocyjne - obowiązuje osoby, które zgłoszą się i dokonają płatności nie później niż 2 tygodnie przed szkleniem.

Szczegóły

oferta-2023_struktogram

Szkolenie dla Mediatorów – bazowe

 • Cena 1500 zł/os.; 40 godz. dydakt. warsztaty
 • 1500 zł/os. przy płatności jednorazowej, 1600 zł/os. przy płatności w ratach

Adresat

nauczyciele, pedagodzy, socjolodzy, psychologowie, prawnicy, kuratorzy sądowi, specjaliści poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracownicy samorządowi, pracownicy socjalni, inspektorzy w samorządowych wydziałach oświaty, samodzielni menadżerowie, kadra kierownicza zakładów pracy, samodzielni pracownicy ds. kadrowych (inni mający kontakt z klientem), przedsiębiorcy oraz wszystkie osoby zainteresowane nabyciem nowych umiejętności.

Zakres treści

1. Rozstrzyganie i rozwiązywanie konfliktów/sporów.
2. Teoria konfliktu w tym rozwiązania i pseudorozwiązania konfliktów.
3. Umiejętność dokonywania analizy i zarządzania konfliktem oraz wyboru strategii i metody rozwiązania sporu.
4. Podstawy mediacji - definicje, cle, etapy postępowania mediacyjnego, standardy mediacji, strategie i rodzaje mediacji, korzyści z mediacji, odformalizowany charakter, korzyści z mediacji, opłacalność, odformalizowany charakter. Typy mediacji ze względu na przedmiot konfliktu.
5. Zasady mediacji.
6. Osoba mediatora.
7. Wskazania i przeciwwskazanie do prowadzenia mediacji. Ograniczenia mediacji.
8. Rola stron, pełnomocników i innych uczestników mediacji.
9. Podstawy prawne mediacji z uwzględnieniem różnego sposobu wszczęcia.
10. Procedury prawne w mediacji: dokumenty sporządzane w trakcie mediacji, ugoda zawarta przed mediatorem, prowadzenie dokumentacji własnej, zasady współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości.
11. Efektywna komunikacja : Rola i wykorzystanie języka w mediacji, Komunikacja werbalna i niewerbalna, Techniki komunikacyjne.
12. Umiejętności i techniki zarządzania procesem mediacji, w tym korzystanie ze wspólnych i indywidualnych spotkań.
13. Negocjacje: Podstawowe pojęcia : negocjacje pozycyjne, integracyjne, BATNA, WATNA, ZOPA.
14. Umiejętność komediacji/współmediacja.
15. Symulacje mediacji w sprawach wybranego rodzaju.

Opis

Program kursu jest zgodny ze standardami Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości (Rada ADR)

Terapia wzrokowa-Trening oczu

 • Cena 800 zł/os.; 20 godz. dydakt. (warsztaty)
 • 800,00 zł/osoby

Adresat

Warsztat dla specjalistów w zakresie terapii pedagogicznej, tyflopedagogów, pedagogów, nauczycieli kształcenia zintegrowanego/przedszkola oraz rodziców dzieci przejawiających trudności w rozwoju funkcji poznawczych (np. percepcji wzrokowej w zakresie koordynacji wzrokowo-ruchowej), nieprawidłowości w rozwoju widzenia.

Zakres treści

-Diagnoza ruchów oczu (wstęp do diagnozy, badanie ruchów oczu z wykorzystaniem karty do badania wybranych parametrów wzrokowych, pomocy diagnostycznych).
-Ruchy optomotoryczne oczu (ruchy skojarzone/nieskojarzone oczu) - prezentacja/omówienie ćwiczeń z wykorzystaniem pomocy diagnostyczno-terapeutycznych.
-Zaburzenia ruchów oczu (ruchy śledzące/sakkadowe/wergencyjne).
-Terapia ruchów oczu.

Opis

CEL SZKOLENIA:

Trening oczu - ćwiczenia w zakresie ruchów oczu (gałek ocznych) w różnych kierunkach, np.: poziomym (ruch prawostronny/lewostronny), pionowym (ruch góra/dół), skośnym (po przekątnych, tj. prawa strona - górna i dolna część, lewa strona - górna i dolna część).
Trening oczu - ćwiczenia w zakresie wzmacniania mięśni okoruchowych.
Trening oczu - ćwiczenia w zakresie wytwarzanie nawyków ruchowych związanych z kierunkiem pisania.
Ćwiczenia stymulacji, rozwijania, usprawniania percepcji wzrokowej w zakresie spostrzegania położenia przedmiotów w przestrzeni (SPP), koordynacji wzrokowo-ruchowej (KW-R) czy spostrzegania stosunków przestrzennych (SSP).

GRUPA DOCELOWA: dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z nieprawidłowościami/zaburzeniami procesu widzenia (m.in.: ruchy oczu) oraz zaburzeniami percepcji wzrokowej w zakresie spostrzegania położenia przedmiotów w przestrzeni, koordynacji wzrokowo-ruchowej czy spostrzegania stosunków przestrzennych.

Wskazania do podjęcia ćwiczeń to, m.in.:
Zaburzenia ruchów oczu (np. niestabilna fiksacja powodująca niemożność utrzymania obrazu obserwowanego obiektu, dysfunkcja ruchów sakkadowych, śledzących, wergencyjnych).
-Niewłaściwe napięcie mięśni ręki (nadmierne lub zbyt słabe).
-Zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej (KW - R) - to współpraca oka i ręki (gdy sięgamy po jakiś przedmiot - naszą ręką „kieruje” wzrok).
-Zaburzenia spostrzegania położenia przedmiotów w przestrzeni (SPP) - to spostrzeganie przedmiotów będących z tyłu, z przodu, przed, za, ponad, poniżej lub po którejś stronie: z prawej strony, z lewej strony.
-Zaburzenia spostrzegania stosunków przestrzennych (SSP) - to zdolność do spostrzegania dowolnej liczby przedmiotów i zachodzących między przedmiotami relacji przestrzennych.
-Zaburzenia spostrzegania figury i tła - to zdolność do spostrzegania spośród wielu bodźców wzrokowych tylko ograniczonej ich liczby, np. tylko jednej z wielu rozłożonych zabawek - piłki.
-Problemy z przenoszeniem wzroku z jednego obiektu na drugi, w podążaniu oczami za poruszającym się przedmiotem, z szybką lokalizacją poruszającego się przedmiotu.

UCZESTNIK WARSZTATU OTRZYMA:

-narzędzie diagnostyczne;
-karty pracy;
-materiał szkoleniowy;
-dla zainteresowanych uczestników szkolenia - możliwość nabycia publikacji w zakresie Treningu oczu/percepcji wzrokowej w wersji elektronicznej lub papierowej;
-Zaświadczenie udziału w szkoleniu;
-Przy 100% frekwencji otrzymasz CERTYFIKAT uprawniający do stosowania procedur badania parametrów widzenia i korzystania z wdrożonych narzędzi do terapii.

Szczegóły

oferta-2024-terapia-wzrokowa-trening-oczu

Trening Umiejętności Społecznych – TUS

 • Cena 380 zł/os.; 10 godz. dydakt. (warsztaty) - 1 lub 2 dni
 • 380 zł/os.

Adresat

nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psychologowie, terapeuci i inni specjaliści pracujący z osobami z dysfunkcjami społecznymi.

Zakres treści

1. Czym są umiejętności społeczne.
2. Rozwój społeczny dziecka i elementarne umiejętności rozwojowe.
3. Diagnoza poziomu kompetencji społecznych.
4. Metoda treningu umiejętności społecznych:
• zasady planowania działań,
• określenie celów grupowych i indywidualnych
• metody wykorzystywane w pracy
• tryb prowadzenia zajęć.
5. Wybrane metody pracy:
• Skills treaming
• programy profilaktyczne w praktyce
• socjoterapia
6. Ćwiczenia praktyczne:
• przykłady ćwiczeń rozwijających umiejętności społeczne
• gry terapeutyczne
• biblioterapia

Szczegóły

oferta-2024-tus