Kursy nadające kwalifikacje/ uprawnienia

Kierownik kolonii – kurs dla kierowników wypoczynku

 • 10 h dydakt.
 • 250 zł/os.

Adresat

Nauczyciele, czynni instruktorzy harcerscy (od stopnia podharcmistrza włącznie), inne osoby posiadające co najmniej 3-letni staż pracy opiekuńczej lub dydaktyczno- wychowawczej.

Zakres treści

Przygotowanie uczestników i nadanie im uprawnień do kierowania wypoczynkiem dzieci i młodzieży.

Szczegóły

oferta_kierownik_wypoczynku

Struktogram® – system treningowy odkrywania ludzkiego potencjału

 • 8 godz. każdego dnia ( w godz. 10:00 - 17:00)
 • w opisie dodatkowym , poniżej

Adresat

wszyscy zainteresowani odkrywaniem ludzkiego potencjału, rozwojem własnym i innych.

Zakres treści

1. Struktogram 1 - Klucz do poznania siebie - 1 dzień
2. Struktogram 2 - TRIOGRAM - Klucz do poznania drugiego człowieka - 1 dzień
3. Struktogram 3 - Klucz do poznania klienta - 2 dni
4. Struktogram 4 - Klucz do Przywództwa i Budowania Zespołu - 2 dni
Szczegóły w załączniku.

Opis

Cena:
Struktogram 1 oraz 2 ( 2 dni) - cena 2197 zł , cena promocyjna - 1497 zł
Struktogram 3 (2 dni) - cena 2097 zł, cena promocyjna - 1297 zł
Struktogram 4 -(2 dni) - cena 1597 zł, cena promocyjna - 1097 zł
Zgłoszenie w pakiecie - od razu na 6 dni - cena promocyjna - 3591 zł
Małżeństwo - cena promocyjna - 2998/os. za 6 dni.
Ceny promocyjne - obowiązuje osoby, które zgłoszą się i dokonają płatności nie później niż 2 tygodnie przed szkleniem.

Szczegóły

Oferta Szkolen Structogram-1

Trening Umiejętności Społecznych – TUS

 • 10 godz. dydakt. (warsztaty)
 • 350 zł

Adresat

nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psychologowie, terapeuci i inni specjaliści pracujący z osobami z dysfunkcjami społecznymi.

Zakres treści

1. Czym są umiejętności społeczne.
2. Rozwój społeczny dziecka i elementarne umiejętności rozwojowe.
3. Diagnoza poziomu kompetencji społecznych.
4. Metoda treningu umiejętności społecznych:
• zasady planowania działań,
• określenie celów grupowych i indywidualnych
• metody wykorzystywane w pracy
• tryb prowadzenia zajęć.
5. Wybrane metody pracy:
• Skills treaming
• programy profilaktyczne w praktyce
• socjoterapia
6. Ćwiczenia praktyczne:
• przykłady ćwiczeń rozwijających umiejętności społeczne
• gry terapeutyczne
• biblioterapia

Szczegóły

Wychowawca kolonii – kurs na wychowawców wypoczynku

 • 36 godz. dydakt.
 • 300 zł/os.

Adresat

Nauczyciele, czynni instruktorzy harcerscy, studenci oraz osoby pełnoletnie posiadające co najmniej średnie wykształcenie oraz odpowiednie warunki zdrowotne i predyspozycje do pracy wychowawczej i opiekuńczej.

Zakres treści

Przygotowanie uczestników i nadanie im uprawnień do pracy w charakterze wychowawcy kolonii i obozu.

Szczegóły

oferta_wychowawca_kolonii_czerwiec

Kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

 • 35 h dydakt.
 • 550 zł/os.

Adresat

Nauczyciele wszystkich poziomów edukacyjnych

Zakres treści

Podstawy anatomii i fizjologii człowieka. Wezwanie pomocy – uruchomienie systemu ratownictwa medycznego, rola świadka zdarzenia w łańcuch przeżycia. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia. Poszkodowany nieprzytomny. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Zadławienia. Urazy i skutki urazów. Tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran powierzchownych. Wstrząs – zasady postępowania przeciwwstrząsowego. Unieruchomienie złamań i zwichnięć. Pierwsza pomoc w przypadku wychłodzenia i przegrzania. Nagłe zachorowania i inne stany zagrożenia zdrowotnego. Zatrucia. Wsparcie psychiczne poszkodowanego. Ewakuacja ze strefy zagrożenia. Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych.

Opis

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. UWAGA! Kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym, trwającym ok. 3-4 godz. oraz wydaniem zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie przygotowania do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie dla Mediatorów

 • 60 godz. dyd. Aktualny harmonogram orgzanizacji szkolenia znajdujje się w Aktualnościach - najbliższe kursy
 • 1400 zł/os.

Adresat

nauczyciele, pedagodzy, socjolodzy, psychologowie, prawnicy, kuratorzy sądowi, specjaliści poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracownicy samorządowi, pracownicy socjalni, inspektorzy w samorządowych wydziałach oświaty, samodzielni menadżerowie, kadra kierownicza zakładów pracy, samodzielni pracownicy ds. kadrowych (inni mający kontakt z klientem), przedsiębiorcy oraz wszystkie osoby zainteresowane nabyciem nowych umiejętności.

Zakres treści

1. Podstawowe zasady i składniki postępowania mediacyjnego. Procedury mediacyjne.
2. Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania procedur mediacyjnych w tym konstruowanie ugód mediacyjnych.
3. Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów.
4. Trening umiejętności mediacyjnych w zakresie:
• dokonywania analizy i diagnozy konfliktu objętego mediacją
• prowadzenia wstępnych spotkań ze stronami oraz opanowania wypowiedzi otwierających mediację,
• komunikowania się z uczestnikami w sposób umożliwiający zrozumienie problemu (aktywne słuchanie, zadawanie pytań, parafraza, przeformułowania, itp).
• prowadzenia spotkań na osobności i sesji mediacyjnych z uczestnikami postępowania mediacyjnego (opanowania technik mediacyjnych),
• pomocy w doprowadzaniu stron do satysfakcjonującej obie strony ugody, konstruowania ugód.
• opanowania terminologii umożliwiającej współpracę z organami wymiaru sprawiedliwości oraz i wymianę doświadczeń z innymi mediatorami.

Opis

Program kursu jest zgodny ze standardami Społecznej Rady ds. alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości i obejmuje niezbędne zagadnienia związane z prowadzeniem mediacji w sprawach karnych, nieletnich (w tym szkolnych) rodzinnych i cywilnych, gospodarczych

Szczegóły

oferta_mediator_og

Trening Widzenia®

 • 84 godz. dydakt. , oraz godziny pod superwizją i praca własna słuchacza
 • 2400 zł/os. lub 2500zł/os - w systemie ratalnym.

Adresat

dla specjalistów w zakresie terapii pedagogicznej, pedagogów, psychologów, nauczycieli pracujących z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Zakres treści

Trening Widzenia® to metoda pracy oparta na zrozumieniu, że widzenie jest umiejętnością, którą rozwija się i doskonali od urodzenia a źródłem wad wzroku jest w dużej mierze brak umiejętności poprawnego używania oczu. Uczymy się używać oczu, tak jak uczymy się chodzić
czy mówić w obcym języku. Dla zrozumienia fenomenu widzenia ma to zasadnicze konsekwencje. Pamiętaj! To od CIEBIE zależy jak widzisz otaczający świat!

Istotą Treningu Widzenia jest zmiana nawyków używania oczu. Poprawa widzenia jest trwała, nie trzeba regularnie wykonywać ćwiczeń. Ćwiczenia potrzebne są w pierwszych tygodniach pracy ze wzrokiem, są też pomocą w sytuacjach stresowych i powodujących zmęczenie i napięcie oczu.

I. Część teoretyczna:
• podstawowa wiedza o zmyśle wzroku i procesie widzenia.
• potrzeby wynikające z budowy oczu i systemu mięśni i nerwów z nimi związanych.
• specyficzne potrzeby łączące się z oczami i widzeniem.
• diagnoza funkcjonowania systemu wzrokowego
• wady wzroku jako zaburzenie rozwoju, inne formy zaburzeń rozwoju widzenia
• profilaktyka wad wzroku .

II. Część praktyczna: techniki pracy
• nauka ćwiczeń wspomagających wzrok: ćwiczenia relaksujące, uaktywniające wzrok, kształtujące wyobraźnię,
• ćwiczenia zwiększające ruchliwość oczu, polepszające akomodację, widzenie centralne, widzenie peryferyjne,
• ćwiczenia ułatwiające współpracę ośrodków wzrokowych, obuoczność, pamięć wzrokową.

Zajęcia mają charakter profilaktyczny i terapeutyczny. Zarówno podczas indywidualnych konsultacji, jak i zajęć grupowych każdy uczestnik otrzymuje propozycje, co może robić żeby poprawić widzenie – plan ćwiczeń i procedur usprawniających wzrok.

Opis

Uczestnicy w ramach zajęć otrzymają materiały i wybrane narzędzia terapeutyczne. Szkolenie kończy się wydaniem certyfikatu Instytutu Treningu i Terapii Widzenia oraz Ośrodka Kształcenia Kadr ATENA. Słuchacz nabywa prawo do pracy metodą Treningu Widzenia® oraz tytułu Trenera Treningu Widzenia®.

Szczegóły

oferta_Trening Widzenia_2

Kierownik kolonii – kurs dla kierowników wypoczynku

 • 10 h dydakt.
 • 250 zł/os.

Adresat

Nauczyciele, czynni instruktorzy harcerscy (od stopnia podharcmistrza włącznie), inne osoby posiadające co najmniej 3-letni staż pracy opiekuńczej lub dydaktyczno- wychowawczej.

Zakres treści

Przygotowanie uczestników i nadanie im uprawnień do kierowania wypoczynkiem dzieci i młodzieży.

Szczegóły

oferta_kierownik_wypoczynku

Kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

 • 35 h dydakt.
 • 550 zł/os.

Adresat

Nauczyciele wszystkich poziomów edukacyjnych

Zakres treści

Podstawy anatomii i fizjologii człowieka. Wezwanie pomocy – uruchomienie systemu ratownictwa medycznego, rola świadka zdarzenia w łańcuch przeżycia. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia. Poszkodowany nieprzytomny. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Zadławienia. Urazy i skutki urazów. Tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran powierzchownych. Wstrząs – zasady postępowania przeciwwstrząsowego. Unieruchomienie złamań i zwichnięć. Pierwsza pomoc w przypadku wychłodzenia i przegrzania. Nagłe zachorowania i inne stany zagrożenia zdrowotnego. Zatrucia. Wsparcie psychiczne poszkodowanego. Ewakuacja ze strefy zagrożenia. Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych.

Opis

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. UWAGA! Kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym, trwającym ok. 3-4 godz. oraz wydaniem zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie przygotowania do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Struktogram® – system treningowy odkrywania ludzkiego potencjału

 • 8 godz. każdego dnia ( w godz. 10:00 - 17:00)
 • w opisie dodatkowym , poniżej

Adresat

wszyscy zainteresowani odkrywaniem ludzkiego potencjału, rozwojem własnym i innych.

Zakres treści

1. Struktogram 1 - Klucz do poznania siebie - 1 dzień
2. Struktogram 2 - TRIOGRAM - Klucz do poznania drugiego człowieka - 1 dzień
3. Struktogram 3 - Klucz do poznania klienta - 2 dni
4. Struktogram 4 - Klucz do Przywództwa i Budowania Zespołu - 2 dni
Szczegóły w załączniku.

Opis

Cena:
Struktogram 1 oraz 2 ( 2 dni) - cena 2197 zł , cena promocyjna - 1497 zł
Struktogram 3 (2 dni) - cena 2097 zł, cena promocyjna - 1297 zł
Struktogram 4 -(2 dni) - cena 1597 zł, cena promocyjna - 1097 zł
Zgłoszenie w pakiecie - od razu na 6 dni - cena promocyjna - 3591 zł
Małżeństwo - cena promocyjna - 2998/os. za 6 dni.
Ceny promocyjne - obowiązuje osoby, które zgłoszą się i dokonają płatności nie później niż 2 tygodnie przed szkleniem.

Szczegóły

Oferta Szkolen Structogram-1

Szkolenie dla Mediatorów

 • 60 godz. dyd. Aktualny harmonogram orgzanizacji szkolenia znajdujje się w Aktualnościach - najbliższe kursy
 • 1400 zł/os.

Adresat

nauczyciele, pedagodzy, socjolodzy, psychologowie, prawnicy, kuratorzy sądowi, specjaliści poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracownicy samorządowi, pracownicy socjalni, inspektorzy w samorządowych wydziałach oświaty, samodzielni menadżerowie, kadra kierownicza zakładów pracy, samodzielni pracownicy ds. kadrowych (inni mający kontakt z klientem), przedsiębiorcy oraz wszystkie osoby zainteresowane nabyciem nowych umiejętności.

Zakres treści

1. Podstawowe zasady i składniki postępowania mediacyjnego. Procedury mediacyjne.
2. Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania procedur mediacyjnych w tym konstruowanie ugód mediacyjnych.
3. Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów.
4. Trening umiejętności mediacyjnych w zakresie:
• dokonywania analizy i diagnozy konfliktu objętego mediacją
• prowadzenia wstępnych spotkań ze stronami oraz opanowania wypowiedzi otwierających mediację,
• komunikowania się z uczestnikami w sposób umożliwiający zrozumienie problemu (aktywne słuchanie, zadawanie pytań, parafraza, przeformułowania, itp).
• prowadzenia spotkań na osobności i sesji mediacyjnych z uczestnikami postępowania mediacyjnego (opanowania technik mediacyjnych),
• pomocy w doprowadzaniu stron do satysfakcjonującej obie strony ugody, konstruowania ugód.
• opanowania terminologii umożliwiającej współpracę z organami wymiaru sprawiedliwości oraz i wymianę doświadczeń z innymi mediatorami.

Opis

Program kursu jest zgodny ze standardami Społecznej Rady ds. alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości i obejmuje niezbędne zagadnienia związane z prowadzeniem mediacji w sprawach karnych, nieletnich (w tym szkolnych) rodzinnych i cywilnych, gospodarczych

Szczegóły

oferta_mediator_og

Trening Umiejętności Społecznych – TUS

 • 10 godz. dydakt. (warsztaty)
 • 350 zł

Adresat

nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psychologowie, terapeuci i inni specjaliści pracujący z osobami z dysfunkcjami społecznymi.

Zakres treści

1. Czym są umiejętności społeczne.
2. Rozwój społeczny dziecka i elementarne umiejętności rozwojowe.
3. Diagnoza poziomu kompetencji społecznych.
4. Metoda treningu umiejętności społecznych:
• zasady planowania działań,
• określenie celów grupowych i indywidualnych
• metody wykorzystywane w pracy
• tryb prowadzenia zajęć.
5. Wybrane metody pracy:
• Skills treaming
• programy profilaktyczne w praktyce
• socjoterapia
6. Ćwiczenia praktyczne:
• przykłady ćwiczeń rozwijających umiejętności społeczne
• gry terapeutyczne
• biblioterapia

Szczegóły

Trening Widzenia®

 • 84 godz. dydakt. , oraz godziny pod superwizją i praca własna słuchacza
 • 2400 zł/os. lub 2500zł/os - w systemie ratalnym.

Adresat

dla specjalistów w zakresie terapii pedagogicznej, pedagogów, psychologów, nauczycieli pracujących z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Zakres treści

Trening Widzenia® to metoda pracy oparta na zrozumieniu, że widzenie jest umiejętnością, którą rozwija się i doskonali od urodzenia a źródłem wad wzroku jest w dużej mierze brak umiejętności poprawnego używania oczu. Uczymy się używać oczu, tak jak uczymy się chodzić
czy mówić w obcym języku. Dla zrozumienia fenomenu widzenia ma to zasadnicze konsekwencje. Pamiętaj! To od CIEBIE zależy jak widzisz otaczający świat!

Istotą Treningu Widzenia jest zmiana nawyków używania oczu. Poprawa widzenia jest trwała, nie trzeba regularnie wykonywać ćwiczeń. Ćwiczenia potrzebne są w pierwszych tygodniach pracy ze wzrokiem, są też pomocą w sytuacjach stresowych i powodujących zmęczenie i napięcie oczu.

I. Część teoretyczna:
• podstawowa wiedza o zmyśle wzroku i procesie widzenia.
• potrzeby wynikające z budowy oczu i systemu mięśni i nerwów z nimi związanych.
• specyficzne potrzeby łączące się z oczami i widzeniem.
• diagnoza funkcjonowania systemu wzrokowego
• wady wzroku jako zaburzenie rozwoju, inne formy zaburzeń rozwoju widzenia
• profilaktyka wad wzroku .

II. Część praktyczna: techniki pracy
• nauka ćwiczeń wspomagających wzrok: ćwiczenia relaksujące, uaktywniające wzrok, kształtujące wyobraźnię,
• ćwiczenia zwiększające ruchliwość oczu, polepszające akomodację, widzenie centralne, widzenie peryferyjne,
• ćwiczenia ułatwiające współpracę ośrodków wzrokowych, obuoczność, pamięć wzrokową.

Zajęcia mają charakter profilaktyczny i terapeutyczny. Zarówno podczas indywidualnych konsultacji, jak i zajęć grupowych każdy uczestnik otrzymuje propozycje, co może robić żeby poprawić widzenie – plan ćwiczeń i procedur usprawniających wzrok.

Opis

Uczestnicy w ramach zajęć otrzymają materiały i wybrane narzędzia terapeutyczne. Szkolenie kończy się wydaniem certyfikatu Instytutu Treningu i Terapii Widzenia oraz Ośrodka Kształcenia Kadr ATENA. Słuchacz nabywa prawo do pracy metodą Treningu Widzenia® oraz tytułu Trenera Treningu Widzenia®.

Szczegóły

oferta_Trening Widzenia_2

Wychowawca kolonii – kurs na wychowawców wypoczynku

 • 36 godz. dydakt.
 • 300 zł/os.

Adresat

Nauczyciele, czynni instruktorzy harcerscy, studenci oraz osoby pełnoletnie posiadające co najmniej średnie wykształcenie oraz odpowiednie warunki zdrowotne i predyspozycje do pracy wychowawczej i opiekuńczej.

Zakres treści

Przygotowanie uczestników i nadanie im uprawnień do pracy w charakterze wychowawcy kolonii i obozu.

Szczegóły

oferta_wychowawca_kolonii_czerwiec