Zadania dyrektora szkoły/placówki przy ocenie pracy nauczyciela. Jak opracować ocenę pracy nauczyciela zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

Adresat

Dyrektorzy i wicedyrektorzy sprawujący nadzór pedagogiczny w szkołach i przedszkolach, placówkach oświatowych.

Zakres treści

1. Przepisy prawa obowiązujące podczas dokonywania oceny pracy nauczyciela.
2. Szczegółowe rozwiązania w zakresie oceniania pracy nauczyciela.
3. Przykładowe wzory pism związane z oceną pracy nauczycieli.
4. Zadania nauczyciela w kontekście obowiązków wynikających z przepisów prawa.
5. Arkusz samooceny w oparciu o realizację zadań zgodnie z przepisami prawa.
6. Analiza przykładowych kart oceny pracy nauczyciela.
7. Procedury odwoławcze od ustalonej oceny pracy

Liczba godzin

Cena 400,00 zł/os.; 5 h dyd.

Opis

Po szkoleniu uczestnik:
• wie, na podstawie których przepisów prawa należy przeprowadzić ocenę pracy nauczyciela,
• potrafi opracować procedurę oceny pracy nauczyciela,
• potrafi opracować dokumentację związaną z wszczęciem i przebiegiem oceny pracy nauczyciela,
• potrafi opracować ocenę pracy nauczyciela.

Pliki

oferta-2023-ocena-bd