Szkolenie dla Mediatorów – bazowe

Adresat

nauczyciele, pedagodzy, socjolodzy, psychologowie, prawnicy, kuratorzy sądowi, specjaliści poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracownicy samorządowi, pracownicy socjalni, inspektorzy w samorządowych wydziałach oświaty, samodzielni menadżerowie, kadra kierownicza zakładów pracy, samodzielni pracownicy ds. kadrowych (inni mający kontakt z klientem), przedsiębiorcy oraz wszystkie osoby zainteresowane nabyciem nowych umiejętności.

Zakres treści

1. Rozstrzyganie i rozwiązywanie konfliktów/sporów.
2. Teoria konfliktu w tym rozwiązania i pseudorozwiązania konfliktów.
3. Umiejętność dokonywania analizy i zarządzania konfliktem oraz wyboru strategii i metody rozwiązania sporu.
4. Podstawy mediacji - definicje, cle, etapy postępowania mediacyjnego, standardy mediacji, strategie i rodzaje mediacji, korzyści z mediacji, odformalizowany charakter, korzyści z mediacji, opłacalność, odformalizowany charakter. Typy mediacji ze względu na przedmiot konfliktu.
5. Zasady mediacji.
6. Osoba mediatora.
7. Wskazania i przeciwwskazanie do prowadzenia mediacji. Ograniczenia mediacji.
8. Rola stron, pełnomocników i innych uczestników mediacji.
9. Podstawy prawne mediacji z uwzględnieniem różnego sposobu wszczęcia.
10. Procedury prawne w mediacji: dokumenty sporządzane w trakcie mediacji, ugoda zawarta przed mediatorem, prowadzenie dokumentacji własnej, zasady współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości.
11. Efektywna komunikacja : Rola i wykorzystanie języka w mediacji, Komunikacja werbalna i niewerbalna, Techniki komunikacyjne.
12. Umiejętności i techniki zarządzania procesem mediacji, w tym korzystanie ze wspólnych i indywidualnych spotkań.
13. Negocjacje: Podstawowe pojęcia : negocjacje pozycyjne, integracyjne, BATNA, WATNA, ZOPA.
14. Umiejętność komediacji/współmediacja.
15. Symulacje mediacji w sprawach wybranego rodzaju.

Liczba godzin

Cena 1500 zł/os.; 40 godz. dydakt. warsztaty

Opis

Program kursu jest zgodny ze standardami Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości (Rada ADR)