Edukacje przedmiotowe w modułach jednoprzedmiotowych/dwuprzedmiotowych (z wyboru słuchacza)

Adresat

nauczyciele, którzy zamierzają zdobyć wiedzę merytoryczną, dydaktyczną i metodyczną w zakresie przygotowania do nauczania drugiego, trzeciego przedmiotu – matematyki/fizyki/biologii/przyrody/geografii/chemii/informatyki/ języka polskiego/ techniki - w modułach dwuprzedmiotowych lub jednoprzedmiotowych z wyboru słuchacza np. matematyka + fizyka lub matematyka

Zakres treści

Ramowy program
1. Podstawy fizyki
2. Wybrane zagadnienia fizyki współczesnej i jej zastosowań
3. Metodyka nauczania fizyki w szkole podstawowej
4. Metodyka nauczania fizyki w szkole ponadpodstawowej
5. Termodynamika z elementami fizyki statystycznej
6. Budowa materii z elementami fizyki ciała stałego
7. Elektrodynamika i optyka
8. Elektryczność i magnetyzm
9. Elementy fizyki jądrowej
10. Diagnoza, kontrola i ocena wyników kształcenia
11. Nauczanie fizyki przez pokazy i doświadczenia -aktywizujące metody nauczania
12. Organizacja pracowni fizycznej
13. Seminarium dyplomowe
14. Praktyka

Ramowy program : biologia
1. Budowa chemiczna organizmów
2. Podstawy cytologii
3. Przegląd różnorodności organizmów:
- wirusy
- bakterie
- grzyby
- porosty
- rośliny
- zwierzęta
4. Anatomia, fizjologia człowieka
5. Genetyka i biotechnologia
6. Ewolucja życia
7. Ekologia
8. Ochrona środowiska
9. Zagrożenie różnorodności biologicznej
10. Seminarium dyplomowe
11. Praktyka

Ramowy program : geografia
1. Podstawy geografii
2. Dydaktyka geografii
3. Geografia ekonomiczna
4. Geografia fizyczna Polski
5. Geografia regionalna Polski
6. Geografia regionalna świata
7. Geografia społeczna
8. Geografia społeczno-ekonomiczna
9. Geologia z elementami gleboznawstwa
10. Geomorfologia
11. Hydrografia
12. Kartografia
13. Meteorologia i klimatologia
14. Podstawy GIS
15. Praktyka
16. Seminarium dyplomowe

Liczba godzin

3 sem. w tym praktyka, metoda hybrydowa, Cena: 150 zł (wpisowe) +3600 zł (czesne) moduł 2-przedmiotowy, 3000 zł (czesne) moduł 1-przedmiotowy

Opis

umożliwienie nauczycielom zdobycia kwalifikacji do nauczania drugiego/trzeciego przedmiotu, ponadto wyposażenie w wiedzę merytoryczną obejmująca kształcenie w zakresie niezbędnym do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie danego przedmiotu (rodzaju zajęć) i etapu edukacyjnego lub etapów edukacyjnych albo w podstawie programowej kształcenia w zawodzie.
Wyposażenie w wiedzę dotyczącą przygotowania w zakresie dydaktyki przedmiotu (metodyki nauczania)-matematyki/fizyki/biologii/przyrody/geografii/chemii/informatyki/ języka polskiego/ techniki , ponadto wiedzę praktyczną , której celem jest gromadzenie doświadczeń związanych z praca dydaktyczno-wychowawczą