Kursy nadające kwalifikacje/ uprawnienia

Kierownik kolonii – kurs dla kierowników wypoczynku

 • 10 h dydakt.
 • 250 zł/os.

Adresat

Nauczyciele, czynni instruktorzy harcerscy (od stopnia podharcmistrza włącznie), inne osoby posiadające co najmniej 3-letni staż pracy opiekuńczej lub dydaktyczno- wychowawczej.

Zakres treści

Przygotowanie uczestników i nadanie im uprawnień do kierowania wypoczynkiem dzieci i młodzieży.

Szczegóły

Szkolenie dla Mediatorów

 • 60 godz. dyd.
 • 1300 zł/os.

Adresat

nauczyciele, pedagodzy, socjolodzy, psychologowie, prawnicy, kuratorzy sądowi, specjaliści poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracownicy samorządowi, pracownicy socjalni, inspektorzy w samorządowych wydziałach oświaty, samodzielni menadżerowie, kadra kierownicza zakładów pracy, samodzielni pracownicy ds. kadrowych (inni mający kontakt z klientem), przedsiębiorcy oraz wszystkie osoby zainteresowane nabyciem nowych umiejętności.

Zakres treści

1. Podstawowe zasady i składniki postępowania mediacyjnego. Procedury mediacyjne.
2. Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania procedur mediacyjnych w tym konstruowanie ugód mediacyjnych.
3. Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów.
4. Trening umiejętności mediacyjnych w zakresie:
• dokonywania analizy i diagnozy konfliktu objętego mediacją
• prowadzenia wstępnych spotkań ze stronami oraz opanowania wypowiedzi otwierających mediację,
• komunikowania się z uczestnikami w sposób umożliwiający zrozumienie problemu (aktywne słuchanie, zadawanie pytań, parafraza, przeformułowania, itp).
• prowadzenia spotkań na osobności i sesji mediacyjnych z uczestnikami postępowania mediacyjnego (opanowania technik mediacyjnych),
• pomocy w doprowadzaniu stron do satysfakcjonującej obie strony ugody,
• opanowania terminologii umożliwiającej współpracę z organami wymiaru sprawiedliwości oraz i wymianę doświadczeń z innymi mediatorami.

Opis

Program kursu jest zgodny ze standardami Społecznej Rady ds. alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości i obejmuje niezbędne zagadnienia związane z prowadzeniem mediacji w sprawach karnych, nieletnich (w tym szkolnych) rodzinnych i cywilnych, gospodarczych

Szczegóły

oferta_mediator_16

Kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

 • 35 h dydakt.
 • 550 zł/os.

Adresat

Nauczyciele wszystkich poziomów edukacyjnych

Zakres treści

Podstawy anatomii i fizjologii człowieka. Wezwanie pomocy – uruchomienie systemu ratownictwa medycznego, rola świadka zdarzenia w łańcuch przeżycia. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia. Poszkodowany nieprzytomny. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Zadławienia. Urazy i skutki urazów. Tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran powierzchownych. Wstrząs – zasady postępowania przeciwwstrząsowego. Unieruchomienie złamań i zwichnięć. Pierwsza pomoc w przypadku wychłodzenia i przegrzania. Nagłe zachorowania i inne stany zagrożenia zdrowotnego. Zatrucia. Wsparcie psychiczne poszkodowanego. Ewakuacja ze strefy zagrożenia. Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych.

Opis

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. UWAGA! Kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym, trwającym ok. 3-4 godz. oraz wydaniem zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie przygotowania do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Wychowawca kolonii – kurs na wychowawców wypoczynku

 • 36 godz. dydakt.
 • 280 zł/os.

Adresat

Nauczyciele, czynni instruktorzy harcerscy, studenci oraz osoby pełnoletnie posiadające co najmniej średnie wykształcenie oraz odpowiednie warunki zdrowotne i predyspozycje do pracy wychowawczej i opiekuńczej.

Zakres treści

Przygotowanie uczestników i nadanie im uprawnień do pracy w charakterze wychowawcy kolonii i obozu.

Szczegóły

Kierownik kolonii – kurs dla kierowników wypoczynku

 • 10 h dydakt.
 • 250 zł/os.

Adresat

Nauczyciele, czynni instruktorzy harcerscy (od stopnia podharcmistrza włącznie), inne osoby posiadające co najmniej 3-letni staż pracy opiekuńczej lub dydaktyczno- wychowawczej.

Zakres treści

Przygotowanie uczestników i nadanie im uprawnień do kierowania wypoczynkiem dzieci i młodzieży.

Szczegóły

Kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

 • 35 h dydakt.
 • 550 zł/os.

Adresat

Nauczyciele wszystkich poziomów edukacyjnych

Zakres treści

Podstawy anatomii i fizjologii człowieka. Wezwanie pomocy – uruchomienie systemu ratownictwa medycznego, rola świadka zdarzenia w łańcuch przeżycia. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia. Poszkodowany nieprzytomny. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Zadławienia. Urazy i skutki urazów. Tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran powierzchownych. Wstrząs – zasady postępowania przeciwwstrząsowego. Unieruchomienie złamań i zwichnięć. Pierwsza pomoc w przypadku wychłodzenia i przegrzania. Nagłe zachorowania i inne stany zagrożenia zdrowotnego. Zatrucia. Wsparcie psychiczne poszkodowanego. Ewakuacja ze strefy zagrożenia. Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych.

Opis

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. UWAGA! Kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym, trwającym ok. 3-4 godz. oraz wydaniem zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie przygotowania do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie dla Mediatorów

 • 60 godz. dyd.
 • 1300 zł/os.

Adresat

nauczyciele, pedagodzy, socjolodzy, psychologowie, prawnicy, kuratorzy sądowi, specjaliści poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracownicy samorządowi, pracownicy socjalni, inspektorzy w samorządowych wydziałach oświaty, samodzielni menadżerowie, kadra kierownicza zakładów pracy, samodzielni pracownicy ds. kadrowych (inni mający kontakt z klientem), przedsiębiorcy oraz wszystkie osoby zainteresowane nabyciem nowych umiejętności.

Zakres treści

1. Podstawowe zasady i składniki postępowania mediacyjnego. Procedury mediacyjne.
2. Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania procedur mediacyjnych w tym konstruowanie ugód mediacyjnych.
3. Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów.
4. Trening umiejętności mediacyjnych w zakresie:
• dokonywania analizy i diagnozy konfliktu objętego mediacją
• prowadzenia wstępnych spotkań ze stronami oraz opanowania wypowiedzi otwierających mediację,
• komunikowania się z uczestnikami w sposób umożliwiający zrozumienie problemu (aktywne słuchanie, zadawanie pytań, parafraza, przeformułowania, itp).
• prowadzenia spotkań na osobności i sesji mediacyjnych z uczestnikami postępowania mediacyjnego (opanowania technik mediacyjnych),
• pomocy w doprowadzaniu stron do satysfakcjonującej obie strony ugody,
• opanowania terminologii umożliwiającej współpracę z organami wymiaru sprawiedliwości oraz i wymianę doświadczeń z innymi mediatorami.

Opis

Program kursu jest zgodny ze standardami Społecznej Rady ds. alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości i obejmuje niezbędne zagadnienia związane z prowadzeniem mediacji w sprawach karnych, nieletnich (w tym szkolnych) rodzinnych i cywilnych, gospodarczych

Szczegóły

oferta_mediator_16

Wychowawca kolonii – kurs na wychowawców wypoczynku

 • 36 godz. dydakt.
 • 280 zł/os.

Adresat

Nauczyciele, czynni instruktorzy harcerscy, studenci oraz osoby pełnoletnie posiadające co najmniej średnie wykształcenie oraz odpowiednie warunki zdrowotne i predyspozycje do pracy wychowawczej i opiekuńczej.

Zakres treści

Przygotowanie uczestników i nadanie im uprawnień do pracy w charakterze wychowawcy kolonii i obozu.

Szczegóły